Rijen van wachtende spectrum 2 Zaterdag 8 januari 2011 De twee tunnelsegmenten zijn in een dok aan de westkant van het kanaal gebouwd. De bouw van de oostelijke toerit in 1973. Rechts de oude Vlakebrug. Constructiewerk aan de oostelijke toerit, waar zich nu het probleem voordoet. Tunnel Rijkswaterstaat verwacht in de loop van deze maand de eerste resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van het omhoog komen van de oostelijke toerit in de Vlaketunnel. Eén ding is duidelijk: bij het ontwerp van de tunnel is geen rekening gehouden met getij op het kanaal. door Ben Jansen Het is de tijd van Grote Ver wachtingen. Industrialisa tie moet Zeeland groei en welvaart brengen. In de jaren zestig van de vorige eeuw buitelen de plannen over elkaar heen: Sloe II, Valkenisseplan en Rei- merswaalplan. Dat Reimerswaalplan voor een industriegebied aan de Ooster- schelde, die volgens de dan nog gelden de beslissingen met een dichte dam zal worden afgesloten, brengt Rien Ver burg, de onvermoeibare directeur van het Economisch Technologisch Insti tuut voor Zeeland, ertoe bij Rijkswater staat aan te dringen op een diepe Vla ketunnel als schakel in de autosnelweg A58 die dan op de tekentafel ligt. Om zijn geesteskind vanuit het zuiden voor kleine zeeschepen bereikbaar te maken, moet het kanaal door Zuid-Beveland voldoende diepgang krijgen. Verburgs verzoek belandt op het bureau van Jaap Rus die aan de voorbereiding van de tun nel werkt. De wens wordt ingewilligd. De Vlaketunnel komt anderhalve meter lager te liggen dan voor de binnen scheepvaart noodzakelijk is. Die diepere tunnel komt mooi van pas bij de beslissingen over het openhouden van de Oosterschelde. Omdat de bouw van de stormvloedkering de monding van de zeearm vernauwt, waardoor min der water in en uit kan stromen, moe ten achter in de Oosterschelde comparti- menteringsdammen worden gebouwd. Anders is onvoldoende getijverschil te handhaven en dat getij geldt juist als mo tor voor de natuur en de schelpdieren cultuur. In die compartimenteringsdam- men (Philipsdam en Oesterdam) zijn sluizen voorzien. Het aantal sluispassa- ges op de vaarroute Rotterdam-Gent mag echter niet toenemen en daarom wordt besloten de sluizen bij Wemeldin- ge te laten vervallen. Dat betekent getij op het kanaal. Het ge middeld hoogwater zal reiken tot NAP +1,5 meter; bij Iaagwater zal de gemiddel de waterstand tot NAP -1,5 meter zijn ge zakt. De honorering van Verburgs ver langen de Vlaketunnel dieper te leggen, betekent dat daar in elk geval niet aan hoeft te worden gesleuteld bij de aanpas sing van de vaarweg tot een getijkanaal. Rus: „Het besluit om getij op het kanaal te introduceren werd in 1976 genomen. De tunnel was een jaar eerder klaar. Er is bij het ontwerp en de bouw dus geen rekening gehouden met de krachten die de getijbeweging mogelijk zou kunnen Het is een geluk bij een ongeluk dat Pasen en Pinksteren dit jaar laat vallen. De paasdrukte begint vrijdag 22 april. Momenteel is het oorverdovend stil rond de Vlaketunnel. Op Twitter wordt gemopperd dat er niemand aan het werk is. En aangezien niet uitgesloten is dat het probleem ook aan de westkant van de tunnel bestaat, kan de reparatie wel eens eeii zaak van lange adem worden. door René Schrier e hoeft geen opleiding hogere I bouwkunde gevolgd te hebben om I je te realiseren dat de stremming I bij de tunnel tot in de zomermaan- s den aanhoudt. Nu al staan er - als het even druk is - fi les voor de tunnel. En straks staan dus al die caravans en die auto's met rood en zwart geletterde nummerborden ook in die files. „Dat zou een ramp zijn, afschuwelijk. Daar moet ik niet aan denken." Room pot-directeur Henk van Koeveringe had er nog niet bij stilgestaan. Maar hij heeft niet veel tijd nodig om zich te realiseren wat een stremming van de Vlaketunnel betekent voor het recreatieverkeer dat richting Zeeland komt. Hij wil meteen actie ondernemen. „We kunnen het de mensen niet aandoen dat ze bij Rilland staan te wachten om Zeeland in te ko men." De Roompot is een bedrijf dat precies weet waar de mensen vandaan komen en zelfs redelijk in kan schatten hoe laat die gasten in Zeeland arriveren. „Die moeten we dus alternatieven aan bieden. Veel van onze klanten komen uit het oosten. Voor hen is misschien is de route via Antwerpen en de Wester- scheldetunnel een alternatief. En de mensen uit de Randstad kunnen we .mis schien het best via de Zeelandbrug laten komen. Daar moeten we eens over na denken." Van Koeveringe merkt op dat een toena me van het recreatieverkeer een pro-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 76