Vuile buitenlucht moet schoner PZC Pastorale Nisse blijft tuinfeest Buitenlandse studenten volgen cursus op Zeeuwse carillons 13 Provincie komt met actieplan voor verminderen fijn stof Badgasten zijn er vroeg bij Theater Kwark voert voor allerlaatste keer stuk Stormkracht op woensdag 5 juli 2006 oor Rinus Antonisse fllDDELBURG - De hoeveel- eid fijn stof in de Zeeuwse bui- i enlucht moet omlaag. Het dage- ijks provinciebestuur zet hier door alle zeilen bij. Er komt een itgebreid pakket maatregelen. I lelangrijkste drijfveer is be- cherming van de gezondheid an de Zeeuwse burger. Want E ,ndanks milieumaatregelen be- ,at de buitenlucht nog altijd ho- e hoeveelheden verontreinigen- e stoffen, vooral fijn stof en tikstofdioxide (N02). Iet actiepakket komt bovenop naatregelen die al op Europees n nationaal niveau getroffen /orden om het fijn stof terug te lengen. Dit en volgend jaar rekt het provinciebestuur er in otaal 300.000 euro voor uit. jen belangrijke maatregel is treven naar een afname van de ijn stof-üitstoot door indu- I triële bronnen met 30 procent tussen nu en 2010). De provin cie wil dat bereiken door stren- 'ere vergunningen en scherpere ontroles voor bedrijven. Vast mderdeel van vergunningaan vragen wordt een luchtkwali- Andere maatregelen lie aan de orde komen, zijn: schone bussen verplicht stel- èn in het openbaar vervoer; i zorgen voor een schoon eigen wagenpark en vloot bij de pro- rincie (om het goede voorbeeld e geven); i verbeteren doorstroming op jestaande wegen en afscher- nende of zuiverende ingrepen :öp knelpunten; verbeteren van het aanbod ian andere vervoermogelijkhe- ;rden dan de automobiel. jBij de opzet van het actieplan is naar maatregelen die de grootste effecten hebben op le luchtkwaliteit en de gezond- ïeid. Daarnaast spelen techni sche haalbaarheid en snelheid van uitvoering een rol. )e provincie zet allereerst in op icties die direct uitvoerbaar zijn. Dat gebeurt mede in sa- nenwerking met gemeenten en vaterschappen, die als wegbe- ïeerders een bijdrage kunnen le- kunst veren aan plaatselijke afname van de fijn stof-concentratie in de buitenlucht. Wat de precieze gevolgen voor de luchtkwaliteit in Zeeland zijn, kan het dage lijks provinciebestuur niet op de microgram nauwkeurig aan geven. Ondanks het actieplan blijven tegen 2010 toch nog en kele knelpunten bestaan, waar de normen regelmatig over schreden worden, met name in en om de havengebieden en op drukke stadswegen. Die zullen waarschijnlijk in 2015 zijn opge lost. De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in Zeeland zijn de industrie en het verkeer (met inbegrip van de scheep vaart). Die zijn ook verantwoor delijk voor de uitstoot van stof fen die het meest schadelijk zijn voor de gezondheid. Luchtverontreiniging kan lei den tot klachten aan luchtwe gen, hart en bloedvaten. In het bijzonder bij mensen uit gevoeli ge groepen zoals ouderen, kinde ren en mensen met een hart- of longziekte. Naast het gezond heidsaspect is aanpak van fijn stof ook uit economisch oog punt van belang. Door over schrijding van de normen kan een streep gehaald worden door geplande projecten, zoals aan leg van een WCT, uitbreidings plannen van gemeenten en nieu we wegen. ~k:. VLISSINGEN - De een is bepakt en bezakt met tentjes, parasols en koelboxen, de ander heeft aan een handdoekje voldoende. De eerste badgasten meldden zich gister morgen al tussen acht en negen op het strand bij Vlissingen. Zij hadden de beste plaatsen voor het uitzoeken. foto's Ruben Oreel Waarnemend secretaris Euregio GENT - Het secretariaat van de Euregio Scheldemond in Gent heeft sinds kort een nieuwe secretaris. Hans de Jon ge vervangt voorlopig voor onbepaalde tijd de ernstig zie ke André van Trigt. De Jonge was al aan het secretariaat verbonden als coördinator van het Eures-programma, dat grensoverschrijdend actief is op de Europese arbeids markt. De geboren Goesenaar was voorheen vestigingsma nager van het Centrum voor Werk en Inkomen Terneu- zen-Oostburg. Succesvolle aanpak wietplantages STEKENE - Na een tip van de Zeeuwse politie heeft de lokale politie van Sint-Gillis-Waas en Stekene een wiet- plantage ontmanteld in Stekene, op een steenworp af stand van de grens. De 55-jarige bewoner is opgepakt. In zijn huis werden duizend wietplanten, gereed voor de oogst, aangetroffen. De installaties en de planten zijn ver nietigd. De Stekenaar teelde de wiet voor een Nederland se opdrachtgever. Dat was ook ruim een week geleden het geval toen de politie in Sint-Pauwels, boven Sint-Ni- klaas, een plantage met zo'n vijfhonderd planten ontman telde. De 35-jarige bewoonster en haar vriend bleken ook nog een halve kilo wiet in huis te hebben. De vrouw werd voorlopig vrijgelaten, de man werd opgesloten. In enkele maanden tijd rolde de politie in het Waasland, meestal na tips vanuit Nederland, negen plantages op. De opdracht gevers waren steevast Nederlanders, die de Vlamingen veel geld betalen voor de wietteelt. De Nederlanders wij ken, volgens het parket in Dendermonde en Gent, uit naar de Vlaamse grensstreek om de aangescherpte contro les in Nederland te ontvluchten. Dankzij nauwe samen werking met de Nederlandse recherche treedt de Vlaamse politie succesvol op tegen de illegale kwekerijen, meestal ondergebracht in afgelegen boerderijen en woningen. Inbraaktest op site politie MIDDELBURG - De Zeeuwse politie heeft een inbraak test op haar site (www.politie.nl/zeeland) gezet. Via die anonieme test kunnen mensen nagaan of hun woning af doende beveiligd is. Volgens de politie slaan inbrekers per jaar in heel Nederland zo'n 100.000 keer toe. Door een wo ning beter te beveiligen neemt het risico dat er ingebroken wordt af, aldus de politie die zegt dat beter beveiligen vaak al met eenvoudige maatregelen kan. De politie bena drukt wel dat de test geen garantie vormt tegen inbraken, maar bedoeld is om na te gaan of er aanvullende maatrege len nodig zijn voor het beveiligen van een woning. Man gestraft voor slaan met fles MIDDELBURG - Een negentienjarige inwoner van Mid delburg had zich vox-ig jaar op 30 november niet meer in de hand tijdens een studentenfeestje. De Middelburger sloeg enkele keren met een fles tegen het hoofd van een student, die hem na een avondje stappen had getreiterd. Het letsel bleef beperkt tot een bult en een lichte hersen schudding, maar volgens officier van justitie R. Ramme- loo had de jonge verdachte met de fles geriskeerd het slachtoffer ernstig te verwonden. De officier eiste giste ren in Middelburg 34 uur werkstraf plus 60 uur voorwaar delijk en 26 uur training agressiebeheersing. Politierech ter I. Woltring vonniste conform de eis. Aan het slachtof fer moet de man 300 euro smartengeld betalen. Het Avalanche Quartet treedt zaterdag op tijdens Muziekfestival Pastorale Nisse. d p| sfdoorRené Schrier NISSE - „Voor mij zit het programma lo- in elkaar. Maar voor ieder ander ken nelijk niet. Als ik iets hoor wat ik mooi vind, kijk ik of het wat is voor het festival. Maar het programma moet ook afwisselend f: zijn." :René de Dreu uit Nisse organiseert nu voor 'de elfde keer Pastorale au Parvis, tegen woordig Muziekfestival Pastorale Nisse. jfoJa, de mensen hoorden het woord pastora- le en dachten dat het iets met de kerk te ma ft ken had. Afgezien van het feit dat we de r laatste jaren ook concerten in de kerk hou- heeft het niets met de kerk te maken." Wat ooit begon als een tuinfeest met live mu- jZiek is uitgegroeid tot een festival in een ^sfeervolle ambiance met heel veel verrassen- de muziek. Verrassend omdat De Dreu er f jaar in jaar uit in slaagt voor velen onbeken- de acts te programmeren. Inmiddels komt r. een vaste schare bezoekers naar Nisse voor s de muziek, omdat ze weten dat het toch wel êoe(f zit ook al kennen ze de niet de naam van elke artiest. En er zijn natuurlijk uit al- le windrichtingen de echte fans die hun fa- 5 voriete artiesten overal volgen. l> Het is inmiddels ook traditie dat er flink wat ruimte wordt ingeruimd voor aanstorm end Zeeuws talent. De Dreu gaat steevast naar de luisterdagen van de Zeeuwse mu ziekschool om veelbelovende Zeeuwse muzi kanten er uit te pikken die op kunnen tre den in het kader van Classic!Fever XL. Die spelen meestal wel in een groepje en als het niveau goed genoeg is kunnen ze naar Nisse komen. „Het is mooi om te zien hoe onbevangen die jongelui zijn. Ze zijn niet onder de indruk als ze vlak voor of vlak na een grote artiest op moeten treden. Soms hebben ze nog nooit van zo iemand gehoord." Om die reden wordt het programma nu ook door twee jongeren gepresenteerd. „Dat haalt het officiële karakter er wat af. Die zeggen rustig van een bekende artiest dat ze zijn achternaam zijn vergeten. Dan komt het allemaal niet zo serieus over." De Dreu vindt het belangrijk dat de Pastora le het karakter blijft houden van een tuin feest. Maar dan wel met muziek waarover is nagedacht: „Je moet niet vergeten, alles bij elkaar bieden we twaalf uur muziek, van vrijdagavond half acht tot zaterdagavond te gen twaalven. Dan moet het wel afwisse lend zijn." Hij is enthousiast over de artiesten die naar Nisse komen. Dit jaar is bijvoorbeeld het door Rolf Bosboom OUWERKERK - Bij het Waters noodmuseum in Ouwerkerk speelt Theater Kwark morgen voor de laatste keer de voorstel ling Stormkracht. Het stuk is maar liefst 220 keer opgevoerd. Het museum is speciaal voor de gelegenheid geopend. De voor stelling, die inmiddels is uitver kocht, begint om 20.00 uur. Bij regen wordt uitgeweken naar binnen. Stormkracht gaat over de wa tersnoodramp van 1953. Thea ter Kwark heeft de voorstelling in 2003 ontwikkeld in het kader van de 50-jarige hex'denking van De Ramp. Het stuk is een thea trale vertelling met minimale theatrale middelen, waarin ook wordt ingespeeld op actuele wa tercalamiteiten. De afgelopen jax'en is Kwax-k met de voorstelling rondgetrok ken in het gebied dat in '53 werd geti'offen - met name Zee land, West-Bx-abant en de Zuid-Hollandse eilanden - maar ook daarbuiten. Het stuk is op veel scholen gespeeld voor de gx-oepen 7 en 8. In 2004 werd Stormkracht uitge roepen tot beste landelijke edu catieve voorstelling. Het stuk is geschi'even door Patricia Kui per en gex'egisseerd door Rob Vriens. De spelers zijn Annema- rike Ruitenbeek, Oscar Poste- ma, Stefan Papp en Francois Vervaet. De vaste acteux-s van Kwark, Os car Postema en Francois Ver vaet, zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor ko mend seizoen. Daarin gaan twee producties in première: Leeu wenhart! (een door Patricia Kui per gemaakte bewerking van het boek De Gebroeders Leeu wenhart van Astrid Lindgren) en in het voorjaar van 2007 een productie gebaseerd op werk van Wim Hofman. Avalanche Quartet (zatex'dag 16,00 uur tot 17.00 uur) wat De Dreu betreft een van de hoogtepunten. Gekoppeld aan het boek 'Yes terday Tomorrow' van de Vlaamse auteur Mare Hendriks over Leonard Cohen is een cd uitgekomen van Henk Hofstede van The Nits. Samen met Marjolein van der Klaauw, Pim Kops van De Dijk en de vroegere gita rist van The Nits Arwen Linnemann heeft hij het Avalanche Quartet opgericht dat nummers van Cohen speelt. Deze groep be gint in Nisse aan een toex'nee. De groep Gailard komt uit Slowakije en speelt in Nisse voor het eerst in het buiten land (vrijdag 21.45 uur). De Dreu kwam ach ter het bestaan van deze groep die feestmu ziek met een weemoedige nostalgische in slag maakt via een demonstratie-cd die een kennis meebracht, met de woox'den: mis schien is het iets voor de Pastorale. Het festival wordt afgesloten met de Vlaam se band Zonko (zaterdag 22.30 uur) met een breed repertoire van ska tot fanfare. Want traditioneel wordt er in Nisse alleen bij de laatste band gedanst. „Zo gaat dat nu een maal bij ons op het dorp", verklaart René de Dreu. Het volledige programma van Muziekfesti val Pastorale Nisse staat op de website www.pastorale.nl door René Schrier MIDDELBURG - Een groep van negexx studenten uit Ja pan, Zuid-Korea, de USA, Engeland en van het Europese continent volgende de komende weken in Zeeland en Vlaande ren een zomercursus cariUon- spel. Het initiatief gaat uit van de Roosevelt Academy en staat on der leiding van Albert Clement uit Middelburg. De zomercursus betaat uit prak tische onderdelen, bezoeken aan Zeeuwse en Vlaamse carillons en openbare concerten en lezin gen. De commissie Orgelconcer ten Middelburg werkt mee aan het programma. Clement is gelukkig met de com binatie van opleiding voor de studenten en concerten voor be langstellenden. Volgens hem is deze eerste zomercursus het be gin van een mooie traditie in Zeeland. De studenten zijn maandag in Zeeland aangeko men en begonnen hun program ma gisteren met bezoeken aan de carillons van Middelburg, Goes en Zierikzee. Woensdag 12 juli vertrekt, het ge zelschap voor een excursie naar Vlaanderen en vrijdag 14 juli wordt de zomercursus afgeslo ten. Programma De programma-ondei'delen die voor het publiek te beluisteren of te bezoeken zijn: Woensdag 5 juli, 19.00 uur, caril lonconcert in de Lange Jan te Middelbux-g van Geert D'hollan- der. Donderdag 6 juli, wekelijkse concerten in het stadhuis van Vlissingen (10.30 uur), Middel burg (12.00 uur) en Veere (15.00 uur), lezing door Jacques Maas- sen (19.30 uixr) in gebouw de Helm van de Roosevelt Aca demy in Middelburg. Vrijdag 7 juli, wekelijks concert vanaf de Sint Jacobskerk in Vlis singen (11.00 uur), concert door Kees van Eersel vanuit het stad huis in Veere (19.00 uur). Zaterdag 8 juli, wekelijks con cert te Middelburg (11.00 uur) en te Veere (19.00 uur). Maandag 10 juli, lezing door Gi deon Bodden over 'The Hemony brothers: a revolution in the 17-th century Dutch carillon landscape'. Deze lezing begint om 19.30 uur, wederom in ge bouw de Helm. Dinsdag 11 juli, concert door Bernard Winsemius vanaf de Lange Jan (20.00 uur). Donderdag 13 juli, wekelijkse concerten in Middelburg (12.00 uur), Veere (15.00), slotconcex't door de deelnemers aan de zo- mercux'sus in Middelburg. (19.00 uur). Het programma van de stuk ken die worden gespeeld, is te vinden op de internetsite van de Roosevelt Academy: www.roac.nl Een van de deelnemers bespeelt het carillon van de Lange Jan in Middelburg. foto Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 13