Zorgpremie fors hoger PZC ö13° cjV 41 2 en 3 a PvdA valt alleen in Zeeland uit de boot VACATURES Varian bv Kat legt verkeer in tunnel lam Brandende olie vervuilt Nigerdelta HET WEER: Veel zon AZ vernedert Jumpstyle is NAC in halve hot, ook in.. finale beker Zeeland r J Vrijdag 20 april 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 93 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc:fil Rapport: verzekeraar kan verliezen niet meer dekken uit reserves. oen haac - De ziektekostenpre mies gaan volgend jaar fors om hoog. Dat voorspelt het informatie bureau Vektis, dat werkt voor alle zorgverzekeraars, in een rapport dat gisteren is verschenen. Volgens Vektis hebben de zorgver zekeraars dit jaar, net als in 2006, te lage premies berekend om de kosten te kunnen dekken. Eerder concludeerde toezichthouder De Nederlandsche Bank hetzelfde. Vorig jaar, toen het nieuwe zorg stelsel is ingevoerd, hebben de zorgverzekeraars zo'n 360 miljoen euro verlies geleden, dit jaar wordt een verlies van 600 miljoen ver wacht. De premie moet volgend jaar extra omhoog om de bestaan de tekorten van de ziekenhuizen aan te zuiveren. Hoeveel de pre mies zullen stijgen, zegt Vektis niet. Maar volgens analisten zal dat 'niet beperkt blijven tot enkele tientjes'. Volgens Vektis kunnen de verzekeraars de verliezen niet langer dekken uit hun reserves. Ze hebben dat tot nu toe gedaan om klanten te winnen op de geliberali seerde zorgverzekeringsmarkt. „De verwachting is dat zorgverzeke raars volgend jaar eerder met een dekkende premie komen", conclu deert het onderzoeksbureau. Een gevolg daarvan is dat de pre- mieverschillen tussen de verzeke raars groter zullen worden. Sommi ge concerns hebben nog ruimte over om te concurreren, maar een kleine speler als ONVZ was on- De ziektekostenpremie stijgt vol- gend jaar flink, verwacht een in formatiebureau dat werkt voor al le verzekeraars. Hoeveel de pre mie zal stijgen, is nog onbekend. langs gedwongen om tijdens het lopende jaar de polisvoorwaarden aan te scherpen, omdat het in fi nanciële problemen dreigde te ra ken. Dit jaar lagen de afzonderlijke premies voor de basisverzekering nog dicht bij elkaar. De gemiddel de premie voor de basisverzeke ring is 1147 euro. Door alle kortin gen die verzekeraars geven, beta len verzekerden echter in de prak tijk minder; individueel verzeker den betalen gemiddeld 1135 euro, collectief verzekerden 1056 euro. Vektis signaleert dat de trend om zich collectief te verzekeren dit jaar verder is doorgezet. middelburg - Zeeland is de enige provincie in Nederland die het waarschijnlijk zonder PvdA in het dagelijks provinciebestuur moet stellen. In negen provincies doen de sociaal-democraten zeker mee. In Friesland en Utrecht is de for matie nog niet definitief afgerond. Daar doet de PvdA aan de gesprek ken mee. De WD staat - behalve voorlopig in Zeeland - in vier provincies bui ten spel: Groningen, Friesland, Gel derland en Limburg. Het CDA doet alleen in de provincie Drenthe niet mee aan het dage lijks provinciebestuur. In Middelburg zijn de onderhande laars van CDA, SGP, Christenunie en GroenLinks gisteren verder ge gaan met de verkenning van de mogelijkheden uit deze vier een dagelijks provinciebestuur te sme den. Mededelingen over de in houd van het gesprek zijn niet ge daan. pagina 31: provincie is verdeeld huis Man vast na aftuigen inbreker met knuppel enschede - De politie hield giste ren een 41-jarige man uit Ensche de aan die ervan wordt verdacht een 23-jarige inbreker met een honkbalknuppel te hebben afge tuigd. Hij zit vast op verdenking van mishandeling. Het slachtoffer werd behandeld in het ziekenhuis en is daarna gearresteerd op ver denking van inbraak. Een pak rammel behoort tot het beroepsrisico van inbrekers reageer op www.pzc.nl ■SHHI PvdA en WD zetten zichzelf buiten spel eens üj 66% ■■■■134% Bent u de assemblage medewerker die zoekt Kijk morgen in het alfabet van Zeeland en maak werk van deze of één van de vele andere vacatures. EN door Joeri Wisse terneuzen - Een zwarte kat heeft er voor gezorgd dat de oostbuis van de Westerscheldetunnel woensdagnacht veertig minuten dicht was voor alle verkeer. Een automobilist meldde om tien over half twee bij de kassa op het tolplein dat hij het dier onderweg was tegengekomen. In overleg met de politie werd besloten de tunnel af te sluiten. „Onze automobilis ten kunnen schrikken van zo'n dier. Daarom moest de kat zo snel mogelijk weggehaald worden", zegt Ingo de Moor van de Wester scheldetunnel. Het is de eerste keer dat een kat door de tunnel liep. De politie had er wel even de tijd voor nodig om het dier te vangen. Om te voorkomen dat de kat nóg een keer de oversteek naar Zuid-Beveland zou wagen, is hij 'een flink eind verderop' weer los gelaten. Vanwege het nachtelijke tijdstip viel de hinder voor het ver keer mee. Slechts enkele voertui gen stonden rond kwart voor twee aan de Zeeuws-Vlaamse kant te wachten tot de tunnel weer open ging. Werknemers Schiphol in drugssmokkel schiphol - Koninklijke Marechaus see, douane en FIOD/ECD heb ben de afgelopen twee maanden een drugsorganisatie op de lucht haven Schiphol opgerold. Daarbij zijn acht mannen gearres teerd die ervan worden verdacht grote partijen verdovende midde len via de luchthaven Nederland te hebben ingevoerd. De mare chaussee op Schiphol heeft dat gis teren laten weten. Zeven van de verdachten werkten op de luchtha ven. In totaal werd meer dan 200 kilo cocaïne in beslag genomen. Zeeland: 2 en 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7, 8 en 9; Meningen: 10 en 11; Auto: 15; Weer; 22; Strips: 23; Cultuur: 34, Agenda: 35; Economie: 38 en 39; Beurs: 40; Sport: 41 t/m 45; Televi sie: 46 en 47 Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 i 1 1 711688 555530 KECBARA DERE - Zwarte wolken vervuilen de lucht in Kegbara Dere in Nigeria. Al twee weken brandt er in de stad een oliepijplijn. Milieudefen sie vindt het hoog tijd dat oliereus Shell de pro blemen in de regio aanpakt en is daartoe een ac tie begonnen. Volgens de milieuorganisatie zijn er in de Nigerdelta honderden olielekkages en kampt de plaatselijke bevolking met grote ge zondheidsproblemen. foto Schalk van Zuydam/AP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1