Nieuwe auto goedkoper Zeeland toe aan waterwoningen Duizenden paarden in grijs circuit Opnieuw record aan gort bij passage schip op Westerschelde Duitsland ontsnapt aan terreuraanslagen op Amerikaanse burgers HET WEER: Bewolkt Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 Donderdag 6 september 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 210 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl middelburg - De komende tijd moeten in Zeeland drijvende wo ningen worden gebouwd. De pro vincie zal plannen hiervoor actief ondersteunen, zegt gedeputeerde Harry van Waveren (CDA, ruimte lijke ordening). „We vinden het, mede gelet op de klimaatverandering, van groot be lang om van de mogelijkheden ge bruik te maken." Wat hem betreft wordt zowel binnen als buiten de dijken op het water gebouwd. Dat veel buitenwater beschermde na tuur is, hoeft geen belemmering te zijn, meent Van Waveren. „Je moet wel zorgvuldig de locaties kiezen." Binnendijks zijn er voor waterwoningen ook goede moge lijkheden, meent de gedeputeerde. Hij noemt als voorbeelden de ha vens van Kortgene en Kamper land, en het plan Waterstad in Goes. „Dat is nu vooral wonen aan het water. Waarom daar geen drij vende woningen opnemen?" pagina 2 en 3: kansen voor Zeeland, voor- en nadelen en commentaar Ophef om spotje Nuon met beelden Ramp goes - Een reclamespotje van ener giebedrijf Nuon waarin beelden zijn te zien van de watersnood ramp in 1953 heeft tot veel klach ten geleid. De Reclame Code Com missie kreeg 140 klachten binnen over het spotje en ook bij het be drijf zelf kwamen enkele telefoon tjes binnen van mensen die zich stoorden aan de reclame. pagina 33: Nuon wacht uitspraak commissie af Nuon misbruikt de watersnoodramp Oudere automobilist is geen brokkenpiloot 62% oneens 7j| 38% aantal reacties: 349 Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 11; Beurs: 14; Econo mie: 15 en 17; Boeken: 18; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 36 en 37: Agenda: 35; Sport: 41 t/m 45; Tele visie: 46 en 47. Aanschafbelasting daalt komende jaren met ongeveer een kwart. den haag - De aanschaf van een nieuwe auto wordt fors goedko per. De BPM, de aanschafbelasting op auto's, daalt de komende vier jaar met ongeveer een kwart. Vol gend jaar gaat de BPM alvast met zes procent omlaag. Dat staat in de rijksbegroting van 2008, bevesti gen bronnen rond staatssecretaris De Jager (Financiën). Bij het kopen van een nieuwe au to of motor gaat bijna 28 procent van de totale nieuwprijs op aan de BPM (Belasting Personenauto's en Motorrijwielen). De korting op de BPM is een opmaat naar de kilo meterheffing, die het kabinet in 2011 gefaseerd wil invoeren. Deze heffing is een belasting naar tijd en plaats van het autogebruik. Die moet in de plaats komen van de BPM en de wegenbelasting. Tot de invoering van de kilometer heffing compenseert het kabinet het verlies aan BPM-opbrengsten met een verhoging van de wegen belasting, aldus ingewijden op Fi nanciën. Daarna moet de wegenbe lasting worden afgeschaft. Voorzitter Paul Nouwen van het Platform Anders Betalen voor Mo biliteit - waarin werkgevers, werk nemers en maatschappelijke orga nisaties als Milieudefensie de kilo- meterhefïïng hebben uitgewerkt - vindt de verlaging van de BPM veel te laag. Hij verwijt De Jager ge brek aan durf „In mei 2005 heb ben wij met Financiën de kilome- terbeprijzing afgesproken. Daarbij hoort volledige afschaffing van de wegenbelasting én de BPM. Op het ministerie zijn ze kennelijk bang dat de kilometerheffing ook echt werkt: stel je voor dat je dan minder belasting binnenkrijgt De geleidelijke vermindering van de BPM betekent dat consumen ten een stuk goedkoper uit zui len zijn bij de aanschaf van een nieuwe auto. doordat mensen minder gaan rij den." Het platform vreest dat het draagvlak voor de kilometerhef fing afneemt als de BPM en de we genbelasting niet verdwijnen. „Je betaalt dan toch dubbel, voor het gebruik én het bezit van een auto. De automobilist voelt zich, hoewel onterecht, toch al melkkoe. Maar zo neemt het wantrouwen tegen de overheid alleen maar toe." Ook het effect van de kilometer heffing komt in gevaar, meent Nouwen. Als wegenbelasting en BPM blijven bestaan, is de kilome terheffing nog maar een klein on derdeel van de totale autokosten. De prikkel om de auto te laten staan wordt daardoor kleiner. vlissingen - Opnieuw gaat er op de Westerschelde een record aan. Volgens planning passeert de Cos- co Asia vanavond Zeeland op weg naar Antwerpen. Het is het eerste containerschip dat iets meer dan 10.000 containers van zes meter kan vervoeren. De Cosco Asia is eind juli door Hyundai Heavy In dustries in Zuid-Korea opgeleverd. Het schip (349 meter lang; 45,6 meter breed) is nu onderweg van Hamburg. Vandaag om 17.00 uur is de passage voor de Vlaamse kust gepland en tussen 19.00 en 19.30 uur bij Vlissingen. De Cosco Asia moet om 22.00 uur in Antwerpen zijn. Vrijdag vertrekt het er weer. den haag - Elk jaar worden dui zenden pony's en paarden verhan deld zonder dat duidelijk is waar ze naartoe gaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GPD, waarbij deze krant is aangesloten. Het mi nisterie van Landbouw geeft toe dat er een grijs circuit is. Waarschijnlijk verdwijnen de die ren met illegale transporten de grens over om in Italië of Frank rijk te worden geslacht, meent Hans Baaij van dierenorganisatie Dier en Recht. Hij zegt dit naar aanleiding van een onderschept transport in Duitsland, waarvan gisteren een pony is overleden. Van de 108 pony's in het transport waren er maar twintig te identifi ceren, terwijl een oormerk of chip voor alle dieren die de grens over gaan, verplicht is. karlsruhe - De politie voert vanuit een helikop ter een van de drie opgepakte verdachten af van de zware terreuraanslagen die gisteren in Duits land werden verijdeld. Alle verdachten zijn mos lim. Het drietal - twee Duitsers en een Turk - was in het bezit van grote hoeveelheden explosieven waarmee ze volgens de politie tegen Amerikaan se staatsburgers gerichte aanslagen wilden ple gen. Doelwit waren onder meer de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein en restaurants en dis cotheken waar veel Amerikanen komen, foto epa pagina 9: zware aanslagen verijdeld Jan Pronk: Balkenende is leugenaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1