Landbouwbeleid valt slecht Meer kans op baan in Antwerpen We moeten de Mr Finney in onszelf terugvinden PZC Gids PLAN EUROPESE UNIE Nederlandse boeren worden volgens LTO te veel gekort op subsidies eens mmm 75% Flink wat zon 15° Start van landelijke campagne melding bijwerkingen Advocaat vraagt de pers meer respect te tonen voor zijn ploeg 28 Zeeuws verleden komt tot leven DONDERDAG 13 oktober 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 245 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN BRUSSEL - De Nederlandse land bouwsector is niet te spreken over de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe land bouwbeleid. LTO Nederland vindt dat de Nederlandse boeren het ge lag betalen voor de voorgestelde 'vergroening' en het verhogen van de steun aan armere EU-landen. Staatssecretaris Henk Bleker vindt dat Nederland 'onevenredig hard wordt getroffen'. Europees commissaris Dacian Cio- los wil de EU-landbouwuitgaven in de periode 2014-2020 bevriezen op het huidige peil van 55 miljard euro per jaar. Maar daarvan moet meer gaan naar lidstaten als Roe menië en Polen. Boeren moeten 'groener' werken om hun subsi dies niet te verliezen en er komen verplichtingen voor het braakleg- gen van landbouwgrond en de ver scheidenheid van de productie. Volgens LTO-voorzitter Albert Jan Maat zal dit plan de Nederlandse boeren zeker 70 miljoen per jaar kosteff. In 2013 ontvangen zij 860 miljoen euro aan subsidies, maar dat wordt in de jaren daarna hoog uit 760 miljoen. Bleker noemt het 'waardeloos dat de rekening van so lidariteit met de Oost-Europese landen zo extreem bij een paar lan den wordt gelegd'. „Hier is het laat ste woord niet over gezegd." De EU-lidstaten en het Europees Par lement moeten nog met de voor stellen akkoord gaan. LTO vreest dat de voorstellen ten Prinses Laurentien betrok gistermiddag de kinderen actief bij haar voorleessessie in Meliskerke. foto Lex de Meester door Annemarie Zevenbergen Het was voor prinses Laurentien ongetwij feld geen gebruikelij ke ambiance. De ont mantelde kippenstal in Meliskerke was gistermiddag echter tijdens beide koninklijke voorleessessies tot de nok toe ge vuld. Niet alleen met kinderen, vaak ver gezeld door hun ouders, ook oude ren lieten zich gaarne door de prin ses voorlezen en bijpraten. Zij deed dat met verve, op uitnodi ging van boekhandel De Boeken molen. De deftige, rode bureau stoel schoof ze terzijde voor een ge wone plastic stoel. Het publiek zat immers ook grotendeels op krat jes. Vol enthousiasme gaf de prinses/schrijfster twee voorlees sessies, afgewisseld met een heuse 'wiebelbillenboogie' waarbij Lau rentien onvervaard het voortouw nam. Tot groot plezier van het pu bliek, dat haar ook net zo enthou siast volgde. Prinses Laurentien las in het kader van de kinderboekenweek voor uit haar beide Mr Finney-boeken, waarin wereldproblemen als kli maatverandering en stijging van de waterspiegel aan de orde ko men. Gezien door de ogen van Mr Finney die overal het 'waarom' van wil weten en daarvoor de hele wereld over reist. „Kinderen willen een authentiek verhaal, dat hun aandacht vast houdt en ze aanspreekt in hun emoties. Met karakters die vrolijk, boos of blij zijn. Maar wel een echt verhaal. Kinderen hebben heel gauw door of het echt is of niet, omdat ze nog zo zuiver zijn. Met nog natuurlijke vragen. Wil len het waarom van alles weten." „Ik denk dat we allemaal weer de Mr Finney in onszelf moeten ont dekken. Vragen stellen, teruggaan naar de essentie. Dingen die er echt toe doen." Het derde Finny- boek is inmiddels al in haar hoofd geboren, maar laat nog wel even op zich wachten. Voor Quint (10) en broertje Renaud (8) uit Zwitserland kon de herfstvakantie bij hun oma in Vlis- singen niet meer stuk. „Ze kan goed voorlezen", concludeerde het tweetal. Jannieke (10) uit Zoutelan- de vond Laurentien 'een mooie vrouw'. „Ik heb één boek van haar gelezen en dat was leuk. Ze deed het grappig hier." koste van de productie zullen gaan. Wie niet milieuvriendelijk produceert, kan tot 30 procent van zijn steun kwijtraken. Maar de voedselschaarste in de wereld is niet gebaat met het verminderen van de productie hier, aldus Maat. „En dat is het gevolg van braakleg ging en de eis om afwisselend min stens drie soorten te verbouwen." ANTWERPEN - Jonge basisschoolleer krachten die in Zeeland geen baan kunnen vinden, hebben wél goede kans op werk in Antwerpen. Daar is een tekort aan leerkrachten, om dat de bevolking groeit. De pabo van de Hogeschool Zee land werkt samen met het Stedelijk Basisonderwijs Antwerpen, omdat pas afgestudeerde studenten in Zee land nauwelijks aan een vaste baan komen. Bevolkingskrimp en bezui nigingen in het Zeeuwse onderwijs zijn de oorzaak. Een groep jonge leerkrachten die bijna of pasgeleden afgestudeerd zijn, bezocht gisteren enkele Ant werpse basisscholen. De studenten kunnen, als ze interesse hebben, be ginnen met invalwerk en maken la- terkans op een vaste baan. Ató pagina 2/3: jonge leerkrachten v»-/ over de grens; commentaar Ik wil best in België werken reageer op www.pzc.nl reacties: 506y Demonstreren tegen transport kernafval is uit de tijd 8M-W 25% aaa—m iiïwiiM mxi-mttaaamfrmayivt Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1