NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BE VELA ND oveRöenkinq Bronchi letten >3 TfllLEGEN Ontmoeting met Annabel oCjCLftfyS do. SthCLOt 29STE JAARGANG No. 34 31 JANUARI 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODIT Verschijnt des vrijdags J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 We zijn gewaarschuwd! 7l:Ula(t jeugdpuistjes f1.60 - f 1." e REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININ GEN ADMINISTRATIE Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur „Zo heeft hg ook dien ten laat ste tot hen gezonden, zeggen de: zij zullen immers mijn zoon ontzien". Marcus 12 6. Nu de tijd van het lijden aanstaande is krijgt Israel nog een ernstige, dui delijke waarschuwing in de gelijkenis van de boze wijngaarders. De wijngaard is aan landlieden ver huurd. Als de tijd daartoe is aangebro ken zendt de eigenaar van de wijngaard zijn knechten om de vruchten in ont vangst te nemen. Verschillende knechten zendt hij, die met lege handen, geslagen en gehavend terugkomen. Of helemaal niet terug komen, want de boze landslieden hebben hen doodgeslagen. Ten laatste van allen zendt hij zijn zoon. Deze gelijkenis was, zonder enig com mentaar, voor de hoorders zo duidelijk, dat wij lezen: „en zij zochten hem te vangen". Wie de heer van de wijngaard is en wie de knechten zijn en wie met de geliefde zoon bedoeld werd, dat heb ben zij allemaal uitstekend begrepen. Hoe zeer is Jezus overtuigd van Zijn snel-naderend einde en met welk een rust en gehoorzaamheid aanvaardt Hij dat. Ik laat dat nu verder rusten. Tref fend is bovenal dat: „ten laatste" voor de Joden van Jezus' dagen en voor ons. Jezus is het laatste wat God heeft ge daan en nog doet. „God voortijds vele malen en op velerlei wijze, tot de va deren gesproken hebbende door de pro feten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon". Jezus is Gods laatste woord. Verder, dieper zal God niet gaan, meer zal God niet doen, dichter zal God niet tot ons komen. Dit is het uiterste, het laatste. Als daar gezegd wordt, dat wij nooit kunnen we ten of er in een nabije of verre toe komst niet iemand zal opstaan in wien God zich nog voller en rijker zal open baren dan in Jezus Christus, dan kun nen wij dat, als strijdig met Gods Woord, niet aanvaarden. Hier komt de onverdraagzaamheid. Niet de onver draagzaamheid van de bekrompenheid, die bang is de eenmaal aangenomen vastigheden los te laten, uit vrees dat zij duizelig zal worden en vallen. Maar de onverdraagzaamheid van de liefde. Van de mens die, als Thomas, gezocht en gevonden werd en nu niet anders meer kan dan neerknielen en bidden: „Mijn heer en mijn God!" (Uit een Dagboek) Men begint nu toch van verschillen de en deskundige zijde te waarschuwen voor de gevolgen van eventueel nog verder gaande looneisen. Eerst heeft minister Witteveen (financiën) een waarschuwende stem laten horen toen hij sprak op een bijeenkomst van de buitenlandse persvereniging, waarna de zer dagen ook de voorzitter van het N.V.V. zijn bezorgdheid uitsprak over de forse loonverbeteringen die aan hangig zijn gemaakt en de voortgaande prijsstijgingen, welke bezorgdheid ge deeld wordt door de voorzitters van de beide andere vakcentralen. De schuld van de forse loonsverho gingen ligt zeker niet alleen bij de werknemers en hun organisatie, maar is voor een belangrijk deel ook te wijten aan de werkgevers. Niet alleen dat men in bepaalde branches, door de nog altijd te krappe arbeidsmarkt, bereid is om hogere lonen te betalen, omdat men meent de prijzen van het produkt wel dienovereenkomstig te kunnen verho gen, doch bovendien worden er aller wegen prijsverhogingen bekend, die de zucht naar hogere lonen slechts stimu leren. Wat men op het gebied van de prij zen ervaart, loopt menigmaal de spui gaten uitj. Verhogingen van tien tot dertig procent zijn er plotseling ver schenen, nog vóór de gevolgen van loonsverhogingen en andere kosten op deze produkten van invloed konden zijn. Het zijn niet de detaillisten die deze maatregelen nemen integendeel spre ken deze zelf er schande van tegen over hun klanten doch de schuld ligt uitsluitend bij de fabrikanten. Wanneer deze dus geen voldoende verantwoorde lijkheidsgevoel tonen tegenover de eco nomische situatie, kunnen zij dat zeker moeilijk eisen van hun werknemers. De consumenten worden thans links en rechts geplukt en het is geen wonder als er, niettegenstaande zogenaamde verbeterde lonen, toch ontevredenheid ontstaat en men ervaart dat het toch feitelijk weer de kleine man is, die aan het kortste eind trekt. En dat is niet Beter zien en er beter uitzien MET EEN BRIL VAN Kapall* Z.-B. Tel. 01 102-223 Uitsluitend merkbrillen van topklasse. de bedoeling die men heeft van de idee tot een betere spreiding van de wel vaar. De regering heeft deze ontwikkeling niet in de hand. Zij beschikt niet over een afdoende apparaat tot prysbeheer- sing en prijscontrole. Maar moet dat er dan ook altjjd voor nodig zijn? Waar blijft het verantwoordelijkheidsgevoel aan werkgeverszijde en de bereidheid om ook genoegen te kunnen nemen met wat kleinere winsten en een desnoods wat minder hoge notering der aandelen? Die bereidheid is er kennelijk niet en men kan die dan ook moeilijk verwachten noch eisen van werknemerszijde. Gaan wij echter voort met de prijzen en de lonen te verhogen, dan wordt on ze mogelijkheid tot concurreren met het buitenland nog verder aangetast en zul len de gevolgen daarvan in de komen de jaren goed merkbaar worden. Dan zal de werkgelegenheid beduidend gaan dalen. Men kan nu zeggen, dat dit zijn voor deel heeft ten aanzien van de arbeids markt en de looneisen daardoor auto matisch zullen worden gedrukt, ander zijds zal dit toch ook leiden tot een be langrijke daling van de bedrijfswinsten met alle financiële gevolgen van dien voor directies, commissarissen en aan deelhouders. En in hoeverre dat voort zal gaan heeft geen regering in de hand, al zal die er wel de schuld van krijgen. Dan krijgen we er weer het werklozenprobleem bij, waaraan ineffi ciënt geld verdaan moet worden, het geen onze economische situatie nog meer zal benadelen. Bezien wij al deze gevolgen en de huidige tendens op het gebied van lo nen en prijzen, dan is het geen wonder, dat de bevoegde personen een ernstige waarschuwing laten horen. Er is alle aanleiding om de ontwikkeling, die nog niet tot rust is gekomen, met enige be zorgdheid tegemoet te zien. Het stemt tot vertrouwen dat de besturen der vak centrales hier oog voor hebben en niet schromen van die bezorgdheid te doen blijken. Het is te hopen, dat men ook aan werkgeverszijde, van groot tot klein, zich van zijn verantwoordelijkheid be wust is en er zijn aandeel toe zal bij dragen om de loon- en prijsontwikkeling binnen de perken te houden. Uiteraard kan ook de regering er het nodige toe bijdragen; om te beginnen een minder progressief verlopende belastingheffing. H. VAN WERMESKERKEN (Nadruk verboden) Het in volle snelheid „nemen" van een kruispunt is een gok. Een gok op het eigen léven, maar ook op dat van een ander. Ruim elf procent van de on gelukken op kruispunten is uitsluitend te wijten aan het met een te hoge snel heid naderen van het kruispunt. De ontmoeting met Annabel hadden we ons heel anders voorgesteld. We hadden gedacht, dat ze op een mooie stralende dag door een krachtig saillant besnorde man haar vader aan ons zou worden voorgesteld. We zouden haar waarheden vertellen, waarvan we zelf niet zeker zouden zijn. Annabel zou dan glimlachen, zoals ze dat haar fa voriete filmster al zo vaak had zien doen. Alles zou maan- en zonneschgn- geluk worden. Maar alles was heel an ders gegaan. We reden met een heman- achtige branie, zoals de advertentie ons mannen, die elke dag onze body bilden, ons zo graag voorstelt, op een kruis punt af. Een groot kruispunt mogen we wel zeggen. Vier wegen die in elkaar over lopen en opeens een eenheid vormen, waar geen ontbinden meer mogelijk is. We zagen geen borden, we keken niet naar rechts, laat staari dat we voorrang gaven. Zo kwam het dat wij en Annabels auto, elkaar op een nogal ruwe wijze ontmoetten. Er scheen geen maan en de zon liet ook verstek gaan. En de enige „muziek" die we hoorden, was die van de stem van de machts drager, die ons vertelde, dat we meer attentie aan het kruispunt moeten ge ven. Dat we haar met grote voorzich tigheid tegemoet moeten gaan en er al tijd op bedacht moeten zijn, dat er ver keer van rechts zou kunnen komen. „Want", zo zei de agent, „een kruis punt is een trefpunt van verschillende wegen en geen denkpunt". Toen kwam de kraanwagen, die on ze auto's wegsleepte, en zo hadden we ons echt de ontmoeting met Annabel nooit voorgesteld. J PUROL-POEDER HET MAGERE VARKEN De winkelweek was met veel tam-tam aangekondigd. De plaatselijke midden stand had de etalages van meer crèpe- papier voorzien dan ooit tevoren en zelfs hadden enkele winkeliers een vlag uitgestoken. Het dorp verkeerde in feeststemming en de vreugde werd niet weinig verhoogd door de attractieve wedstrijd: men moest het juiste gewicht raden van het bestuur der neringdoen den om in aanmerking te komen voor een prijs. De laatste avond van de winkelweek werd weliswaar niet besloten met een vuurwerk, maar het leek er toch wel een beetje op, toen de nijvere bestuur- deren in de muziektent op het markt plein de bascule beklommen, teneinde hun juiste gewicht vast te stellen. Na elke weging zette de harmonie een schet terende fanfare in, en alle mensen rie pen vol spanning hoera. Tot de pen ningmeester aan de beurt was. Toen hij gewogen was, maakte de waagmeester het gewicht bekend. De muziek blies weer een fanfare de motregen in, maar uit de rij/en der verzamelde cliëntèle klonk een dreigend gemompel op. Want de kruidenier, die het ambt van pen ningmeester der vereniging van nering- doendejn vervuldq, scheen een schriel en mager manneke en volgens de weeg schaal woog hg 172 pond en drie ons. De muziek was maar nauwelijks ver klonken toen een varkenskoopman zich losmaakte uit de schaar der dorpelin gen, het trapje van de muziektent op klom en de kruidenier bg de kraag greep om hem op te beuren. „Mensen, d'r klopt hier iets niet!" schreeuwde hij opgewonden. „Die sle- miel is veuls te zwaar!" Hij bewoog 't kruidenierslichaam nog enkele malen keurend op en neer, voelde inspecterend aan de penningmeesterlij- ke armen en benen en zette de rood aangelopen man weer op de grond. Druk gesticulerend kwam de waag meester toegelopen en wat daarna ge beurde, ging gedeeltelijk voor het pu bliek verloren omdat iedereen door el kaar liep en riep. De politie kwam er aan te pas, toen de varkenskoopman de kruidenier opnieuw begon op te beuren en te bevoelen en de koopman daalde hoofdschuddend en mopperend het trap je af. Maar de penningmeester begon, nu hij zich uit de knellende koopmans- greep bevrijd voelde, praats te krijgen. Als het ware onder het oor van de wachtmeester slingerde hij zijn beledi gende woorden naar de koopman. En die liet er procesverbaal van opmaken. Opdat het bedrog der winkeliers voor eeuwig in de annalen van het recht zou blijven geboekstaafd. „Ik, meneer de rechter", zei de var kenskoopman als getuige, „heb mijn le ven lang het gewicht van varkens ge schat. Dat gaat me geen pond mis. En wat is het verschil tussen dit winkel- bestuur en varkens?" Dit laatste bleek alleen maar een rhetorische vraag. De getuige gaf er ten minste zelf geen antwoord op, anders had er nog een be ledigingszaak ingezeten. „Dit magere varken weegt niet meer dan honderd vier en veertig pond en daar zal hoog stens wat bij komen, omdat hij zulke dikke borstrokken draagt. Die uitslag deugde niet, meneer de rechter. Die man was die avond zwaarder, dan hij in wer kelijkheid is!" Desgevraagd gaf de kruidenier schoor voetend toe, dat hij met lood in de schoenen de bascule was beklommen. „Dan eis ik schadevergoeding, want ik had de prijs moeten hebben", riep de koopman. Maar de officier zei, dat dat een ci viele kwestie was. Over de prijstoeken ning heeft de rechter niet te beslissen. De kruidenier-penningmeester kreeg vijf en twintig gulden moete vanwege de lelijke woorden, die hij had geroe pen, waar het halve dorp bij was. „Ik kan er toch niets aan doen, dat ik zo licht ben", klaarde hij. Maar ook magere mensen mogen niet schelden. Dat is 't verschil met magere varkens. WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor 'doorzending van uw brief Wy willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zyn en geven zo mogelyk advies op elke vraag. Wg kunnen echter geen aansprakelgkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED. Met ingang van 1 januari 1963 is een Rentezegels. Laatst las ik een ar tikel „rentezegels plakken overbodig". Is dit waar? Krijgt men daar geen uit kering meer van? vraagt J. v. R. Wij weten niet op welk artikel u doelt doch kunnen u wel zeggen dat het plak ken van rentezegels nog geenszins over bodig, ja in veel gevallen zelfs verplicht is en dat men hier wel degelijk t.z.t. uitkering voor ontvangt. Rechtzaak. Ik overweeg aangifte te doen van bedrog. Wat zijn daar de gevolgen van; hoe lang duurt het ge- woonlijk voor zo'n zaak voorkomt; hoe I is de gangbare procedure bij zo'n recht- spraak Krijgen getuigen en ik ver- let- en reiskostenvergoeding nieuwe regeling van kracht geworden voor het z.g. getuigengeld. Dit omvat een Vergoeding wegens tijdverzuim 3 gulden per uur, maximaal 8 uren per dag), wegens reis- en verblijfkosten (reiskosten per openbaar vervoermiddel laagste klasse, overnachting en verblijf kosten, een en ander eenmaal toe te kennen, ook al wordt de reis gemaakt ten behoeve van verschillende zaken, tot ten hoogste 25,per dag). Als men niet in staat is om de te maken kosten te betalen, kan men aan de griffier een voorschot op de vergoeding vragen. Hoelang het duurt eer de zaak voor komt, hangt af van het vooronderzoek en het aantal zaken dat reeds aanhan- Bo.estdrank in tabletvorm.95ct gig is. Wat de procedure betreft vol staan wg met u er op te wgzen, dat u als getuige een oproep krijgt om voor de rechter te verschijnen voor het af leggen van uw getuigenis. De rechter is vrij om binnen zekere grenzen de strafmaat vast te stellen evt. te ver vangen (bij niet-betaling van een even tueel opgelegde geldboete) door een hechtenis, waarvan de maximale duur in het vonnis wordt aangegeven. Of de verdachte veroordeeld wordt, hangt er van af of de rechter het gepleegde feit bewezen acht. Schip. Hoe meet men de inhoud van een schip? Bij de bouw van een schip wordt het door de Scheepsmetingsdienst gemeten en ook wordt door deze instantie de bruto- en netto-tonnenmaat bepaald. Te vens wordt vastgesteld de „displacement tonnage" (waterverplaatsing) het gewicht van de hoeveelheid water, ver plaatst door het zich onder water be vindende deel van het schip, gemeten in tonnen van 35 kubieke voet. In de V.S. is de discplacement ton gelijk aan 2240 pounds, in het metrieke stelsel 2204.62 pounds. De Schepenwet bevat naast eisen voor constructie en sterkte ook voorschriften voor de bepaling van het vrijboord, voor de reddings- en na vigatiemiddelen, de accomodatie, brand veiligheid enz. Het vrijboord, dat aan geeft tot hoever een schip mag worden geladen, wordt voor elk type schip af zonderlijk vastgelegd. Dat aan een en ander ingewikkelde nauwkeurige be rekeningen verbonden zijn, zult u wel begrijpen. Voldoet het schip aan alle ge stelde eisen, dan worden door de ver schillende instanties certificaten af gegeven voor sterkte, zeewaardigheid, meting, enz. Tom Keiling. Kunt u mg helpen aan het adres van de zanger Tom Kel- ling? De zanger Tom Kelling woont te Rijswijk, Rembrandtkade 232, telefoon (070) 985249. WEMELDENGE Van 28 februari 1964 Woensdag 5 februari: Laatste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 6.40 6.59 12.20 Maandag 7.15 7.37 0.35 12.58 Dinsdag 7.49 8.14 1.18 1.39 Woensdag 8.27 8.57 1.59 2.20 Donderdag 9.10 9.47 2.44 3.11 Vrijdag 10.09 10.57 3.45 4.17 Zaterdag 11.27 5.01 5.38 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yereeke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1