NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq UITTOCHT UIT DE MIDDENSTAND AlvWillegen Gzn A l vWillegen Gzn 29STE JAARGANG No. 41 20 MAART 1964 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags J. M. C. VAN DER PEYL KRUININGEN ringen Fa. D. Pieierse - Wemeldinge uit' geslapen^ 0|een J. Kole - Yerseke - Tel. 372 Over en rond het Yersekse Burcht je De 1 >cheldel>ode- REDACTEUR: J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININ GEN ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En Jezus, zich tot haar keren de, zeide: Gij dochters van Je ruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uwe kinderen. Lukas 23 28 Die wenende vrouwen van Jeruzalem zijn ons zeer sympathiek: zij althans tonen haar deernis, terwijl de lijdende Jezus overal elders slechts spot en hoon ontmoet. En toch is Jezus van haar medelijden niet gediend, en evenmin is Hij tevreden met onze ontroering, als wij Hem gadeslaan op Zijn kruisweg. Want zij zien in Hem het slachtoffer van het geweld, misschien wel een mar telaar voor de goede zaak, maar zij ver staan niet, dat zij zelf door haar schuld Zijn kroon hebben gevlochten en Zijn beker gevuld. Jezus ziet vooruit, de toe komst in, en Zijn hart is vol rouw en droefheid over het naderende gericht over Jeruzalem; het klaaggeschrei dier medelijdende vrouwen doet Hem reeds tevoren horen de jammerklachten van die vreselijke dag, als de Romeinen de heilige stad zullen binnendringen en een vreselijke slachting aanrichten, en bui ten Jeruzalem zal een bos van meer dan drie duizend kruisen oprijzen, waaraan tallozen een afschuwelijke dood zullen vinden. Hij doorvoelt het in Zijn eigen smarten; als dit met het groene hout geschiedt, wat zal dan met het dorre GOUD ZILVER OPTIEK-UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B geschieden! Daarom weent over u zelve en over uwe kinderen! Daarenboven, Hij is niet maar een ongelukkige misdadiger, of een lijder voor de goede zaak, maar Hij gaat daar heen als het Lam Gods, dat de zonde der wereld draagt. Daarom past geen medelijden, maar een klagen over ons zelf, over onze zonde, die aan Hem be zocht wordt. Wij verfoeien het, wanneer de bioscoop van Jezus' lijden een kijkspel maakt, maar moeten het evenzeer verfoeien, als wij, godsdienstige mensen, door het ver haal van Jezus' smarten alleen maar aangedaan worden en misschien een traan ons over de wangen loopt, ja, dit nog beschouwen als een bewijs van ge loof. Dan zijn wij nog een vreemdeling voor God en ons eigen hart. „Weent niet om Mij", zegt de Heiland, „maar om uzelf. Dan zullen de tranen van oprecht berouw door Mij gedroogd worden, en zult gij getroost worden door Mij, die met uw zonden beladen de kruisweg gegaan ben, opdat gij getroost zoudt worden door Mgn wonden". (Uit een Dagboek) Al worden er pogingen gedaan om aan te tonen dat de middenstander zich middels de verticale prijsbeheersing aan het verrijken is, de werkelijkheid toont aan dat de financieel-economische toe stand in het midden- en kleinbedrijf be slist niet zo rooskleurig is. Hoe zou het anders mogelijk zijn dat in de laatste drie jaren gemiddeld zo'n 2.000 zelf standigen per jaar het ondernemers bijltje er bij neergelegd hebben? Het is mogelijk om tegen te werpen dat deze mensen bij hun tijd ten achter zijn geraakt en dat het nu eenmaal zo is dat het bedrijfsoptimum voor kleine ondernemers is verplaatst naar zaken van grotere omvang. Deze tegenwerpin gen zijn wel juist, maar dan blijft het nog moeilijk aan te nemen dat er zo'n groot aantal economische achterblijvers zou zijn. De oorzaken van de teruggang van het aantal zelfstandigen liggen wel iets dieper dan in het vlak van de eco nomische onmondigheid, waarbij dit on voldoende handelsvakmanschap beslist niet uit het oog mag worden verloren. De succesierechten. In de middenstand speelt het opvol gingsprobleem een belangrijke rol. De reeds bestaande financieringsmoeilijkhe den in het midden- en kleinbedrijf vin den in de opvolging hun hoogtepunt. Op dat moment immers moet er met de fiscus worden afgerekend, moet er suc cessie worden betaald en moet dikwijls door een vakbekwame opvolger een bloeiend bedrijf met mede-erfgenamen worden gedeeld. Deze deling is voor het bedrijf meestal dodelijk. Er zijn daarnaast nog meer factoren, die het zelfstandig kleinbedrijf in een onaangenaam daglicht plaatsen. Het is de vraag of de belichting van het mid den- en kleinbedrijf niet te somber is en of daar geen verbetering in kan worden gebracht. Die verbetering moet in de eerste plaats van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zelf komen. Onze boeren hebben de naam dat zij eeuwig klagen over de gang van zaken. Zij zullen zelden erkennen dat het hun goed gaat, zo zegt de volksmond. Is dit eigenlijk in het midden- en kleinbedrijf in het algemeen anders? Er is altijd ge jammer over te lange werktijden, on gunstige winstmarges en gebrek aan medewerking door de overheid bij vele middenstanders. Laten zij eens op posi tieve wijze propaganda gaan maken voor de betekenis van het zelfstandig onder nemerschap. Beter voorbeeld. Alle betrokkenen in midden- en klein bedrijf zouden ten deze de handen in een moeten slaan. Zij zouden dit o.m. kunnen doen door eens eerst te gaan zien naar hetgeen hen bindt en daarna naar hetgeen hen scheidt. De verdeeld heid onder de zelfstandige ondernemers is bijna spreekwoordelijk, maar schade lijk voor de opvolging van het jonge geslacht. De krappe arbeidsmarkt met hoge lo nen, goede sociale voorziening, een goe de rechtspositie met lange vakanties en korte werktijden lokt ook honderden po tentiële zelfstandigen naar de dienstbe trekking. Zij vergeten dat als hun bazen zich kunnen permitteren goede lonen enz. te bieden er toch voor die bazen zelf iets meer moet overblijven. Helaas missen velen de moed om zelf in de storm van concurrentie en zelfstandig heid te gaan staan. Van de zoons en dochters van de on dernemers schijnt slechts ruim een der de in de voetsporen van de ouders te stappen. Dikwijls wreekt zich hier in latere jaren een vroeger gevolgde kort zichtige gezinspolitiek. Veel jongeren worden door hun ouders-ondernemers nimmer voor volleerd geteld. Zij wer ken dikwijls in het bedrijf van hun va der tegen een onvoldoende beloning met als toekomstmuziek de eigendom van de zaak. De opvolging laat vaak te lang op zich wachten en in die tussentijd kunnen de jongeren zich niet ontplooien. En het personeel? Wreekt deze gedragslijn zich reeds ten aanzien van kinderen, voor perso neelsleden werkt dit nog funester. De ze mensen, hoe bekwaam ook, mogen hun mening nauwelijks laten horen en worden bij opvolging door kinderen als dank voor trouwe dienst meer dan eens de laan uitgewerkt. De meeste middenstanders is een goe de personeelspolitiek volkomen vreemd. Zij weten het alleen en dulden geen an dere mening of pottenkijkers. Door dit bekrompen beleid wordt de boot gemist in het kweken van ambitie en goede opvolging. In dit verband mag niet vergeten worden er op te wijzen dat vele mid denstanders ook in het kiezen en vol gen van de opleiding van hun kinderen een volkomen scheve schaats rijden. Dikwijls worden de bekwaamste nazaten naar een ander beroep verwezen onder het motto dat zij buitenshuis wel een goede boterham kunnen vinden. Van zelfsprekend betekent dit een anti-se lectie, evenals er verkeerde gevolgen op treden van de onvoldoende aandacht, die veel ondernemers hebben voor him in opleiding zijnde kinderen. Zij menen dat zij daarvoor te druk bezet zijn maar zij plukken zelf het loon van hun onvol doende belangstelling voor hun kinde ren in studietijd. Goede vorming eist begeleiding en daaraan ontbreekt veel in deze kringen. De financiering. Wanneer het bovenstaande beeld wordt voltooid met de financieringsmoeilgk- Fabrieken Zevenbergen De Elouds- en Bc adewijnszonen kon den hun terechtzetting blijkbaar niet verkroppen en brachten het optreden van Jan van Heenvliet voor de publieke tribune waarop deze als beledigde party naar voren trad. Of diens beweringen als laster gekwalificeerd dit inderdaad waren is niet vast te stellen; de machtsverhoudingen bezorgden Vrouwe Jutsitia wel eens moeilijkheden om recht te wegen. Thans werd Van Heenvliet bijgestaan door Dankert Spaensz, die aan beide partijen verwant was en eni ge tijd de burcht had bewoond. Tegen voeter was Christoffel Oloudsz., in deze tijd hoogstwaarschijnlijk het stamhoofd en bewoner der veste. Gelukkig liep het conflict af zonder „smarten", „wonden" en „bloetreyzen", maar: „Voirt so is ons en de ons Raets seg- gen: ist dat sake, dat Christoffel voirscr. in 't voirscr. misdaen heeft in woerden of in werken, dat hi him dat bidden sal (vragen, verzoeken, bedelen), dat hi him dat vergheven sal om Goids wille. Ende mit desen voirscr. segge, segghen wy ende onze Rade voirscr., die voirscr. partiën wael ende wittelic versoent en de verenicht mit malcanderen. Ende dese zoen te houden op hoer lijf ende op hoer goed". Hoezeer ook de vrede het hoogste goed genoemd wordt, werd in de Ridder tijd maar zelden van die zegen genoten. Heer Jan van Yerseke was gehuwd met Joncvrouwe Katherine van Baers- dorp, een dochter uit het geslacht der Van Borsselens. Deze burchtheer had zich allerminst ridderlijk gedragen, hoe wel niet te vinden is aan welk misdrgf hij zich schuldig had gemaakt. Uit een overdracht van eigendom, gedateerd 12 november 1402, blijkt wel dat het een ernstig geval betrof. „Aelbracht (de Graaf) etc., doen cont allen luden, dat wy vercoft hebben ende vercopen mit desen brieve Joncvrouwe Katherine van Baersdorp half zulke goede als hy lig gende heeft binnen onsen lande van Zeelant ende aen ons gecomen waren overmits groete brucken, die Jan van Yersike, hoir man, jegens ons ende on- ser heerlickheit gebruect ende misdaen hadde" Gelukkig dat door dit gunstbetoon de schade, die door deze naasting ook de echtgenote trof, enigszins vergoed werd. Heer Jan schijnt zijn leven te hebben gebeterd en 's graven gunst herkregen te hebben, want een oorkonde van 31 januari 1404 vermeldt dat „here Jan Christoffelszn. de bailiuscap van Ieer- ziker mit haren toebehoren in aire ma nieren te bedriven en te bewaren als een bailiu sculdich is te doen en dair toe behoirt". Het baljuwschap was een aan zienlijke betrekking daar de dragers van dit hoge ambt de graaf vertegenwoor- digden. Men houde in 't oog dat de da tering een jaar later gesteld moet wor den, dus 1405. Bij officiële stukken n.l. werd de zogenaamde Hofstijl aangehou den, die het jaar rekende van Pasen tot Pasen. Deze feestdag nu viel in 1405 op 19 april zoals Dr. H. Grotefend in zgn „Taschenbuch der zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit" meedeelt. Toch was Heer Jan niet uit het rech te hout gesneden. Spoedig liep het weer mis en vooral de huiselijke vrede was wreedaardiglgk verstoord. Blijkens een grafelijk bevel van 5 november 1406 moest men hem gevangen nemen. „Item op ten vyften dach in novem- bri machtigde myn Heer allen sinen bailiuren, rentenieren (met inkomsten begiftigden) scouten, ende rechteren over al sinen landen ende oic Here Vriesen van Osteynde, Here Boudynvan Barsdorp ende Jan van Barsdorp (ver wanten der beledigde partg) mit hoeren hulpen aen te tasten ende te vangen Jan van Yersic met sinen hulpen omder on- daet wil, die hy gedaen heeft an Jonc- frou Katarinen Heynrix". Onze burchtheer was wel een stevige vertegenwoordiger van de ridders zgner dagen, hoewel hij in deze zeker niet al leen stond, mogelijk zelfs niet uitblonk. Een akte van verkoop betreffende am- bachtsbezit, gedateerd 9 juni 1409, maakt melding dat: „Ic, Jan Kerstof- felssone van Oestee, bailliu van Ieersik, doe cond allen luden, dat ic vercocht hebbe Here Clais Kervinck van Rey- merswale, alle myn ambacht in die Pa rochie van Ieersek ende mi bleef van mynen vader en ghemeen leeght met Willem Eloudssoens kinderen, myn ne ven, welc ambacht groot es neghen hon- dert ende twee ende veertich ghemete luttel min of meer". (Wordt vervolgd) heden in het midden- en kleinbedrijf, dan is de exodus niët zo verwonderlijk. Wanneer er nu eens een ommekeer zou komen door een positieve beoordeling "door de bedrijfsgenoten van het midden- en kleinbedrijf, die bevorderd zou wor den door een laaiende geestdrift wak ker te roepen bij de jeugd, dan zou uit die geestdrift de aandrang op de over heid toenemen om participatiekrediet voor jonge ondernemers te verlenen on der rijksgarantie. Naar onze mening zou dit krediet er moeten komen gekoppeld aan een posi tieve instelling van de overheid ten aan zien van jonge risicodragers. Helaas wordt het toekomstig geluk van ons volk klaarblijkelijk gekoppeld aan het bestaan van een beperkt aantal grote concerns met legers loonslaven, die van de wieg tot het graf verzorgd zjjn, ook al zullen zij zich hun leven lang geen dag inspannen. (Nadruk verboden) Drs. M. •f IjeleH rinqen GOUD ZILVER OPTIEK UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wu willen u met onze adviezen zo goed mogeiyk van dienst zyn en geven zo mogeiyk advies op elke vraag. Wg kunnen echter geen aansprakeiykheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED. Ouderdomsrente. Als er over de 200,aan rentezegels is geplakt, krijgt men dan op 65-jarige leeftijd hiervan uitkering Zo niet, hoeveel moet er dan geplakt zijn en als men niet aan dit bedrag komt, kan men dan zelf bij plakken? Aldus X. te W. De ouderdomsrente wordt berekend naar evenredigheid van de waarde en de duur en het aantal van de geplakte rentezegels. De uitkering bedraagt ge woonlijk 21 22 van het geplakte bedrag per jaar. In principe is er geen minimum gesteld. Wel zijn er uitzon deringsgevallen, maar het zou in dit be stek te ver voeren, deze hier alle uit voerig te beschrijven. Voor nadere ge gevens verwijzen wij u dus naar de Raad van Arbeid. U kunt inderdaad vrij willig zegels blijven plakken, zodat daardoor de basis voor uw uitkering groter wordt. Veeverloskunde. Ik ben in het be zit van een getuigschrift „veeverlos- kundige". Ben ik nu gerechtigd om bij een abnormale geboorte van een kalf de vrucht er af te zagen? Voor de beantwoording van deze vraag is het van het grootste belang of u dit getuigschrift hebt verkregen van het instituut waar u de schrifelijke cursus volgde, of dat het een getuigschrift is, dat u van een overheidscommissie in Den Haag hebt verkregen. Dit laatste getuigschrift is namelijk het enig wet tige en slechts dit geeft u het recht tot het uitoefenen van het beroep van „vee- verloskundige". Wanneer u de rijks erkenning bezit, dan bent u inderdaad gerechtigd bij een abnormale geboorte van een kalf de vrucht er af te zagen. Het toestel hiervoor is in de handel en verkrijgbaar bij vrijwel elke medische instrumentenhandel. Hebt u de rijks erkenning niet, dan bent u tot deze in greep niet gerechtigd. De enige moge lijkheid om u voor dit examen te pre pareren en de praktische ervaring die hiervoor nodig is op te doen, bestaat in het assistentschap bij een erkend vee- verloskundige. Er is namelijk geen en kele praktische opleidingsmogelijkheid. Kanarieputter. Ik bezit een kana- rieputter. Kan ik deze paren met een kanarie Een kanarieputter is een bastaardvo gel, waarvan de ouders respectievelijk een kanarie en een putter waren. Der gelijke vogels worden wel meer ge kweekt. Wanneer uw vogel een man is, zoudt u inderdaad kunnen proberen de ze te paren aan een kanariepop. Wg schrijven met opzet proberen, omdat succes niet altijd verzekerd is. Het loont in elk geval de moeite om een poging te wagen. Verticale prijsbinding. Wat bete kent verticale prijsbinding? De verticale prijsbinding gaat van de fabrikant van bepaalde artikelen uit en is, in eenvoudige woorden gezegd, het voorschrijven van door hem vastgestelde prijzen, waarvoor bepaalde merkartike len door grossier en detailhandel moe ten worden verkocht. Kookboeken. Bestaat er een kook boek dat complete menu's geeft? Zijn er ook kookboeken met uitsluitend Spaanse gerechten? Een kookboek dat de samenstelling van menu's behandelt, is het uit 4 delen bestaande boekwerk: „Gastronomische geneugten" van C. A. H. Scholte-Hoek, prijs per deeltje 2,50. Ook kunt u ne men deel 6 van de reeks Baedeker voor de huisvrouw: „Groenten, fruit, menu's en inmaak" van de Nederlandse Boe kenclub. Prijs 9,50. Een boekje met Spaanse gerechten is: „In de Spaanse Lekkerbek" door W. M. Treichlinger, uitgave Hollandia, Baara. Locomotief. Op het Waterloostati- on in Londen stond een stoomlocomotief met het opschrift: „Holland-Africa Line Merchant-Navy Class". Kunt u mg daar over inlichten? Dit zal een eigen locomotief zijn ge weest van de N.V. Verenigde Nederland se Scheepvaart Maatschappg „Holland- Af rika lijn" ten behoeve van aanvoer van lading en scheepsvolk naar de aan- legkade in Londen. Graniet. Mijn keukenvloer is van wit graniet met randen van zwart gra niet die met zwarte Cardinal was zjjn ingesmeerd. Hoe krgg ik die was van de vloer af? Cardinal is een wassoort en gaat er met terpentijn gemakkelijk af. Ammo nia geeft geen resultaat. Om indringen van vuil na het schoonmaken te voor komen, doet u het beste het graniet weer met een dunne laag Cardinal in te wrijven, waardoor tevens de kleur weer wat wordt opgehaald. Vrachtwagen. Is het u bekend of er momenteel nog vrachtwagens van het merk Hogra in de handel zgn? Het merk Hogra is in omloop ge bracht door een assemblagebedrgf in ons land, t.w. Van Hoek's Automobiel industrie, Stationsweg D 5, Ravensteyn. Het is niet bekend, of er momenteel nog vrachtwagens van dit merk worden ge maakt. De firma Van Hoek importeert momenteel het Oostduitse merk Tra- bant. modieuze mantels Grote Markt 12 Bergen op Zoom WEMELDINGE Van 2228 maart 1964 Zaterdag 28 maart: Volle Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 10.08 10.59 3.17 4.03 Maandag 11.44 4.54 5.47 Dinsdag 0.33 1.05 6.19 7.01 Woensdag 1.41 2.15 7.24 7.52 Donderdag 2.41 3.08 8.16 8.34 Vrijdag 3.26 3.50 9.00 9.01 Zaterdag 4.05 4.27 9.42 9.47 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1