Toegezegd pensioen onzeker Vandaag als bijlage bij uw krant OPGEBOUWDE RECHTEN Verzwakte fondsen zoeken naar uitweg Brand houdt huis in café De Post Word ook abonnee! Protesten in Oman houden aan Lasten in Borsele en Terneuzen stijgen het hardst 1 Zonovergoten 10° Dure olie sijpelt door tot in lipstick 4 en 5 Zeeland Sport Leisure heeft grootse plannen 24 DINSDAG 8 maart 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 56 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN door Maurice Wilbrink den haag - Miljoenen deelnemers in pensioenfondsen blijven de ko mende jaren in onzekerheid verke ren over de waarde van hun tot nu toe opgebouwde pensioenrechten. De verwachting is dat de grote pensioenhervorming, waarover vakbeweging, werkgevers en kabi net een akkoord proberen te berei ken, hiervoor niet onmiddellijk een oplossing biedt. Pensioenfondsen bereiden zich nu voor op een moeilijke boodschap aan hun deelnemers: zowel gepen sioneerden als werkenden zullen er rekening mee moeten houden dat de pensioenbedragen waarvan ze tot nu toe uitgingen, vanaf 2012 gaan schommelen. Dat geldt dus ook voor de waarde van reeds toegezegde pensioenaan spraken. Bestaande, nu opgebouwde rech ten worden, zo is het idee, ver werkt in een nieuw pensioencon tract dat wordt onderworpen aan andere voorwaarden en toezichts- eisen. Het resultaat is een veel onzeker der pensioen. In het gunstigste ge val worden die opgebouwde rech ten inderdaad geheel uitbetaald, maar de kans is reëel dat de waar de van de opgebouwde rechten daalt, mede als gevolg van tegenval lende beursrendementen. Het eenzijdig korten op opgebouw de rechten zal wellicht geen stand houden bij de rechter. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft hierover bij de landsadvocaat juridisch advies ingewonnen. Naar verluidt kon de landsadvocaat daar op geen helder, eenduidig ant woord geven. Dat heeft gevolgen voor de contracten die de pen sioenfondsen straks aan hun deel nemers zullen voorleggen. pagina 3: commentaar pagina 4: pensioenakkoord hangt van AOW-aanpassing af l.v.m. Biddag zijn wij woensdag 9 maart de hele dag gesloten. VLISSINGEN Brian May, gitarist en songwriter van Queen, ontvangt zaterdag 23 april in Vlissingen de Eddy Christi- ani Award 2011. Deze prijs wordt jaarlijks uitge reikt aan een gitarist die internatio naal zijn sporen heeft verdiend Aan de prijsuitreiking in het Arse naaltheater werken bekende arties ten mee, met een hoofdrol voor VanVelzen. Kaarten zijn vanaf morgen 11.00 uur te koop bij Stadschouwburg Middelburg, Arsenaaltheater in Vlissingen en De Mythe in Goes. pagina 13: geluid van Brian May is uniek GOES Een grote brand heeft gisteren café De Post in Goes grotendeels ver woest. De Grote Markt was lange tijd afgesloten voor publiek vanwe ge de grote rookontwikkeling en de bereikbaarheid voor de hulp diensten. pagina 2 en 3: geen taartendag Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 711688 555530» Ik maak me geen zorgen om mijn pensioen reageer op www.pzc.nl middelburg - Zeeuwse gemeenten nemen een prominente plaats in op de landelijke lijst van gemeen ten waar de lasten in 2011 het hardst stijgen. De Vereniging Eigen Huis onder zocht de lokale lasten die de ge meenten hun burgers in rekening brengen. De gemeenten wier las ten het hardst stegen in Nederland zijn Borsele en Terneuzen. Borsele brengt zijn burgers 20,6 procent meer in rekening en Ter neuzen 20,1 procent. De Borselse stijging vindt haar oorzaak in het afschaffen van een korting op de afvalstoffenheffing. Terneuzen brengt in 2011 voor het eerst riool belasting in rekening. Onderaan de lijst staat Schouwen-Duiveland waar de inwoners in 2011 16 pro cent minder gaan betalen. Maar Schouwenaren waren in 2010 dan ook redelijk duur uit met 697 euro per jaar. MUSCAT - Honderden anti-regeringdemonstran ten protesteerden gisteren voor de negende dag op rij voor het Majis al Shura in Seeb (het parle mentsgebouw) nabij de Omaanse hoofdstad Mus cat. Het Majis is de adviesraad van sultan Qaboos bin Said Al Said van Oman. De demonstranten eisen zeggenschap, een echt parlement en niet slechts een adviesraad van de allesbepalende sultan. foto Robin Utrecht/EPA pagina 10 en 11: koninklijk bezoek aan opstan dige regio blijft omstreden reacties: 413 Balkenende was de laatste echte leider CDA eens - 45% WÊÊÊÊÊÊBM 55%

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1