Zeelandspel is inburgeringscursus PZC Postbode moet fors inleveren Directie ziekenhuis Goes had meer oog voor fusie dan voor bestuur. Word ook abonnee! 29 8 en 9 Vandaag sectie op lichaam Kattendijkenaar Ingrijpen is niet nodig door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - Het ziekenhuis in Goes staat er financieel niet zo dra matisch voor dat minister Ab Klink (CDA, Volksgezondheid) di rect op korte termijn moet ingrij pen. De situatie is wel 'kwetsbaar'. Dat blijkt uit onderzoek van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) naar de financiële en be stuurlijke handel en wandel van de stichting Oosterscheldezieken- huizen. Daaronder vallen de zie kenhuizen in Goes en Zierikzee. Minister Klink wil binnen vier we ken een uitgewerkt fusieplan van de ziekenhuizen Goes en Vlissin- gen. Ook wil hij een alternatief voor het geval de fusie niet door gaat. Met het oog op de continuï teit van zorg wil Klink ook inzicht in de bedrijfsvoering. De afgelo pen jaren had de directie van de Oosterscheldeziekenhuizen meer oog voor de fusie, dan voor de ge wone bedrijfsvoering, blijkt uit het onderzoek. Mede daardoor ont stonden van 2005 tot en met 2007 'financiële tegenvallers'. Tegelijker tijd stelt het CSZ dat in 2008 - toen bleek dat de financiële situa tie dramatisch was - 'onmiddellijk passende maatregelen zijn geno men.' Daardoor lijkt het erop dat Minister Ab Klink (CDA, Volksge- zondheid) grijpt niet in bij de stichting Oosterscheldeziekenhui zen. Ze is financieel kwetsbaar, maar de situatie is niet beroerd. 2008 met een positief resultaat wordt afgesloten, aldus het CSZ. De voorgenomen fusie met Zieken huis Walcheren leidt niet tot een verslechtering van de financiële po sitie van het ziekenhuis Goes. Het CSZ stelt dat 'beide ziekenhuizen financieel baat kunnen hebben bij een fusie'. Het 'kunnen' slaat op het ontbreken van een spoorboek je. De Tweede Kamer praat don derdag over de financiële situatie bij de Oosterscheldeziekenhuizen. pagina 24; protest in Den Haag HOOFDDORP - Postbodes en sorteer ders bij TNT Post gaan er per 1 april vijf procent in inkomen op achteruit. De komende jaren loopt dat geleidelijk op tot vijftien pro cent. Dat staat in de nieuwe cao waarover TNT overeenstemming heeft bereikt met de vakbonden, zo meldde het bedrijf gisteren, in de nieuwe cao ligt de beloning vijftien procent lager. Zittende werknemers krijgen een overgangs regeling waardoor zij 95 procent van hun huidige inkomen behou den. De duur van die regeling hangt af van de leeftijd en het aan tal dienstjaren. Werknemers van- vijftig jaar en ouder krijgen inko menscompensatie tot aan hun pen sioen. De nieuwe cao leidt tot kostenbe sparingen van 125 miljoen euro per jaar. De overgangsmaatregelen, waarbij werknemers ook geduren de vijf jaar een budget krijgen voor om- of bijscholing, kosten eenmalig 275 miljoen euro. TNT heeft verder beloofd dat de komen de drie jaar geen gedwongen ont slagen zullen vallen. De sterk versoberde arbeidsvoor waarden in de driejarige arbeids overeenkomst behoren bij de plan nen die TNT twee jaar geleden aankondigde om de kosten te verla gen. Het bedrijf krijgt steeds min der post te verwerken. Dat is het gevolg van de de opkomst van e-mail en internet en de komst van concurrenten zoals Sandd en Selekt Mail. KATTENDIJKE - De doodsoorzaak van de man die zondagavond levenloos werd aangetroffen in een woning aan de Striephoekstraat in Kattendijke is nog steeds niet bekend. Vandaag wordt sectie op zijn lichaam verricht in de hoop meer duidelijk heid te krijgen. De politie verrichtte gisteren de hele dag onderzoek in de woning van de zestigja rige man. Ook is een buurtonderzoek gehouden. Politiewoordvoerster Esther Boot kon verder wei nig over de zaak kwijt. „We weten niet eens of het wel een 'zaak' is", stelt ze. „De doodsoorzaak is nog onduidelijk, maar het kan dus goed zijn dat er niets vreemds is gebeurd." De buurt tastte gisteren ook volledig in het duister over wat er is gebeurd. Een man uit de straat wist wel te vertel len dat de Kattendijkenaar door zijn echtgenote is aangetroffen. „Maar wat er precies aan de hand is, weet ik niet." foto Rolf de Feijter IDB-tltMIffH—tv I Burgemeester heeft recht op ambtswoning reageer op www.pzc.nl UW reacties; 547 Werkstraf voor moeder die bezoek kinderen aan ex-man frustreert, is terecht 6% ■£ns 14% EN lï 2 t Zeeland: 2, 3, 17 t/m 25; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Achtergrond: 10; Meningen: 11; Economie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Buitengebied: 26 en 27; Cultuur: 28; Sport: 29, 31, 32, 33; Televisie: 34 en 35. I.v.m. Biddag zijn wij woensdag 1 1 maart: de hele dag gesloten. Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - In het najaar brengt schrijver en Eerste Kamerlid Kees Slager het Zeelandspel uit, een soort Zeeuws Triviant. Al dobbelsteen gooiend kunnen spelers hun kennis over Zeeland vergroten. Samen met zijn zoon heeft Slager 2500 vragen verzon nen. Zij hebben daarvoor onder andere gebruik gemaakt van boe ken en PZC's. Slager: „De vragen gaan over uiteenlopende dingen; geschiedenis, aardrijkskunde, Zeeuwse dialecten, verzin het maar. Er is geen Zeeuws dorp waar geen vraag over wordt ge steld. Behalve algemene vragen zijn er ook specifieke vragen over de vier Zeeuwse regio's: Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Bevelanden en Schouwen-Duive- land. Als je dit spel wint, dan heb je een soort inburgeringscursus ge daan." Het bordspel wordt volgens Slager chique uitgevoerd en moet minder dan 30 euro gaan kosten. 8 711688 555530 Modemaand Maart; Een zomer vol kleur De boho-stijl is altijd hip Stijliconen als inspiratiebron De klant is koningin Van Minde en Van Assche mogen naar EK turnen WALCHEREN nummer 1,45, zaterdag €2,10 Gak gak: de literaire Zoo Boekenweek 2009

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1