Fusie ROC's kost honderd banen Guldenprijzen niet te voorspellen Storing bij de PZC PZC 10 en 11 Buiten binnen Jarig Sesamstraat vereeuwigd in schilderij' Van Cogh Uitzendwerk in Zeeland groeit Geen mediashow voor Breivik Niet alleen geven maar ook doen wangere vrouwen beschilderen is een eer! DINSDAG 15 november 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 273 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 SCHOUWEN-DUIVELAND asssssanss&aa BEROEPSONDERWIJS Gefuseerde mbo-instelling wordt proefschool in Nederland door Cornelleke Blok TERNEUZEN - Met de fusie van het ROC Zeeland en het ROC Wester- schelde gaan de komende drie jaar too van de 780 fulltime banen ver loren. Dat zijn ruim twee keer zo veel ar beidsplaatsen als de 44 die begin dit jaar werden aangekondigd. De banen verdwijnen naar verwach ting via natuurlijk verloop. De ROC's hadden het ministerie ge vraagd om een extra jaarlijkse bij drage van 400 euro per leerling om het mbo-onderwijs in Zeeland te waarborgen. „Dat geld krijgen we niet", zegt Hennie van Meer kerk, directeur van het ROC Zee land. „Het ministerie wil niet voor elke provincie een aparte bekosti ging hanteren. Dat betekent dat we meer moeten bezuinigen." Het gefuseerde Zeeuwse ROC krijgt wel een extra bijdrage van ruim 3,3 miljoen euro van het mi nisterie, bovenop de 5,4 miljoen die al was toegezegd. „Dat geld is bedoeld om te innoveren", zegt Van Meerkerk. „We gaan slimme manieren bedenken om met min der geld tóch zoveel mogelijk oplei dingen in stand te houden." Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan leren op afstand via een video scherm en gezamenlijk gebruik van faciliteiten met middelbare scholen. „We worden een proef school in Nederland", zegt Marijn Nelen, bestuurslid van het ROC Zeeland. „Zeeland is een uniek ge bied, onder meer vanwege de gro te afstanden. Die 3,3 miljoen euro is bedoeld om te bedenken hoe je in krimpgebieden goed mbo-on derwijs kunt aanbieden." De Zeeuwse ROC's fuseren op 1 ja nuari 2012, omdat ze het alleen fi nancieel niet redden. Volgend stu diejaar verdwijnen ongeveer 65 van de 484 opleidingsrichtingen. De directeuren verwachten dat er geen gedwongen ontslagen vallen, omdat veel medewerkers de ko mende jaren met pensioen gaan of een tijdelijke aanstelling hebben. Vorige week werd bekend dat het gefuseerde ROC een driehoofdige leiding krijgt. AMSTERDAM - In het Van Gogh Museum is van daag een speciaal kunstwerk ter ere van het 35-jarig bestaan van Sesamstraat onthuld. Het be kende Van Gogh schilderij De slaapkamer is spe ciaal voor het jubilerende kinderprogramma nage schilderd. In de nieuwe compositie zijn verschil lende Sesamstraat-bewoners verwerkt. Sesam straat-acteur Frank Groothof en Axel Rüger, Alge meen Directeur van het Van Gogh Museum, hin gen het schilderij onder toeziend oog van veel schoolkinderen en Sesamstraat-bewoners Elmo, Tommie en Bert Ernie op. Het bijzondere kunst werk is de komende maand in het museum te be wonderen. foto Diederik van der Laan/ANP AMSTERDAM - Bij een eventuele te rugkeer naar de gulden is het vol strekt onduidelijk hoe duur de da gelijkse boodschappen zouden worden. Simpel omrekenen met de wisselkoers die in 2001 bij de in voering van de euro werd ge bruikt, waarbij 1 euro gelijk was aan 2,20137 gulden, gaat niet op. De gulden van 2011 zou niet die van 2001 zijn, stellen verscheidene economen. Toch ziet 32 procent van de Nederlanders een terug keer naar de gulden, zoals de PW laat onderzoeken, wel zitten. Zo lang de verhouding tussen prijzen en inkomens gelijk blijft, maakt de omwisselkoers niet veel uit. Maar de ontmanteling van een muntu nie kent echter veel grotere nade len., dan de omvorming van een munt binnen nationale grenzen. pagina 12: terug naar de gulden is geen optie Het waterschap moet zelfstandig blijven reageer op www.pzc.nl Zie pagina 2 Agressieve vaders moeten geweerd worden van voetbalveld 98%: MIDDELBURG - De groei van het aantal arbeidsplaatsen in Zeeland komt bijna volledig voor rekening van de uitzendbranche. In de eer ste helft van dit jaar nam het aan tal banen in Zeeland met vierhon derd toe. Het is voor het eerst in twee jaar dat het aantal banen in Zeeland weer stijgt. Vooral in de zorg, de zakelijke dienstverlening en de landbouw en visserij stijgt de werkgelegen heid. In de bouw, het transport, de fi nanciële dienstverlening en bij de overheid daalt het aantal arbeids plaatsen juist. pagina 2 en 3: somber perspec tief voor volgend jaar MIDDELBURG - Storing in de compu tersystemen van uitgever Wegener heeft vannacht de productie van de PZC ernstig vertraagd. De krant wordt vandaag mogelijk te laat bezorgd en met een onge bruikelijke indeling. Voor het ongemak bieden we le zers en adverteerders onze excuses aan. Directie PZC joneens 2% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 1688"555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1