EEUWSE COURAN Gevangenispersoneel voert actie Val Dekker verpest feestdag Rabobank PZC e france üm®! to Rijkswaterstaat zorgt voor snellere hulp op rijkswegen 12 Directies doen mee aan verzet tegen bezuinigingsplannen China lonkt naar Rosneft 27) zm 3 Perioden met zon, later toenemende kans op een onweersbui. Matige zuid westenwind. Maxima 25 tot 28 graden. 248e jaargang no. 156 woensdag 5 juli 2006 los nummer 1,25 PZC Plastic plaag voor oud papier door Jan Salden en Emile Calon DEN HAAG - Gevangenis- personeel verzet zich mas saal tegen de bezuinigings- plannen van minister Don- ner van Justitie. Bewakers vrezen dat diens nieuwe plannen voor het gevange niswezen de veiligheid aan tasten. Gevangenisdirecteu ren hebben zich aangeslo ten bij het protest. Justitie kondigde eind mei aan dat de reorganisatie van het ge vangeniswezen een kleine zeven honderd banen gaat kosten. De taak van bewakers wordt voor een groot deel overgenomen door camera's. Verder moeten voortaan minder bewaarders toezicht houden op hetzelfde aantal gedetineerden. Nu is die verhouding één op 12, maar dat wordt één op 24 en bij sommige activiteiten, zoals tijdens het luchten, één op bijna honderd gedetineerden. Justitie wil het nieuwe stelsel op 1 september bij wijze van proef invoeren in zeven penitentiaire inrichtin gen. Torentijd Directeur J. Verheij van Toren- tijd in Middelburg zegt dat het voornemen bestaat om de reor ganisatie in zijn inrichting op 1 januari in te voeren. Het perso neel in Middelburg is ingelicht over de plannen om meer hulp middelen als camera's in te zet- WK voetbal «✓2006 ten. Het zal ook leiden tot ver schuivingen van werkzaamhe den. In Middelburg is van on rust onder het personeel geen sprake, aldus directeur Verheij. Maar volgens de groepsonderne- mingsraad van het Nederlandse gevangeniswezen en de bonden zijn de plannen een bedreiging voor de veiligheid van het perso neel. Verontruste bewaarders hebben een website opgezet, waar inmiddels tientallen reac ties zijn binnengekomen. „De be zuinigingen snijden niet meer in het vel, maar in het vlees", schrijft een 'bezorgde werkne mer'. Een collega roept op tot ac tie. „Het wordt tijd dat we ons gaan beraden op andere stappen dan lijdzaam toezien hoe onze huid weer goedkoop verkocht wordt. De tent moet dit keer maar plat. Het kan niet anders." In gesprekken met de directie van de Dienst Justitiële Inrich tingen (DJI) eisten de vakbon den dat ze alsnog bij de plannen betrokken worden. Maar die ge sprekken liepen op niets uit. „De houding van de directie is: we willen met jullie overal over praten, maar onze plannen zet ten we hoe clan ook door", aldus bestuurder Jan-Willem Dieten van vakbond Abvakabo. Volgens hem heeft actievoeren nu geen zin, gezien de vakantie periode. „Maar als er niets aan de situatie verandert, behoort het zeker tot de mogelijkhe den." De ondernemingsraad is inmid dels gevraagd voor 15 juli op de plannen te reageren. „Maar we kunnen niet beloven dat we dat gaan redden", zegt voorzitter Rob Engel van cle groepsonder- nemingsraad van het gevange niswezen. Hij betwijfelt of de proef met het nieuwe detentie stelsel al op 1 september van start kan gaan. De Nederlandse Vereniging van Gevangenisdirecteuren deelt de bezwaren van de bonden en de Italië verspert Duitsland weg naar finale WK DORTMUND - Italië heeft zich gisteravond als eerste ploeg ge plaatst voor de finale van het wereldkampioenschap voetbal. In de halve eindstrijd was de ploeg te sterk voor gastland Duitsland: 2-0. Het beslissende doelpunt viel pas in de tweede helft van de verlenging. Linksback Fabio Grosso maakte in de 119e mi nuut de 1-0, Del Piero was een minuut later ook succesvol en zorgde voor de eindstand: 2-0. In de finale speelt de ploeg te gen de winnaar van het duel tus sen Portugal en Frankrijk. ANP pagina 15 WK voetbal Gezichtsscan TILBURG - De gemeente Til burg gaat op 1 januari een ge zichtsscan invoeren voor de drie zwembaden en het ijssportcen- trum. De scan moet overlast van jongeren tegengaan.Wie de scan weigert, komt ijsbaan of zwem bad niet in. De scan is onderdeel van een pakket maatregelen die deze gelegenheden veiliger moet maken. GPD Flitskasten krijgen digitale camera's DEN HAAG - De flitskasten waarmee snelheids- en rood- lichtovertredingen worden vast gelegd worden geleidelijk alle maal voorzien van digitale came ra's. De ombouw begint binnenkort. Het gevolg zal zijn dat bekeurin gen sneller bij de automobilist op de deurmat vallen. Ook zul len de flitskasten permanent in bedrijf zijn. Nu staan ze stil als het filmrolletje vol is. GPD I Gevreesd wordt dat de carrière van Erik Dekker, die gisteren op weg naar Valkenburg zwaar ten val kwam, voorbij is. van onze sportredactie VALKENBURG - Rabobankrenner Erik Dekker is gisteren zwaar ten val geko men in de Touretappe naar Valkenburg. Het had een feestdag moeten worden voor de Nederlandse equipe met een aan komst in Limburg, maar het werd een treurdag. De 35-jarige Erik Dekker, bezig aan zijn laatste Ronde van Frankrijk, ging op 60 kilometer van de finish tegen het asfalt, net als de Amerikaan Fred Rodriguez. Beiden werden afgevoerd per ambulan ce. De Nederlander hield aan de smak zware schaafwonden, een aangezichts trauma, enkele gebroken tanden, een her senschudding en een gescheurde boven lip over. Gevreesd wordt dat dit het ein de betekent voor de carrière van de Drent. De etappe werd gewonnen door de Duit ser Matthias Kessler, die na enkele kilo meters voor de finish er tussenuit kneep. De Belgische sprinter Tom Boonen werd vierde en nam de gele leiderstrui over van de Noor Thor Hushovd. door René Schrier GOES - Zeeland heeft giste ren in de middag en vroege avond te maken gehad met ma tige smog. De twee Zeeuwse meetpunten van het Rijksinsti tuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleerden dat in Philippine tussen drie en vier uur uur de minimum waarde voor matige smog, als het gaat om de hoeveelheid ozon, overschreden werd. Er is sprake van matige smog als de hoeveelheid ozon 180 mi crogram per kubieke meter lucht is. Om vier uur werd een waarde van 181 microgram per kubie ke meter lucht gemeld. Tussen zes en zeven daalde de hoeveel heid ozon snel onder de mini mumwaarde voor matige smog. Het meetpunt Zierikzee steeg tussen vier en vijf uur boven de waarde voor matige smog als het gaat om de hoeveelheid ozon en dat liep op tot 205 mi crogram per kubieke meter lucht rond zeven uur. Tussen zeven en acht daalde die hoeveelheid snel tot 169 mi crogram per kubieke meter lucht. Het landelijke beeld liet zien dat de hoeveelheid ozon voor- Melingen van Dinsdag 4 juli ►J; prv Metingen 11.00 uur Zierikzee 12.00 uur KTS! 13.00 uur (TTTM i 14.00 uur Ifim 15.00 uur I 16.00 uur 17.00 uur Hl" 18.00 uur KIW 19.00 uur 20.00 uur mw» I Metingen Philippine 11.00 uur Pin 12.00 uur ffTTBI 13.00 uur 14.00 uur 15.00 uur 16.00 uur 17.00 uur 18.00 uur :iga 19.00 uur ITIT/ff) I 20.00 uur 0-180 180-200j200-220|220-240^M0^ matig ernstig ©Kees Lammers/PZC - Bron: RIVM al in het zuidwesten van Ne derland opliep vooral vanaf vier uur. Rond acht uur had alleen de re gio Den Haag nog te maken met hogere waarden. door Emile Calon MIDDELBURG - Automobilis ten die op rijkswegen een aanrij ding krijgen, kunnen in het ver volg sneller op hulp rekenen. Eenvoudig politiewerk wordt namelijk overgenomen door weginspecteurs van Rijkswater staat. Omdat zij, toch al 'op en langs de weg aanwezig zijn', al dus J. de Jonge van Rijkswater staat Zeeland, zullen ze vaak sneller bij een ongeval zijn dan de politie. De verkeershinder zal volgens hem door de snellere hulp minder lang gaan duren. Het verbeteren van de doorstro ming van het verkeer na een on geval is het belangrijkste doel van de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de politie. Weginspecteurs van Rijkswater staat nemen daarom politieta ken over bij eenvoudige aanrij dingen zonder letsel. Ook zijn ze bevoegd om verkeer stil te zet ten en aanwijzingen te geven. Een proef in de regio Eindhoven was zo succesvol, dat deze werk- OR. „Wij vinden dat je beter over de consequenties moet na denken. Nu worden de plannen in een vloek en een zucht inge voerd", aldus voorzitter Jan van den Brand. Gevangenisdirecteuren dreigen volgens hem 'zetbazen van Justi tie' te worden, die geen beslui ten meer mogen nemen over ver loven en sancties tegen gedeti neerden. „Maar wie die taken overneemt, is volstrekt onduide lijk." GPD 1. Kessler 4.57.54 2. Rogers 0.05 3. Bennati z.t. 40. Boogerd z.t. ALG. KLASSEMENT 1. Boonen 14.52.23 (foto) 2. Rogers 3. Hincapie 0.05 j 44. Boogerd 0.41 zie pagina's 16 en 17 Meer over de TOUR op de PZC-site: www.p7r..nl Straatfestival laat Vlissingen dansen Koffieshops gaan boekje te buiten Twee op de vijf koffieshops houden zich niet te allen tijde aan de regels. Dat blijkt uit een onderzoek van justitie naar het koffieshopbeleid. De vergrijpen variëren van het verstrekken van wiet aan minderjarigen en het maken van reclame tot het zorgen voor overlast f" voor omwonenden. Buitenlucht moet schoner De provincie komt met een actieplan om de hoeveelheid fijn stof en stikstofdioxide in de buitenlucht terug te drin gen. De provincie gaat de regels voor het verlenen van ver gunningen verscherpen en de controles bij bedrijven op voeren. Ook wil de provincie onder meer schone bussen in het openbaar vervoer en verbetering van de doorstroming van verkeer. Varia: 2; Binnenland: 3: Feiten Meningen: 4; Buitenland: 5; Economie: 6; Radio Televisie: 7; Zeeland: 9, 11, 12 en 13; Sport: 15, 16, 17 en 19; Kunst: 21, 22, 23 en 25; Uit: 26 en 27. door Jasper van de Kerkhof DEN HAAG - De Chinese staats oliemaatschappij China Natio nal Petroleum zou een miljar- denbelang willen nemen in het Russische staatsolieconcern Rosneft. Daarvoor willen de Chinezen wel meer toegang tot de Russi sche energiemarkt. Rosneft gaat op 14 juli naar de effectenbeur zen in Londen en Moskou. China National zou dan voor drie miljard dollar een belang willen kopen in Rosneft, op voor waarde dat Rosneft nauwer gaat samenwerken met de Chine zen. Dat geldt dan ondermeer bij de ontwikkeling van een olie veld in Siberië. GPD foto Frank Fife/EPA (Advertentie) Het was de tweede keer dat de Tour Val kenburg aandeed. Volgens schattingen van de autoriteiten was het er gisteren be duidend rustiger dan in 1992. ANP pagina 16 Priem één dag baas op de Cauberg pagina 17 Boonen pakt groen en geel Vandaag is bij u de Ondernemer bezorgd Heeft u de Ondernemer niet ontvangen? (Advertentie) wijze nu ook in Zeeland wordt ingevoerd. Bij Rijkswaterstaat Zeeland zijn vijf inspecteurs opgeleid. Vier van hen zijn tijdens de och tend- en avondspits altijd op de weg. Mensen die betrokken zijn bij een aanrijding, kunnen de po litie blijven waarschuwen. De politie neemt contact op met de verkeerscentrale van Rijkswater staat. Die leidt de weginspec teurs vervolgens naar de plaats van het ongeval. Daar zetten ze de weg af en zorgen dat betrok ken wagens op de vluchtstrook komen of weggesleept worden. Eerst maken ze foto's, zodat pre cies vastligt hoe de situatie was die we aantroffen." Het bergen van wagens gaat ook sneller. Rijkswaterstaat heeft contracten afgesloten met Zeeuwse bergers. Vroeger was het zo dat er een berger moest komen die een contract had met de verzekeraar van de automobi list. „Als er dan iemand uit Lim burg een ongeval kreeg moesten we wachten op een berger uit Limburg", aldus de Jonge. plaats telefoon: O Noteert u mij voor een proefabonnement van 5 weken voor 14,95 Ik geel daarbij éénmalig toeslemming voor automatische incasso van dit bedrag van mi|n rekeningnummer. Ik heb de laatste due maanden geen proefabonnement gehad. O Noteert u mij voor een vast abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: CD per maand met automatische incasso 20.55)' Q per kwartaal met automatische incasso 59.75)' CJ per jaar met automatische incasso 229.201*. mei gratis PZC-paraplu Kijk op www.pic.nl/abonmen, bei gratis 0B0O - 0231231 ol slum tlere bon naar PZC, aldeling leierssen/ice Aniwooidnummer 713,4460 WB Goes 8"711688H5555301 het alfabet van Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 1