NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BE VELA ND oveRöenkmq cCjmfys de sth,a.at Pracht handen Land- en Tuinbouw Over en rond het Yersekse Burchtje 29STE JAARGANG Net. 40 13 MAART 1964 e REDACTEUR: J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININ GEN ADMINISTRATIE J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van de akker, de va der van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. Markus 15 21 Door de ruwe vriendelijkheid der sol daten, die Simon van Cyrene dwingen het kruis achter Jezus te dragen, wor den de dingen een ogenblik recht ge zet. Bij het lijden van Jezus gaat het immers doorlopend averechts verkeerd: de onschuldige wordt gevangen genomen en de schuldigen zijn rechters; Barabbas wordt losgelaten en Jezus ter dood ge bracht; de gezegende wordt een ver vloekte, en dragende zijn kruis gaat Hij naar de plaats, waar misdadigers wor den terechtgesteld. Maar God gebruikt deze soldaten om de ware verhoudingen te herstellen: het kruis wordt van Jezus afgenomen en op de schouders van de mens gelegd. De kerkvader Athanasius merkt hierbij op: „Simon droeg het kruis, Simon, een mens, opdat het aan allen zou wor den duidelijk gemaakt, dat de Here Je zus niet Zijn eigen dood, maar die der mensen ondergaat". Deze Simon is de vertegenwoordiger van het menselijk geslacht: dat verdient de dood als straf op de zonde; dat rijpt voor het oordeel, voor de vervloeking; dat moet hangen aan het kruis der schande. Zó moet het zijn naar heilig recht. Doch vergezelt dan ook verder deze stoet naar Golgotha; daar wordt het kruis van Simons schouders afgenomen. Moet hij nu aan de kruispaal hangen? Zullen zijn handen en voeten worden doorgenageld Maar neen, het gaat an ders toe: Simon wordt losgelaten en Je zus geeft zich in zijn plaats. De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. O, aanbidt Hem in die plaatsbekleden- de liefde, welke Hem zich voor doem- schuldige zondaren deed geven. Grijpt moed, gij, die over uw zonden beangst zijt en het heilig recht van God moet bijvallen! Het kruis der schande wordt van uw schouders afgenomen en op de onschuldige Jezus gelegd, want Dien, die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zou den worden gerechtigheid Gods in Hem. (Uit een Dagboek) 't ORKEST VEROORDEELD Met brede grimassen liet het orkest onder de lange Beatle-manen de witte tanden zien. Aldus hing het voor de ruiten van het etablissement, in de hoop klanten te lokken. De baas van de zaak had het er niet hoog op, naar hij achteraf tegen de po litie heeft verteld. Het orkest dronk meer dan het muziek maakte. „Maar je moet met je tijd mee", zei hij klaaglijk. En daarom bleef het gedruis van twist en bossanova in zijn huis woeden. De oude cliëntéle kwam, zag het uit twee personen bestaande orkest, en dronk een borrel. De jeugd werd bin nengelokt door de wilde tonen en schor re kreten en waagde zich op de luttele vierkante meters die als dansvloer be schikbaar waren gesteld voor degenen, die zich gedurende hun arbeidstijd on voldoende konden vermoeien en die al dus de scha wensten in te halen. Onder de bezoekers bevond zich een kaaskoopman, die per bromfiets naar het etablissement was gekomen. Hij gaf zijn jas af bij de portier, een gewezen bokser, en amuseerde zich tot één uur in de nacht. Toen werd de tent geslo ten en de kaaskoopman ging heen. Bui ten vroor het een weinig. Een wittig maantje keek mistroostig naar zijn brommer. Het was geen weer om daar mee weg te rijden. Temeer omdat de portier geen jassen meer bleek te heb ben. De kaaskoopmansjas was verdwe nen. Nu stond daar voor de stoep nog een gammele auto, die jaren geleden de sta tiewagen was geweest van een of an dere Duitse diplomaat, maar na een forse deuk over onze grens was ge arriveerd als waardeloos schroot. De kaaskoopman had in zijn enigszins be neveld brein dat zijn jas in die auto moest liggen, en toen hij die niet kreeg, begon hij te zeuren over het nummer bord met de veelzeggende letters DD. De inzittenden van de wagen weiger den hem de toegang. De kaaskoopman schold op de „Duitse Deuk". Het orkest trad naar voren. En nu volgde een staaltje van subliem samenspel. De ac cordeonist ontlokte de kaaskoopman een reeks van zonderlinge akkoorden, door De meest succesvolle Merklaorloges Eterna, Pontiac, Stowa, Union ancre, koopt U bij de horloger juwelier KAPELLE (Z.-B-) TELEFOON (01102) 223 BEKENDE SERVICE EN GARANTIE beurtelings tussen 's mans ribben en in 's mans buik te porren. De slagwerker daarentegen hield zich bij zijn taak. Hij sloeg er luistig op los. Dat ging hele maal verkeerd, want de slagwerker stond niet vast meer op zijn voeten. Hij viel dwars door de etalageruit van een vishandelaar en kwam tot rust tussen de rolmopsen. De politie legde de slagwerker en de kaaskoopman broederlijk naast elkander in de ziekenauto. Zij haalde de leren jas werkelijk uit de voormalige statie auto. En zij schreef voor iedere deelne mer een duidelijk proces verbaal. Eerst verscheen het orkest voor de groene tafel. De accordeonist verklaarde dat hg alleen maar de andere helft van het orkest te hulp had willen komen. „De kaasman nam een dreigende houding aan en toen was ik hem een slag voor", zei hij. Veertig gulden eiste de officier daarvoor. Maar de rechter, die een zwak heeft voor muziek, maakte er 25, van. Met de slagwerker lagen de zaken anders. De justitie had hem al vier keer te grazen genomen wegens mishande ling, en hij had nog twee maanden voorwaardelijk tegoed van een vorige gelegenheid, toen hij een ambtenaar in funktie had dwarsgezeten. Drie dagen eiste de officier. De rechter vond dat precies gepast. Als de noodlanding tus sen de rolmopsen en de daaropvolgende logeerpartij in het ziekenhuis er niet geweest waren, was de straf hoger ge worden. De „berijder van het motorvoertuig met kenteken DD" hoorde 25,eisen wegens poging tot verduistering van een kledingstuk dat kennelijk aan iemand anders toebehoorde. „En ik wist geeneens dat 'tvod daar lei!" riep de DD'er. „U hebt toch ogen?" vroeg de politie rechter. ,,'tWas hardstikke donker, man", zei deukmans verontwaardigd. „Die jas kwam toch niet vanzelf in 't donker naar die auto toelopen", oor deelde de zittende magistraat. „Ik ver oordeel u derhalve tot 40,boete". En toen de beklaagde weer de mond opende vervolgde zijne edelachtbare met „En als u bovendien de rechterlijke macht beledigt De mond sloot met een klap. „Volgende zaak", zei de rechter. WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) BESTRIJDING VAN DE WORTEL- VLIEG IN NIEUWE BANEN De wortelvlieg overwintert als cocon in de grond. In het voorjaar vanaf mei komen de wortelvliegen te voorschijn. Deze vlie gen leggen hun eitjes steeds vlak aan de wortelhals van de jonge peen in de grond. Hieruit komen de larven, die zich dieper in de grond graven en dan in de wortel dringen om hun vernietigend werk te doen. Zij eten zich vele gangen in de wor tel om tenslotte weer in de grond te verpoppen. Hieruit komt dan omstreeks juli de 2e generatie, die weer eitjes legt aan de wortelhals van de in deze pe riode uitgezaaide worteltjes en winter peen. Er kan zelfs nog een 3e generatie optreden. De gevolgen zijn bekend, zonder be strijding kan men geen wortelen meer telen. Tot dusver werd de wortelvlieg door middel van gechloreerde koolwaterstof fen, o.a. aldrin, chloordaan en hepta- chloor bestreden, 'tls evenwel uitproef nemingen gebleken dat er op een aan tal plaatsen in ons land resistentie is opgetreden, waardoor genoemde midde len geen bestrijding meer geven. Opmerkelijk is dat met de organische fosforverbinding diazonen bijzonder goe de resultaten zijn bereikt en een afdoen de bestrijding heeft gegeven. 1/ Dat de machtsvorming van deze User- pator de Hollandse partij niet beviel, spreekt vanzelf. De regering werd fei telijk gevormd door het triumviraat Wolfert, Jan van Renesse en Aloud van Yerseke, wat later door eerst- en laatst genoemden. Een scherp conflict met Dordrecht wat door Aloud, Nicolaas van Cats en Willem van Haamstede, al len tot de voornaamste edelen van Zee land behorende, belegerd werd, moest de oorzaak worden van de diepe val der overheersers. Wolfert begaf zich naar Zeeland om een leger bijeen te brengen en voerde de graaf op die tocht met zich mee. De burgers van Den Haag en Delft, menende dat hg ontvoerd werd, achterhaalden het gezelschap, namen Wolfert gevangen en sloten hem op in de gevangenis te Delft, waar hg op 1 augustus 1299 moorddadig van het le ven werd beroofd. Toen deze gruwel daad te Dordrecht bekend werd, barst te ook daar het verzet andermaal in felle woede los en dromde de burgerg naar het niet veraf gelegen Huis Kraa- ijenstein. Daar verbleef Aloud ter uit oefening van het zeer aanzienlijke ambt van Baljuw van Zuid-Holland dat voor dien was waargenomen door Renesse, maar hem door Wolfert ontnomen was. De baljuw, ziende de onstuimige menig te, daagde de schepenen der stad uit tot een kampgevecht om door een Gods oordeel te bewijzen dat hij rechtens de hem toevertrouwde post bekleedde, wel ke uitdaging echter door de betrokke nen van de hand werd gewezen, 't Ge volg was dat hij zich op genade of on genade moest overgeven en met vijf lotgenoten, waarbij twee broers, naar Dordt werd gevoerd. De volkswoede evenwel viel niet te beteugelen en in- plaats van in de steen te worden op gesloten, werden ze vóór de stadspoort doodgeslagen. De reeds eerder genoem de kroniekschrijver Stoke verhaalt: „Ende sloeghen haren scoute daer, Ende Aloude, haren baliu, daernaer. Ende twee synze broedere, 'teen was [een paep (huiskapelaan) Ende droeghen doed, Ekine, sinen knape Ende daer toe sinen hangeman (de beul) Die hem altoes volghede an Olout bleef met hem sesten doet". Is over de lotgevallen der vroegst naar voren tredenden van de stam dezer oudst bekende Yersekenaren nog een en ander bewaard gebleven in de beschre ven geschiedenis, van hun nakomelingen is dit niet het geval. In enkele voor ons geslacht bewaard gebleven charters zgn de daar voorkomende namen zeker van belang voor de geslachtskunde, maar voor de geschiedenis leveren ze meestal weinig wetenswaardigs op. Inzonderheid zijn van grote betekenis de in het ste delijke archief van Dordrecht berustende elf oorkonden aangaande het treffen van de zoen inzake de boven vermelde moord op Aloud en de zijnen. Hiervoor traden op de schuldige stad en ander zijds twee zonen van de verslagen bal juw en diens lotgenoten, n.l. Janne en Vriesen die tevens hun magen vertegen woordigen. Het eerste stuk is gedateerd 12 september 1300, 't laatste 3 april 1309. Verder schijnt ook hier van toepas sing te wezen dat geen bericht goed bericht betekent want die wél door gekomen zijn danken hun ontstaan aan soms ernstige geschillen die zo dikwgls voorkwamen onder de edelen van 't plat teland. Zo behandelt een charter van 8 maart 1391 een heftige familieruzie tussen „Janne van Heen vliet en sinen maghen ende vriende op die één side" en tussen „Henric Elaert Eloutszoen (Oloutsz.), priester, Ollaert Eloutszoens kinderen ende Elout Boudewijnszoens kinderen, horen vrienden ende hulpen op die an der side". Het geschil was ontstaan ten gevolge van een erfenisaangelegenheid en eindigde in het elkander toebrengen van „smarten, wonden ende bloetreysen die er an beyden siden ghevallen ende ghesciet syn". Het zal er wel heet zijn toegegaan, daarvan getuigen de gebe zigde uitdrukkingen, daar bloetreysen niets minder betekent dan het onder nemen van een krggstoeht. Gelukkig dan dat nu de zoen werd getroffen, de vrede werd getekend. Maar Jan van Heenvliet, geparenteerd aan 't Huis Yer seke, werd alsnog toegewezen de helft in een hofstede en wat veel erger voor de burchtheer geweest zal zijn was de eis dat „van der Vesten op ter waert, die in Jans ambocht staet, daer sal men enen dam in die gracht legghen, so dat men 'tHuys niet houden en mach tieg- hens Jan van Heenvliet of tieghens den ambachts Here". Hierdoor zal de burcht niet meer te verdedigen zijn en bleek de bewering juist te zijn dan zou tot het aan Van Heenvliet toekomende deel de gracht of een gedeelte daarvan beho ren. Hoe was de nimbus die weleer de hoofden hunner vaderen omgaf ver bleekt! Dat de beloften van verzoening, pas twee jaar geleden zo plechtig afgelegd, meer vorm waren dan werkelijk ge meend, blijkt uit een charter van 11 juli 1393. (Wordt vervolgd) Bij toepassing is ter verkrijging van reerde koolwaterstoffen zoals aldrin en een voldoende lange werkingsduur van belang, dat de werkzame stof van Ba- sudine, te weten diazonen, omdat het gemakelijker verdampt dan de gechlo- heptachloor, direkt 34 cm diep goed wordt ingewerkt. Hiermede wordt dan een werkings duur van 4 maanden bereikt. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wg willen u met onze adviezen zo goed mogelyk van dienst zgn en geven zo mogelgk advies op elke vraag. Wg kunnen echter geen aansprakeiykheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED. Spaans en Portugees. Kunt u mij de titels van boekjes verstrekken voor zelfstudie Spaans en Portugees? vraagt J. C. Er is een Prismaboekje nr. 901 „Zo leer je Spaans" van L. O. Luurs, te be stellen via de boekhandel. Het is een boekje voor beginners die geheel zelf standig Spaans willen leren. Voor Por tugees is er een uitgave van Van Goor „Fale portugues", praktisch leerboek der Portugese taal. Breimachine. Kunt u mij het adres opgeven van een vakblad dat betrekking heeft op de industrie-breierij vraagt M. Een maandblad voor bezitters van brei machines is „Knittax Succes". Red. en uitg.: N.V. Eska, Lijnmarkt 43, Utrecht, tel. (030) 11894. Engeland. Daar ik van plan ben in Engeland te gaan werken, verwees de Britse consul in Rotterdam mij naar het International Clearing of Vacancies and Applications for Employement Sche me. Waar is deze instantie gevestigd en wat doet deze organisatie precies? Hier zal bedoeld zijn de afdeling in ternationale arbeidsmarkt, zaken en emigratie van tiet Rijksarbeidsbureau, Zeestraat 71a te 's-Gravenhage, tele foon (070) 183220, waar u zich in uw geval toch mee in verbinding moet stel len en welke afdeling u terzake volledig zal kunnen inlichten. Brandverzekering. Wat is het adres van de Naamloze Onderlinge Noordhol landse Brandverzekering Maatschappij voorheen De Jong Co. te Amster dam U zult bedoelen de Onderlinge Brand waarborg Maatschappij (dir. De Jong Co.), Keizersgracht 583 te Amsterdam, telefoon (020) 38671. Hynotiseur. Kunt u mij het adres opgeven van een hypnotiseur, liefst dicht bij mij in de buurt? Aangezien hypnose alleen door uiterst deskundigen mag worden toegepast, ge ven wij u de raad u te wenden tot de Nederlandse Vereniging voor Psycho therapie, Langeveld 29—30 te Noordwij- kerhout, telefoon (02533) 213. Busvervoer. Graag wil ik weten met. welke snelheid ik rijden mag met een busje, waarmede ik materiaal en arbeiders vervoer. Dit wordt beslist door de daarvoor gestelde wettelijke instantie, zijnde de Rijksverkeersinspectie of de politie te uwent. U zult de auto daar moeten voor rijden en de gewenste belading enz. op geven en laten beoordelen. Pruimen. In verband met de hui dige publicaties over het gevaar van longkanker door roken vraag ik mg af of het pruimen van tabak soms maag kanker kan veroorzaken. Voor zover bekend zijn hierover tot nu toe geen uitgebreide onderzoekingen gedaan. Wij menen echter te kunnen zeggen, dat eventueel gevaar van prui men niet bestaat in de kans op het be vorderen van maagkanker, maar mis schien wèl in een ongewenste prikke ling van het mondslrjmvlies. Zender Wesel. Wat wordt de to tale zendhoogte, waar komt de zend mast en wanneer beginnen de proef-uit zendingen van de toekmstige VHF-zen- der Wesel (kan. 35) De masthoogte bedraagt 300 meter, de co-ordinaten zijn 6.6 OL 51.5 NB. Vermoedelijk beginnen de proef uitzen dingen begin mei 1964. Scholten. Kunt u mij vertellen, waarvan de naam Scholten afkomstig is? De naam Scholten is afkomstig van de ambts- of beroepsnaam „scholte" schoutet, schoutete, dat was: bestuur der of opzichter over de bezittingen van een bijzonder persoon of een stichting, ook wel de naam van een vertegenwoor diger van het landsheerlijk gezag, bep. van graaf en bisschop in de steden en op het platteland: vooral: rechterlgk ambtenaar, die in civiele zaken recht sprak. China. Kunt u in het kort iets ver tellen over het ontstaan van een com munistisch en een nationalistisch China? China werd in 1949, nadat de Kwo- Min-tang- regering militair was versla gen, door de communisten geprocla meerd tot een volksrepubliek, met de hoofdstad Peking, onder leiding van Mao Tse-toeng, premier werd Tsjoe-en- lai. De nationalistische regering van Tsjiang K'ai sjek trok zich met haar troepen terug naar T'ai-wan (Formosa), waar zij thans nog zetelt. Zg stelt zich als doel de vestiging van haar gezag op het vasteland van China terug te winnen, terwijl de regering in Peking tot doel heeft de „bevrijding" van T'ai- wan. Zwikken. K. J. stelt een vraag over het kaartspel zwikken. Dé' gever keert de bovenste kaart van het overgebleven stapeltje kaarten. In uw geval was dat schoppen boer. Schoppen is dan troef. Deze kaart mag door een speler, die gevraagd heeft, in geruild worden tegen de 10 van dezelf de kleur, zodra het spelen begint. Een speler die gepast heeft, mag zgn tien niet inruilen. Aangezien bg uw spel alle drie spelers gepast hadden, mocht nie mand die boer nemen. Bij het passen van alle drie, had de gever de volgende kaart van de stapel moeten keren, die dan troef Was geworden en had opnieuw moeten worden geboden. en nimmer ruw of schraal T"b"60''l5c' Hamea-Gelei WEM ELD INGE Van 1521 maart 1964 Vrijdag 20 maart: Eerste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 4.38 5.01 10.20 10.27 Maandag 5.17 5.39 10.57 11.08 Dinsdag 5.53 6.16 11.38 11.46 Woensdag 6.33 6.58 12.14 Donderdag 7.13 7.41 0.26 12.57 Vrijdag 7.55 8.27 1.14 1.46 Zaterdag 8.48 9.31 2.06 2.42 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1