De Walcheren doet weer van zich spreken PZC De.draaiva Me, bolus Lucille Werner geridderd Lichaam Carlos Hugo naar Den Haag en verder Politie gaat slordig om met in beslag genomen wapens 4 en 5 'In het profvoetbal is het uit het oog uit het hart' 22 en 23 VACATURES Laaggeschoolden worden van arbeidsmarkt verdrongen Sluis decor van Vlaamse politieserie Aspe Word ook abonnee! Wisselend bewolkt 20° DONDERDAG 19 augustus 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 193 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN Mbo'er pikt banen in door Ap van den Berg DEN HAAG - Mbo'ers nemen mas saal de baantjes in van laag- en on geschoolden. Van de vacatures op basisschool- en vmbo-niveau gaat slechts 25 procent naar werkzoe kenden zonder behoorlijke start kwalificatie. Dat leert onderzoek van uitkerings instantie UWV over 2009. Het UWV houdt er sterk rekening mee dat de verdringing op de ar beidsmarkt momenteel nog ernsti ger is. In 2009 was iets meer dan de helft van de werklozen laag of niet opge leid. Hun aandeel in het werklo- zenbestand is de afgelopen maan den tot 57 procent toegenomen: zo'n 283.000 van de 494.000. Van de beroepsbevolking is een kwart ongeschoold of laagopgeleid. „Werkgevers stellen steeds hogere eisen aan hun medewerkers. Voor relatief eenvoudig werk in de zorg verlening en administratief en commercieel werk wordt niet zel den mbo2 gevraagd: in winkels, op administratieafdelingen en maga- zijnwerk. In sommige technische beroepen - niet het lopende band- werk - moet je vaak al mbo3 of mbo4 hebben", zegt Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige bij het UWV. „Daarnaast zien we dat het aantal banen op mbo2-niveau af neemt", vervolgt de UWV-deskun- dige. Volgens Witjes kleven daar nade len aan. Het lijkt op het eerste ge zicht goed dat werkgevers 'beter' personeel kunnen aantrekken. „Maar op termijn is dat een slech te ontwikkeling. Te hoog gekwalifi ceerd personeel denkt op den duur 'hier heb ik niet voor geleerd' en vloeit weg naar beter betaald werk, wat voor de continuïteit van de bedrijfsvoering vaak niet posi tief is. En degenen die wel lang in zo'n functie blijven hangen, raken mettertijd qua kennis en vaardig heden de aansluiting kwijt met hun 'niveaugenoten'." SLUIS - Twee acteurs en twee figuranten van de Zeeuwse politie dragen een aantal dozen uit een woning aan de Kaai in Sluis, zetten die in een ge reedstaande auto, schudden elkaar de hand en stappen ieder in hun eigen voertuig. Even later doen ze dat nog eens, en dan nog eens. De film ploeg van de Vlaamse politieserie Aspe streek gis teren neer in Sluis, omdat het script van één van de afleveringen erom vroeg. In Brugge was een Nederlandse vrouw vermoord, en dat vereiste opnames in Nederland. Om dicht bij huis te blijven - Aspe speelt in en rond Brugge - werd Sluis verkozen. De Nederlands getinte uit zending komt pas volgend jaar op tv. foto Peter Nicolai VLISSINGEN - Het onderzoek naar het Zeeuwse admiraalschip Wal cheren dreigt vast te lopen. Rijks waterstaat geeft maritiem histori cus Doeke Roos alleen toestem ming voor een verkennend onder zoek onder water, indien hij een (duur) professioneel duikbedrijf in huurt. Volgens de overheidsinstan tie zijn de risico's met scheepvaart en stroming te groot. Een verzoek van Wrakduikstich- ting De Roompot is afgewezen, ter wijl de duikclub al wel vergelijkba re andere onderzoeken heeft uitge voerd met toestemming van Rijks waterstaat. Daarover bestaan af spraken met de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gedeputeer de Harry van Waveren is teleurge steld in de houding van Rijkswa terstaat. De Walcheren, waarop de admiralen Evertsen voeren, is van groot belang voor de Zeeuwse ma ritieme historie. Wanneer de exac te positie van het wrak kan wor den bepaald en eventueel restan ten kunnen worden geborgen, zou dat fantastisch zijn, vindt Van Wa veren. De gedeputeerde gaat in overleg met de stichting om te zien wat hij kan doen om het on derzoek weer een 'duwtje in de goede richting te geven'. AW\ pagina 3: commentaar pagina 20 en 21: Blufpoker rond admiraalschip Evertsens HILVERSUM - Tros-presentatrice Lu cille Werner is gisteren tijdens de opnames van de Cappies Award 2010 benoemd tot Ridder in de Or de van Oranje Nassau. Dat gebeur de wegens haar inzet om de beeld vorming over mensen met een handicap te veranderen. De Cap pies Award wordt jaarlijks uitge reikt aan een kind dat ondanks fy sieke beperking verder gaat waar anderen stoppen. De winnaar wordt een jaar kinderambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). DEN HAAG - Het stoffelijk over schot van prins Carlos Hugo wordt morgen met het Nederland se regeringstoestel overgebracht van Barcelona naar Nederland. Ko ningin Beatrix betaalt de kosten van het gebruik van het vliegtuig zelf, zo is gisteren in Den Haag be kendgemaakt. De ex-man van prin ses Irene overleed gisteren in een ziekenhuis in Barcelona. Begin volgende week wordt het lichaam naar Italië gevlogen voor de besloten uitvaart op zaterdag 28 augustus in de Santa Maria della Steccata kerk in Parma. pagina 7: leven lang onbegrepen Handsfree bellen in de auto moet kunnen ropv r.pzc.nl reacties: 372 Ingrijpen in pensioenen is onvermijdelijk oneens 26% 74% Zeeland: 2, 3,17 t/m 21; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; X-factor van een ramp: 10, 11; Economie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Sport: 22 t/m 26; Televisie: 30, 31. Bijlage: Zomer/Uit. Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 1Q 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1