Nieuwe kade haalt WCT in SRUGMANIA opspraak Brugman Miljoenen extra voor kustverdediging 36 en 37 31 Moeder .komt om onder trein, peuter ongedeerd in Middelburg PZC HET WEET Enkele bui Voetbalstadion Goes wordt geen Arena Tabakstoerist op zoek naar goedkoop rokertje Dinsdag 6 februari 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 35 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 - www.pzc.nl Verbrugge Terminals wil containeroverslag binnen havengebied. door Ben Jansen VLISSINGEN - De Westerschelde Container Terminal (WCT) krijgt concurrentie. Havenbedrijf Ver- brugge Terminals wil in,2010 aan de Quarleshaven in het bestaande havengebied van Vlissingen-Oost beginnen met een containertermi- nal waar de grootste containersche pen kunnen laden en lossen. De nieuwe kade wordt korter dan de WCT (1,8 tegen 2 kilometer), maar kan meer containers aan: 2,6 miljoen tegen 2 miljoen per jaar. Als aanzet gaat het bedrijf 300.000 laadkisten per jaar behandelen. Het streven is 60 tot 75 procent over water aan- en af te voeren. De Verbrugge Container Terminal (VCT) biedt uiteindelijk werk aan 800 personen. Dat is niet allemaal nieuwe werkgelegenheid. Een deel van de banen wordt vervuld door bestaande medewerkers van het overslagbedrijf Verbrugge Terminals heeft de haal baarheid van de ombouw van zijn bestaande bedrijf aan de Quarles haven (de voormalige NV Haven van Vlissingen) laten onderzoeken ITi Met enige aanpassingen aan de havenmond en een nieuwe kade kan ook de Emma Maersk, het grootste containerschip ter we reld, in Vlissingen-Oost terecht. door havenadviesbureau Koppies 8c Stevens. Tot nu toe is betwijfeld of de be staande havens in Vlissingen-Oost ruim genoeg zijn voor grote contai nerschepen. Volgens nautische des kundigen is dat geen probleem als de havenmond onder water wordt verbreed. Bovendien moet door het verwijderen van de boeienlig- plaats aan de noordkant van die monding ruimte ontstaan om met grote schepen achteruit te steken. Dan kan - volgens een woordvoer der van het Loodswezen 'met enig kunst- en vliegwerk' - zelfs het grootste containerschip dat nu de zeeën bevaart, de 397 meter lange en 15,5 meter diep stekende Emma Maersk, in Vlissingen-Oost aanlo pen. De Verbrugge Container Ter minal is goedkoper dan de WCT: 248 miljoen euro tegen 630 mil joen. Vooral havenbeheerder ESM (het nu nog bestaande samenwer kingsverband van havenschap Zee land Seaports en het Havenbedrijf Rotterdam) hoeft minder diep in de beurs te tasten. Een nieuwe ka de en de aanpassingen in de haven mond kosten 82 miljoen euro. De aanleg van de WCT vergt ESM 330 miljoen euro. De procedure voor de WCT sleept nu al bijna acht jaar. De voorberei dingen voor het Verbrugge-plan kunnen vlotter, omdat geen breed milieueffectrapport nodig is. pagina 2 en 3 Alleen containers tellen VCT versus WCT Commentaar door Wout Bareman en Romain van Damme TERNEUZEN - B en W van Terneu- zen willen nogmaals de achter gronden laten natrekken van pro jectontwikkelaar Olivier Beher- man. Burgemeester J. Lonink meent dat alleen op die manier een einde kan komen aan de geruchten stroom over het 'criminele verle den' van de Antwerpenaar. Beher- man is initiatiefnemer van de ski piste aan de zuidrand van Terneu- zen. Lonink wil dat het Bureau Bi- bob van Justitie de handel en wan del van Beherman bekijkt. Dat bu reau mag gebruik maken van gege vens van politie, de belasting dienst en de fiscale recherche. Een eerste onderzoek leverde niets op. Bestuurder R. Lensen van Leisure Development Zeeland, dat de plan nen voor het vrijetijdscentrum ontwikkelde: „Olivier Beherman is van onbesproken gedrag." Telefonisch spreekuur De PZC verschijnt vandaag voor het eerst op tabloidformaat. Veel vaste elementen staan niet meer op de ver trouwde plek. Hopelijk vindt u snel de weg in de PZC-nieuwe-stijl. Hebt u vragen of opmerkingen? Dinsdag- en donderdagavond houdt de hoofdredactie van 18.00 tot 19.00 uur een telefonisch spreekuur. Het nummer is 0113 315660. De hoofdredactie MIDDELBURG - Een 25-jarige vrouw uit Middelburg is gistermiddag rond half vier om het leven gekomen op de spoorwegovergang op de Schroeweg in Middelburg. De peuter die bij haar op de fiets zat, bleef ongedeerd. De vrouw probeerde de overgang vanaf de verkeerde kant over te steken. Ze liet de trein richting Middelburg passeren, maar zag die uit Vlissingen niet aankomen. foto Ruben Oreel Zie Zeelandkatern: Hulp voor ooggetuigen TOT EN MET 11 FEBRUARI IS HET RAAK! GRATIS MONTAGE EN AANSLUITEN APPARATUUR T.W.V. 1.500,- KEUKENS BADKAMERS GRATIS BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BADKAMER" TEGELS T.W.V. 400,- ACCESSOIRES T.W.V. 400,- BRUGMAN GOES Marconistraat 34, Telefoon 0113-246080 BEL VOOR OPENINGSTIJDEN GRATIS 08000234560 OF KIJK OP WWW.BRUGMAN.NL door Ernst jan Rozendaal DEN HAAG - Het nieuwe kabinet trekt tot en met 2011 375 miljoen euro uit voor kustverdediging. Daarna nog eens 150 miljoen euro per jaar. Dat betekent dat CDA, Pv dA en Christenunie erin geslaagd zijn de 1,6 miljard euro vrij te ma ken die tot 2020 nodig is. Ook wordt fiks geïnvesteerd in platte landsontwikkeling en regionale economie. In kleine kernen moe ten voorzieningen blijven en ge meenten mogen voor de eigen be volking bouwen. Voor de visserij wordt samen met de sector een nieuw saneringsplan opgesteld. Verder wil het nieuwe kabinet kof fieshops in de grensstreek tegen gaan. Voor een nieuwe kerncentra le is niets geregeld pagina 4 1,3 miljard voor koopkracht De Westerschelde Container Terminal is verleden tijd. De huidige zeewering is bestand tegen de stijging van de zeespiegel. |66% EN ÏIÜL. Meningen: 10 en 11. Economie: 15. Extra: 17, 18 en 19. Buitengebied: 20 en 21. Weer: 22. Strips: 23. Cultuur: 34. Agenda: 38. Sport: 39, 40, 42 en 43 Televisieprogramma's: 46 en 47. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 III BI I 8 711688 555530 i\

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1