Rebecca van Wittene Tom Dumoulin deelt meteen een tik uit Bennie Jolink Minder buitenlandse instroom, aantal studenten blijft laag Bevrijdings festival Vlissingen Waar moet je als bezoeker allemaal rekening mee houden? Scheidsrechters zijn een uitstervend ras in het Zeeuwse amateurvoetbal. Deze eeuw is het aantal arbiters in onze regio met meer dan 40 procent gedaald. Vergrijzing en een gebrekkige begeleiding zijn belangrijke oorzaken. 'Mijn interesse voor de oorlog gegroeid met het ouder worden' Wij pleiten ervoor het aantal opleidingsplekken uitte breiden Buitenlandse tandartsen, vooral uit Spanje en Griekenland, vulden de laatste jaren in toenemende mate de gaten in het Nederlandse tand artsenbestand. In recente jaren wa ren er zelfs meer nieuwe buiten landse dan beginnende Neder landse tandartsen. Het aanbod van Nederlandse tandheelkundigen is beperkt, omdat het aantal oplei dingsplaatsen aan een maximum gebonden is. In 2016 dienden 390 buitenlan ders een aanvraag in om in Neder land tandarts te worden, vorig jaar waren dat er nog maar 109. Ook het aantal registraties van tandartsen met een buitenlands diploma kel derde, van 263 in 2016 naar 131 in 2017, blijkt uit cijfers uit het BIG-re- gister. „Sinds 1 januari 2017 moeten bui tenlandse tandartsen een bewijs van taalvaardigheid tonen", stelt het ministerie van Volksgezond heid. „Dit is hoogstwaarschijnlijk de reden voor de terugloop." Voor 2017 schreef de wet voor dat zorg aanbieders 'voldoende moeten kunnen communiceren met pa- tiënten', maar werden ze niet ge toetst op taalvaardigheid. De KNMT stelt ook dat de betere economische situatie in Zuid-Eu ropa bijdraagt aan de beperktere in stroom. Tandartsen uit Grieken land en Spanje kunnen daardoor weer in eigen land aan de slag. Pensioen Ondertussen hebben tandartsen moeite om een opvolger te vinden, stelt de KNMT, vooral in de perife rie van Nederland. Nederlandse tandartsen willen vooral in de Randstad werken, niet in Vlissin gen of Heerlen. „Er zijn tandartsen die hun pensioen moeten uitstellen omdat ze geen geschikte opvolger kunnen vinden", stelt de KNMT. „Wij pleiten er daarom voor om nu eindelijk eens het aantal oplei dingsplekken uit te breiden." In Nederland mag jaarlijks een be perkt aantal studenten beginnen met de opleiding tandheelkunde. Jaarlijks betreden ongeveer 240 Ne derlandse tandartsen de arbeids markt, terwijl er zo'n 300 met pen sioen gaan. Het ministerie van VWS laat in een reactie weten geen signalen van tekorten te hebben. Wel loopt er een onderzoek naar de opleidings capaciteit in de mondzorg, dat dit voorjaar wordt afgerond. „In dit on derzoek is aandacht voor het aantal tandartsen met een niet-Neder- lands diploma. Ook eventuele re gionale verschillen maken deel uit van het onderzoek." P7 Nieuwsmedia ZEELAND 2 Giro ezocht: ïeidsrechters ZEELAND 14 Een lastig gesprek over ruzies in Normaal, zijn depressies en al dan niet uit het leven stappen Tekort aan tandartsen dreigt Er dreigt een tekort aan tandart sen. Sinds vorig jaar is de toe stroom van buitenlandse tand artsen ingestort. Afzwaaiende tandartsen hebben grote moeite om een opvolger te vinden voor hun praktijk, stelt beroepsorga nisatie KNMT. Sander van Mersbergen Utrecht —Tandartsenorganisatie KNMT Zonnige bevrijdingsdag pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €3,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 8 7 11688 5 5 5 5 4 7

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1