Anouk verwacht zesde kind en krijgt veel kritiek Nog steeds tekort aan agenten in Zeeland Wij willen dat David blijft! Kras Kortingsdagen Onderzoek beschuldigingen Ondernemers moeten stukken van jaren terug tekenen. Valsheid in geschrifte, stelt Stichting Renteswapschadeclaim. Politiepak taboe tijdens carnaval En dat blijft ook nog wel even zo In Binnen&Buiten Weg met die grijze hoekbank! Kies voor kleur De Georgische David Vinnitski moet zonder pardon het land uit en zijn moeder ook. Dat heeft de rechter bepaald. Maar Davids medeleerlingen van de CSW in Middelburg staan vierkant achter hem. De wereld is Kras Korting op alle reizen! Kras.nl/kortingsdagen of bel 0900-96977! BREDA. Een carnavalswinkel in Breda neemt een collectie politie-uniformen uit de schappen omdat ze te veel lij ken op de echte uniformen. De politie is blij met deze ac tie. Doordat de pakken nau welijks van echt te onder scheiden zijn, kunnen men sen in de war raken, vreest de politie. De kindermaten hoeven niet uit de handel ge nomen te worden. UTRECHT. Rabobank laat onderne mers oude documenten onderte kenen, waarmee ze verklaren op de hoogte te zijn geweest van werkwijze en risico's van risicovol le beleggingsproducten. Hiermee wil de bank zich indekken tegen schadeclaims. Dat stelt Stichting Renteswapschadeclaim. Bij de stichting hebben zich veertig ondernemers gemeld die zijn benaderd om 'vinkjes' te plaat sen op documenten van soms wel Veel mkb'ers wisten bij het afsluiten van die contracten vaak niet wat renteswaps waren. tien jaar oud. Deze krant is in het bezit van voorbeelden hiervan. Rabobank laat in een reactie weten dat 'het verzoek om oude formulieren in te vullen onder deel kan uitmaken van het com plementeren van dossiers'. Vol gens de bank worden aanpassin gen gedaan onder uitdrukkelijke vermelding van de actuele datum. Van het zetten van handtekenin gen op oude documenten is geen sprake, aldus de Rabo. Sommige ondernemers verklaren onder druk te zijn gezet, onder dreiging van opzegging van lopen de financieringen en risico-opsla gen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de meldin gen ontvangen en in behandeling genomen. Inhoudelijk wil de fi nanciële waakhond niet reageren. Veel mkb'ers wisten ten tijde van het afsluiten van die contrac ten vaak niet wat renteswaps in hielden. Het gaat om complexe be leggingsproducten die bij een le ning werden verkocht. „Nu wor den diezelfde ondernemers ver zocht om nog te tekenen dat ze destijds bekend waren met de risi co's en dat ze goed waren voorge licht. Dat is valsheid in geschrifte. En bovendien: wie tekent, verliest zijn recht op compensatie", waar schuwt voorzitter Pieter Lijesen van Stichting Renteswapschade claim. Lijesen bestrijdt de lezing van Rabobank dat de actuele da tum boven oude documenten wor den gezet. „Hen wordt louter ge vraagd om oude documenten te paraferen." Onder druk van toezichthou der AFM moeten banken alle ren- tederivatencontracten onder de loep nemen. Nederlandse banken hebben tussen 2005 en 2008 zo'n 17.000 renteswaps verkocht aan mkb'ers. Er zijn verscheidene ge rechtelijke procedures gevoerd en gewonnen door ondernemers. www.pzc.nl Editie WALCHEREN VRIJDAG 8 januari 2016 qo Volop zon 258e jaargang nr. 6 Los nummer 1,95 Abonneeprijs€1,11 ZEELAND 1 PAGINA 2 Rabobank prest klanten door Natasja de Groot pagina 9: MKB'ers voelen zich 'bedonderd' 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1