Brussel snijdt in bietenteelt Fiets-voetveer weer lange tijd uit de vaart Textielsector weert brandbare kleding egeerakkoord telt igeveer 40 pagina's MEuIsTE P2CX»* Jlffllll i PZC i -erlevenden geestelijk etsbaarder Verlaging suikerproductie met 12 procent komt keihard aan Kleuters basisschool Lelystad buiten de deur gezet iBBËLGLASi Werk in uitvoering ria verschijnt mensen met inig macht "S/niffl i o pet wolken- lokaal een spat mot- Zwakke tot matige westenwind, li wd 9 graden. liaargang no. 25 'dag 3° januari 2007 nammer €1,30 Aandacht voor gekrompen dorpen fiandia Sondervan I)e overlevenden van de Jsnoodramp worden geeste- eeds kwetsbaarder. Daar- de Telefonische Hulp- Zeeland (THD) op manie- jzete helpen. nensen herbeleven de ver engen m stilte, denkt An der Klein, begeleider van jefonisten van de THD in ibuig. „Er is heel veel wegen. Daarvan kwam boven bij de grote her ig van 2003. Ik hoor om sn dat ouders nu pas er (aan praten. Ik weet dat in henhuizen mensen in pa- aken als het stormt. Als laisen hun verhaal niet bij sasten kwijt kunnen, kun- „'datwelbij ons." tauma komt bij de instel- geestelijke gezond- jorg Emergis in Goes nau- s boven. Klinisch psycho- en psychotherapeut Niek s: „Voor vijftigplussers is üjkehulp niet vanzelfspre- ramp ging je weer en moest je verder indenken. Dat kan veel atische stressstoornissen Vooral als het stormt en raenkingen." Behandeling heeft ook na al die jaren lelt de psycholoog. „De acks kunnen sterker wor- mensen ouder worden, adere mens is psychisch aarder." De hulpdienst is laarop 0118 - 615551. Ge en blijven altijd anoniem. 15 gen 1 februari gaat het eer leven door Hans Gertsen en Ernstjan Rozendaal BRUSSEL - De Europese Commissie wil stevig het mes zetten in de Europese suikerproductie. In het ko mende seizoen, 2007-2008, moet de productie volgens Europees Commissaris Fi scher Boel (Landbouw) met minstens 12 procent omlaag om te voorkomen dat er een groot overschot ontstaat. De plannen van Fischer Boel zijn gisteren verdeeld ontvan gen door de Europese Land bouwministers. Diverse landen vinden de voorgestelde korting te ver gaan of willen die pas la ter ingevoerd zien. Een mogelijke korting van de productie met 12 procent (2 mil joen ton suiker) komt hard aan bij de Europese telers van sui kerbieten en bij de suikerindus trie. Fischer Boel komt volgende maand met een uitgewerkt voor stel, waarna een definitief be sluit in oktober moet volgen. Dat is het slechtst denkbare sce nario, zegt secretaris J. de Koe- ijer van de Nederlandse Akker- bouwvakbond. Hij is zelf akker bouwer in Brouwershaven. „Als het besluit in oktober valt, zijn de bieten al ingezaaid. Dan krij gen we zo'n rot slechte prijs, dat we niet eens uit de kosten ko men. Dan liever duidelijkheid vooraf, zodat we 12 procent min der gaan inzaaien." Vorig jaar besloot de EU onder druk van de wereldhandelsorga nisatie WTO al om de productie van suiker niet langer te be schermen. De bedoeling is dat de productiesteun voor suiker in 3 jaar wordt afgebouwd. Rietsui ker wordt daardoor concurreren- der. Europese, gesubsidieerde suiker is nu tot driemaal zo duur als de wereldmarktprijs. Onderdeel van de sanering van de (biet)suikerindustrie is een re geling waarbij boeren hun teelt quotum of een deel daarvan kun nen laten opkopen door de EU. Maar die regeling werkt nog niet naar goed, vindt Fischer Boel. Voor komend seizoen is 0,6 miljoen ton aangeboden, ter wijl het suikeroverschot min stens het drievoudige bedraagt. De Nederlandse Landbouwmi nister Veerman, een van de be denkers van de opkoopregeling, toonde zich in december geen voorstander van de nu voorge stelde algemene korting. In plaats daarvan is het volgens hem beter alleen capaciteit uit de markt te halen in landen waar de teelt minder efficiënt is, zoals Griekenland, Italië en Finland. De Koeijer stelt dat het voorne men van Fischer Boel bewijst dat de opkoopregeling niet werkt. „Het is nu toch een asoci ale en kale sanering aan het wor den." Hij zou het liefst zien dat de regeling wordt aangepast, zo dat alsnog een 'warme sanering' mogelijk is. De overlevingskansen van de Zeeuwse akkerbouwers schat De Koeijer overigens redelijk gunstig in, omdat die niet alleen van bieten afhankelijk zijn, maar zich op een diversiteit van gewassen kunnen richten. s m door Rens Ulijn DEN HAAG - De Nederlandse textielsector zal brandbare bo venkleding voortaan weren uit de winkels. Stoffen die te mak kelijk in brand vliegen mogen vanaf medio volgend jaar niet meer worden verkocht. Dat heeft de Nederlandse textielin dustrie afgesproken met de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Alle stoffen moeten volgens de nieuwe norm tenminste een vlamcontact van één seconde kunnen doorstaan zonder in brand te vliegen. Volgens brancheorganisatie Mo- dint zal de kleding in Nederland se winkels vanaf volgend jaar zo mer aan de nieuwe eisen vol doen. De eisen hebben vooral gevol gen voor zeer lichte stoffen en fleece. De brandveiligheids norm geldt niet voor ondermo de, babykleding, zwemkleding, panty's en kousen. Modent gaat er, op basis van Amerikaans on derzoek, van uit dat stoffen als acryl, modacryl, nylon, polyes ter en wol de test ruimschoots doorstaan. De branche voert de nieuwe re gels op eigen initiatief in en laat zich controleren door de VWA. De regels zijn één op één overge nomen uit de Verenigde Staten, waar de branche deze eis al 30 jaar hanteert. Amerikaanse mo demerken voldoen er dus in de meeste gevallen al aan. Europese eisen De beslissing om de brandveilig heidseis nu ook in Nederland in te voeren, komt overigens niet uit de lucht vallen. In Europees verband wordt momenteel hard gewerkt aan uniforme eisen voor de brandveiligheid van kle ding. Door zelf met regelgeving te komen, hoopt de branche Eu ropa voor te zijn. GPD (Advertentie) igepositie hebben, .een be- een Maria-bede- ioord gebruiken om de Isongelijkheid in de kerk. orde te stellen en hun per- jkesituatie te verbeteren, oer vijftig deskundigen 'ed van bedevaarten aan de conferentie, lakt deel uit van het pro file power of pilgrimage Kt cultureel-antropolo- instituut en het Instituut Merstudies van de Rad- Jniversiteit. ANP door René Hoonhorst BRESKENS - De veerboot Prins Willem Alexander ligt sinds vrijdag wederom uit de vaart, omdat één van de hoofdmotoren het loodje heeft gelegd. Het fiets-voetveer tus sen Vlissingen en Breskens moet ^redactie binnenland HAAG - De onderhande- 'an CDA, PvdA en Chris tie lijken volgens ingewij- k If komen op een regeer- ra van ongeveer veertig js' Daarmee is het een tter dan het vorige, ^dlijnenakkoord van het Advertentie fiiper isolerend! Bundigé montage *""'20, Goes. Tel. (0113) 227854 j het opnieuw een week of zes met één boot (de Prinses Maxi ma) doen. De nieuwe storing komt zowel de exploitant, vervoersmaat schappij BBA, als de eigenaar, de provincie, rauw op het dak vallen. Motorstoringen aan bei de ferryboten zorgden vorig jaar ook al voor langdurige versto- kabinet-Balkenende II kende in clusief financiële bijlage twintig pagina's. Het 'strategisch ak koord' van Balkenende I telde mét financiële bijlage 47 pagi na's. Balkenende (CDA), Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) kwa men gisteren rond het middag uur in het Catshuis bijeen om on der leiding van informateur Her man Wijffels verder te praten over een nieuw regeerakkoord. Ze verwachten hun klus deze week af te ronden, nadat ze vori ge week flinke voortgang boek ten. Vrijdag willen ze het resul taat aan hun fracties voorleg gen. Vandaag komen de onder handelaars niet bijeen, maar voor morgen en overmorgen staan ook nog vergadersessies gepland. ANP ring van de dienstregeling. Eind vorig jaar verwachtte de BBA zo'n goed beeld van de 'com plexe motortechniek' te hebben dat langer durende problemen definitief tot het verleden be hoorden. Nu er toch weer een dieselmotor is uitgevallen, durft woordvoerder J. van den Broek geen uitspraken te doen over de mogelijke oorzaak vóórdat on derzoek is afgerond. Ook gedeputeerde M. Ie Roy wacht op onderzoeksresultaten. Ze heeft aangedrongen op het versnellen van het lopende on derzoek. Le Roy wil de komende weken al antwoord op een aan tal vragen om' de volgende com missievergadering een goede dis- De Prins Willem-Alexander ligt weer voor reparatie aan de kant in Vlissingen-Oost. foto Lex de Meester cussie te kunnen voeren met de Staten. Ze zou liever vandaag dan morgen beginnen met een actieprogramma om de fast fer ry goed op poten te zetten. De gedeputeerde denkt aan aan schaf van een aantal onderdelen of een reservemotor om toekom stige problemen sneller te kun nen verhelpen. „Maar het heeft geen zin om daar nu een besluit over te nemen als de oorzaken van de diverse storingen niet precies helder zijn. Ligt het aan de elektromotor, de dieselmo tor, het besturingsmechanisme of de afstemming van een aantal technische processen op el kaar?" Van den Broek gaat er voorals nog vanuit dat de nieuwe sto ring te wijten is aan 'pure pech'. Le Roy verwijt de exploitant ook niets, maar zit wel in haar maag met de nieuwe malheur. Ze is wel blij dat de BBA onder dezelfde onderneming als Veo- lia valt, zodat snel aanvullende busdiensten zijn te regelen. Mochten er lange wachttijden bij de veerdiensten ontstaan dan kunnen passagiers met een bus via de Westerscheldetunnel naar hun plaats van bestem ming worden gebracht, stelt Le Roy. „Dat zal niet zo snel nodig zijn als in de zomer. Maar met de bus kunnen mensen toch hun reisdoel bereiken, omdat Veolia bereid is om op meer plaatsen te stoppen." voorletters. m I v J nummer: postcode: j telefoon: (postlbankrekeningnummer: i Handtekening: j PZC bv gaat zorgvuldig om mat petsoonsgegevans i tn de colofon leest u er meer over i Kijkopwww.pzc.nl/abonneren. bel gratis 0800 - 0231231 of stuur deze bon naar: i PZC. afdeling lezersservice i Antwoordnummer 713, WO WB Eoes O Noteert u mij voor een proefabonnement i van 10 weken voor €15,- Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor j automatische incasso van dit bedrag van mijn rekeningnummer, ik heb de laatste zes maanden geen i proefabonnement gehad. O Noteert u mij voor een vast abonnement. De eerste 10 weken ontvang ik de krant i voor 15,- Daarna wil ik betalen: per maand met autometische incasso 21,501'. CD per kwartaal met automatische incasso 51,501". CU per jaar met automatische incasso 236,-)". met gratis PZC-paraplu het alfabet van Zeeland EGEN - Mensen hebben Iwintigste eeuw liefst 386 emeld dat Maria, de moe- ra Jezus Christus, aan hen ierschenen. In veruit de (gevallen waren het perso lie in de kerk minder be- öke posities innemen: vrou- kinderen, zieken, ouderen uien die tot een etnische irheid behoren. 12-delige serie met uitleg over het nieuwe tabloid. Kijk dagelijks op: www.pzc.nl Op school les in beleggen De Vereniging van Effectenbezitters vindt dat kennis over beleggen zo snel mogelijk moet worden opgenomen in het lespakket van middelbare scholieren. De kosten kunnen worden gedragen door verzekeraars die in de fout zijn gegaan door het verkopen van on- fë- doorzichtige beleggingsproducten. Muskusrat onder controle Het aantal muskusratten lijkt te zijn gehalveerd. Vo rig jaar wer den er 5000 ge- Hj vangen. Varia: 2; Binnenland: 3; Feiten en Meningen: 4; Buiten land: 5; Economie: 6; Radio en Televisie: 7; Werk in Uit voering; 8: Zeeland: 9, 11,13,14 en 15; Sport: 17 en 19; Buitengebied: 21, 22, 23 en 24. Je mensen die een bede- naar een Maria-bede- oord als Lourdes, Fatima srpenheuvel maken, beho- overwegende mate tot die ine gelovigen. De Rad- Universiteit houdt deze inRavenstein een congres e kracht van Maria-devo- itgangspunt is dat mensen men de kerk een minder LELYSTAD - Op basisschool De Schakel in De Landerijen in Lelystad is een kleuter groep buiten de deur gezet. De kleuters kregen gisterenmiddag les op het plein uit protest tegen het gemeentebeleid. De school kampt met ruimtegebrek en na twee jaar overleg met de gemeente is er nog geen oplossing. De kinderen van groep 6/7 protes teerden op het schoolplein met spandoeken. De actie is op touw gezet door de mede zeggenschapsraad van de school. In geval van regen zou worden gezorgd voor een overkapping. Door het uiterst milde januariweer was dat niet nodig. foto Rick Nederstigt/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1