Beperking aftrek nekt minima 10 31 'Middelbare school begint te vroeg' mffiÈÊÊrnm Rowwen Hèze op Concert at Sea Man (33) komt om bjj onge|uk en verder Afscheid van Zainab en Ali Eerst regen 10° Een nieuw thuis voor de rode aap op Oost-Kalimantan Joost Zwagerman bespreekt kunst in Middelburg 29 VRIJDAG 19 maart 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 66 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 ZIEKTEKOSTEN Koopkrachtverlies 65-plussers kan oplopen tot 150 euro per maand David Villa productief voor Valencia WALCHEREN door Anita de Haas DEN BOSCH - De rigoureuze beper king van fiscale aftrekposten, zoals ziektekosten, leidt bij grote groe pen mensen tot een verlies aan koopkracht dat kan oplopen tot 100 en zelfs 150 euro per maand. Vooral 65-plussers met een klein pensioen en mensen met een uit kering worden daardoor hard ge raakt. Dat stellen deskundigen en vrijwilligers die mensen helpen bij de belastingaangifte over 2009. „Het gaat om honderden euro's minder besteedbaar inkomen dan in 2008", zegt een woordvoerder van de Federatie Belasting Advi seurs. De FNV Belastingservice en ouderenorganisatie Unie KBO heb ben de noodklok geluid. „Wij krij gen enorm veel verontruste tele foontjes en e-mails van onze men sen die bij ouderen de aangiftes verzorgen", aldus directeur Stella Salden van Unie KBO. „Ze mer ken allemaal dat de meeste men sen in tegenstelling tot voorgaande jaren nauwelijks nog aftrek genie ten. De ouderdomsaftrek van ruim 800 euro is afgeschaft, maar ook de kosten bij overlijden en de pre mies van aanvullende ziektekosten verzekeringen." De signalen over het koopkrachtverlies van AOW' ers met geen of een klein pen sioen zijn zo breed dat Unie KBO het Nibud heeft gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de koop kracht van deze groep ouderen. De uitkomst ervan kan volgens Sal den een belangrijk instrument zijn richting voorjaarsoverleg en verkiezingen. Op initiatief van de 63-jarige Pie- ter van Brakel uit Gameren wordt gewerkt aan de oprichting van een vereniging van deskundigen. Die moet als spreekbuis gaan fungeren voor mensen die gedupeerd wor den door de nieuwe belastingre gels als gevolg van de invoering van de Wet chronisch Zieken en Gehandicapten. De bezuiniging op de aftrekposten is begroot op 1,9 miljard euro. pagina 3: commentaar pagina 4/5: 'ik ga tot de bodem' UTRECHT - Middelbare scholen zou den minstens een uur later moe ten beginnen met de lessen. Nu komt een te groot deel van de leer lingen slaap tekort, doordat ze te vroeg op school moeten zijn. Dat zegt kinderarts Rob Bakker. Bakker, die gisteren aan de Univer siteit Utrecht is gepromoveerd op een studie naar moeheidsklachten bij kinderen, constateert dat ado lescenten te weinig slapen. Vol gens hem is de belangrijkste reden daarvoor dat de school te vroeg be gint. Dat verstoort het dag- en nachtritme van de tieners. Bakker pleit voor een betere 'slaaphygië- ne' voor opgroeiende jongeren. Middelbare school moet een uur later beginnen reageer op www.pzc.nl reacties: 688 Door de hoge benzineprijs pak ik sneller de fiets oneens 53% ZIERIKZEE - Ruim vierhonderd bekenden en inti mi hebben gistermiddag tijdens een besloten her denkingsdienst in scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee afscheid genomen van Zainab (19) en Ali (9). De lichamen van de twee kinderen, die op 6 maart thuis door hun va der werden doodgeschoten, waren bij de plechtig heid aanwezig. De slachtoffers worden begraven in Noord-lrak, de geboortegrond van de familie. Klasgenoten van Ali zongen onder meer een lieve lingslied van de negenjarige jongen. Dat deden ook de vrienden van Haydar, zijn zes jaar oudere broer die het drama samen met zijn moeder Ami- ra overleefde. Moeder en zoon waren zeer emo tioneel onder de vele persoonlijke toespraken en de blijk van steun aan hun adres. Onder de genodigden waren klasgenoten van Ali, Zainab en Haydar, ouders, buurtbewoners, docen ten en vrienden. Burgemeester Gerard Rabelink, die zich in de weken voor het drama inspande voor de veiligheid van het gezin, was niet uitgeno digd. „De familie heeft aangegeven de omvang van de plechtigheid te willen beperken tot men sen uit hun directe omgeving en daar heb ik alle ?ect voor." foto Ronald den Dekker pagina 2/3: Binnen tien minuten wel of niet naar de gevangenis RENESSE - Rowwen Hèze, Alain Clark, Milow en Waylon maken de programmering van Concert at Sea dit jaar compleet. Daarnaast zal de vrijdagavond van het twee daagse festival op de Brouwers- dam worden afgesloten door 'een grote surprise-act', kondigt de orga nisatie aan. Eerder werd al de kómst van K's Choice, Kane en Caro Emerald naar buiten gebracht. Ook gast heer Blof treedt dit jaar weer op. De vijfde editie van Concert at Sea vindt plaats op vrijdag 25 en zater dag 26 juni. AU pagina 29: grote acts en nieuwe namen WOLPHAARTSDIJK - Een 33-jarige man uit de gemeente Noord-Beve land is gisterochtend vroeg in Wolphaartsdijk om het leven geko men doordat hij met zijn auto te gen een boom reed. Dat heeft de politie laten weten. Het ongeluk gebeurde omstreeks half vier op de Nieuwedijk. Toen hulpdiensten arriveerden, bleek de automobilist al te zijn overleden. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Beurs: 12; Econo mie: 13; Weer: 18; Strips: 19; Boeken: 28; Cultuur: 29; sport: 30 t/m 35; Televi sie: 38, 39. Bijlage: Auto.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1