'Getijdencentrale is rendabel' 'Pensioen bijna zeker omlaag' PZC 1 jaar OA 10 en 11 Uittocht raadsleden in Zeeland Honderden bij afscheid van Jennefer de NCRV-gids voor Buien verdwijnen, 11° Tm»' I M Inwoners van Zangsville kunnen thuis op safari Rookgordijn in de horeca Kayak na dood van Pim weer in de vaart Bijlage Uit DONDERDAG 20 oktober 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 251 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN CREVELINGEN Provincies trekken allebei twee ton uit voor testcentrum getij denenergie door Joeri Wisse bruinisse - De komst van een getij dencentrale in de Brouwersdam is een stap dichterbij. Een door het Rijk ingestelde commissie maakte gisteren na twee jaar onderzoek be kend dat een reeks van investerin gen in het Grevelingenmeer meer oplevert dan kost. Op de Grevelingenconferentie in Bruinisse zegden de Zeeuwse gede puteerde Sjoerd Heijning (WD) en zijn Zuid-Hollandse collega Liesbeth Spies (CDA) ieder alvast 200.000 euro toe voor de realisatie van een Tidal Test Centre. Uit de praktijktesten die daar kunnen worden gehouden, moet blijken welke techniek het best toegepast kan worden bij de bouw van de ge tijdencentrale in de Brouwersdam. De provinciebestuurders hopen dat door deze eerste aanzet ook het bedrijfsleven, onderzoeksinsti tuten en de rijksoverheid geld in het initiatief willen steken. De pro vincies willen voor de jaarwisse ling de benodigde vijf miljoen bij elkaar hebben. De realisatie van een getijdencen trale in combinatie met de aanleg van een verbinding naar het Vol kerak en de bouw van een con structie om boten over de Brou wersdam heen te tillen, kost 413 miljoen euro. Daar staan 430 mil joen euro aan baten tegenover. De ze baten bestaan, behalve uit de elektriciteitsopbrengst van de cen trale, ook uit extra bedrijvigheid die volgens de bestuurscommissie zal ontstaan na de herinvoering van een beperkt getij in het Greve lingenmeer. De waterkwaliteit verbetert hier door aanzienlijk, waardoor meer gevist kan worden en het gebied aantrekkelijker wordt voor toeris ten. Die laten het meer de laatse ja ren steeds vaker links liggen. Het kabinet hakt eind volgend jaar een knoop door over de toekomst van de Grevelingen. pagina 24 en 25: vier vliegen in één klap zie ook www.pzc.nl/video rotterdam - De 10-jarige Jennefer van Oos tende is gistermiddag in het bijzijn van familiele den en vele belangstellenden begraven op de Zui derbegraafplaats in Rotterdam. Aanwezigen vormden bij de begraafplaats een erehaag waarlangs de roze kist werd gedragen. Ook applaudisseerden zij. Aan de begrafenis ging een uitvaartdienst vooraf in Rotterdam-Zuid. En kele honderden mensen, waaronder burgemees ter Ahmed Aboutaleb, waren bij de dienst aanwe zig. De 10-jarige Jennefer werd in de nacht van 9 op 10 oktober dood gevonden in de woning van de 26-jarige ex-vriend van de zus van het meisje. Zij was door geweld om het leven gekomen. foto Marcel Antonisse/ANP middelburg - In anderhalfjaar tijd zijn in Zeeland 21 raadsleden voor tijdig gestopt. Dat is bijna net zo veel als over de gehele voorgaande raadsperiode (2006-2010) bij el kaar, zo blijkt uit een inventarisa tie van deze krant. De gemeente Schouwen-Duive- land spant de kroon. Daar zijn sinds de verkiezingen van maart 2010 al vijf raadsleden vertrokken, van wie vier van een lokale partij. De Zeeuwse raadsleden hebben uiteenlopende redenen voor hun besluit. In de meeste gevallen blijkt het raadswerk te veelomvat tend en lastig te combineren met maatschappelijke carrière, pagina 2 en 3: Gemeenteraadsle den haken vaker af; commentaar Raadsleden stappen te makkelijk op reageer op www.pzc.nl Geen codicil, dan ook geen donororgaan 50% 50% den haag - Tientallen Nederland se pensioenfondsen zullen in 2013 vrijwel zeker moeten overgaan tot het verlagen van pensioenen en pensioenaanspraken. Ze hebben inmiddels zulke grote dekkingste korten, dat ze hun reserves, zelfs als de economie voor 2013 weer krachtig aantrekt, niet meer op tijd op het vereiste niveau krijgen. Dat zegt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, de koe pel van alle Nederlandse pensioen fondsen. „De vraag is niet óf er in 2013 moet worden afgestempeld, maar hoeveel fondsen daartoe zul len moeten overgaan. Als het mee valt, gaat het om enkele tientallen fondsen, maar het kunnen er ook zomaar een honderdtal worden." Minister Kamp (Sociale Zaken) heeft gisteren aangegeven dat pen sioenfondsen in problemen vol gend jaar de tijd krijgen om ande re maatregelen te nemen dan het extra verhogen van de premies. Dat is volgens hem in de geest van het pensioenakkoord. Kamp zei dat na zijn besluit, samen met De Nederlandsche Bank, om fondsen een jaar respijt te bieden. „Ik ver wacht dat veel fondsen zullen kie zen voor een lagere pensioenop bouw of een versnelde invoering van een hogere pensioenleeftijd." Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 1688 555530" \Jl!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1