Zandmassa borgt kust Plan duurdere boodschappen oogst veel kritiek Airbagroof uit 18 auto's in Ritthem OOSTERSCHELDE Akkoord over aanleg twee kilometer lang lichaam tegen zandhonger Mens is minder Hoogwerker redt glazenwasser uit 'hoogwerkertje' bij brandweerkazerne belangrijk dan vogel of muis den haag - Het kabinetsplan om de tarieven van de inkomstenbelas ting te verlagen en het lage btw-ta rief fors te verhogen, oogst veel kri tiek. Door de btw-verhoging zou den dagelijkse boodschappen fors duurder worden. CDA, PW en PvdA willen niet dat loon- en inkomstenbelasting dalen in ruil voor duurdere levens middelen, zoals staatssecretaris Frans Weekers voorstelt. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) en fiscaal-economen levert het plan amper extra werkgelegenheid op. Weekers stuurde gisteren zijn plan nen naar de Tweede Kamer. Hij wil een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op con sumptie. Verder moet de winstbe lasting voor ondernemers van 25 naar 24 procent. De belastingverla ging wordt gedekt door het schrap pen van toeslagen, en het lage btw-tarief van 6 procent moet ge leidelijk worden opgetrokken naar 19 procent, het niveau van het ho ge btw-tarief Het lage tarief geldt voor levensmiddelen en produc ten als kranten, tijdschriften en bioscoop- of kappersbezoek. Deze kabinetsperiode zou het lage tarief nog moeten stijgen van 6 naar 8 procent. pagina 10: vestzak, broekzak Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 8 711688 555530' terneuzen - Er moest gisterochtend een hoog werker van de brandweer aan te pas komen om glazenwasser Raven Struijk uit zijn benarde posi tie te bevrijden. Hij was in een klein model hoog werker bezig de ramen te lappen van het nieuwe gebouw De Koegors in de Koegorspolder in Ter- neuzen. Dat gemeentelijke gebouw, waarin onder meer de brandweer en ambulancedienst zijn on dergebracht, wordt vandaag geopend en kreeg daarom een fikse poetsbeurt. Ter hoogte van de vierde verdieping weigerde de hoogwerker plot seling dienst. Struijk waarschuwde telefonisch zijn firma, die iemand zou sturen. Toen dat te lang duurde, bood de hoogwerker van de brand weer uitkomst. foto Camile Schelstraete Een tweede kerncentrale in Borssele moét door Delta gebouwd worden 66% oneens 34% RITTHEM - Dieven hebben tussen woensdag 18.15 en gisteren 10.00 uur bij een bedrijf aan de Marie Curieweg ia Ritthem uit achttien auto's de airbags gesloopt. De auto's waren allemaal afgeslo ten, aldus de politie. fS&KmWlbMa&dKlHWH i WWMBBBBMBBMBMMMH Nieuw belastingplan kost ons uiteindelijk geld reageer op www.pzc.nl reacties: 474 door Jeffrey Kutterink den haag - Een nieuw aan te leg gen zandlichaam in de Oosterschel- de - voor de Oesterdam - moet de zandhonger tegengaan, de kustvei- ligheid vergroten en natuur en re creatie verbeteren. Rijkswaterstaat, Natuurmonumen ten en de provincie Zeeland heb ben daartoe gisteren een overeen komst gesloten. Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering heeft het verminderde getij onvoldoen de kracht om zand en slib dat bij stormen is losgewoeld weer op de zandplaten en het voorland van Oosterschelde te brengen. Door die 'zandhonger' worden zandpla ten kleiner. Dat bedreigt onder an dere de veiligheid. De zandplaten dempen namelijk de kracht waar mee de golven op de dijken bre- ken. Het project moet ertoe leiden dat de waterveiligheid op een na tuurlijke manier wordt vergroot. Hierdoor kan de dam er naar ver wachting weer 20 jaar tegen. Tege lijkertijd moeten natuur en recrea tie van het project gaan profiteren. Nu wordt door de zandhonger het leefgebied voor vogels en zeehon den alsmaar kleiner. Ook is er min der ruimte voor sportvissers en wandelaars. Het zandlichaam- wordt twee kilometer lang en zal bestaan uit 600.000 kubieke meter zand. Dat wordt vanaf 2012 gestort in het gebied direct voor de Oester- dam. Het project kost 3,5 miljoen euro. Staatssecretaris Atsma (Infra structuur en Milieu) stelt 2,4 mil joen beschikbaar. De rest wordt be taald door onder meer provincie Zeeland en Natuurmonumenten. pagina 5: 'proef toonaangevend' den haag - „Als belastingbetaler krijg je het gevoel dat je minder be langrijk bent dan een vogeltje, of een muisje." Zo verwoordde Kees Lust, bewo ner van het Noord-Hollandse dorp Oostzaan, gisteren zijn ge voel van onmacht over het wonen vlak onder hoogspanningskabels met daarop 380.000 volt. Lust en andere belanghebbenden bij de kwestie werden ondervraagd door Tweede Kamerleden in een hoor zitting. De spanning op de kabels bij Oost zaan was altijd 150.000 volt, maar werd vijf jaar geleden plots opge schroefd naar 380 kilovolt. Omwonenden kregen te maken met geluidsoverlast en vreesden voor gezondheidseffecten, zoals de verhoogde kans op leukemie bij kinderen. Verplaatsing van de hoogspan ningsmasten kon niet, kregen de bewoners te horen, mede omdat deze dan in een natuurgebied zou den komen te staan. Aan bewo ners van het gebied is meegedeeld dat ondergrondse aanleg van de ka bels niet mogelijk is wegens de slappe bodem en dat uitkoop de enige optie zou zijn. VRIJDAG 15 april 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 89 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 Qugo is voor in de stad of op het werk WALCHEREN '/O* Zonnige perioden 15° NMa-baas Kalbfleisch verdacht van meineed in Chipsholzaak 8 <L PSV strijdend ten onder tegen solide Benfica 28 en 29

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1