Brouwersdam laat vanaf2024vers water door Toneel PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul Paralympics Vanaf 2024 kan de natuur in de Grevelingen weer op adem komen, ledereen die bij het zoutwatermeer betrokken is juicht het besluit van het kabinet toe. Uit Thuis Rouw van een brompot en een rasoptimist in 'Een zomer zonder vrouw... in Gou' gruwt van de term 'huiselijk geweld'»pb Chris Vos is top op zijn board P7 Het heeft lang geduurd, maar ein delijk is er zicht op het gezond maken van de natuur in de Greve lingen. Het kabinet maakt geld vrij om openingen te maken in de Brouwersdam zodat vanaf 2024 vers Noordzeewater de Grevelin gen in kan stromen. „Bij het vorige kabinet hebben we voortdurend gelobbyd en mis lukte alles. Nu zit er een ander ka binet en binnen een paar maan den is gelukt wat in een paar jaar niet gelukt is", aldus de Zeeuwse provinciebestuurder Ben de Reu. „Dit besluit is voor iedereen een oppepper, de recreatie, de natuur, de visserman", reageert Hans van Geensbergen, voorzitter van de beroepsvissers in de Grevelingen. De Grevelingen sterft sinds ze door de dammen van zee is afge sloten een langzame verstikkings dood. Visser Jan Bout uit Bruinisse schetst de ernst van de situatie: „In de Grevelingen valt niks meer te vangen. Dieper dan zes meter is alles dood." Het terugbrengen van een be perkt getij van 50 centimeter ge beurt door het maken van afsluit bare 'pijpen' die in de Brouwers dam worden gemaakt. De door- laatpunten worden zo veel moge lijk gespreid over de dam aange bracht zodat het beoogde effect, het zuurstofrijker maken van het water, over een zo groot mogelijk gebied wordt bereikt. Dat effect zal niet lang op zich laten wachten, verwacht de Vlis- singse ecoloog Rienk Geene: „Bij het Veerse Meer is hetzelfde ge daan als straks in de Grevelingen en daar ging de waterkwaliteit Binnen een paar maanden is gelukt wat in een paar jaar niet gelukt is met sprongen vooruit.' Gisteren werd bekend dat het Rijk 75 miljoen euro extra be schikbaar stelt voor het project. Dat geld komt bovenop de 30 mil joen die het ministerie van Infra structuur en Milieu eerder al had gereserveerd om de waterkwali teit in de Grevelingen te verbete ren. Verder hebben de provincies Zuid-Holland (ro miljoen), Zee land (2,5 miljoen) en de gemeen ten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland (ieder 1 miljoen) geld opzijgezet voor het Grevelingenproj eet. Het verkeer zal van de aanleg niet al te veel hinder ondervinden, zo is de verwachting van het mi nisterie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministers Cora van Nieuwenhuizen (WD, Infra structuur en Waterstaat) en Ca- rola Schouten (Christenunie, Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit) bezoeken vandaag de Grevelingen. ZEELAND 2 Nieuwsmedia FOTO RONALD DEN DEKKER Grevelingen krijgt oppepper Ernst Jan Rozendaal Theo Giele Brouwersdam -Ben de Reu, gedeputeerde 8°C Erg wisselvallig pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1