en tussendoor nóq even over de marinierskazerne 'Macht is een grotere factor dan het celibaat' Rechter in zaak tegen tabaksindustrie stapt opP3 Minder baby's per medewerker leidt tot meer kosten Voormalig voorzitter klachtencommissie Misbruik inde Rooms- Katholieke Kerk Staatssecretaris Raymond Knops (r) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt samen met gedeputeerde Toine Poppelaars een oester weg. Knops was gisteren te gast op de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Nationale Oesterpartij. Tussen neus en lippen door liet de staatssecretaris ook nog even vallen dat wat hem betreft de marinierskazerne gewoon naar Vlissingen verhuist. Dat becijferde de Brancheorganisa tie Kinderopvang. Om de kwaliteit van kinderdag verblijven te verhogen, gelden vanaf 1 januari strengere eisen voor de opvang van baby's. Pedagogisch medewerkers mogen niet langer voor vier o-jarigen tegelijkertijd zorgen, maar voor maximaal drie. „Het klinkt onschuldig en sympa thiek, maar we moeten aan een kaartenhuis van rekenformules voldoen qua ruimte voor de kinde ren en aantal kinderen per pedago gisch medewerker. Trek er één kaart uit en het huis zakt in elkaar", verklaart Erik Vlutters, directeur van kinderopvang De Kleine We reld. Uit een rapport van kinder- opvangonderzoeker Ed Buitenhek Terwijl het ministerie bij de invoering van deze maatregel zei dat ouders niet méér gaan betalen blijkt dat de kosten voor dagverblij ven met ruim 7 procent stijgen. Met name de kleine locaties voelen de veranderingen in de portemonnee. Via een verhoging van de kinderop- vangtoeslag krijgen ouders een deel van die rekening terug. Maar de brancheorganisatie verwacht dat de prijzen harder zullen stijgen dan de verhoging van de toeslagen. Dat be tekent dat ouders wel degelijk meer kwijt zullen zijn. Als de berekeningen van de kin derdagverblijven bewaarheid wor den, gaat een gezin met een laag in komen, dat twee kinderen drie da gen naar de opvang stuurt, er mini maal 800 euro per jaar op achteruit. Voor eenzelfde gezin met een mo daal inkomen stijgen de kosten met ruim 900 euro per jaar. „Terwijl het ministerie bij de invoering van deze maatregelen altijd heeft gezegd dat ouders niet méér gaan betalen", zegt voorzitter Felix Rottenberg van de Brancheorganisatie Kinder opvang. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat echter uit van een minder hoge kostenpost voor ouders. Uit zijn berekeningen blijkt namelijk dat de kinderdag verblijven minder extra kosten ma ken door de veranderingen (name lijk 4,6 procent extra) en dat de ver hoging van de toeslagen die extra kosten wél dekt. 15°C Nieuwsmedia P10 \LAAAAA Lekker oestertjes happen... ZEELAND 4 Kinderopvang wordt duurder Ouders met kinderen op kinder dagverblijven dreigen volgend jaar honderden euro's meer kwijt te zijn. Doordat één peda gogisch medewerker voortaan een baby minder onder de hoede mag hebben, zien vooral kleine opvangiocaties de kosten explosief stijgen. Ellen van Gaaien Den Haag Felix Rottenberg, voorzitter brancheorganisatie »P6 dinsdag 25 september 2018 koude pzc.nl start Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1