zeeland 13 Geen witte vlek in Zeeuws fietsroutenetwerk Rode Lijst op de bres voor vergeten dorpen commentaar Folklore of feest Auto rijdt door na aanrijding Beste/slechtste fietspad dinsdag 1 mei 2012 huis' aan de overkant van de weg. Katharina Lous-Jansezit lekker in het voorjaarszonnetje achter in haar tuin. In 1933 werd ze inder daad in diezelfde woning geboren. Daar woonde het gezin met opa, vader en moeder en drie kinderen. Ze weet nog wel wat van het oude Snabbeldorp. Bijvoorbeeld over de beschietingen in de oorlog. Die hebben ook in Snabbeldorp heel wat schade aangericht. Een naburi ge boerderij is in het oorlogsge weld verdwenen. Op 7 oktober 1944 werd de Britse RAF-piloot Reginald William James met zijn Airspeed Oxford bij Snabbeldorp neergeschoten. In die periode zijn de inwoners van Snabbeldorp ook enige tijd geëvacueerd geweest. Ze kwamen op Zoutelande terecht. „In 1946 zijn we terug gekomen. Winkels waren er niet, alleen boer derijen en arbeiderswoningen. Leurders kwamen wel langs de deur. Er waren er heel wat in die tijd." Uit de woorden van de heer en mevrouw Lous blijkt dat veel van de inwoners van Snabbeldorp op enige manier (verre) familie van elkaar waren. Er woonden meerdere Janse's. Piet Lous, de man van Katharina, weet zich ook te herinneren dat Adrie Stroo uit Snabbeldorp kwam. In de verte ook nog familie. Die heeft: het nog tot aanvaller van de voetbalclub Vlissingen gebracht. Katharina had het niet zo op de naam Snabbeldorp. Als ze vroeger op school kwam met haar buurtge noten, werden ze er wel eens mee gepest. 'Daar heb je de Snabbeldor- pers'. Het had voor haar altijd een negatieve klank, Waarom weet ze ook niet goed. Misschien wel door die pesterijen op school. Haar opa is de camping begonnen waar Han nu de scepter zwaait. Dat was eerst een weiland. Wat dat betreft is er veel veranderd. De toeristen hebben het gehucht ont dekt, zonder dat ze weten waar ze zijn. Daarom zou het bord dat Han op het oog heeft zo gek nog niet zijn. Snabbeldorp aan de ver getelheid ontrukt. Ik verlaat het ge hucht met een flinke bos rabarber onder de arm Vers uit de tuin van Katharina en Piet. Met dank. Vorige week is de zoge naamde Rode Lijst ver schenen. Een lijst van Nederlandse dorpen en gehuchten waarvan de naam dreigt te verdwijnen. Het is een ini tiatief van de makers van de websi te plaatsengids.nl. Plaatsnamen zijn bedreigd als ze bijvoorbeeld niet (meer) in atlassen voorko men; geen of foutieve plaatsnaam borden hebben, als ze foutief of in consequent gespeld worden op plaatsnaamborden en richtingwij zers. Maar ook plaatsen die niet meer bestaan als plaatsnaam in adresbestanden zoals het postcode- boek of als woonplaats in de ge meentelijke Basisregistratie Adres sen en Gebouwen (BAG). Het kan geen kwaad de lijst van een korreltje zout te voorzien. Want in Zeeland is algemeen be kend dat plekken als Brigdamme, Heille, Sint Anna ter Muiden, Ter hofstede en bijvoorbeeld Werendij- ke niet echt meer bruisen. Maar om op die lijst ook Biezelinge, Burgh-Haamstede en Anna-Jacoba- polder te zetten voert wat ver. Er wordt wel een verklaring bij gele verd. „Voor de postadressen be staat alleen nog de plaatsnaam Burgh-Haamstede (waarin tevens begrepen de buurtschappen Nieuw Haamstede, Westenschou- wen en Burghsluis). Ter plekke worden Burgh en Haamstede nog wel als aparte dorpen be schouwd." Dat West-Souburg ook op de lijst staat heeft te maken met het verwijderen van de blau we plaatsnaamborden. Die komen dit jaar wel weer terug, na protes ten van inwoners, maar dan als witte zogenaamde wijkborden. Koninginnedag, vrije dag. Zo'n extra feest dag in het voorjaar komt goed uit, zeker in aansluiting op een weekein de. Als het dan ook nog mooi weer is, genieten veel Nederlan ders. Daarom is het lastig de echte waardering voor Konin ginnedag te meten. Is het eerbe toon aan de vorstin hoofdzaak of een aardige bijkomstigheid? Aan de koninklijke familie zal het niet liggen. Ondanks de zor gen over prins Friso draait ko ningin Beatrix met haar vrijwel complete gevolg professioneel de gebruikelijke plichtplegin gen af. Van snelschilderen, via zeepkistenracen tot toiletpot- slingeren. De Oranjes laten het zich geduldig aanleunen. Nog steeds vinden heel veel Ne derlanders dit feestje prachtig. Nog steeds is een ruime meer derheid koningsgezind. Nog steeds stijgt de populariteit van Beatrix. Desondanks is Koninginnedag toe aan een revisie. Want het wordt allemaal te voorspelbaar, te oubollig. Meer folklore dan een echt feest. GOES - De politie Zeeland is op zoek naar de bestuurder van een rode Alfa Romeo, type GTV. De auto was ver moedelijk betrokken bij een aanrij ding op de Ossenhoofstraat in Goes in de nacht van zondag op maandag Daarbij werd een 19-jarige vrouw uit Goes gewond. De vrouw fietste rond 00.30 uur met haar zus over de ze straat. Uit tegenovergestelde rich ting reed, vanaf de Grote Kade, de ro de Alfa de Ossenhoofdstraat in, de ge slotenverklaring die daar geldt nege rend. De vrouw werd frontaal aange reden. De auto reed, tegen de rich ting in, door naar de Beestenmarkt De vrouw heeft haar sleutelbeen ge broken en haar knie gekneusd. door Remé Schrier Tientallen fietsroutes heeft het Routebureau Zeeland de afgelopen jaren gepubli ceerd. Door heel Zeeland lopen ze. Meestal een kilometer of 25 tot 30 lang, soms 50 of 60. Alle routes van het routebureau zijn gekop peld aan het routenetwerk van Fietsknooppunten dat over Zee land is uitgerold. Een netwerk van fietspaden, landbouwwegen, dij ken en weggetjes, vaak langs de mooiste plekken van Zeeland. Het is voorzien van 450 knooppunten en 120 routepanelen. Volgens Anne Boogaard en Rein- der de Jong van het routebureau wordt er wel eens een route aange past. Zo was de aanleg van een fietssluis op het bunkerpad bij Koudekerke aanleiding een route iets om te leggen. Jaarlijks komen er wel enkele rou tes bij, legt Anne uit. Meestal wordt gekeken of er nog een ge bied is waar geen route voor is ge maakt. Inmiddels zijn er in Zee land eigenlijk geen witte vlekken meer. De fietsroutes liggen mooi door de provincie verspreid. Wel worden de routes als het ware meer en meer 'aangekleed'. Als het mogelijk is kunnen geluidsfrag menten via de gsm gedownload worden. Ook kunnen fietsers voor sommige trajecten zogenaamde bikespeakers huren (bij de WV- kantoren) voor het aanhoren van mail uw ervaring naar verslaggeving@pzc.nl audiofragmenten of is geluid te downloaden op www.vwzee- land.nl/belevendfietsen. „Zo pro beren we de mensen nog meer ge voel te geven bij de omgeving waar ze door fietsen", vertelt An ne. Als een nieuwe route wordt be dacht, wordt bijvoorbeeld naar de kenmerken van een streek geke ken. Zo ontstond de vliedbergen route of de bloesemroute. Soms ook krijgt het róutebureau signalen uit de samenleving of van gemeenten of de provincie. Onder houd en inspectie van het net werk verrichten vrijwilligers. Ook de gebruikers, de fieters zelf, kun nen kapotte bordjes of panelen melden, als ze die tegenkomen. Dat kan op routesinzeeland.nl Alle routes zijn beschikbaar bij de Zeeuwse VW-kantoren, maar ze kunnen ook gedownload worden op de website van de VW. Dat er al veel routes zijn wil niet zeggen dat er geen meer bij komen. De meest recente zijn de routes Zee land en Oranje, die door en om de vier Zeeuwse Oranjesteden - Sint- Maartensdijk, Vlissingen, Veere en Middelburg - voeren. En begin juni komt daar een route rond het Veerse Meer bij. Dat is een erg po pulaire route onder Zeeuwse fiet sers. Een ander voornemen is de publicatie van een routewaaier in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Het gaat om tien routes die elk worden gekoppeld aan een museum. Katharina Janse-Lous op de regenput bij het huis in Snabbeldorp waar ze geboren is. foto René Schrier

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 3