Thuis in een B&B Celstraffen geëist in zedenzaak Alarm over Noord-Afrikanen Aleppo wacht de helpa Personeel in asielzoekerscentra (azc's) voelt zich onveilig door crimineel gedrag van asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen. De situatie wordt onhoudbaar. Jan Terlouw raakt gevoelige snaar m De asielzoekers uit met name Ma rokko en Algerije hebben vrijwel geen kans op een verblijfsstatus, maar de laatste maanden zijn ze met honderden naar Nederland ge komen. De brandbrief aan de directie is af komstig van de ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en is in het be zit van deze krant. De OR pleit voor een aparte opvang voor deze men sen met 'een sterk versoberd re gime'. „De grens is bereikt. Om er ger te voorkomen zijn onmiddel lijke maatregelen noodzakelijk." De OR schrijft dat werknemers 'hun werk niet langer veilig en goed kunnen uitvoeren'. „Daarmee komt ook de veiligheid en opvang en begeleiding van de overige asiel zoekers onder druk te staan." Tot en met oktober dit jaar hebben volgens de Immigratie- en Natura lisatiedienst 1.743 mensen uit Ma rokko, Algerije en Tunesië asiel aan gevraagd. Over heel 2015 waren dat er 206. Het merendeel komt uit een De meesten zijn criminelen, jatten alles wat los en vast zit ander EU-land, vaak Duitsland, waar hun aanvraag is afgewezen. Dat staat deze groep ook in Neder land te wachten. Het COA zegt de brandbrief zeer serieus te nemen en met de OR in gesprek te zijn over verbetering van de veiligheid. „Dat er iets moet ge beuren is duidelijk", aldus een woordvoerder. De OR zelf wil de brief niet nader toelichten. Een medewerker van een azc schetst in een gesprek met de re dactie uit eigen ervaring de dage lijkse praktijk: „De meesten zijn criminelen, jatten alles wat los en vast zit. Ze blowen en drinken tot diep in de nacht, draaien harde mu ziek. Vooral vrouwelijke collega's voelen zich onveilig bij deze groep." De burgemeester van Groningen trok twee weken geleden al aan de bel, vanwege het hoge aantal zak kenrollende Marokkaanse asielzoe kers in het stadscentrum. Staatsse cretaris Klaas Dijkhoff heeft toen maatregelen afgekondigd, zoals ver snelde juridische procedures. Eerder dit jaar kondigde Dijkhoff de inrichting van een zogenoemde 'aso-azc' aan. Het COA is nog in overleg met gemeenten over een goede locatie voor zo'n opvangcen trum. Celstraffen van acht, zes en vier maanden waarvan drie of twee voorwaardelijk. Officier van justitie Ingeborg van Dorst vindt dat die op gelegd moeten worden aan zeven mannen. Die hadden eind 2014 op Walcheren betaalde seks met een meisje (17) dat gedwongen werd ge prostitueerd. Vier van de zeven mannen verschenen voor de recht bank en allen vertelden dat ze niet wisten dat ze destijds minderjarig was, noch dat haar pooiers haar dwongen als prostituee te werken. Controleren Volgens de officier is het simpel. „Klanten hebben een eigen verant woordelijkheid en moeten controle ren of een prostituee meerderjarig is." Ze vindt dat de rechtbank stevig moet straffen. „Alleen één dag cel en verder een werkstraf, zoals bij de Valkenburgse zedenzaak, kan niet." Ze stelt dat de wetgever niet voor niets bepaalde dat seks met minder jarigen bestraft moet worden met een serieuze celstraf. Ervaren De raadslieden pleitten voor een vrijspraak of een werkstraf. Barry Luijtgaarden stelde dat ervaren ze- denrechercheurs tijdens een con trole niet zagen dat het meisje min derjarig was. „En mijn cliënt moet dat wel zien?" Cindy Koole vroeg om vrij spraak omdat in haar dossier essentiële documenten ontbreken. „Ik kan niet zien dat ze destijds ze ventien was." Nieuwsmedia »ph De bed and breakfasts zijn in trek. Steeds meer kamers worden verhuurd. Jenny Riemens legt al sinds 1996 haar gasten in de watten bij haar B&B in het centrum van Middelburg en ziet dat anderen haar voorbeeld volgen. „Toeristen maken de stad alleen maar levendiger." zeeland2 Personeel azc's vreest aso's Niek Opten Rijswijk -Medewerker azc »P10 Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen klanten van een minderjarige prostituee. Raadslieden van de verdachten gaan voor vrijspraak of een werkstraf. Emile Calon Middelburg ZEELAND4 Opnieuw pzc.nl kouder Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 258 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,00 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 FOTO RUBEN OREEL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1