Oekraïners over Nederland: hasj, kaas en voetbal rncentrale is haast onneembaar fort Voor het eerst ook meldingen over leerlingen die radicaliseren Het aantal meldingen van seksueel en psychisch geweld op scholen groeit. De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen. In Celd&Coed UTRECHT. Vorig schooljaar heeft de Onderwijsinspectie 112 meldin gen ontvangen van zedendelicten, zoals ontucht, verkrachting of aan randing. In het jaar 2013-2024 wa ren dat er nog 86. Leraren of on dersteunend onderwijspersoneel werden in een derde van de zaken als dader genoemd. De meeste meldingen van seksueel misbruik kwamen van middelbare scholen (54). maar ook op basisscholen speelden 36 incidenten. Bij de Onderwijsinspectie kwa men nog eens 254 zaken van sek suele intimidatie binnen, vijf meer dan het schooljaar ervoor. Het ging bijvoorbeeld om handtas telijkheden of ongewenst gedrag op sociale media. Wat er precies is voorgevallen, mag de inspectie niet zeggen; de vertrouwelijkheid is gegarandeerd voor ouders, lera ren en scholen. Deze krant be richtte, bijvoorbeeld, over een Til- burgse vmbo-school waar naaktfo to's van meiden waren opgedoken op Instagram. Sociale media verklaren mogelijk de stijging van dit soort meldin gen, zegt Robert Sikkes, woord voerder van de Algemene Onder wijsbond (AOb). „Het is makkelij ker voor leraren om via sociale me dia contact te onderhouden met leerlingen. Dat wil niet zeggen dat alle beschuldigingen terecht zijn. Sommige berichten kunnen ver keerd overkomen." De groei van het aantal meldin gen over seksueel misbruik en sek suele intimidatie baart de Onder wijsinspectie zorgen. „We vragen al jaren aandacht voor dit onder werp, maar het lukt niet om die aantallen te laten dalen", aldus Jet ten Brinke, coördinerend vertrou- wensinspecteur. Gedragscode Hoe dat komt, kan ze niet verkla ren. De inspectie roept scholen op de gedragscode opnieuw te bespre ken. „Leerlingen moeten zich vei lig voelen om goed te kunnen le ren. Daar moeten de scholen voor zorgen", betoogt Ten Brinke. Om dat het merendeel van de inciden ten tussen leerlingen gebeurt, wijst de Onderwijsinspectie op de noodzaak van goede seksuele voor lichting. 'Het lukt niet om het aantal meldingen te laten dalen' Ook de meldingen over psy chisch geweld, die grotendeels gaan over gepeste kinderen, zijn zwaarder en complexer. „Ouders hebben vaak al allerlei instanties gebeld om een oplos sing te vinden en weten niet meer wat ze moeten doen. Wij zijn het laatste station", beschrijft Ten Brinke. Het gaat om schrijnende situaties, waarin kinderen niet meer naar school kunnen, slecht slapen of agressief gedrag verto nen. Jihad Voor het eerst kwamen meldin gen binnen over leerlingen of stu denten die mogelijk naar Syrië wil den afreizen om voor de jihad te strijden. Drie jaar geleden hoef den vertrouwensinspecteurs zich nog helemaal niet over radicalise ringsdossiers te buigen, vorig schooljaar liepen er tien zaken. Ook meldden meer mensen discri minatie. foto's Ruben Oreel ZEELAND 2 3 www.pzc.nl Editie WALCHEREN WOENSDAG 6 april 2016 258e jaargang nr. 81 Kans op 11° opklaringen Vaker misbruik op school door Ellen van Gaaien Jet ten Brinke inspecteur 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1