NIEUWS- Eh ADVERTENTIEBLAD VOO R ZUID- BEVELAND oveRöenkmq cVard w Gezuiverd Middenstandsonderwijs >3 b- rtfilLEGEN] 29STE JAARGANG No. 38 28 FEBRUARI 1964 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN J. M. C. VAN DER PEYL KRUININGEN Over en rond het Yersekse Burchtje e REDACTEUR: J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En de Here zeide: Simon, Si mon, zie, de Satan heeft ulie- den zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude. Luc. 22 31, 32a. Satans begeerte is ingewilligd. Hij heeft het recht gekregen om Christus' discipelen te toetsen op hun werkelijk gehalte en aan het licht te doen komen, wat en hoe ze inderdaad waren: hen te ziften. Voor de tarwe gemalen kon worden, om er brood van te bakken, moest ze gezuiverd worden. Kaf, stof en steentjes moesten er uit verwijderd en van het koren gescheiden worden. En dat ge schiedde, door dat de ongereinigde tar we in een grote, ondiepe zeef gebracht werd. Deze werd dan schuin gehouden en krachtig geschud. Alle onreinheid scheidde zich dan van het koren af en kon gemakkelijk verwijderd worden. De Here stond Satan toe, de discipe len te ziften, hen te louteren, om hen voor het gebruik, dat Hij van hun leven wou maken, geschikt te doen worden. De discipel van Christus moet door schokkende ervaringen heen. En dan als ge bekeerd, om en om geworpen en zo gezeefd, en uw geloof en leven van de verkeerde bestanddelen gezuiverd zal zijn, zult ge een zegen kunnen zijn voor uw medegelovigen en hun geestelijk le ven kunnen sterken. Satan gebruikt de omstandigheden om onze verkeerde neigingen een kans te geven en aan 't licht te brengen. werkt op onze begeerte maar ook op Beter zien ezx er beter uitzien MET EEN BRIL VAN Kape i Z.-B 01102-223 Uiisluiiend merkbrillen van iopklasse. onze vrees. Bezwijken we niet voor ver leiding, dan dreigt hij met moeilijkhe den. En menigeen zal zich herinneren hoe hij, door vrees gepakt, vaak vals gesproken of oneerlijk gezwegen heeft en zo zijn overtuiging en zijn Here ver loochend heeft. Wat ons hoop geeft is dit, dat niet alleen Satan ons mag ziften, maar dat onze Here voor ons bidt. Er is een kracht aan het werk, die ons verderven wil, maar ook een kracht, die kan be waren en uitredden. De Heiland pleit voor ons en komt van verschillende kanten en met onderscheidene middelen tussen ons en de verzoekingen van Sa tan in. Het moge gemakkelijk schijnen om te vallen het is zeer moeilijk om te ontkomen aan de zoekende en naar ons grijpende hand van de Heiland. Het gaat in elke crisistijd, die wij doormaken, om onze loutering voor de grote dag van Christus' toekomst. Daar toe bereidt Hij ons voor en moet Sa tan zijns ondanks medewerken. (Uit een Dagboek) Een kort bericht heeft ons gemeld dat het z.g. middenstandsexamen in verband met de maatschappelijke ont wikkelingen, ingaande 1965 zal worden aangepast aan de structuurwijzigingen in het sociaal-economische leven. In het algemeen staat het vast dat deze aan passing een verzwaring zal inhouden van de exameneisen. De vraag rijst in hoeverre er aan deze verzwaring be hoefte bestaat. De laatste jaren is de kritiek tegen de vestigingseisen in het algemeen en met name ook tegen het middenstands examen toegenomen. Die kritiek kwam van verschillende zijden. Van zaken mensen, die jongelui in dienst namen in het bezit van het middenstandsexa men en er in de praktijk niets mee kon den beginnen. Van onderwijsmensen, die van mening waren dat degenen die zich aanmeldden voor het middenstandsexa men, in feite niet de geschikte kandi daten waren. Ook van de zqde van degenen, die aan middenstanders kredieten moeten verstrekken, kwamen er tal van bezwa ren. Deze hadden ook betrekking op het algemeen ontwikkelingsniveau van de bezitters van deze middenstandsdiplo ma's. Op grond van hun koopmanschap vragen deze gediplomeerden soms gro te kredieten en met alle soepelheid, die tegenwoordig geldschieters eigen is, zag men toch geen kans deze gegadigden met enig verantwoordelijkheidsgevoel kredieten af te schuiven. Uit de tijd. Laten wij er voor oppassen de op leiding of de opleiders voor het midden standsexamen aan de schandpaal te binden voor deze teleurstellende ont wikkeling. De gehele opleiding past niet meer in de wereld van 1964, nog daar gelaten het zakenleven van 1964. In 1937 kwam het middenstandsexa men vport uit de nood der tijden. Er werd door de crisis zoveel gebeunhaasd in het bedrijfsleven, dat men zich af vroeg of een kleine ondernemer toch niet een minimum aan algemene ont wikkeling en handelskennis moest be zitten. Deze vraag werd bevestigend beantwoord en zo hebben zich tallozen voor een vestiging moeten bekwamen. Met het stellen van minimumeisen voor koopmanschap heeft men in 1937 de spijker op de kop geslagen. Dat is een kwarteeuw geleden. Het economisch le ven heeft sindsdien een geheel andere structuur gekregen en de hele maat schappij heeft een ander aangezicht. Wij kregen een ontwikkeling te zien naar een langere leerplicht voor meis jes en jongens. De welvaart van de meeste huisvaders is zoveel vermeerderd dat het overgrote deel van ons volk thans voortgezet onderwijs geniet. Verschoven grootte. De eisen van dit onderwijs zijn ver anderd, vooral in die zin dat er meer II Daar de landadel over 't algemeen groot-grondbezitter was, werd door hen de landbouw beoefend en de daartoe benodigde gebouwen ontbraken ook hier niet. Ook een vluchtheuvel was aan wezig om in tijd van nood berging te vinden voor 'tbeestiaal en waar geen kasteel hulp kon bieden, zoals hier wel 't geval was, ook veiligheid bood aan de bedrijvers der boerderij. Deze hille was gelegen tegenover de Burcht, thans de tuin van de bewoner der Steehoeve, in oude bescheiden genoemd ,,de kamer", wat in de taal dier tijden betekende een bepaald gedeelte, zowel van land als van water. Wanneer het geboorte-uur dezer rid derlijke huizinge sloeg, is een vraag die onbeantwoord moet blijven. Haar oor sprong verliest zich in de nacht der tijden en wordt voor de speurende blik verborgen door een ondoordringbaar floers, zodat hier slechts gegist kan worden. Ongetwijfeld zeker echter zul len de „Heeren van Yersicke" reeds vroeg een hunner waardig verblijf heb ben gesticht. Maar ook over deze mach tigen huns tijds is uiterst weinig te boek gesteld of verloren geraakt, welk lot gedeeld wordt met hun tijd- en stand genoten overal, maar inzonderdheid in Zuid-Beveland. O, die riddertijd! Traditie en poëzie, sage en romance hebben reeds vroeg in onze geest een onuitwisbaar beeld ge grift der glorie van de middeleeuwse riddertijd, trots de bezwaren die deze vergezelden. Werd hierover verteld, dan: „Blonken d' oogjes van verlangen, Bleef men aan zijn lippen hangen, Deelde men in 'tiot der helden, En schoon d' uren henen snelden, Nimmer deed men d' oogjes toe, Nimmer werd men 't horen moe!" Zoals reeds werd aangestipt is van 't weervaren dezer burcht benevens haar stichters en bewoners zeer weinig ter onzer kennis gekomen. Evenals hun ver blijfplaats treden ook zij, die hier hun leven sleten, plotseling te voorschijn en, opmerkenswaardig, blijkt dan dat ze reeds geschiedenis hebben gemaakt, waarvan de hoge positie die door hen wordt ingenomen, een bewijs is. 'tWas in het voor Zeeland zo gedenk waardige jaar 1290 dat ze het forum betreden in gezelschap van meerdere Zuidbevelandse edelen die eveneens hun acte de présence dan voor 't eerst ver tonen. Tengevolge de voortdurende staat van woeling en strijd tussen Holland en Vlaanderen om 't bezit van Zeeland Be- wester Schelde, zwoer de Zeeuwse adel in genoemd jaar hulde aan de Vlaamse graaf maar als gevolg van 't loven en bieden om de gunst dezer heren werd nog in hetzelfde jaar de Vlaamse- voor de Hollandse graaf verruild vanwege de grotere voorrechten die deze schonk en Zeeland bijna tot een adelsrepubliek maakte; aldus Dr. Gosses en Dr. Ja- pikse in hun „Staatkundige geschiede nis van Nederland". Hoe spannend deze tijden ook waren, wij hebben er de kennismaking aan te danken met de vroegst genoemde He ren van Yerseke, die anders vrijwel ze ker tot de verloren schatten behoord zouden hebben. In een charter van 12 juli 1290 ver schijnt Aloud de Herseke ten tonele, maar verder wordt niets meer van hem vernomen, tenzij hij dezelfde is als Aloud die in 1299 te Dordrecht werd vermoord, zoals strakjes nader zal wor den meegedeeld. Weliswaar wordt in 1265 een Allaart van Duvenee genoemd die krachtens he raldische wetten verwantschap toont met de bewoners van onze burcht. We missen echter voldoende gegevens om aan te tonen in welke graad de liëring bestond. Over de volgende vertegenwoordigers van het geslacht Yerseke is meer be waard gebleven en is hen zelfs in de annalen een plaatsje ingeruimd. Een charter van 17 december 1291 houdt de naam bewaard van Ridder Boudewijn van Yerseke, die daar een broeder genoemd wordt van Hollander van Reimerswaal. Dat de Reimerswa- lers vermaagschapt waren aan 'tHuys Yerseke is overigens bekend. Ridder Boudewijn, zoals hij wordt ge noemd, stond zeer in de gunst bij het grafelijk Hof om zijn getrouw- en be kwaamheid. Bij de belegering van het slot Oostende te Goes, door de Vlamin gen en de Zeeuwse bannelingen, werd deze sterkte hardnekkig door hem ver- dedigd, zolang tot dat hij door zijn bo vengenoemde broer ontzet werd, welk heug'lijk feit plaats greep op 1 janu ari 1301. Melis Stoke, de tijdgenoot en secre taris van graaf Floris V en Willem III schrijft daarover in zijn Rymkronick o.m.: „Wat si bewesten Yerseke vonden Sloech an hem ten zeiven stonden. Ter Goes was een begyn ('tbegin) Van enen huse, daer doe in Bouden was, Kervinx sone, Di hem pijnde te houden tgone Metten knapen, die met hem waren, Jegen de verdreven scaren. Si quamen nachts bi der mane In den lande, ende streden ane Thuys, der Bouden inne was". (Wordt vervolgd) economisch inzicht wordt gevraagd. Dat is nuttig en noodzakelijk nu iedereen met financieringsvraagstukken worstelt. In de dertiger jaren behoefden velen daarmee niet te worstelen omdat zij eenvoudig gezegd geen financiën be zaten. Het grootste deel van koop en verkoop speelde zich af in kleine be- drijfseenheden, die van de koopman een beperkte kennis vroegen. Ook daarin is het een en ander ver anderd, want het zakenleven speelt zich nu af in veel grotere bedrijfseenheden, die het aanvaarden van een grote ver antwoordelijkheid vragen. Wij kunnen het ook zo stellen dat de bedrijfsgrootte in de kleine onderneming verschoven is. Het punt waarbij de verhouding tussen kosten en opbrengst een zeer gunstig beeld vertoont, vraagt een zodanige omzet dat een ondernemer niet meer met een miniatuurbedrijfje kan vol staan. Dit moet hem al worden bgge- bracht voordat hij het land van de on dernemers betreedt. De minimumeisen van 1964 zijn andere en dus hogere dan die van 1937. Consumpite als maatstaf. In de naaste toekomst ligt het zwaar tepunt van het middenstandsexamen nog meer op de bedrijfseconomische kennis dan voorheen. Er wordt inzicht gevraagd in efficiency problemen, in rationalisatie, in kostenplaatsen en kos tenstructuur. Een koopman zonder personeel zal meestal een te kleine bedrijfseenheid hebben en daarom staat hem een oplei ding in personeelsbeleid te wachten. Steeds meer moet bovendien die koop man aandacht schenken aan de wensen van de consumenten en de koopmotie ven. Niet het produktiepatroon van morgen zal onze toekomst bepalen, maar het consumptiepatroon zal maatstaf zijn voor werkgelegenheid en alle eco nomische aktiviteit. Tenslotte is de kennis van de Neder landse taal op de middenstandsexamens zo erbarmelijk, dat hieraan moet wor den gedokterd. Dagonderwijs nodig. Wij zijn van mening dat de opleiding tot koopman zo veeleisend is geworden dat dit in principe een zwak is gewor den van het dagonderwijs, met name het detailhandelsonderwijs. In deze scholen wordt aan de nieuwe problema tiek dan ook reeds jaren aandacht be steed, tenminste als die scholen goed zijn. Het afnemen van middenstandsexa mens buiten de dagscholen zal niet ge mist kunnen worden. Tallozen scharen zich pas op latere leeftijd onder de rijen van de middenstanders, die nu allen koopman moeten zijn, ongeacht of zij zich in de ambachtelijke dan wel in de handelssector bevinden. Als dit zo is dan moeten wjj ook erkennen dat mid denstandsexamens de afsluiting moe ten vormen van een opleiding voor een beroep en dat daar tijd voor nodig is. Het geven van spoedcursussen met hooi- en stromethoden moet eindigen. Eveneens moet er een eindp komen aan het afgeven van vrijstellingen voor de vestiging in de middenstandsector aan geslaagden van m.u.l.o.'s, huishoudscho len, v.g.l.o.-scholen en tal van andere onderwijsinstellingen, waarvan de lei ders menen dat hun pupillen de mid denstand wel in de zak hebben. Aan deze miskenning en infiltratie uit de hoek van de algemene vorming gaat de commercie te gronde. Met al gemene ontwikkeling doortrokken is men beslist nog geen koopman. Dat leert de praktijk wel. Het middenstandsonder wijs is aan een zuivering toe. Moge die grondig geschieden. (Nadruk verboden) Drs. HERMES ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zijn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wjj kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED. Ziekenfonds. De premie voor mijn vrijwillige ziekenfondsverzekering is met 33 verhoogd, terwijl ik onlangs las dat deze verhoging slechts 20 mocht bedragen. Hoe zit dat? U bent niet de enige, er zijn ontelbare ziekenfondsleden in ons land, die ge schrokken zijn van de grote verhoging van de premie der vrijwillige ziektever zekering, die in vele fondsgebieden ver boven een gemiddelde van 20 uitgaat. De enige instantie, welke u in deze om advies kunt vragen is de Ziekenfonds raad, P. C. Hooftstraat 162166, Am sterdam, telefoon (020) 710444. Loongrens. Hoe hoog lag de loon grens voor de inkomstenbelasting in 1962, 1963 en hoe hoog ligt deze grens voor 1964 Bestaat er voor de zieken fondsverzekering ook een dergelijke grens De loongrens lag in 1962 op 8000, in 1963 op 8650,en in 1964 op 9700,De grenzen voor de verplichte ziekenfondsverzekering lagen even hoog. Duiken. Wat heb ik al zo nodig voor een complete duikuitrusting en wat zal dit allemaal kosten? Deskundige voorlichting op dit gebied kunt u bekomen bij de O.J.C., Onder water Jagers Club, Sarpathipark 88 te Amsterdam, telefoon (020) 716469. Kastwand. Ik heb een teakhouten kastenwand en zou die nu graag willen afwerken. Waar kan ik dat het beste mee doen? Ik bedoel dus niet een ge woon onderhoudsmiddel. Een prachtig politoermiddel voor uw teakhouten kastwand verkrijgt u door 4 delen witte bijenwas en 3 delen terpen tijn te smelten en tijdens het afkoelen er 2 delen spiritus onder goed omroeren bij te doen. Deze was wordt met een linnen doek (tezamen gebald) ingewre ven, wat een schitterend resultaat geeft. Denk vooral aan het vuur bij het smel ten! C.A.O. Daar ik veel belangstelling heb voor de c.a.o.'s in diverse bedrijfs takken, zou ik graag weten waar ik die c.a.o.'s kan kopen. Een collectieve arbeidsovereenkomst is een tussen een arbeidsorganisatie en een werkgeversgroep gemaakte over eenkomst nopens de arbeidsvoorwaar den. Deze overeenkomsten zijn voor de vele en diverse bedrijven verschillend en voor bepaalde tijd geldig, waarna een nieuwe c.a.o. wordt aangegaan. De be palingen in een c.a.o. vervat, zijn alleen maar van belang voor de betrokken be- drijfsondernemingen en uiteraard niet bestemd om in de handel te worden ge bracht. Op het gebied van banken en verzekeringen zijn verschillende arbeids organisaties. Voor de bepalingen, vervat in de c.a.o.'s, dient u zich te wenden tot de besturen van de betrokken arbeids organisaties. Luchtvaart. Kunt u mij zeggen, hoe ik een verkorte cursus van naviga tie kan volgen? Wendt u zich tot het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, Burge meester 's Jacobplein 10 te Rotterdam, telefoon (010) 132040, welk instituut u gaarne de nodige inlichtingen zal ver strekken. Voogdij. Heeft een minderjarige gehuwde voor het aanschaffen van gro te stukken de toestemming of hand tekening van zijn voogd nodig of houdt de voogdij op bij het huwelijk van de minderjarige Zodra de minderjarige trouwt, neemt de voogdij een einde. Dit berust op art. 353 van het Burgerlijk Wetboek, welke als volgt luidt: 1. De minderjarigheid duurt tot het bereiken van de 21-jarige leeftijd; zij eindigt vroeger door huwe lijk of meerderjarigverklaring. 2. Iedere minderjarige staat onder gezag van een meerderjarige. Dit gezag is of ouderlijke macht of voogdij. De nog geen 21-jarige die gehuwd is, kan daardoor zelfstandig rechtshandelingen verrichten; zijn voogd heeft te zijner aanzien zelfs rekening en verantwoording af te leggen van het door hem gevoerde beheer over de goe deren van de ex-pupil en kan deswege door deze ter verantwoording worden geroepen. Opinie-onderzoek. Kunt u mij en kele bureaus noemen, die opinie-onder zoek verrichten? Van de bureaus die opinie-onderzoek verzorgen noemen wij u enkele, als bo nafide bekend staande: de Nederlandse Stichting voor Statistiek, afd. Markt- en Opinie-onderzoek, Bankaplein la te Den Haag, telefoon (070) 512661 en het Ne derlands Instituut voor de Publieke Opi nie (Nipo), Barentzplein 7 te Amster dam, telefoon 248844. Verder verwijzen wij naar de beroepengidsen van de plaatselijke telefoonnetten. Kinderbijslag. Heb ik recht op kin derbijslag voor twee van mijn kinderen die in een inrichting worden verpleegd? Het recht op kinderbijslag vervalt niet, wanneer een kind in een tehuis is opgenomen. Evenzeer hebt u recht op kinderaftrek voor alle kinderen beneden 16 jaar, waar zij zich ook bevinden. Het inhouden van de kinderbijslag kan dus betekenen, dat deze wordt ingehouden voor het onderhoud van de kinderen en overgemaakt aan het tehuis. WEMELDINGE Van 17 maart 1964 Vrijdag 6 maart: Laatste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 5.41 5.59 11.23 11.28 Maandag 6.13 6.31 11.54 11.57 Dinsdag 6.45 7.05 12.24 Woensdag 7.14 7.37 0.33 1.01 Donderdag 7.47 8.11 1.14 1.38 Vrijdag 8.25 8.56 1.55 2.18 Zaterdag 9.19 9.57 2.40 3.09 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1