WD'ers: liever met D66 'Martijn weg met wet' Juridisch gevecht om bier bij pomp auto PZC ziet forse groei werkloosheid 10 en 11 Rampenplannen Zeeuwse zorg onder de loep Spandoek uit automaat op Schiphol ONDERZOEK Eenderde bestuurders wil in nieuw kabinet PW inruilen voor partij Pechtold Planbureau VRIJDAG 25 november 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 282 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN Jumbo kan niet zonder inkooppartner C1000 Rubens Barrichello wil graag nog één jaartje mee racen in F1 27 Compacte crossover SUV is een sportieve aanwinst voor Mazda den haag - WD-bestuurders wer ken in een volgend kabinet liever samen met D66 dan met de huidi ge gedoogpartner PW. Een derde van de bestuurders maakt zich zor gen over de in hun ogen te grote invloed van PW en SGP op het beleid van het kabinet van WD en CDA. Dat blijkt volgens NRC Handels blad uit een enquête die de krant samen met onderzoeksbureau OverheidInNederland.nl heeft ge houden onder bijna 2000 WD-be stuurders, zo meldde de krant gis teren. Bijna de helft vindt dat de partij zich meer moet onderschei den van de PW. Maar 92 procent vindt het wel merkbaar dat Neder land met Mark Rutte een liberale premier heeft. Onder WD-be stuurders scoort Rutte veruit het best als WD-bewindspersoon. Op grote afstand volgen Henk Kamp (Sociale Zaken) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Bijna een derde vindt Uri Rosenthal (Buiten landse Zaken) de slechtste WD-bewindspersoon. Ruim ne gen van de tien bestuurders zijn te vreden met het beleid van het ka binet. Ook zijn ze het in grote meerderheid eens met de bezuini gingen. Wel reageren ze verdeeld op de vraag of er iets moet gebeu ren met de hypotheekrenteaftrek. Bijna de helft schaart zich achter het standpunt van de partij en van het kabinet dat die met rust moet worden gelaten. Maar een op de drie van de WD-bestuurders wil wel een aanpassing. Twee van de drie bestuurders wil len een wettelijk verbod voor amb tenaren die weigeren homoseksue len te trouwen. De WD in de Ka mer stemde onlangs nog tegen een voorstel van deze strekking. pagina 3: commentaar pagina 7: 'geen nieuwe affaires' den haag - Hoewel de economie naar verwachting veel minder gaat krimpen dan tijdens de recessie in 2009, zal de werkloosheid nu waar schijnlijk harder oplopen dan twee jaar geleden. Bedrijven staan er momenteel fi nancieel niet zo goed voor als tij dens de vorige recessie en zij nu meer geneigd om niet-productief personeel te ontslaan dan destijds. Dat staat in een gisteren gepubli ceerde studie van het Centraal Planbureau (CPB) naar de lage werkloosheid tijdens de crisis in 2009. De economie kromp toen 3,5 pro cent en het CPB ging ervan uit dat de werkloosheid daardoor zou stij gen tot 7 procent. Die bleef echter steken op een voor een economische recessie ui termate laag percentage van 4,6. middelburg - De Veiligheidsregio Zeeland gaat kritisch kijken naar de evacuatieplannen van Zeeuwse zorginstellingen. Deze aanpak be gint met een informatiebijeen komst over de voorbereiding op rampen en crises, aanstaande maandag. Uitgangspunt van de Veiligheidsregio is dat de plannen actueel gehouden moeten worden en niet mogen verstoffen in een kast. Daar hoort ook regelmatig oe fenen bij. pagina 2 en 3: evacuatieplan in stellingen onder de loep schiphol - Afhalers die vergeten zijn thuis een spandoek te maken, kunnen dat nu uit een auto maat halen op de luchthaven Schiphol. In aan komsthal 2 staat een spandoekautomaat, de Ban- nerXpress van het gelijknamige Amsterdamse be drijf. Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld met zo'n automaat. Bij gebleken succes volgen er misschien meer. Het spandoek wordt in enkele minuten gemaakt. Gekozen kan worden voor veertig centimeter, 1,30 of bijna drie meter met achtergrond, thema en tekst. Een spandoek kost tussen de 4 en 15 euro. De hoogte is altijd dertig centimeter, ofwel een lange reep canvas. Wie echt wil opvallen kan dus nog altijd gewoon een oud laken thuis beschilderen. foto ANP den haag - CDA en Christenunie hebben een wetsvoorstel inge diend waarmee het mogelijk wordt pedovereniging Martijn te verbieden. Het Gerechtshof be sloot maandag dat justitie Martijn niet hoeft te vervolgen. Een letsel schade-expert vroeg om vervol ging namens ouders. De top van het OM zegt dat ze alsnog pro beert Martijn verboden te krijgen. „We vragen de civiele rechter om een verbod", aldus de baas van het college van procureurs-generaal. pagina 5: justitie wil toch verbod den haag - Bij benzinepompen in Hoogeveen, Maastricht, Den Haag, Reek en Eindhoven stonden giste ren na tien jaar de blikken alcohol weer in de schappen van de pomp- shop. Het bierfestijn duurde kort. Om 12.55 uur stonden twee contro leurs van de warenautoriteit op de stoep bij pomphouder Ewout Klok in Hoogeveen. Het duo gaf Klok een boete van negenhonderd euro en eiste dat hij onmiddellijk de drank uit zijn schappen haalde. Klok vond 't geen probleem, hij stuurde aan op een proefproces. pagina 4: 'ik vreesde even dat ik geen boete kreeg' Ba Tankstations moeten alcoholvrij blijven reageer op www.pzc.nl ■W.MMt.'i'. reacties: 393 Dief die buit terugbrengt, verdient geen straf 71% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 711688"55553011

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1