(M- Negen keer te laat: voor straf naar Halt Nieuwe winter HET WEER: Veel zon Aanleg van Veerse deel kan beginnen na investering van het Rijk. 'Oh, Thijs is so hot. En hij kust echt geweldig' Wall Street >ese beurzen no vv/-.n.\ym-^ek„ tobe Bromfietser overleden na ongeluk Vlissingen Word ook abonnee! door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - Ook het resterende deel van de N57 - tussen Seroosker- ke en de Veerse Dam - kan wor den aangelegd. Onder druk van de CDA-Tweede-Kamerfractie trekt het Rijk daarvoor 15 miljoen euro uit. De resterende twee tot vijf mil joen betalen de provincie en de ge meente Veere. De aanleg van het Veerse deel van de N57 staat al een tijd hoog op de wensenlijst van het CDA. De Twee de-Kamerfracties van PvdA en Christenunie steunden gistera vond een motie van het CDA om geld uit te trekken voor het oplos sen van 'regionale infrastructurele knelpunten'. Volgens het Zeeuws CDA-Kamerlid Ad Koppejan gaat het om 50 miljoen euro, waarvan 15 miljoen is bestemd voor de N57. Koppejan: „Het is niet uit te leg gen dat de aanleg van het laatste stukje van een weg, waar al 25 jaar lang over wordt gepraat, niet door gaat. Daarom stond dit punt bo venaan mijn politiek actieprogram ma." Op 22 februari spraken Kop pejan en CDA-Kamerlid Ger Koop- mans in Zeeland met betrokke nen, de provincie en Veere. Koppe jan: „De boodschap was: als jullie de N57 willen, moet er geld ko- Wl Het Rijk legt 15 miljoen euro op tafel voor de aanleg van het res terende deel van de N57. De pro vincie en de gemeente Veere be talen de overige vijf miljoen. Vrijdag 19 september 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 223 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Toch geld voor hele N57 Lees de weblogs op www.pzc.nl/filmbythesea men. Zetten jullie één stap, dan zetten wij er drie. Daarna kwam er beweging." Koppejan is blij dat de weg nu in zijn geheel kan worden aangelegd. „Dat is van groot belang voor de verkeersveiligheid op Walcheren." Gedeputeerde Toine Poppelaars (CDA, financiën) reageert blij ver rast. „Eindelijk is er definitief dui delijkheid. De aanleg van het Veer se deel kan nu naadloos worden aangesloten op het Middelburgse deel. Over de regiobijdrage komen we er met Veere wel uit." N57 De aanleg van het Middelburg se deel van de N57 is dit voor jaar begonnen. Dit stuk van de weg is eind 2010 klaar. - De verwachting is dat daarna begonnen wordt met het ge deelte op Veers grondgebied. De weg wordt in twee stuk ken aangelegd omdat de proce dures voor het Veerse deel nog niet rond waren. Ook was er nog geen geld. Alle procedures zijn nu afge rond: de weg mag worden aan gelegd. - De N57 loopt van de A58 bij Middelburg, via een tunnel door het Kanaal door Walche ren richting de Veersegatdam. AMSTERDAM - Na dagen van koersdalingen keer de de rust op Wall Street (foto) gisteren enigs zins terug. Eerder op de dag sloten de Europese effectenbeurzen voor de vierde dag op rij met verlies door zorgen over de financiële crisis. Een geldinjectie van 180 miljard dollar door zes cen trale banken kon daarin geen verandering breng en. foto Richard Drew/AP pagina 2 en 3: Kredietcrisis maakt Zeeuwen voorzichtig pagina 3: commentaar pagina 8: Bush bereid tot maatregelen 220 winkels 0900-8482 www.globereisburo.nl gaat nét even verder door Theo Giele GOES - Middelbare scholieren die binnen één schooljaar negen keer te laat komen, moeten worden doorgestuurd naar het bureau Halt. Wie zich drie maal schuldig maakt aan licht verzuim, zoals een mid dagje spijbelen, wacht hetzelfde lot. Leerplichtambtenaren hebben de scholen in Zeeland van dit nieu we beleid op de hoogte gebracht. VLISSINGEN - Een 51-jarige brom fietser uit Vlissingen is gistermid dag overleden na een ongeluk op de kruising Bloemenlaan/ Presi dent Rooseveltlaan in zijn woon plaats. De man reed rond 14.00 uur vanaf de Bloemenlaan zonder voorrang te geven de kruising op. Een 23-jarige automobilist uit Vlis singen kon hem niet meer ontwij ken. De bromfietser kwam met zijn hoofd op de stoeprand te recht. Hij overleed in het zieken huis aan zijn verwondingen. Ik schaam me voor Geert Wilders reageer op www.pzc.nl Zie pagina 5 Verantwoordelijke ouders leren kinderen fietsen in het verkeer eens 98% joneens 2% aantal reacties: 461 EN Zeeland: 2 en 3; Binnenland; 4 t/m 6; Buitenland: 7 t/m 9; Meningen: 11; Thema spread: 12 en 13; Auto: 15 en 17; Extra 21; Weer: 22; Strips: 23; Zeeland: 25 t/m 31; Agenda: 32; Cultuur: 33; Beurs: 35; Economie: 36 en 37; Sport: 39 t/m 45; Televisie: 46 en 47 Deze maatregel moet het gat op vullen tussen een gang naar de rechtbank bij zwaar verzuim en niets doen in lichtere gevallen. Scholen voor voortgezet onder wijs zijn verplicht om telaatko- mers en spijbelaars te registreren. „Achter regelmatig te laat komen kan een grotere problematiek schuil gaan", legt Nynke Zijda van het bureau Halt het belang van een goede registratie uit. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1