Adoptie embryo's start PZC Regenval en overstromingen isoleren delen van Engeland Tour FnANOi nnmm en BSESMsHBHHwi Opvang voor lastige ouderen Maandag 23 juli 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 171 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Vrouw is als het ware draagmoeder van haar eigen adoptiekind. door Laurens Kok DEN HAAG - Onvruchtbare paren kunnen binnenkort bij het Me disch Centrum Kinderwens in Lei derdorp een embryo adopteren. Daardoor kunnen zij alsnog zelf kinderen krijgen. Al twee stellen hebben ingevroren embryo's ter beschikking gesteld, die waren overgebleven na een ivf-behande- ling. Volgens directeur en gynaeco loog Marinus Crooij is zijn me disch centrum het eerste in Neder land dat een dergelijke embryo adoptie aanbiedt. Onvruchtbaar heid hoeft daardoor geen reden meer te zijn om kinderloos te blij ven: de vrouw is als het ware de draagmoeder van haar eigen adop tiekind. Embryo's afstaan is niet verboden in Nederland, maar het gebeurt nauwelijks. De embryo wet vereist namelijk dat donoren niet anoniem zijn en dat hun gege vens worden gedeponeerd bij de Stichting Donorregistratie. „Als een kind zestien wordt, heeft het het recht om te weten wie zijn ge netische ouders zijn. Lang niet ie dereen ziet dat zitten", verklaart Crooij. Hij ziet het afstaan van een ingevroren embryo als een verre gaande vorm van menslievend heid. Overgebleven embryo's wor den soms ingevroren na een ivf-be- handeling, waarbij de bevruchting van de eicel door de zaadcel tot stand wordt gebracht in een rea geerbuis of een glazen schaaltje en de bevruchte eicel in de baarmoe der wordt teruggeplaatst. Slaagt de behandeling, dan kun nen de ouders ervoor kiezen om de overgebleven bevruchte eicel len te laten vernietigen, aan de we tenschap te geven voor onderzoek of aan onvruchtbare ouders te do neren. Gebeurt dat laatste, dan is er 20 procent kans dat iemand als- Het Medisch Centrum Kinder wens in Leiderdorp biedt de mo gelijkheid om embryo's te adop teren. Zo kunnen onvruchtbare paren alsnog kinderen krijgen. nog zwanger raakt. Bij verse em bryo's is die kans groter, maar vol gens Crooij zullen die niet snel worden gedoneerd. „Stel dat je zelf niet zwanger wordt en een ander van jouw embryo wel, dan is het heel zuur als er na zestien jaar een kind aan je deur staat en zegt: 'Hal lo, ik ben uw embryo'." In Engeland en de VS komt deze vorm van adoptie al langer voor. Dat mensen zich mogelijk verzet ten tegen embryoadoptie omdat het niet ethisch zou zijn, kan hij begrijpen. Toch is hij het daarmee oneens. „Als je gewone adoptie ac cepteert, moet je dit ook accepte ren. Het is vergelijkbaar. Boven dien zijn deze kinderen van meet af aan gewenst." 4' v TEWKESBURY - De kathedraal van Tewkesbury houdt nog net de voeten droog. Het omringende terrein staat vele decimeters onder water. Tewkesbury ligt in het graafschap Gloucestershi re in het midden van Engeland. Dit gebied is in het weekeinde zwaar getroffen door de zware re genval. Er wordt gevreesd voor meer overstromingen in 1Vinokoerov 2. Evans 3. Klöden 24. Boogerd 1.06.34 1.14 1.39 3.42 1Contador 5.25.48 2. Rasmussen Z-t. 3. Soler 0.37 11Boogerd 3.06 ALG. KLASSEMENT 1. Rasmussen 64.12.15 2. Contador 2.23 3. Evans 3.04 24. Boogerd 24.12 zie pagina's 21, 22, 23 en 33 VS dreigen met aanval op Al Qaida in Pakistan WASHINGTON - Zo nodig zullen de Verenigde Staten met geweld in grijpen in Pakistan om bases van Al Qaida te vernietigen. Dat heeft een veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Bush giste ren gezegd. De schuilplaatsen in Pakistan zijn van 'strategisch be lang' voor de terreurorganisatie. Adoptie van embryo's is acceptabel reageer op www.pzc.nl 1 Slecht weer bestaat niet i 52% I 48% Zeeland: 2, 3, 15, 16 en 17; Binnen land: 5 en 7; Buitenland: 9; Weer: 18; Strips: 19; sport: 21 t/m 33; Te levisie: 38 en 39. Bezorgklachten? Bel: 0800-023 12 31 de komende dagen. Het land wordt de hele zo mer al geteisterd door slecht weer. foto Lee Sanders/EPA pagina 9: extreem weer plaagt delen van Europa Paul de Waard Paul de Waard veilig terug in Middelburg MIDDELBURG - De 25-jarige rugzak- toerist Paul de Waard is zaterdag teruggekeerd in zijn woonplaats Middelburg. Hij werd in de Austra lische stad Melbourne neergescho ten, toen hij een vrouw te hulp kwam die werd mishandeld. pagina 5: Tk zou er zo weer tussen springen' door Niki van der Naald ROERMOND - Stichting Maatschap pelijke Opvang Voorzieningen Limburg zet aparte woonzorgcom plexen op voor onhandelbare se nioren, die in reguliere senioren- complexen en bij inwonende fami lieleden amok maken. Een eerste voorziening moet in Sittard-Ge- leen komen. Het gaat om zestig plussers met vaak psychiatrische of verslavingsproblemen, die of wel bij familieleden inwonen en op straat gezet worden ofwel in een seniorencomplex zitten maar daar problemen maken met mede bewoners en zorgpersoneel. Regu liere verpleeg- en verzorgingshui zen kunnen de zorg aan die lastige ouderen vaak ook niet leveren. I i I 711688 555530 zie pagina HET WEER: A Regen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1