Tijdens onderzoek in het Zeeuws Archief trof Ruud Paesie tussen een stapel notariële ak ten een verzegelde en dichtgenaaide papieromslag aan. Het blijkt het on geopende testa ment te zijn van Hendrik Milet, oud-burgemeester van Veere. 10 SPECTRUM - Tor*"1 I"fa, W' - Jy-y 7 achtergrond rr^y ét*-'* ■/r-f&h /&HT7* fay *4 f» JZpvf Mf: 00 r &f Snkt*. sé^&iry'' $k*2 /WfL *£ê.*x tJSvfê/ 'JfyM&r MS /&-&*?&£. Je>"g te-yt A. /j**6 /ijiX&ó'A*** /prje~*r?tM&4L fc£># t, 'ë£,»-?z m£<&4 Het betreffende do cument is een zo genaamd beslo ten, ook wel ge heim of mystiek testament ge noemd, waarin de testateur zijn laatste wil zelfheeft geschreven. In tegenwoordigheid van twee getuigen neemt de Veerse nota ris ïan Swerius Halffman het dichtge slagen document op 9 juni 1782 in ont vangst en wikkelt dat in een papieren omslag. Halffman kent de inhoud van de wilsbeschikking dus niet. Daarna naait hij de gesloten akte met een 'dubbele rode zijde draad' op acht plaatsen dicht. Milet verzegelt vervol gens met zijn cachet en rode lak vier insteekpunten op de voorzijde en de notaris doet hetzelfde met zijn zegel stempel aan de achterzijde. Van deze handeling maakt Halffman op de om slag van het testament een akte op, vermeldt de wens van de testateur, waarna alle aanwezigen tekenen. Mi- lets laatste wens is duidelijk. Na zijn dood moet zijn boedel zo snel moge lijk worden verzegeld en gesloten blij ven tot na opening van dit testament. Dat laatste gebeurt echter niet. Over de jeugdjaren van Hendrik Milet is weinig bekend. Wel weten we dat hij in 1705 geboren is en dat hij op 18-jarige leeftijd als derde chirurgijn met het Zeeuwse VOC-schip Borssele naar Azië vertrekt. In 1725 repatrieert hij, waarna nog twee reizen naar de Oost volgen. Inmiddels is hij opge klommen tot opperchirurgijn en ver blijft hij geruime tijd in Batavia. In die jaren bouwt hij een klein fortuin op, vermoedelijk met de officieel ver boden handel in zilvergeld, zoals zo velen doen. Door de hoge Aziatische vraag naar edelmetaal ligt de waarde van zilveren munten daar zo'n 25 pro cent boven de Europese koers. Perso neelsleden van de Compagnie maken van dit koersverschil dankbaar ge bruik en nemen voor zichzelf of voor welgestelde opdrachtgevers geld mee dat zij na aankomst in Batavia in de compagniëkas storten. Daarvoor krij gen zij een wissel, een soort cheque, ter waarde van de nieuwe koers, die bij terugkomst in Nederland door de bewindhebbers aan hen wordt uitge keerd. Kennelijk heeft Milet deze lu cratieve handel later vanuit Zeeland voortgezet. In 1780 wordt hij namelijk beschuldigd penningen aan een Zeeuwse VOC-schipper te hebben meegegeven, bestemd voor de particu liere handel in Batavia. Milet ontkent in alle toonaarden. Eenmaal terug in Zeeland zoekt hij zijn heil aan wal en trouwt hij met Adriana de Kanter, dochter van een in Sint Annaland woonachtige chirur gijn. Het echtpaar gaat aan de noord zijde van de Middelburgse Dam wo nen en krijgt kinderen. Uitgezonderd zoon Johan Hendrik sterven allen op jeugdige leeftijd. Nadat zijn vrouw in 1746 eveneens is overleden, hertrouwt hij met Adriana lacoba Blondel. Zij be valt van een dochter die later met de Vlissingse pensionaris Francois Adriaan van Rosevelt Cateau trouwt. Deze dochter overlijdt in 1780 bij de geboorte van haar tweede kind. In de jaren vijftig verhuist Milet met zijn gezin naar de Wijngaardstraat in Veere. Daarna volgen zijn benoemin gen tot raad, schepen en burgemees ter van die stad. Ook wordt hij lid van de Staten van Zeeland en neemt hij als afgevaardigd statenlid zitting in de Staten-Generaal. Het gaat hem duide lijk voor de wind en hij past zijn le vensstijl aan zijn verworven maat schappelijke status aan. Hij kan zich zelfs een buitenhof veroorloven en koopt Zeerust in Koudekerke, een klei ne buitenplaats die luitenant-admi raal Cornelis Evertsen de Jongste, telg uit het beroemde Zeeuwse admiralen- Geheim testament blij ft gesloten De testamenten van oud-burgemeester Hendrik Milet uit Veere (1705-1783). Links: het eerste ongeopende testament (juni 1782); rechts: het derde, geopende testament (juni 1783). door Ruud Paesie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 70