Picnicbusje komt zo Waarom heeft Terneuzen wethouders nodig? -ais- Michiel Huisman is de Brad Pitt van Nederland BEN VAN ASSCHE SONJASUIJ S0PVJ 1- I r. JURGEN VERVAET PAULA STOKER i Advies: niet verkrampen bij toelaten computers in stemlokalen Walcheren goedkoopst met A- merken en de bezorger neemt ook nog Wehkamp-pakketjes mee retour. Picnic- oprichter Joris Beckers vertelt hoe het allemaal kan.P23 Picnic is volgens de Consumentenbond het De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Neder landse Vereniging voor Burgerza ken (NVVB) pleiten in de Verkie zingsagenda 202t voor drastische veranderingen in de stembusgang. Bij de gemeenteraadsverkiezin gen zijn bij hertellingen grote ver schillen aan het licht gekomen. „Tot diep in de nacht kruipen mensen op hun knieën door stoffige gym zalen", zegt Henk van Dijkhuizen, vicevoorzitter van de NWB. „Ook raken stembureauleden na een lange dag vermoeid. Het is logisch dat dan fouten worden gemaakt bij het tellen." De gemeenten pleiten voor het invoeren van een kleiner, hand zaam stembiljet. „Het huidige tel- proces duurt lang, vraagt veel van stembureauleden en tellers en ver groot het risico op fouten", zegt een VNG-woordvoerder. „Dit nieuwe handzame stembiljet zou boven dien met behulp van scanappara tuur elektronisch geteld moeten kunnen worden." Vandaag en morgen bespreken de NWB-leden tijdens een congres de voorstellen die worden gedaan om de stembusgang te kunnen verbe teren. „Ik zie een soort verkram ping als het gaat om het toelaten Blijf kijken naar veiligheid, stemgeheimen stemvrijheid van iet-hulpmiddelen bij verkie zingen", zegt Van Dijkhuizen. „Maar we moeten openstaan voor technische mogelijkheden die wel degelijk veilig en betrouwbaar zijn. Daar moet nu serieus naar worden gekeken." De partijen willen niet direct af van het rode potlood. „De risico's van stemcomputers - zoals hackers en wantrouwen over de uitslag - zijn nu nog onvoldoende inzichte lijk", aldus de VNG-woordvoerder. „Maar we moeten blijven onder zoeken of digitaal stemmen moge lijk is met het behoud van veilig heid, stemgeheim en stemvrij heid." De VNG en NVVB stellen voor een verplichte, landelijke kwali- teitstoets voor stembureauleden in te voeren. De stembureaus worden nu vaak bemand door senioren. „Ouderen raken sneller vermoeid", zegt Van Dijkhuizen. „We sturen mensen niet voor niets met pensi oen op een bepaalde leeftijd." Om meer kiezers te trekken, wil len de gemeenten verkiezingen in het weekeinde houden. „In het bui tenland is dat al heel gebruikelijk. De bezetting op stembureaus is dan ook veel eenvoudiger te regelen. Ook de openingstijden zouden in gekort kunnen worden, waardoor de uitslag eerder bekend is." Nieuwsmedia lus cm thuis »P28 Een college met zes wethouders. Terneuzen (55.000 inwoners) krijgt meer bestuurders dan Rotterdam (640.000 inwoners, vijf wethouders) er nu heeft. ^ZEELAND 2 'Tellers zijn vaak oud en moe' Gemeenten slaan alarm over de manier waarop verkiezingen worden gehouden. Stembiljet ten zijn te groot, het handmatig tellen leidt tot fouten en veel stembureauleden zijn te oud. Peter Winterman Den Haag —Woordvoerder VNG woensdag 18 april 2018 23°C Het worden stralende dagen pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1