'Een vlag moet vooral 20 I SWK en werkgroep Bewaerschole gaan door conflict uit elkaar Water centraal in B2B-evenement Foto's over caissons in Watersnoodmuseum Geld voor herdenking Slag om de Schelde Rotonde Zonnemaire Meezingers bij het Feestteam in de Pul Cultureel Ontbijt op Goeree-Overflakkee Taxatie- en inkoopdag boeken in Proeverij 'Ik weet dat er een vlag bestaat, maar we gebruiken hem nooit' Regels van de vlaggenkunde vrijdag 16 oktober 2009 door Esme Soesman BURCH-HAAMSTEDE - De werkgroep Bewaerschole en de Stichting Wes- terschouwen Kultureel (SWK) gaan uit elkaar. Sinds maanden bo tert het niet meer tussen beide par tijen; zowel op inhoudelijk (artis tiek) als op bestuurlijk vlak. Onder begeleiding van de gemeente Schouwen-Duiveland wordt nu ge werkt aan een compromis. Het plan is SWK, waaronder ook de Burghse Schoole in Burgh valt, het beheer over de Haamsteedse Bewaerschole te laten houden. De werkgroep Bewaerschole gaat als zelfstandige (nog op te richten) or ganisatie onderhuren van SWK. De gemeente Schouwen-Duive land hecht erg aan het voortbe staan van de Bewaerschole, licht cultuurambtenaar Bert Stuit de ge meentelijke inzet toe. „De situatie was onwerkbaar geworden. We zijn op zoek gegaan naar een com promis." Het kunstpand aan de Weststraat geniet landelijke bekendheid. De gemeente stopt er geld in en - via zogenaamde regionale arrange menten - daarmee ook de provin cie. Die provinciale centen gaan straks naar de werkgroep toe. Voor wat betreft de gemeentelijke subsi die moeten er nog nieuwe afspra- OUWERKERK Vanaf zaterdag hangt in het Waters noodmuseum in Ouwerkerk een fo topresentatie over de caissons. De ze expositie maakt deel uit van de Week van de Geschiedenis, die als thema Oorlog en Vrede heeft. De caissons zijn ooit gebouwd voor de landing van geallieerden in Nor- mandië en België. Er zijn foto's van de bouw, Normandië en het latere rampgebied. ZIERIKZEE De gemeente Schouwen-Duiveland betaalt 2000 euro aan de provincie als bijdrage in de organisatie van de herdenking van 65 jaar Slag om de Schelde. Het gemeentebestuur onderschrijft de doelstelling van het programma: bezinning, herin nering en dankbaarheid. Op de website van de PZC een im pressie van de opening van de roton de aan de Zuidweg bij Zonnemaire. TIPS NAAR schouwen-duiveland@pzc.nl Alle nieuws uit de regio www.pzc.nl/schouwen-duiveland door David Duijnmayer ken gemaakt worden. De bedoe ling is dat de scheiding per 1 janua ri 2010 ingaat. Voor die tijd moet er overeenstem ming over subsidieverdeling en an dere voorwaarden bereikt zijn. Dat wordt nog een flinke kluif. Zo wil SWK, die zich verzet tegen verzelf standiging van de werkgroep, voortaan 'expositietijd' hebben. Voorzitter Bas Bijkerk denkt on der meer aan het organiseren van kleine concerten en educatieve ac tiviteiten in het monumentale pand. Voor coördinator Maria Coolen van de werkgroep (die het initiatief tot splitsing heeft geno men) is die vermenging echter on denkbaar. Coolen denkt dat met het losweken van SWK de Bewaer schole de kans heeft de eigen iden titeit nog prominenter te ontwik kelen. Op zowel regionale, nationa le als internationale schaal. Ook kan de organisatie op eigen wijze functioneren. Bijkerk betreurt de verwijdering. SWK bestaat al bijna 20 jaar en wil cultuur 'in de breed ste vorm' uitdragen. „We zijn uit elkaar gegroeid en daar ben ik niet blij mee." Ook de gemeente had het liever anders gezien, maar de gesprekken die gevoerd zijn hebben geen ande re oplossing opgeleverd. Over een tijdje volgt een evaluatie. BRUINISSE Het belooft zaterdag een gezellig feest te worden in jeugdsoos De Pul in Bruinisse. Het Feestteam is present, bestaande uit Stan van den Dobbelsteen en Peter Baren- dregt. Leden kunnen voor een euro naar binnen, niet-leden tellen 5 eu ro neer. De Pul gaat om 20 uur open. ©www.depul.nl MIDDELHARNIS De stichting Podium Goe ree-Overflakkee houdt zaterdag het Cultureel Ontbijt in het Diekhuus Middelharnis. Onder het genot van een ontbijtje wordt met wethou der Petra 't Hoen gepraat over cul tuur op een eiland en met Kees Heestermans over de landarbeider staking van 1923 in Oude Tonge en omgeving. Aanvang 9 uur. Opgeven bij Diekhuus: 0187-482400. ZIERIKZEE Antiquaar, taxateur en veilinghou der Arie Molendijk houdt maandag 19 oktober een taxatie- en inkoop dag in De Proeverij in Zierikzee. Be langstellenden kunnen terecht met oude boeken, handschriften en an sichtkaarten. Voor taxatie wordt 3 euro per persoon gevraagd. Ook kan een afspraak worden gemaakt voor taxatie of verkoop van grote partijen. De taxatie duurt van 13 tot 17 uur. Een 'professioneel beoe fende hobby', noemt hij het zelf Hans van Heij- ningen, van huis uit Neerlandicus, ontwerpt al sinds 1969 vlaggen voor dorpen, gemeenten en waterschappen. Op eigen initiatief maakte hij ook een ontwerp voor een groot aantal dor pen op Schouwen-Duiveland die nog geen vlag hadden. Dat idee ontstond nadat Van Heij- ningen in 2005 de gemeentevlag voor Schouwen-Duiveland ont wierp. „Veel dorpen in de gemeen te hadden al een vlag. Die zagen er doorgaans erg goed uit en volde den ook aan de regels van de vlag- genkunde", zegt Van Heijningen. „Maar er waren ook dorpen die niks hadden. Voor een flink aantal daarvan heb ik ontwerpen ge maakt. Of ze daar iets mee doen, is aan de dorpen zelf" Een goede vlag moet aan heel wat eisen voldoen. De banistiek, ofwel de vlaggenkunde, heeft zo zijn ei gen specifieke regels. „Maar het be langrijkste is dat een vlag van gro te afstand te herkennen is", vat Van Heijningen samen. Uiteinde lijk ontwierp Van Heijningen vlag gen voor Ouwerkerk, Nieuwer kerk, Kerkwerve, Scharendijke, El- lemeet, Noordwelle en Renesse. Vooralsnog maakte alleen Ouwer kerk dankbaar gebruik van het ont werp. Renesse, waar geen dorps raad is, heeft het ontwerp om die reden nog niet aangeboden gekre gen. De overige dorpen hebben er nog geen besluit over genomen. Van Heijningen, zelf niet woonach tig of afkomstig van het eiland, maakte voor zijn ontwerpen ge bruik van de diensten van gemeen tearchivaris Huib Uil. „Om me in de identiteit en geschiedenis van de dorpen te verdiepen, heb ik veel gebruikgemaakt van zijn ken nis over de geschiedenis van het ei land. Ook heb ik gekeken naar de bestaande wapens en symbolen van een dorp." Waar mogelijk heeft Van Heij ningen de vlagontwerpen geba seerd op het wapen van een dorp, bijvoorbeeld bij Ouwerkerk en Nieuwerkerk. In andere gevallen, zoals voor Scharendijke, ontwierp hij zelf een wapen. Dat over die ontwerpen goed nage dacht is, blijkt uit de toelichting die Van Heijningen geeft bij zijn ontwerpen voor Scharendijke. Zo verwijst de kleur rood naar de meekrap, die in de haven verhan deld werd. Verder bevat het ont werp een verwijzing naar de klok uit het voormalige Bethlehem- klooster in de parochie Eikerzee, die nu in de dorpskerk hangt. Ook is er een gele driehoek, die de Schaardijk symboliseert (geel staat hier voor zand). Het water en de haven zijn tot slot verbeeld door golven van wit en blauw. Niet elk dorp dat een vlag heeft, ge bruikt hem even intensief Zo wap pert bijvoorbeeld de Burghse dorpsvlag bij elke festiviteit, ter wijl de dorpsraad in Dreischor niet eens blijkt te weten waar de vlag is. „Ik weet dat hij bestaat", zegt secretaris Kor van der Werve peinzend, „maar waar ie is... Wij gebruiken hem eigenlijk nooit. Hij zal wel bij de gemeente liggen." Een vlag moet eenvoudig zijn. Een eenvoudige vlag is snel en goedkoop in grote hoeveelheden te maken en makkelijk herkenbaar op grote afstand. Letters en namen horen niet op een vlag thuis. Een vlag moet puur symbolisch zijn. Monogrammen beho ren tot het randgebied, omdat een monogram een sym boolwaarde kan hebben. Wapenschilden horen niet op een vlag thuis. Wapens en vlaggen zijn op zichzelf staande, gelijkwaardige ma nieren om een gemeente of dorp te symboliseren. Daarom moet een vlag op zichzelf kunnen staan en niet herkenbaar zijn aan het wapen. De (nieuw ontwor pen) provincievlag van Zeeland is wat dat betreft een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet. Als een vlag met wapen al eeuwen oud is, mag dat vanwege de historische waarde niet vervangen worden. Wel is een wapen bij het ontwerpen vaak het uitgangs punt voor een vlag. Dat wil zeggen, wapen en vlag be vatten dezelfde symbolen die naar de historie van het dorp verwijzen. Dat is echter allerminst een vereiste. De Nederlandse vlag en het wapen van Nederland heb ben bijvoorbeeld geen enkele band. Een vlag moet historisch juist zijn. Dat wil zeggen dat er geen symbolen op mogen staan die strijdig zijn met de historie van het dorp. De Hoge Raad van de Adel is de onafhankelijke toe zichthouder op wapens en vlaggen. Eén van de ontwerpen voor Scharendijke Eén van de ontwerpen voor Nieuwerkerk foto Speakers Academy OUWERKERK - Meteoroloog en be kende weerpresentator Helga van Leur is vanavond gastvrouw tij dens het BzB-evenement (Busi ness to Business) van JCI (Junior kamer) Schouwen-Duiveland. De avond wordt gehouden in het Wa tersnoodmuseum in Ouwerkerk. Centraal staat het thema water, waaraan via 6 uiteenlopende work shops aandacht wordt besteed. Mosselman Hans van Geesbergen praat over het gevecht van de mos selsector om te blijven onderne men. Ronald Waterman (onder meer als adviseur betrokken bij het havenbedrijf Rotterdam en Kust- en Deltainstituut Deltares) wijdt zich aan de vraag Hoe te bou wen met natuur. Frans A. Provoost (WEA) richt zich op ondernemen als het water tot aan de lippen staat. Frans Klaas de Jong en Pa trick Feeleus van Noordhoek Di ving bieden een kijkje bij onderne men onder water. Martin Loeve praat over de Kering 2039. Daan van der Wekken tenslotte geeft een blik achter de schermen van het Watersnoodmuseum. Weer vrouw Van Leur schuift bij alle workshops aan. Het is de derde keer dat het B2B-evenement wordt georganiseerd. De Juniorka mer doet dat samen met de Onder nemerskring Schouwen-Duive land (OSD), die de avond aan grijpt om de Innovation Award uit te reiken. Dit jaar zijn Zeelandia, Your Surprise en JMC Signmakers genomineerd. Er worden zo'n 250 deelnemers verwacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 50