Poolse migrant rukt op 'Geen trucs bij verkoop aandelen kerncentrale' Vergeet niet te reserveren! KERST interklaas brunch BRUNCH Twaalf hechtingen voor Barack Obama Infrastructuur drie Aanpak drankgebruik regio's krijgt voorrang Zeeuwse jongeren 'Van Gelder gaf cokegebruik toe' Nederlandse zwemsters klasse apart op EK kortebaan 36 en 37 28 NOVEMBER 5 DECEMBER 201^^» www.dekamperduinen.nl www.hotelarion.nl 25 26 DECEMBER 2010 x. 1 iamuaRI 2011 door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - Het ziet er steeds meer naar uit dat de kerncentrale Borsse- le in publieke handen blijft. De Hoge Raad, het hoogste admini stratieve rechtscollege, is geadvi seerd geen 'trucs' toe te staan bij de verkoop van de aandelen. Delta en Essent hebben ieder de helft van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale. Na de verkoop van Essent aan het Duitse RWE wilden de aandeel houders van Essent ook de aande len in de kerncentrale verkopen. Delta hield dat op basis van de sta tuten van EPZ tegen. In die statu ten staat dat de centrale in publie ke handen nToet blijven. Delta spande daarom een gerechtelijke procedure tegen Essent aan. De ad vocaat-generaal bij de Hoge Raad, L. Keus, heeft gisteren de Hoge Raad geadviseerd te verbieden om de verkoop van de helft in EPZ mogelijk te maken. Eerder ver bood het Hof dat al. De advocaat- generaal schrijft in zijn advies dat gedwongen privatisering van EPZ niet van Delta gevergd kan wor den. De afspraak dat EPZ in publie ke handen blijft, wordt niet opzij gezet door het Europese recht. De Hoge Raad kan het advies nege ren, maar doet dat zelden. Een alcoholcampagne onder jongeren is zinloos reaches: 355 Renesse zonder jongeren is Renesse niet meer eens 47% oneens 53% 8 711688 555547H 3 DEN HAAG - De toestroom van ar beidsmigranten uit Polen, Bulga rije en andere landen in Oost-Eu ropa zal de komende jaren bijna verdubbelen. Nu gaat het nog om circa honderdduizend voorname lijk Poolse arbeidskrachten. In 2015 zullen dat er 180.000 per jaar zijn, verwacht de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Naar schatting vestigt een kwart tot een derde van deze arbeids krachten zich in Nederland. De bond baseert zich op cijfers van haar leden die veel met mi granten werken. Ruim 90 procent van de uitzendbureaus verwacht komende jaren fors meer arbeids migranten te bemiddelen, leert een enquête van de bond. Momen teel bemiddelen de geënquêteerde bureaus bijna 20.000 arbeidsmi granten per dag. In mei vorig jaar was dat ruim 12.500.per dag. Volgens adjunct-directeur Jurriën Koops van de ABU is het hoog tijd dat politici maatregelen nemen om al die migranten ook te huis vesten. „Vrijwel elke gemeente han teert andere normen. In de ene mogen maximaal vier mensen in een woning, in de andere acht. Als dit niet goed geregeld wordt, sprin gen steeds meer huisjesmelkers in dit gat." De arbeidsmigranten zijn actief in het transport, de voedings industrie en de tuinbouw. De meesten, bijna een op de vijf, wo nen in West-Brabant, gevolgd door de bollenstreek en Aalsmeer, Oost-Brabant en Gelderland. EINDHOVEN - Hinkelien Schreuder, Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk to nen hun gouden medaille. De Nederlandse esta fettezwemsters wonnen de 4x50 meter vrije slag bij de EK kortebaan in Eindhoven. Individueel was er eveneens volop succes voor Nederland. Inge Dekker prolongeerde haar titel op de 50 meter vlinderslag. Ranomi Kromowidjo jo pakte de titel op de 100 meter vrij. foto Robert Vos/ANP VA,pagina 36: rivaliteit naar hoogtepunt WASHINGTON De Amerikaanse president Barack Obama heeft twaalf hechtingen in zijn lip, nadat die door een klap in zijn gezicht tijdens een potje bas ketbal openlag. Dat liet het Witte Huis weten. Journalisten zagen Obama later door een raam van het Witte Huis. Hij hield iets tegen zijn mond dat op een compres leek. DEN HAAG GOES Met name drie economische re gio's krijgen na 2020 nog geld voor nieuwe infrastructuur, zegt minis ter Schultz van Infrastructuur. Zij kunnen dan de economie in de rest van het land aanjagen. Het gaat om Amsterdam-Schiphol-Almere, Den Haag-Rotterdam-Westland en Eindhoven-Venlo. pagina 8: 'ons land is nog erg leeg' Zeeuwse instanties gaan het alco holgebruik onder jongeren te lijf in de campagne 'Laat ze niet (verzui pen!' Als aftrap van de campagne hield de Goese horeca gisteravond een kroegentocht voor ouders in de Goese cafés. Jongeren drinken steeds meer en op jonge leeftijd. pagina 2: ouders op kroegentocht pagina 3: commentaar LEEUWARDEN Yuri van Gelder heeft zijn teamge noten van het nationaal turnteam zelf verteld dat hij in de aanloop naar het WK turnen in Rotterdam één maal cocaïne gebruikt heeft. Dat zegt Arjen Butter, één van de turners die ons land vorige maand in Ahoy op de mondiale titelstrijd vertegenwoordigde. pagina 37: Butter twijfelt aan verhaal ARBEIDSKRACHTEN De zee bezorgt nog steeds post Vrij veel bewolking 3" WALCHEREN Lady Gaga's faam is haar f ware kunstwerk PSV morst kostbare punten tegen NAC ZATERDAG 27 november 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 279 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 Vandaag bij uw krant als bijlage

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1