Conflict Icesave staat op scherp Gratis onderwijs tegen 'wegtrekken' peuters ERKIEZINGENj Provinciale Staten Filmauto's hebben bekijks op Oldtimerbeurs Rosmalen Opstand Libië eist honderden mensenlevens Af en toe zon Ex-spionne via blootfoto's naar zetel in Russisch parlement 9 Scheidsrechter als herboren terug op het veld 38 en 39 %Éj 2 maart MAANDAG 21 februari 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 43 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 Artikelen, stemwijzer, partijprogramma's www.pzc.nl/statenverkiezingen WALCHEREN SPAARTEGOEDEN Minister De Jager dreigt IJsland met procedure om geld terug te krijgen door René Hoonhorst nieuw-namen - De koepel LeerTij, die 26 scholen in Zeeuws-Vlaande- ren onder zijn paraplu heeft, opent als eerste in Nederland de aanval op het 'weglekeffect' naar het basisonderwijs aan de andere kant van de grens. De Sint Jozef school in Nieuw-Namen begint na de voorjaarsvakantie met gratis op vang en onderwijs voor kinderen vanaf 2,5 jaar, zegt voorzitter Ge rard Langeraert van de Raad van Bestuur. De nieuwe directeur van de school ontwikkelt samen met de school begeleidingsdienst, kinderopvang en peuterspeelzaal een speciaal op kinderen van 2,5 tot 4 jaar gericht educatief programma. „Een aantal talenten van kinderen zijn op die leeftijd al heel goed te ontwikke len", benadrukt Langeraert. Als het aan hem ligt, komen de eerste heel jonge leerlingen zo snel moge lijk naar de Jozefschool. De bestuursvoorzitter geeft grif toe dat het verstrekken van gratis onderwijs bedoeld is om minder kinderen naar Belgische basisscho len te laten gaan. Hij is er van over tuigd dat LeerTij beter, meer op in dividuele kinderen gericht onder wijs biedt dan scholen aan de an dere kant van de grens. Door dat onderwijs, net als in Vlaanderen, gratis aan te bieden en kinderen eventueel 's middags warm te la ten eten, vallen enkele argumen ten weg om kinderen over de grens onderwijs te laten volgen. In Den Haag is de wens kinderen vervroegd het onderwijs binnen te halen, bekend. Toestemming van minister Marja van Bijsterveldt een proef te beginnen, is er nog niet. Maar met een afwijzing van de subsidieaanvraag neemt LeerTij geen genoegen, kondigt Langerae rt strijdlustig aan. „Meer dan twin tigduizend leerlingen volgen basis onderwijs in het buitenland. Voor dat geld kun je heel wat onderwijs bieden, bovendien bezuinig je op kinderopvang." LeerTij beperkt zich niet tot het be houden van Nederlandse leerlin gen, maar hoopt ook Vlaamse peu ters de grens over te krijgen. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 11688 555530 DEN HAAG - Als IJsland blijft weige ren de 1,3 miljard euro terug te be talen die de Nederlandse staat voorschoot aan gedupeerde spaar ders van de in 2008 failliet ver klaarde bank Icesave, vordert mi nister Jan Kees de Jager (Financi ën) het geld terug via een juridi sche procedure. Volgens hem is de tijd van onderhandelen voorbij. De IJslandse president Olafur Grimsson wil de overeenkomst over afbetaling van de spaartegoe den pas tekenen als er opnieuw een referendum wordt gehouden. In maart vorig jaar hebben de In landers een eerder akkoord ver worpen, waarna Nederland, Groot-Brittannië en IJsland op nieuw gingen onderhandelen. In het nieuwe akkoord moet IJs land vanaf 2016 in dertig jaar tijd Nederland 1,3 miljard euro terugbe talen tegen een rente van 3 pro cent. Dat rentepercentage was in de eerste overeenkomst nog 5,5 procent. Volgens president Grimsson moet ook het nieuwe ak koord aan de bevolking worden voorgelegd. De terugbetaling ligt gevoelig. De IJslanders vinden dat de belastingbetaler niet mag op draaien voor het roekeloze gedrag van particuliere bankiers. De kans is nagenoeg nihil dat mi nister De Jager weer aan de onder handelingstafel plaatsneemt als het akkoord in een referendum wordt weggestemd. De drie pro cent rente in het nieuwe akkoord is even hoog als de rente waarte gen de Nederlandse staat de terug betaling aan gedupeerde Icesa- ve-spaarder moet financieren. Bij een lager percentage zou Neder land er dus geld op moeten toeleg gen. pagina 6: president weigert akkoord te tekenen Ik weet al op welke partij ik ga stemmen tripoli - De onlusten die Libië teis teren hebben de afgelopen dagen honderden levens geëist. Dat mel den de BBC en mensenrechtenor ganisatie Human Rights Watch. Het regime van president Kaddafi zou huurlingen uit Niger en Tsjaad op betogers laten schieten. Voor het eerst is ook de hoofdstad Tripoli het toneel van betogingen. Dat meldden gisteren de BBC en de Arabische nieuwszender al-AJa- zeera op basis van ooggetuigen. EU-buitenlandchef Catherine Ashton heeft Libië gisteren gewaar schuwd dat het een eind moet ma ken aan het geweld tegen betogers. Libië heeft op zijn beurt de Euro pese Unie gewaarschuwd dat het de samenwerking beëindigt bij het bestrijden van illegale migratie, als Europese landen betogingen tegen het regime blijven aanmoedigen. pagina 8 en 9: Kaddafi laat eigen I burgers afslachten ROSMALEN - In totaal zo'n tienduizend mensen hebben zaterdag en zondag in Rosmalen de Inter nationale Oldtimerbeurs bezocht, meldde de or ganisatie van het evenement. Behalve aan klassie ke auto's konden zij zich vergapen aan voertui gen die een rol speelden in films. Een topstuk was Knight Rider's KITT, de tijdmachine DeLore- an DMC-12 uit de film Back to the Future. Maar ook het gifgroene monster van kaskraker New Kids Turbo trok veel bekijks. Vorig jaar trok het evenement circa achtduizend bezoekers. foto Erik van 't Woud/ANP Nederlandse kinderen horen op Nederlandse scholen reageer op www.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1