Korting bij steun windpark Meer Zeeuwen met eigen zaak 4 Oude tijden herleven in fort Rammekens Ontvoering kind verijdeld imn \Xü 21° HET WEER: Ceregeld zon Kabinet compenseert chronisch zieken Vrijdag 18 mei 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 116 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 Initiatiefnemers windpark Reimerswaal beginnen actie. door Harmen van der Werf krabbendijke - Initiatiefnemers van een groot windpark tussen Krabbendijke en Rilland zijn een actie begonnen om steun te ver werven voor hun project. Zij bie den inwoners van de gemeente Reimerswaal gemiddeld 20 pro cent korting op de kilowattprijs aan als zij zich achter het plan scharen. De windmolens - 28 stuks met een ashoogte van 80 meter - zijn gepland in de Frederica-, Zimmer man- en Mairepolder tussen Rijks weg A58 en de Westerschelde. Ini tiatiefnemers zijn grondeigenaren B. Kakebeeke, C. van der Lans en C. van Wezel. Zij zijn al meer dan twee jaar met hun project bezig, maar kwamen er niet veel verder mee. De gemeente Reimerswaal en de provincie wilden niet mee werken. „Vandaar dat wij deze actie rich ting de bevolking van Reimers waal hebben opgezet", meldt Kake beeke van de Fredericapolder NV. „Om te kijken hoe omwonenden hierover denken en om steun te verwerven richting gemeente en provincie." In Reimerswaal is vrij massaal gereageerd. Van de 6157 brieven die zijn verzonden, zijn er ondertussen 1162 teruggekomen, waarvan 1120 positief en 42 nega tief Kakebeeke: „Ruim 96 procent van de mensen die reageerden, steunt dus ons initiatief" Of dit het windpark ook dichterbij brengt, is zeer de vraag. Wethou der J. Sinke (SGP) en provinciaal bestuurder H. van Waveren (CDA) W* Gemeente en provincie zijn te- gen windpark tussen Krabbendij ke en Rilland. Met kortingsactie proberen grondeigenaren steun van de bevolking te winnen. zijn" niet onder de indruk. Zij blij ven erbij dat windturbines in de polders tussen Rilland en Krabben dijke niet thuishoren. „Ik hou dat gebied liever lekker open", aldus Sinke. „De vele populieren zouden het zicht op de molens ontnemen, maar ik heb nog nooit populieren van 80 meter gezien." De provincie heeft vier concentra tiegebieden voor windparken in Zeeland aangewezen: het Sloege- bied, de Axelse Vlakte, Neelje lans en het Schelde-Rijnkanaal/Spuika- naal bij Rilland. De drie polders tussen Rilland en Krabbendijke zit ten daar dus niet bij. „Wij zullen ook niet voorstellen dat te wijzi gen", meldt provinciaal bestuurder Van Waveren. Kakebeeke en zijn collega's voelen zich gesteund door de reacties van bewoners. „Maar het heeft weinig zin door te gaan als de politiek niet wil meewerken", stelt Kake beeke. „Er wordt gezegd dat de windmolens het landschap ontsie ren. Het landschap wordt al ont sierd door hoogspanningsmasten." Nutsbedrijf Delta mag het wind- park aan het Schelde-Rijnkanaal wel vernieuwen. Dat steekt. Kake beeke: „Het is jammer dat de pro vincie en gemeente, eigenaren van Delta, bepalen waar windmolens mogen worden geplaatst." ritthem - Soldaten van het Zevende Bataljon In fanterie van Linie laten zien hoe het militaire le ven er zo'n tweehonderd jaar geleden uitzag in fort Rammekens bij Ritthem. Het bataljon - een vereniging van mensen die door toneel de militai re geschiedenis laat zien - trok gistermiddag veel publiek naar het fort uit 1547. De soldaten liepen de wacht, kookten hun eten in een pot, sliepen Boete Nederlandse thuisblijvers in België hoogstraten - België beboet Ne- derlanders die in België wonen en in oktober niet stemden voor de gemeenteraad. De boete kaa 500 euro per persoon bedragen. België heeft een stemplicht, ook voor bui tenlanders die zich lieten registre ren als kiezer. De rechtbanken in de grensstreek bevestigen dat veel in België wonende Nederlanders thuisbleven bij de verkiezingen. door Jeffrey Kutterink middelburg - Voor het vierde ach tereenvolgende jaar groeit het aan tal Zeeuwen dat een eigen bedrijf begint. Al vlakt die toename wel iets af Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel voor Zeeland. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben 549 Zeeuwen een bedrijf opgericht. Een stijging van 20 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar de groei lijkt zich te stabiliseren, want in 2005 lag dat aantal op 459 en in 2004 op 432. Het populairst is het oprichten van een bouwbedrijf, gevolgd door winkels en dienstverlenende ondernemingen. Het minst favo riet is het opstarten van een finan cieel bedrijf; slechts 2 zijn er inge brussel - De Belgische en Franse politie zeggen met de arrestatie van twee Fransen een tweede zaak-Dutroux te hebben voorko men. Het duo wilde een minderja rig meisje ontvoeren en gevangen houden om seksueel te misbrui ken. De verdachten hadden hun schuil plaats al helemaal klaargemaakt om een ontvoerd kind in gevan gen te houden. Agenten vonden er onder meer handboeien. Het pedo fiele duo zou op zoek zijn geweest naar een meisje van vijf tot negen jaar oud. Zij zochten daarbij via in ternet hulp van Belgen. pagina 9: politie verijdelt herhaling Dutroux Zeeland moet windmolens ruim baan geven Gedetineerde moeder moet tijd in kind kunnen steken eens w.5A 56% 44% op stro in de kazematten en konden als ze ge wond waren naar de chirurgijn. Ook morgen en zondag (van 13.00-17.00 uur) bivakkeert het ba taljon nog in fort Rammekens. foto Lex de Meester WÊBÊÊÊÊtÊÊM Zeeland: 2 en 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4, 5 en 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 10 en 11; Auto: 15; Agenda: 16; Cultuur: 17; Weer: 22; Strips: 23; Economie: 36 en 37; Beurs: 38; Sport: 39 t/m 45; Televi sie: 46 en 47 schreven bij de Kamer van Koop handel. Regionaal zijn er flinke ver schillen. Op Walcheren kwamen er 161 bedrijven bij, in Zeeuws-Vlaanderen 137 en op de Bevelanden 134. Schouwen-Duive- land en Tholen zijn met 64 en 53 het minst in trek. Opmerkelijk is wel dat Tholen in vergelijking met vorig jaar flink in de lift zit. pagina 12 en 13: gat in de markt Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 555530 Klomppop spreekt alle mensen aan www.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1