Scholen weigeren stagiairs tr 'Oproep tot boycot treurig' WÈMsmmÊÊim uiLuiv.cienietenopziinitaliaans.n winde nieuwe fiat 500 1 Vmbo'ers willen liever praktisch werken 4 en 5 Allochtone studenten van pabo vinden moeilijk stageplaats. HET WEER; Kritiek op WD-oproep niet mee te doen aan Postcodeloterij. Eurlings betuigt spijt over files USUI Donderdag 10 april 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 85 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 door Mayke Calis DEN HAAG - Basisscholen weigeren vaak allochtone pabo-stagiairs. Die moeten langer zoeken naar een sta geplaats en worden vaker afgewe zen dan autochtone studenten. Dat zegt het Sectorbestuur Onder wijsarbeidsmarkt (SBO), waarin vakbonden en werkgeversorganisa ties uit het onderwijs zijn ver enigd, op basis van gesprekken met zijn eigen netwerk. Precieze cijfers ontbreken, maar het SBO is zeer verontrust door de vele signalen. „Stagiairs worden soms alleen al om hun naam afge wezen", stelt SBO-directeur Fred dy Weima. „Schooldirecteuren ver onderstellen taalproblemen en vin den een hoofddoek bijvoorbeeld niet passen in hun christelijke of openbare school." Hebben scholen één keer een negatieve ervaring, al dus Weima, dan wordt meteen de hele bevolkingsgroep afgeschre ven. Hij noemt het een schande dat deze vorm van onderscheid ook in het onderwijs plaatsvindt. De besturenraad van het christe lijk onderwijs wijst er wel op dat sommige christelijke basisscholen van stagiairs vragen dat zij de chris telijke identiteit uitdragen. „Dat kan lastig zijn voor moslims of hin does. Maar islamitische scholen stellen omgekeerd dezelfde eis." De PO-raad voor het primair on derwijs meent dat het weren van allochtone stagiairs op den duur niet is vol te houden. „Dat lijkt ons dat heel onverstandig gezien het dreigende lerarentekort." pagina 4 en 5: liever geen hoofddoek voor de klas Veel zon MANCHESTER - De Nederlandse zwemsters hebben op het WK kortebaan in Manchester op indrukwekkende wijze het wereldrecord op de 4x200 meter vrij verbe terd. Inge Dekker, Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk er Ranomi Kromowidjojo haalden met een tijd van 7.38,90 ruim zeven seconden van de mondiale toptijd af. Die was sinds april 2002 in handen van China. pagina 35: wereldrecord zwemsters foto Paul Thomas/AP door Joeri Wisse GOES - De oproep van WD-Ka- merlid Ineke Dezentjé-Hamming aan Zeeland om de Postcodeloterij te boycotten, zorgt bij de Vogelbe scherming, de Waddenvereniging en verschillende partijen in de Tweede Kamer voor veel irritatie. De opbrengst van de Postcodelote rij gaat onder meer naar de Wad denvereniging en de Vogelbescher ming. En juist die doen er in de ogen van de liberalen alles aan om de mosselsector 'de nek om te draaien'. Directeur Hidde Kersen van Waddenvereniging noemt de oproep 'treurig en dom'. Woord voerder Hans Peeters van Vogelbe scherming Nederland vindt het een 'belachelijke' actie. Peeters: „Het is zó makkelijk om zo stem men te winnen of goede sier te ma ken." René Boogaart van de Postco deloterij zegt dat de VVD haar pij len op de verkeerde partij richt. „Ze moet ze zich wenden tot Wad denvereniging of de Vogelbescher ming. Met een boycot raak je ook andere goede doelen." De PvdA, Groen Links en de Partij voor de Dieren hekelen de oproep. „De Waddenvereniging krijgt ook subsidie van het ministerie van Vrom. Moeten de Zeeuwen dan Vrom boycotten?", zegt PvdA-Ka- merlid Diederik Samsom. Volgens GroenLinks onthoofdt de VVD de brenger van het slechte nieuws. „Terwijl die groepen al leen op fouten van de overheid wij zen." Het CDA vindt het vreemd dat de WD zich alleen tot Zeeuw en richten. „Mossels gaan alle Ne derlanders aan", zegt CDA- Kamer lid Ad Koppejan. pagina 2 en 3: VVD onthoofdt de brenger van het slechte nieuws pagina 3: commentaar DEN HAAG - Minister Camiel Eur lings van Verkeer heeft spijt be tuigd aan de automobilisten die ja renlang onnodig in de fde hebben gestaan op de Ai. Vier jaar lang mocht het verkeer de spitsstrook bij Hoevelaken niet gebruiken, hoewel dat wel had gekund. „Ik baal als een stekker", zei de hij gis teren tijdens een spoeddebat. Eurlings bood niet expliciet zijn ex cuses aan, hoewel de Tweede Ka mer daar wel om had gevraagd. De spijtbetuiging komt al 'uit mijn te nen', zo zei hij. De Kamer houdt hem verantwoordelijk voor de pro blemen rond de opening van de spitsstrook. Het was zijn ministe rie dat vier jaar geleden een uit spraak van de Raad van State ver keerd heeft geïnterpreteerd. Scholen moeten allochtone stagiaires toelaten - MENING De milieuclubs zijn laf oneens 18% aantal reacties: 521 Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9 Meningen: 12 en 13; Beurs: 14 Economie: 15; Weer: 18; Strips: 19; Weekagenda: 28 en 29; Cul tuur: 30 en 31; Dagagenda: 33; Sport: 34 t/m 37; Televisie: 38 en 39. INN De oproep van de VVD om de 144 Postcodeloterij te boycotten is bij verschillende Kamerfracties en natuurbeschermers in slechte aarde gevallen. 82% Italië ligt de komende weken in Zonnemaire! Met op-en-top Italiaans design uan o.a. Selua, Minotti, Artemide en Poliform. Wie in dit 'little Italy' zijn/haar slag slaat maakt kans op een lang weekend gratis in de nieuwe Fiat 500 rijden, een weekend Tirol of: ££11 FlClt 5OO.' Nieuwsgierig? Ongeduldig? Kijk nu op: ZON 2onnr

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1