Nederland vormde geschiedenis Taiwan Vader snapt ophef over Madonna niet Indonesiërs leren PZC Nederlands met hits van Gordon EU verdeeld over BASF-aardappels 7 Zendelingen VOC introduceerden alfabet Bewaking voor kerstbok dinsdag 5 december 2006 doorErwin Tuil TAIPEI - Verscholen in een kleurloos, doorsnee flatgebouw achter de Roosevelt Road in Tai pei, ligt één van de beste VOC-bibliotheken ter wereld. Trotse eigenaar van de meer dan 20.000 banden is de 86-jari- ge historicus Tsao Yung-ho. Als lid van de prestigieuze Acade- ïnia Sinica doet Tsao onvermoei baar onderzoek naar het Neder landse aspect in de historie van Taiwan. „Het VOC-verleden is fascine rend en vormt de basis voor de geschiedschrijving van dit ei land. Zonder de Nederlanders hadden we geen geschreven bronnen gehad over de tijd voor dat de Chinezen naar het eiland kwamen", zegt Tsao, onder het felle licht van tl-buizen. Wat opvalt is het ontbreken van een computer of schrijfmachine. „Ik werk nog steeds met pen en papier", lacht Tsao. „Ik kan niet tikken en een computer heb ik dus met. Als ik denk, denk ik in Taiwanees, Japans en Neder lands tegelijk. Zo'n computer is er volgens mij nog niet." De hoogleraar is een buitenbeentje. Als een van de weinigen ter we reld spreekt hij vloeiend in oud-Nederlands, doorspekt met Engels en Taiwanees. Tsao is hoogleraar maar zakte voor zijn toelatingsexamen hoger onder wijs. Hij is ook de eerste die de VOC-geschiedenis in Taiwan zo boeiend vond dat hij er een stu die van maakte. Entrepot „Het boeide mij mateloos. De Nederlanders zijn nog geen 40 jaar op Taiwan geweest. Het ei land vormde niet meer dan een entrepot voor de handel met Ja pan en China. Het lag daarvoor, ideaal", stelt Tsao. „Taiwan was een winstgevende kolonie, maar er kwam ook veel voor terug." Hij haalt een uitga ve uit 1933 van de Taihoku Im perial University in Tokio van de plank. „De zendelingen die met de VOC meereisden introduceer den het alfabet", doceert Tsao. Het boek bevat afbeeldingen van zendelingen en brieven in het Nederlands, geschreven door iemand van de Sin- kan-stam. Achterin staat een lijst van Nederlandse woorden met de vertaling in Sinkan-taal. De zendelingen leerden Taiwa nese stammen het Nederlandse alfabet te schrijven. Via de VOC kwamen suiker en rijst het land in en kreeg Taiwan een gestruc tureerd bestuur. De intellectuele uitdaging van Tsao begon toen hij 20 was. Hij was gezakt bij het toelatingsexa men hoger Onderwijs, maar dat weerhield hem niet van studie. Taiwan was destijds een Japan se kolonie, dus lag een reis naar Tokio voor cle hand. Daar vond Tsao professor Iwai Seiichi die bereid was hem Nederlands te leren. „De sleutel tot kennis lag in het kunnen lezen van de VOC-documenten die in de ar chieven lagen. Ik moest wel." Na de Tweede Wereldoorlog ging Tsao naar Taiwan terug en begon hij met zijn levenswerk: het verzamelen, laten uittikken, vertalen en bewerken van alle dagregisters die door de VOC op Taiwan geschreven waren. Deze documenten gaven een beeld van de dagelijkse activiteiten van de handelscompagnie. Tsao is er nog steeds mee bezig. „Hoe veel uur ik er in heb gestoken weet ik niet. Ik héb het nooit bij gehouden. Het ging mij om het resultaat." Dat resultaat staat op de bovenste plank in zijn bi bliotheek: 56 dikke, in blauw le ren omslag gebonden boeken. Er is plaats voor nog een stuk of vijftien delen. Door Tsao is het Nederlandse verleden op het eiland nu goed gedocumenteerd en geniet Ne- professor in 2002, benoemd tot derland een uitstekende reputa- officier in de Orde van Oranje tie. Als dank werd de selfmade Nassau. GPD STOCKHOLM - Zweedse brandstichters die het ieder jaar hebben voorzien op de traditionele strooien kerstbok in de stad Gavle, komen dit jaar waarschijnlijk bedrogen uit. Het is hun sport om de bok binnen enkele dagen in vlam- men te laten opgaan, zodat het nieuwe jaar niet haalt. De gemeente heeft het beest ech ter ondergedompeld in brand werende chemische middelen en iedereen kan de bok boven dien via een webcam 'bewa ken'. De kerstbok wordt sinds 1966 jaarlijks gebouwd op het plein van de stad, maar slechts tien van de strooien dieren hebben ongedeerd het het 13 meter hoge gevaarte nieuwe jaar begroet. ANP De 86 wan. ■jarige Taiwanese historicus Tsao Yung-ho geldt sinds 1945 als pionier op het gebied van het Nederlandse koloniale verleden op Tai- foto Erwin Tuil/GPD van onze redactie buitenland BRUSSEL - De EU-landen bleken gisteren te verdeeld om te beslissen over toelating van genetisch aangepaste aardappelteelt in Europa. Deskundigen van de landen laten een be sluit over aan een vergadering van minis ters, die over enkele maanden plaatsvindt. Het Duitse concern BASF had de aardappel soort ontwikkeld, omdat die meer zetmeel oplevert dan andere soorten. Het bedrijf wil de soort laten telen voor industriële produc ten, zoals papier. Het EU-agentschap voor veilig voedsel EFSA vindt de genaardappel even veilig als gewone. De milieugroep Friends of the Earth, waarbij Milieudefen sie is aangesloten, vindt de verwachte teelt een ramp. De organisatie voorziet dat de ge netisch aangepaste plant zich kruist met an dere aardappelrassen. Het sluit ook niet uit dat de aardappel uiteindelijk toch op het bord van consumenten belandt. ANP China wil af van draak als symbool PEKING - Na duizenden jaren wil China af van de draak als nationaal symbool, omdat die op andere landen te agressief zou kunnen overkomen. Dat heeft de krant Chi na Daily gisteren gemeld op gezag van professor Wu You- fu die aan het hoofd staat van een commissie, die onder zoek doet naar een nieuw symbool om China internatio naal te presenteren. De Chinese draak is in het Aziatische land een symbool van onder meer geluk en macht. Al 7000 jaar geleden dook de draak op in een Chinese legende. Volgens Wu be schouwen veel niet-Chinezen de Chinese draak als een symbool van macht en agressie. ANP EU begint zes hightechprojecten BRUSSEL - De EU gaat zes grote technologieprojecten oppakken. Met miljarden euro's EU-steun moet grondig onderzoek komen naar vooral milieuvriendelijkere vlieg tuigen, waterstofenergie, satellieten die aardlagen bekij ken, nanotechnologie en snellere methoden om het effect van medicijnen te voorspellen. Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) heeft dat gisteren gemeld na een EU-vergadering. „Dit geeft aan waar we over twintig jaar willen staan met de Europe se techniek", aldus Van Gennip. „We hebben steun be tuigd, maar wel aangedrongen dat we nu snel doorpak ken. We willen gauw concrete voorstellen zien." ANP Bouwen door Chinese Muur beboet HOHHOT - Een Chinese bouwonderneming heeft een boe te van bijna 50.000 euro gekregen voor het bouwen van een snelweg door de Chinese Muur in de noordelijke regio Binnen-Mongolië. Dat heeft het Chinese staatspersbu- reau Xinhua gisteren gemeld. Een Chinese regeringsfunctionaris zei dat door de bouw van de weg grote schade is aangebracht aan de Chinese Muur en drie oude dorpen die een beschermde status heb ben. Het bouwbedrijf was in maart zonder toestemming van Peking begonnen met de bouw van de snelweg. ANP Rechter ziet buitenlands strafblad BRUSSEL - Rechters krijgen bij een strafzitting voor taan ook informatie over buitenlandse veroordelingen van een verdachte. Ministers van Justitie van de 25 EU-landen hebben gisteren ingestemd met een voorstel daartoe. De x-echters krijgen nu veelal alleen het binnenlandse strafblad te zien. Rechters geven soms een hogere straf aan hardleerse verdachten die al eerder zijn veroordeeld. „Dit is een erg belangrijk besluit, dat de gelijke behande ling van overtreders vooruit helpt", zei de Finse minister Leena Luhtanen die de vergadering voorzat. ANP Douaneregels worden simpeler BRUSSEL - Bedrijven hoeven vanaf 2010 aanzienlijk minder tijd te besteden aan formulieren Voor invoer of ex port van en naar landen buiten de Europese Unie. De EU moet de gegevens flink versimpelen en elektronisch ma ken, zo stelden staatsscretaiis Van Gennip (Economische Zaken) en haar collega's van andere EU-landen gisteren in Brussel. ANP Seksschandaal bedreigt Poolse regeringspartij WARSCHAU - De top van de Poolse regeringspartij Sebeor- brana (Zelfverdediging) is in ver legenheid gebracht door een seksschandaal. Partijleider Andrzej Lepper en het vooraanstaande Kamerlid Stanislaw Lyzwinski zouden jonge wouwen in ruil voor seks baantjes in het partij-apparaat hebben gegeven. Eén van de be trokkene, Aneta K., heeft dit in de krant Gazeta Wyborcza ont huld. Aneta K. was hoofd van het partijbureau in de Tweede Kamer. Lepper heeft de aantijgingen van Aneta K. van de hand gewe zen. Hij heeft de procureur-gene raal gewaagd een onderzoek in te stellen. Daarnaast eist hij ex cuses van de journaliste die het verhaal optekende. Lepper gaf toe Aneta K. te kennen, maar ontkende ook maar enige seksu ele relatie met haar te hebben. „Het is een belediging voor mijn gezin", aldus Lepper. In 2001 kreeg Aneta K. naar ei gen zeggen een tip van een vrien din die bij de partij werkte, maar seks afwees. Zij diende een vervangster te zoeken en kwam op Aneta. Een dag latei- werd ze met een auto opgehaald en naar een hotel gebracht waar ze de nacht met Lepper door bracht. Twee dagen later kreeg ze een baan bij het partijbureau in de Tweede Kamer. Eerst als plaatsvervangend hoofd; later, nadat ze seks had gehad met Lyzwinski, werd ze hoofd van het bureau. Aneta werd uiteinde lijk ook Kamerlid. Vorige maand raakte zij bij de verkie zingen haar zetel kwijt. „Vijf jaar lang dacht ik: 'Duizenden vrouwen doen het, dus waarom ik niet?' Maar ik heb er nu ge noeg van", aldus Aneta. In de krant worden nog vier an dere vrouwen opgevoerd die allen in ruil voor seks een baan bij Sebeorbrana kregen. GPD Tyfoon Durian HANOI - De Vietnamese autori teiten zijn gisteren wegens de verwachte komst van de tyfoon Durian begonnen met de evacua tie van tienduizenden inwoners van kustprovincies. Durian eiste het afgelopen week einde veel levens in de Filipij- nen. De wervelstorm koerst on dermeer af op de populaire bad plaats Nha Trang. ANP/AFP Madonna's adoptie van de een jaar oude David Banda uit Mala wi is al wekenlang wereld nieuws. Vader Yohane Banda (32), die zijn zoon uit pure ar moede weggaf aan de popster, begrijpt niks van alle ophef. Hij is boos op de mensenrechtenor ganisaties die de adoptie aan vechten. „Als Madonna David moet teruggeven, wie zorgt er dan voor mijn zoon?" door Ferdi Schrooten LIPUNGA - Op het stoepje van het witte hutje met rieten dak zit een trots en gelukkig man. Ja, Yohane Banda is zijn zoontje David kwijt. Maar het jongetje verblijft nu alweer bijna twee maanden bij Madonna in Groot-Brittannië. Vader heeft niks meer van zijn zoon ge hoord. „Maar hij heeft het goed", zegt de boer, net terug van zijn lapje grond waar hij maïs verbouwt. Alleen al de school waar David straks naartoe gaat, kost vol gens zijn vader jaarlijks drie mil- joen kwacha, bijna 17.000 euro. Een godsvermogen voor een ar me boer, tot voor kort weduw naar bovendien. Davids moeder stierf zeven dagen na de geboor te. „Ze had te veel bloed verlo ren", vertelt de vader, die David na de dood van zijn vrouw naar het nabijgelegen weeshuis Ho me of Hope bracht. Geen toekomst In zijn dorpje Lipunga, tussen de tabaksvelden bij de grens met Zambia, dat achter de heu vels ligt, zag Yohane Banda geen toekomst voor David. „Ik kon niet voor hem zorgen. Ik moet elke dag werken op het land." Door ondervoeding - en ziektes als malaria halen veel kinderen hier in Mchinji Dis trict van Malawi hun vijfde ver jaardag niet. Een lot dat ook voor David dreigde. „Hij was niet sterk", zegt zijn vader, be deesd. Lipunga, vijftig kilomter verwij derd van de asfaltweg naar Zam bia, heeft geen elektriciteit of stromend water. Douchen en ko ken gebeurt in de open lucht. Een stenen mini-hutje met een gat in de vloer is de wc. Nu en dan zijn er in Malawi, verhalen over moeders die hun pasgebo ren baby's in deze 'pit-latrines' gooien, omdat ze niet voor het kind kunnen zorgen. De kinde Yohane Banda (r) over zijn zoontje David: „Ik hoop dat hij een beleefde, nederige man wordt. Meer vraag ik niet van God." foto Ferdi Schrooten/GPD ren verdrinken in de stront. Yo hane Banda ontkent dat de adoptie zonder zijn toestem ming is gebeurd, zoals diverse media hebben gemeld. Madonna koos David in oktober uit tij dens een toernee langs een aan tal weeshuizen in Malawi. Op de rechtbank in de hoofdstad Li longwe heeft Yohane Madonna ontmoet en de adoptiepapieren getekend. „Een mooie, aardige vrouw", herinnert de vader zich de popdiva. Diezelfde rechtbank in Lilong we is al wekenlang het toneel van een twist over de rechtma tigheid van de adoptie. Volgens een oude wet mogen buitenlan ders geen kinderen uit Malawi adopteren, tenzij ze er al ander half jaar verblijven. Madonna was slechts een paar dagen in Malawi. Klassenjustitie en ille gale adoptie, is het oordeel van mensenrechtenorga nisaties „Onzin", zegt de vader van Da vid. „De adoptie is voorlopig. Over vier jaar riioet Madonna te rugkomen met David. Als dan al les goed met hem is, mag ze hem weer mee terugnemen, voor goed." Voor de mensenrechtenorganisa ties heeft Yohane Banda geen goed woord over. „Mensenrech ten? Voor de adoptie hebben de ze organisaties zich nooit over ons ontfermd." De vader snapt dan ook niet dat de rechters in Lilongwe deze week hebben be sloten de mensenrechtenorgani saties te horen in het proces over 'Madonna-gate'. „De orga nisaties denken alleen aan zich zelf. Ze maken veel lawaai om geld van donoren binnen te ha len. Maar als Madonna straks van de rechters David moet te ruggeven, wie zorgt er dan voor hem?" Davids adoptie heeft Yo hane Banda financieel genoeg lucht gegeven om te kunnen her trouwen, met de tien jaar jonge re Flora Kamanga. Ze willen graag een nieuw kind. Maar Yo hane is geen rijk man, zoals som mige media beweren, „Ik heb geen geld gekregen voor de adoptie." Alleen wat huwelijks cadeaus: een paar metalen bor den en mokken, dertig euro aan kwacha's en een shirt, met de Eiffeltoren erop. Mapje met foto's In Yohanes hut van drie bij vier meter zijn de muren beplakt met kleurige krantenadverten ties van Game, een Zuid-Afxl- kaanse elektronicaketen. De af gebeelde camera's.en tv's zal Yo hane nooit kunnen betalen. Een aandenken aan zijn zoon heeft hij niet. Aan de muur hangt een doorzichtig mapje met foto's, maar op geen daarvan is David te zien. In de hoek staat het ge raamte van een paraplu. Yohane hoopt zijn zoon nog eens te ontmoeten als die over vele jaren volwassen is. Het maakt de vader niet uit wat voor beroep David straks heeft: dokter, boer, leraar, misschien wel popster of profvoetballer. Hij moet er om lachen. Dan, se rieus: „Ik hoop dat David zich zelf en zijn gezin kan onderhou den. En dat hij een beleefde, ne- dex'ige man wordt. Meer waag ik niet van God." GPD door Esther de Jong JAKARTA - In de donkere zaal houden mensen lichtgevende sta ven omhoog, het publiek deint mee op de oude hit Kon ik maar even bij je zijn van Gordon. Men sen klappen uitzinnig wanneer de zangeres de laatste regels zingt. Het lijkt een zangwed strijd in Nederland, maar niets is minder waar: buiten is het 35 graden, dit is de hoofdstad van Indonesië, Jakarta. De zangeres is een van honder den jonge Indonesiërs die hier Nederlands studeert en meedoet aan een zangwedstrijd. Ze ho pen allemaal op een goede baan als vertaler of leraar. Anderen volgen Nederlands als bijvak. Voor rechten- en geschiedenis studenten is dat een vereiste. Zij hebben het nodig om het voorna melijk Nederlandse bronnenma teriaal te begrijpen. Tussen 1600 en 1950 zijn meer dan hon derdduizend boeken in het Ne derlands verschenen, die een ba sis vormen voor de hedendaagse wetgeving van Indonesië en een deel beschrijven van de geschie denis van het land. De dertigjarige Irev Chaniago is na haar studie Nederlands gaan werken op de Nederlandse Inter nationale School in Jakarta. „Mijn ouders vonden het leuk dat ik Nederlands ging stude ren. Zij hebben mij nooit ver teld over de slechte dingen die de Nederlanders hebben ge daan." Moderne taal Het Erasmus Taaicentrum in Ja karta, dat deze zang- en taai wedstrijd organiseert, werd 25 jaar geleden opgericht als insti tuut om het Nederlands als vreemde taal te onderwijzen in Indonesië. „Dat is namelijk wat de Nederlandse taal hier nu is, een moderne vreemde taal", ver telt Hans Groot, projectleider van het centrum. Toch geeft ook hij aan dat het koloniale verle den niet is uit te vlakken. „In het Nationaal Archief staat ze ventien kilometer aan Neder landstalige boeken. Dat is niet te vex'talen." Met de zang- en spreek'wedstrij den in het Nederlands probeert het Taaicentrum meer cursisten te trekken. „We zitten al een paar jaar op zo'n 1500 cux'sisten per jaar. Na een lichte daling zijn we bij onszelf te rade ge gaan en tot de conclusie geko men dat het hardere immigratie beleid van Den Haag ook ons parten speelt", legt Gx-oot uit. Voor een aantal Indonesiërs is Nederlands leren nog steeds uit den boze. „Toen ik aan mijn ouders vertelde dat ik Neder lands ging studeren, was hun eerste reactie: waarom wil je de taal van de onderdi'ukker le ren?", vertelt Sarah Sayekti, ver taalster en televisiejournalist voor de KRO.Sayekti wint de spreekwedstrijd met een voox'- dracht van zestig seconden over de verschillen tussen de Neder landse en Indonesische vrouw. „Ik voel veel meer vrijheid in de Nederlandse taal, ik kan mij er beter in uiten", verklaart ze. De meeste studenten denken ook niet meer aan de koloniale tijd al ze Nederlands horen. „Na tuurlijk bestaat er een histori sche band tussen Nederland en Indonesië", zegt vierdejaars stu dent Fa jar Nugraha. „Maar dat moet los gezien worden van de taal. Voox-bij is voorbij." GPD Amerikaanse ambassadeur VN stopt ermee WASHINGTON - De omstreden Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, John Bol ton, stopt binnen enkele dagen. Volgens woordvoerster D. Peri- no van het Witte Huis heeft pre sident George Bush met tegen zin ingestemd met de beslissing van de diplomaat temg te tre den wanneer het Congi*es met re ces gaat. Dat gebeurt vermoede lijk eind deze .week. De presi dent ziet in dat het een zinloze strijd is om de diplomaat door het Congres geaccepteerd te krij gen. Bush benoemde in de zomer van 2005 Bolton per presidentieel de creet tot ambassadeur bij de vol- kerenox-ganisatie en omzeilde daarmee het Congres dat niets wilde hebben van Bolton. ANP/AFP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 7