Bonden dreigen met acties PZC 10 en 11 Buiten 2 en 3 'Mooie' stranding containerreus MSC voor Croede Nieuwe arrestatie voor schietpartij FNV akkoord met pensioenakkoord OM eist hogere straf voor moord op llonka Toth - De teloorgang van Tony Blair Hoe meer zielen, hoe minder geld in een grensdorp DINSDAG 20 september 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 225 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN «■BBBMBIII lilBM*»* 'H MALIEVELD Duizenden mensen demonstreren tegen bezuinigingsplannen den haag - Ruim vijfduizend men sen hebben gisteren op het Malie veld in Den Haag gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. „Hei is nu aan het parlement om ons geluid op te pakken en het ka binet op andere gedachten te brengen", zei FNV-bestuurder Leo Hartveld. Als dat niet gebeurt, krijgt de demonstratie op het Ma lieveld een vervolg. FNV-bonden hebben al plannen om in actie te komen voor de ambtenaren-cao's en tegen de bezuinigingen op het onderwijs. Vooral veel chronisch zieken, ge handicapten en medewerkers uit sociale werkplaatsen (wsw'ers) wa ren van de partij. Ze luisterden naar toespraken van lotgenoten die vertelden wat de bezuinigin gen voor hen persoonlijk beteke nen. Er klonk veel boegeroep. Dui zenden demonstranten lieten sa men met het Metropole Orkest, dat ook bedreigd wordt door de be zuinigingen, een protestkreet ho ren. Met name gehandicapten en chro nisch zieken zijn bang dat ze on evenredig hard worden getroffen door een opeenstapeling van maat regelen. Ze kunnen bijvoorbeeld minder huurtoeslag krijgen, meer voor zorg moeten betalen en ge troffen worden door bezuinigin gen op de sociale werkplaatsen. „Als ik mijn baan op de sociale werkplaats kwijtraak, heeft dat zo veel gevolgen", zei Judith de Brui ne. De huur is dan niet meer te be talen en doordat kosten voor de zorg ook stijgen, zou de 28-jarige vrouw uit Vegchel weer bij haar ouders moeten wonen. „Die hebben al lang genoeg voor mij gezorgd. Ik wil zelfstandig zijn. Een reguliere baan is geen optie. Ik heb zo vaak gesolliciteerd, maar zonder resultaat." Bij de demonstratie zijn vier men sen aangehouden, drie omdat ze zich niet konden identificeren en een omdat hij weigerde weg te gaan toen een agent hem dat op- drpeg. pagina 4 en 5: oppositie vertim mert begroting groede - Een 'mooiere' stranding dan die van de MSC Luciana is haast niet denkbaar. Het contai nerschip, onderweg van Antwerpen, liep gister ochtend vroeg vast op een zandplaat in de Wes- terschelde bij Croede. De oorzaak was een totale blackout van de motoren, aldus de Veiligheidsre gio. Slepers van Multraship en URS waren snel ter plekke, maar het water viel nog sneller. Er zat niets anders op dan te wachten tot het weer vloed zou worden. De zee was vrij kalm. Het con tainerschip - het op één na grootste type van de Italiaans-Zwitserse rederij MSC; 363 meter lang, vlissingen - De politie heeft giste ren een tweede verdachte aange houden voor betrokkenheid bij de schietpartij in Vlissingen. Het gaat om een 22-jarige Middelburger. Of hij, danwei de 21-jarige Vlissin- ger, die kort na de schietpartij al werd gearresteerd, de schutter is, kon woordvoerder Alwin Don nog niet zeggen. De politie is nog op zoek naar getuigen die iets kun nen vertellen over de vluchtroute van de verdachte. In het water van de Schuitvaartgracht zijn voorwer pen aangetroffen die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. Het 26-jarige slachtoffer verkeert nqg steeds in kritieke toestand. pagina 2 en 3: het is rustig in het Antilliaanse wijkdeei; commentaar den haag - Een meerderheid van de FNV heeft gisteravond voor het pensioenakkoord gestemd. Er wa ren 186 stemmen voor en 155 te gen. De twee grootste bonden, Bondge noten en Abvakabo, stemden te gen. Zij hebben het vertrouwen in FNV-voorzitter Agnes Jongerius opgezegd. De andere zeventien den haag - Het Openbaar Ministe rie eiste gisteren een zwaardere straf tegen een 55-jarige Vlissinger die verdacht wordt van de moord op llonka Toth (42). Het lichaam van de Vlissingse werd zondag 6 juli 2008 op de Noorderbegraafplaats in haar woonplaats gevonden. Anderhalf jaar geleden eiste het Zeeuwse par ket van het OM nog twaalf jaar cel tegen hem, die hij ook kreeg van de Middelburgse rechtbank. Advo caat-generaal M. van der Horst zei gisteren echter tegen de leden van Haagse gerechtshof, tijdens de be handeling van het hoger beroep, dat een celstraf van twaalf jaar niet overeenkomt met de ernst van de feiten. Raadsman M. Dunsbergen pleitte wederom voor vrijspraak. pagina 22: OM laat DNA-bewijs buiten beschouwing 46 meter breed - lag zo te zien vlak op de zand plaat. Van persoonlijke ongevallen of milieuscha de "was ook geen sprake. Om vijf uur 's middags was het zover dat negen slepers de MSC Luciana konden vlottrekken. Het schip is voor inspectie naar Zeebrugge gebracht. foto Peter Buteijn De Troonrede hoeft voor mij niet reageer op www.pzc.nl SM',HM»*, reacties: 273 Culturele festivals promoten Zee land beter dan een imagocampagne 79% W 21% FNV-bonden houden wel vertrou wen in haar. Een commissie van goede diensten gaat nu kijken hoe binnen de FNV de democratische besluitvorming beter geregeld kan worden. Bondgenoten en Abva kabo hebben wel een meerderheid van de leden, maar niet de meer derheid van de stemmen in het fe deratiebestuur. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 8 "7 iósshsssszo"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1