Raffinaderij moet kosten besparen Strandwacht redt kind uit vloedgolf VIissingen ZEELAND 15 Walvis laat zich zien voor de Vlaamse kust De aanleiding vormt de hoge gas- en olieprijzen, waardoor winst marges wegsmelten. Zestig pro cent van de kosten die Zeeland Refiney maakt, gaat op aan ener gie. De hoge kosten worden mede in de hand gewerkt doordat Zee land alleen een netwerk voor laag- calorisch gas bezit. Laagcalorisch gas is duurder dan hoogcalorisch. Energie- en duurzaamheidsbelas ting drijven de kosten verder op. De hoge gas- en olieprijzen han gen als een molensteen om de nek van de industrie en de che mie in het bijzonder. Doordat schaliegas in de Verenigde Staten een hoge vlucht neemt, staat de concurrentiepositie van de Euro pese industrie zwaar onder de druk. De energiekosten in Ameri ka zijn een kwart tot eenderde van die in Europa. Voor in Europa gevestigde raffinaderijen geldt dat in het Middenoosten raffinage- complexen zijn gebouwd. Er is dan ook al een tijd sprake van overproductie in Europa. Verschil lende raffinaderijen zijn gesloten of op een laag pitje gezet. Dat gaat bij Zeeland Refinery voorlopig niet gebeuren. „We zijn één van de best presterende raffi naderijen in Europa. We hebben nauwelijks uitval. Niettemin gaan we onze raffinaderij nog efficiën ter inrichten. We moeten verder op de kosten zien te sparen", zegt Wim van den Berge, manager vei ligheid, milieu en kwaliteit bij Zeeland Refinery. Drie projecten staan voor 2014 op stapel. De raffinaderij wil warmte terugwinnen uit rookgassen, warmte halen uit producten tij dens het afkoelingsproces en mo toren en pompen die worden aan gedreven door stoomturbines ver vangen door minder energieslur- pende elektromotoren. Investerin gen die in de tientallen miljoenen euro's lopen, maar uiteindelijk tot veel lagere kosten leiden. Het incident speelde zich af op het Badstrand omstreeks tien zeven. Strandwachten die na sluiting van hun post nog even waren blijven hangen, snelden meteen te hulp. Eén van hen wist het 6-jarig jongetje, afkomstig uit Zwolle, ternauwernood uit zee te redden, nadat het kind al zeker een halve minuut uit het zicht was verdwenen. De oma van het jongetje kon door de hoge golf ook niet op de been blijven. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het kind, dat water had binnengekregen en daardoor een beetje misselijk was. Ernstig let sel liep hij niet op. Andere badgas ten, die een nat pak opliepen, kre gen een warme douche en warme drank aangeboden. Badgasten hebben aangifte ge daan tegen het schip, de vracht vaarder Rickmers Seoul, die op weg was van Antwerpen naar Hamburg. De politie stelt een on derzoek in. Schepen veroorzaken op het Vlis- sings Badstrand wel vaker een ge vaarlijke vloedgolf. Maar volgens strandwacht Albert Dijkstra is dat soort incidenten met zo'n negen tig procent afgenomen, sinds sche pen gewaarschuwd worden niet te snel of te dicht langs de kust de zee op te draaien. Bij het Bad strand staan ook borden die bad gasten wijzen op het gevaar. Volgens Dijkstra behoort een kapi tein hinderlijke golfslag te voorko men, maar zijn er soms redenen waarom dat 'niet helemaal lukt'. De politie zoekt nu uit in hoever re kapitein, dan wel de loods straf- of verwijtbaar handelde. KOKSIJDE - Voor de kust van Kok- sijde en De Panne in België is don derdag en vrijdag een walvis ge signaleerd. Dat gebeurt zelden. De walvis - een dwergvinvis of een gewone vinvis - was donder dag door een Franse schipper ge zien bij Duinkerken. Het zoogdier zwom in noordelijke richting en werd later bij Koksijde waargeno men. Niet uitgesloten is dat het dier zich ook voor de Zeeuwse kust vertoont. Walvissen kunnen zich echter snel verplaatsen en mogelijk is de (dwerg)vinvis in middels ver uit de kust de Noord zee opgezwommen. Een dwergvinvis, die tot tien me ter lang kan worden, trekt zelden langs de Noordzeekust. Als het een vinvis blijkt te zijn, is dat he lemaal bijzonder, omdat die niet thuishoort in relatief ondiepere wateren als de Noordzee. MAANDAG 12 AUGUSTUS 2013 I Geen stadse fratsen in Nieuw- en Sint Joosland. Ringrijden, klederdracht en voor de plattelandsjeugd een rodeostier, foto's Ruben Oreel I Lia Stroosnijder (Mooi Zeeland) kleedt Judy Rijnhout uit Middelburg aan. Geen regen, maar ook geen strandweer: volle bak om drie uur 's middags. NIEUWDORP - Olieraffinaderij Zee land Refinery wil met een reeks projecten de energiekosten verder terugdringen. Piet Dellebeke en zus Corrie Moens treffen elkaar op het Zomerfeest. Aster Witteman verhuisde naar Nieuwland voor nieuwe vlam Bert Graaff. door Henk Postma VLISSINCEN - De Strandwacht Vlis- singen heeft vrijdagavond een 6-ja- rig jongetje gered dat was meege sleurd door een 'enorme vloed golf. Volgens de Strandwacht was de golf veroorzaakt door een te snel varend zeeschip. Ook andere badgasten raakten te water.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2013 | | pagina 59