CDA staakt verzet NIEUWS GETIPT VOOR U Unox Biologische Soepen PZC Philips gaat komende jaren door met sluiten van lichtfabrieken 'Van Coghs Brieven - de kunstenaar aan het woord' 10 en 11 Onduidelijkheid over wapens opstandelingen Nigerdelta 8 ONTPOLDEREN Melkveehouders trekken weer aan kortste eind bij EU en verder Word ook abonnee! Warm en vochtig 20° v Vandaag iwBuitengebied: J s tyfe oogst; zat'zaaien "'v 1 y> f •JW<t 1 De natuur houdt niet zo van extremen f - Wr, 'y v j** f>>.v -«*>- f'" 1 jJ P f* '0^" V <V imj' i Ején Mhooftiim betekent feest voor de leerlingen DINSDAG 6 oktober 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 235 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Als het kabinet vrij dag besluit de Hedwige te ontpol- deren, legt het CDA zich er bij neer. Dat was op te maken uit de woor den van TVveede Kamerlid Ad Kop- pejan (CDA), gisteren tijdens het PZC-debat over de Westerschel- dekwestie. Koppejan zelf formu leerde het behoedzamer. „Dan ga ik terug naar mijn fractie." Hij diende vorige week een door een Kamermeerderheid gesteunde motie in dat onvrijwillige ontpol- dering taboe is. Met het oog op de kabinetsbeslissing van vrijdag over al dan niet ontpolderen, hield hij die aan. Uit de formulering van Koppejan gisteren tijdens het debat is op te maken dat het CDA bij een kabi netsbesluit om de Hedwige toch onder water te zetten het verzet te gen ontpoldering mogelijk laat va- rèn. Duidelijker was Gijs van Zonne veld van de Zeeuwse Milieufedera tie over wat zijn organisatie doet bij een ontpolderingsbesluit van het kabinet. Die trekt dan haar be zwaar tegen de verdieping van de vaargeul bij de Raad van State in. Daarmee vervalt een belemme ring voor een spoedig begin van die verdieping. V pagina 2 en 3: gevoelens voeren boventoon tijdens debat pagina 3: commentaar BRUSSEL - Een melkveehouder richt een straal melk direct van de uier op de politie tijdens een demonstratie voor het hoofdkwartier van de EU in Brussel. Woedende melkveehouders uit Neder land, België, Frankrijk en Duitsland hebben giste ren met honderden tractoren de EU-wijk lamge legd. Zij protesteerden voor de zoveelste keer te gen het uitblijven van Europese maatregelen om hun door de gedaalde melkprijs veroorzaakte fi nanciële problemen te verlichten. En voor de zo veelste keer gingen zij zonder iets tastbaars naar' huis. De Europese ministers van Landbouw wer den het in Brussel niet eens over nieuwe maatre gelen om de melkveehouders te'helpen. De melk prijs die de boeren krijgen is in een jaar gezakt van 40 tot 20 cent per liter, maar is alweer geste gen tot 26 cent. „De oude maatregelen beginnen hun vruchten af te werpen", zei minister Gerda Verburg. „De melkprijs ligt bij ons alweer 20 pro cent hoger dan in maart van dit jaar. We moeten nu weer vooruit kijken." Daartoe wordt een werk groep ingesteld die de ontwikkelingen op de zui- velmarkt op langere termijn analyseert en over negen maanden met voorstellen moet komen. De teleurgestelde boze boeren zien dat echter vooral als een alibi van de EU om niets extra's te doen. Vooral Frankrijk en Duitsland willen extra Europe se steun, maar daar is de Europese Commissie, ge steund door Nederland en Groot-Brittannië, niet toe bereid. foto Olivier Hoslet/EPA De allerlekkerste soep begint natuurlijk met de allerbeste ingrediënten. Dat weten we bij Unox al jaren. Maar voor deze biologische soep zijn we een stap verder gegaan. Deze soep is namelijk bereid met de allerlekkerste biologische ingrediënten. En dat proef je. Verkrijgbaar in de smaken: tomaat, tomaten-crème, pompoen en champignon. Nieuws getipt voor ui staat wekelijks in alle 20 titels van NRp Dagbladen (bereik 4.6 miljoen lezers: 2.9 miljoen boodschappers). E: info@nrp.nt EINDHOVEN - Philips gaat de ko mende jaren onverminderd door met het sluiten van lichtfabrieken. In Nederland staat de sluiting van Philips Oss in 2010 op de rol. De toekomst van de vestigingen in Middelburg (Vitrite), Roosendaal, Uden en Winterswijk is nog on duidelijk. Fabrieken in Terneuzen en het Groningse Winschoten staan al langer in de verkoop. In een rapport heeft financieel di recteur Renier Vree van Philips Licht gemeld dat de focus van het concern nu ligt op het halveren van het aantal lichtfabrieken. Het concern denkt op deze manier de wereldwijde omslag naar duurza me verlichting op te vangen. Philips heeft in de presentatie niet aangegeven welke productiecentra dicht moeten. De afgelopen twaalf maanden sloot het concern er mondiaal al dertien en werd bij 37 vestigingen ingegrepen in het per soneelsbestand. Zeeland: 2, 3, 17 t/m 25; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 12; Eco nomie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 26; Sport: 27 t/m 29; Televisie: 30 en 31; Bijlage: Buitengebied. Het CDA moet zijn rug recht houden reageer op www.pzc reacties: 126 Werkdag van 14 uur van piloot is onverantwoord eens oneèns 13% Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1