Bief neemt stelling tegen China HET WEER: Regen dd Zwaardere eisen voor schuldsanering treffen honderden mensen. Britse prins Harry vecht in Afghanistan Band niet bij Spelen, Peter Slager werkt aan documentaire Tibet. Brandweer op rapport 31 KNVB trekt gele kaart in na zien PZC-filmpje Tientallen dode dieren ontdekt bij veehouder Word ook abonnee! 11° Vrijdag 29 februari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 51 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Meer jongeren failliet door Jacqueline Steenwijk DEN HAAC - Honderden jongeren en jonge volwassenen tot 25 jaar worden jaarlijks failliet verklaard. Nog maar net financieel zelfstan dig belanden zij al in een uitzicht loze situatie. De schulden, gemid deld tienduizend euro, blijven bij een persoonlijk faillissement staan. Anders dan bij een bedrijfs- faillissement kunnen schuldeisers jongeren tot aan hun dood achter volgen om het geld terug te halen. Jaarlijks worden dertig 18- tot 20-jarigen failliet verklaard, omdat zij niet voldoen aan de eisen van schuldsanering. In de groep van 21 tot 35 jaar gaat het om 1250 men sen. Dat blijkt uit de monitor Wet Sa nering Natuurlijke Personen. Schuldenaren die niet in aanmer king komen voor sanering kunnen ook direct failliet worden ver klaard. Hoe groot die groep is, is onbekend. Incassobureau Intrum Justitia vreest dat het aantal failliete jonge ren de komende jaren rap toe neemt. Nooit eerder zag het be drijf zulke hoge vorderingen - ge middeld 430 euro - bij jongeren als in 2007. „Steeds meer jongeren slagen er niet in tijdig hun rekeningen te be talen. Dit neemt steeds ernstigere vormen aan. Het gaat om mensen die aan het begin van hun werken de leven staan", zegt manager Marc van Alphen. I** Het aantal failliete jongeren neemt de komende jaren in hoog tempo toe. Dat komt deels doordat de eisen voor schuldsa nering zijn aangescherpt. Ook de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet ziet steeds meer jongeren in de schuldhulpverle ning. „Zeer zorgwekkend", zegt voorzitter Ger Jaarsma. Sinds ja nuari zijn de eisen voor schuldsa nering aangescherpt. Juist jonge ren kunnen hierdoor worden ge troffen. Zo komen schuldenaren al leen nog maar in aanmerking voor hulp wanneer de schulden niet verwijtbaar zijn. De meeste jonge ren maken vaak willens en wetens schulden. „Het is afwachten hoe streng rechtbanken de nieuwe re gels gaan toepassen", aldus Jaars- KABUL - De Britse prins Harry zit achter een ma chinegeweer in een observatiepost in de Zuid-Af- ghaanse provincie Helmand. De 23-jarige jongste zoon van kroonprins Charles en wijlen prinses Diana is in het diepste geheim al sinds december aan het vechten in Afghanistan. Dat is gisteren bevestigd door het Britse ministerie van Defen sie. Een woordvoerder zei het uitlekken van het nieuws gisteren in de Australische media te be treuren. De autoriteiten hadden willen voorko- door Rolf Bosboom MIDDELBURG - „Het voelt niet goed om op te treden in een land waar mensenrechten worden geschon den en dat de onderdrukker is van Tibet", zegt Peter Slager van Blof. De Zeeuwse band wil niet optre den in het Holland House tijdens de Olympische Spelen in China en roept andere bands op zijn voor beeld te volgen. De groep, zich bewust van haar in vloedrijke positie, komt met een duidelijk signaal in de hoop wat los te maken. „Hoe meer mensen zich bewust worden van wat daar gebeurt, hoe beter", zegt Slager. „We hopen dat uiteindelijk ook de politiek overstag gaat en dat het niet blijft bij sympathie betuigen." Blof trad wel op tijdens de Spelen in Sydney en Turijn. Slager: „In de tussentijd ben ik steeds meer geïn teresseerd geraakt in de Tibetaanse kwestie en hebben we ons als band gecommitteerd aan het festi val Ticket For Tibet dat dit jaar voor de derde keer wordt gehou den en waarvan wij de organisatie deels ter hand hebben genomen." Optreden in Peking viel daarmee niet te rijmen. Met muzikanten uit diverse bands wordt een single uitgebracht om aandacht te vragen voor de Tibe taanse zaak. Slager heeft zelf plan nen om met cineast Chiem van GOES - Door een filmpje op de PZC-site heeft de KNVB ingezien dat een voetballer van Goes afgelo pen zaterdag in de uitwedstrijd te gen Vlissingen ten onrechte een ge le kaart heeft gekregen. De bond heeft de kaart geseponeerd en de speler, Padden van de Water, ont loopt daardoor een schorsing. pagina 42: bedankje naar redder men dat de prins en zijn kameraden extra gevaar lopen en een speciaal doelwit worden van de op standelingen in Afghanistan. Britse media waren op de hoogte, maar gaven gehoor aan het ver zoek van Londen te zwijgen, foto John Stillwell/AP GOES - Op een boerenbedrijf in Zeeland zijn afgelopen maandag tientallen dode geiten en schapen en vier dode pony's aangetroffen door inspecteurs van Algemene In spectiedienst (AID). Verder trof de AID in de schuur tientallen zwaar verwaarloosde dieren aan. De acht tien pony's, negentien schapen, vier konijnen, drie kippen en twee geiten hadden nauwelijks voedsel en schoon drinkwater. Bovendien moesten ze het stellen zonder een droge ligplaats. Volgens de AID zijn sommige dode dieren al maan den geleden overleden: „In sommi ge gevallen troffen we slechts bot ten aan." De AID zegt niet in wel ke plaats de dieren zijn gevonden. E«H Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9; Website: 10; Meningen: 11; Auto: 15 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Cul tuur: 32; Agenda: 33; Beurs: 34; Economie: 35 t/m 37; Sport: 39 t/m 45; Televisie: 46 en 47. Blof geeft het goede voorbeeld reageer op www.pzc.nl Houweninge jr. een documentaire over de Tibetaanse diaspora te ma ken. Ter voorbereiding bezochten zij afgelopen week de Tibetaanse gemeenschap in Dharamsala in In dia. Het streven is later dit jaar met de opnames te beginnen. „Ik heb mezelf een jaar gegeven." Slager vindt 2009 ook een mooi jaar om met de documentaire te komen. „Dan is het precies vijftig jaar geleden dat de Dalai Lama moest vluchten en de Tibetaanse opstand werd neergeslagen." Opnieuw insturen elektronische aangifte kost geen moeite oneens aantal reacties: 627 46% 54% Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1