Pinfraude station Middelburg Bussemaker wil gehandicapten iets ontzien PZC Ondernemer ZMF on§elukkis met rechtszaken Eurodam gedoopt Harde aanpak doet geen pijn Woensdag 2 juli 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 154 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Gegevens bankpassen reizigers gekopieerd in kaartjesautomaten NS. door Maurits Sep middelburg - De kaartjesautoma ten op het treinstation van Middel burg zijn gebruikt voor pinpasfrau de. Criminelen hebben de gege vens van pinpassen gekopieerd om daarna met valse passen geld te pinnen. Tien klanten van de Ra bobank zijn gedupeerd. De bank vergoedt de schade volledig. Of door de pinpasfraude ook klan ten van andere banken zijn bena deeld, is niet bekend. Volgens Bob Gouloze van het bedrijf Currence, eigenaar van het Pin-systeem, ligt dat wel voor de hand. In welke pe riode passen zijn gekopieerd, wil niemand zeggen. De NS, eigenaar van de kaartjesautomaten op de stations, weigeren elk commentaar op de pinpasffaude in Middelburg. De politie Zeeland heeft de spoor wegpolitie geïnformeerd en die zal de automaten onderzoeken. Bij de politie is door één slachtof fer aangifte gedaan. Hij heeft zijn pas afgelopen zaterdag gebruikt om een treinkaartje te kopen. Zijn pas is zondag al geblokkeerd door de Rabobank, die had ontdekt dat er sprake was van pinpasfraude. Na controle van zijn bankafschrift heeft hij aangifte gedaan. Er was ruim duizend euro van zijn reke ning gehaald, aldus de politie. De tien gedupeerde klanten van Rabobank Walcheren/Noord-Be- veland zijn al door de bank bena derd, bevestigt directeur Jaap Wiel- aart. „Meerdere klanten hadden de fraude zelf nog niet ontdekt. Wij reageren pro-actief door direct pas sen te blokkeren. Ook als we de ei genaar nog niet bereikt hebben." Gedupeerden moeten niet zelf aan gifte doen bij de politie maar di rect naar hun bank stappen, advi seert Gouloze van Currence. „De banken nemen dan de nodige stap pen. Mensen krijgen binnen twee dagen hun geld terug." Currence kan zien op welke locatie welke passen zijn geskimd, zoals het ko- wq Zeker tien mensen zijn het slachtoffer geworden van pinpas fraude op het NS-station van Middelburg. De schade wordt vol ledig vergoed door hun bank. pieren van de pasgegevens wordt genoemd. „Op basis van die gege vens worden ook passen geblok keerd die nog niet misbruikt zijn." Geldautomaten van banken zijn te genwoordig zeer goed beveiligd te gen pinpasfraude, zegt Gouloze. De NS zijn bezig de kaartjesauto maten beter te beveiligen. „Maar met ruim duizend automaten lukt dat niet van de ene op de andere dag. We zijn pas veilig als we kun nen pinnen met de chip in plaats van de magneetstrip. De gegevens van de chip zijn met de huidige techniek bijna niet te kopiëren." den haag - De harde taal die politi ci geregeld uitslaan, leidt zelden tot daden. Oproepen tot een kei harde aanpak van uiteenlopende problemen hebben in de praktijk nauwelijks tot maatregelen geleid. Politici hebben de afgelopen jaren in de media gepleit voor een harde aanpak van de meest uiteenlopen de zaken. Het ging daarbij onder meer om hangjongeren, ziektever zuim, tanken zonder betalen, gods lastering en zelfs de overlast van hondenpoep op straat. pagina 4: spierballentaal van politici leidt zelden tot echte oplossingen Tweede Kamerleden moeten beter op hun taal letten Rookverbod gaat niet ver genoeg rotterdam - Koningin Beatrix doopt het cruiseschip ms. Eurodam, het nieuwste schip van de Holland America Line. Voor de doop ligt de Eurodam afgemeerd bij de cruiseterminal in Rotterdam. Het schip is 285 meter lang, 32,2 meter breed en biedt plaats aan 2104 passagiers en 929 bemanningsle den. De Eurodam heeft Rotterdam als thuishaven. foto Lex van Lieshout/ANP EWMMPBMI 36% oneens 64% aantal reacties: 431 den haag - Chronisch zieken en gehandicapten die in een verzor gingshuis zitten, worden minder zwaar getroffen door een nieuwe regeling voor vergoeding van ziek tekosten. Staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid beloofde de Tweede Kamer gisteren deze groep tegemoet te komen. Door de nieuwe regeling zou deze groep er 9 procent op achteruit gaan, becijferde het Nationaal Insti tuut voor Budgetvoorlichting (Ni- bud). Bussemaker zei hiervan ge schrokken te zijn. Zij wil het ver lies beperken tot 4 procent. Het kabinet beperkt de fiscale com pensatieregeling voor hoge zorg- kosten. Volgens de cijfers van het Nibud dreigen vooral huishou dens onder de 65 jaar die in een in stelling verblijven er in de nieuwe regeling op achteruit te gaan. het informatieve businesskompas door Harmen van der Werf goes - De Zeeuwse Milieufedera tie (ZMF) noemt het ongelukkig dat rechtszaken over mosselvergun ningen uit het verleden worden voortgezet, zoals in het begin van deze week voor de Raad van State. ZMF-medewerker Gijs van Zonne veld vindt dat natuur- en milieuor ganisaties, de mosselsector en het ministerie van Landbouw alle energie moeten steken in een duurzame toekomst voor de Wad- EN Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie: 13 en 15; Cultuur: 16 en 17; Weer: 18 en 19; Strips: 19; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. denzee en mosselsector. Onder lei ding van bemiddelaar Sicko Hei doorn is daarvoor afgelopen vrij dag een goede basis gelegd, aldus Van Zonneveld. De Partij voor Zeeland liet gisteren weten alle vertrouwen in een dia loog met natuurorganisaties verlo ren te hebben. De PvZ heeft gede puteerde Toine Poppelaars (CDA) gevraagd of hij dat vertrouwen nog wel heeft, ondanks het door gaan van rechtszaken. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1