iorsele voelt Total aan de tand Leeg gevoel na de brand DAG l4ëJiïfo_ Brugman ii Hulstenaar vraagt om hulp Balkenende voor extra fiets-voetveer Korte celstraf geëist voor autokaping Glijdende auto's en vallende fietsers door ij zei op wegen Comité rekent op veel steun voor actie lagere veertarieven affuiaderij houdt informatieavond over lekkages mnamm I Autokraken in Heinkenszand J LAATSTE x zeeuwse almanak Muntstuk BEVELANDEN/THOLEN zaterdag 11 januari 2003 yrrMieke van der Jagt ORSSELE - Total Raffinaderij herland NV houdt dinsdag 14 Buari een informatieavond in Stenge in Heinkenszand. Het dnjf geeft dan uitleg over de uges die afgelopen maan- indeBorsselepolder hebben jatsgevonden. twee keer toe is olie gevon- cindesloten rond landbouw bon waardoor de olielei- ^en lopen. In de gemeen- aad van Borsele werden jrover verontruste vragen teld. tal heeft tussen de raffinade- inNieuwdorp en de steiger in isele acht leidingen lopen, e dwars door verschillende idbouwpercelen gaan.Een die leidingen vervoert naf- 'dat verder wordt gevoerd e de steiger naar Dow Chemi- s in Terneuzen. Een olielei- ng loopt door van Total naar Maasvlakte bi] Rotterdam, jorzes dikke buizen stromen ieenolieproducten tussen To en de steiger. Een van die zes jizen is in september vorig ar gaan lekken. e lekkage werd ontdekt door erknemers van Delta, die bij mklusje olie in de sloot aan de senweg waarnamen. Nader «keken, bleek die olie uit een ainagepijp te druppelen. To- gaf opdracht het lek te zoe- j. maar tot op heden is dat etgevonden. Het bedrijf hield leiding zolang leeg. graving )e provincie regelde de afgra- img van de vervuilde grond, aarvan de schoonmaak door moet worden betaald, maand werd echter op- ieuwolie gevonden op hetzelf- le perceel. De lekkage is ver moedelijk afkomstig uit een van It andere leidingen. lOverbeeke, de boer op wiens and de vervuiling is gevon- si.heeft tot nu toe, behalve de ppslomp en de onzekerheid, jen nadelige gevolgen van de door Frank van Cooten HULST - Hulstenaar A. Broek mans roept de hulp in van pre mier en CDA-lijsttrekker Bal kenende voor de realisatie van het fiets-voetveer Perkpolder- Kruiningen. Broekmans heeft een brief ge schreven naar de premier waar in hij stelt dat er voldoende re den is de kwestie fiets-voetveer opnieuw, maar nu met inacht neming van alle ter zake doende factoren, aan de orde te stellen. „Uw bemiddeling hierbij zal ik mede namens de bewoners van de regio Hulst-Hontenisse en Reimerswaal op prijs stellen." Hij laat zijn brief aan Balkenen de vergezeld gaan van zijn klacht over onverantwoord be stuur van de overheid die hij heeft ingediend bij de Nationale Ombudsman. ..Omdat het gaat over een klacht over handelen van de overheid, is het in wezen een klacht die ook u als verte genwoordiger van de overheid aangaat." Zijn klacht komt er kort samengevat op neer dat het besluit om geen vervangend veer te installeren is gebaseerd op een telling van passagiers met openbaar of eigen vervoer op een dag in juni 1987 „De telling is eenmaal gedaan op een dag ruim vijftien jaar ge leden en is nooit meer herhaald. Met die cijfers is op dubieuze wijze naar de beslissing geen fiets-voetveer te installeren toe geredeneerd. De overheid is niet geïnteresseerd in de enorme fi nanciële gevolgen voor de grote aantallen reizigers met open baar vervoer, die met flinke om- reiskosten te maken krijgen. De overheid stelt het financiële be lang van de Westerscheldetun- nel boven het belang van de be woners van de regio. Gezien de enorme consequenties van de beslissing is het onverantwoord dat nooit gelegenheid is gegeven om de beslissing ter discussie te stellen." In de Borsselepolder is al twee keer olie gevonden door een lek in de olieleidingen van Total, die hier over de dijk bij Borssele lopen. vervuiling ondervonden. Op het eerste perceel was de tarwe al lang en breed geoogst en op het andere hadden aardappelen ge staan. „Voor de afgegraven grond moet Total vervangende klei opbrengen, die van dezelfde kwaliteit moet zijn, alleen hele maal schoon. Daar ziet de pro vincie op toe. Total moet in prin cipe regelen dat ik geen schade ondervind." In de gemeenteraad van Borsele is de vrees ontstaan dat Total, die de leidingen al bijna dertig jaar geleden legde, het niet zo nauw neemt met het onderhoud. Omdat de lekken zo moeilijk zijn te vinden en omdat ook naar het grondwaterniveau olie is weggelekt, wil de raad weten waar vervuilingen zitten, waar risico's voor lekkage zijn en wat Total gaat doen om verdere ver vuiling te voorkomen. Wethouder A. van Opdorp kon de verontruste raadsleden op hun wenken bedienen, omdat Total een informatiebijeen komst heeft gepland die dins dag om 19.30 uur in de Stenge begint. Volgens Overbeeke is de bijeen komst echter bedoeld om het za kelijk recht, het recht dat Total heeft om de producten onder de grond te vervoeren en om de landbouwpercelen te betreden, te verlengen. De andere partij in die overeenkomst (de boe foto Willem Mieras ren) wil keiharde garanties dat eventuele schade door vervui ling of door het schoonmaken van grond, helemaal wordt ver goed. Volgens Van Opdorp zal het raf- finagebedrijf het beleid met be trekking tot de lekken, de schoonmaak en het onderhoud van de leidingen, uiteenzetten. door Niels Juist DEN HAAG - Een 30-jarige Schiedammer die in augustus 2001 in Heinkenszand betrok ken was bij een autokaping hoorde gisteren bi j het gerechts hof in Den Haag een celstraf eisen van 49 dagen waarvan 40 voorwaardelijk. Tegen een 42-jarige medeverdachte werd een celstraf geëist van 39 da gen waarvan 30 voorwaarde lijk. De mannen werkten voor een uitzendbureau dat buitenland se gastarbeiders aan werk hielp. Het bureau voorzag ook in on derdak. Toen bleek dat er uit een van de woningen spullen waren gesto len, gingen de verdachten ach ter de bewoners aan. Ze wisten dat de mannen in een wit bestel busje reden en wisten die wagen bij Heinkenszand te achterha len Daar dwongen ze het busje tot stilstand. Er ontstond ruzie tussen de twee verdachten en de vermeende dieven. Vervolgens sprong de verdachte Hagenaar in het bestelbusje en ging er mee vandoor. Volgens de twee verdachten hadden zij nooit de bedoeling gehad om het busje te stelen. Ze wilden alleen hun spullen terug. De advocaat-generaal geloofde hen, en eiste een celstraf die ge lijk was aan het aantal dagen dat ze in voorarrest hadden ge zeten. Uitspraak over twee weken. OfMiriam van den Broek ÏUSSIN'GEN - De ijzel op moral de Vlissingse en Middel- kigse wegen heeft gisteren mor tal van aanrijdingen en kotbreuken gezorgd. Op de A58 het aan het begin van de ochtend een chaos door botsin- pn. glijdende auto's en scha lde vrachtwagens. Dat lever de vooral materiële schade op. De meeste persoonlijke onge- nllen deden zich voor onder «Uers en wandelaars. het Ziekenhuis Walcheren het gisterochtend ondanks e gladheid opmerkelijk rustig pceEerste Hulp. Pas in de loop va de ochtend nam het aantal vwedgevallen toe. Opmerkelijk ■as dat veel oudere mensen Sarhet ziekenhuis kwamen die órft hadden laten verrassen dw:de gladheid. Aan het begin r»ü de middag nam het aantal Mgevallen weer af. Het vergrote deel van de patiënten jad enkelletsel of botbreuken. ziekenhuis kon gisteren nog Pen aantallen van slachtoffers Kernen. tichte schade Gp de A58 ter hoogte van Oost- Souburg zijn gisterochtend 100 .acht uur onder meer twee jjutos licht beschadigd geraakt ®J een aanrijding. Een 40-jari- PVlissmger stond stil op de Jkchtstrook. Een 40-jarige disgenoot die achterop ■am, gleed er tegenaan. Om- Sreekshalf elf vond op dezelfde een kop-staartbotsing plaats waarbij vier auto's scha de opliepen. Dat gebeurde toen de auto's moesten remmen voor het overige verkeer. Een 63-jarige Rotterdammer raakte om een uur of elf met zijn bedrijfsauto op de snelweg bij Vlissingen in een slip en beland de in de sloot. Zijn auto werd la ter weggesleept. De Rotterdam mer kwam met de schrik vrijOp de kruising van de Veerhaven- weg met de A58 in Vlissingen raakten 's ochtends drie auto's licht beschadigd. Dat gebeurde toen verschillende auto's door de ij zei tegen de auto's botsten die voor het rode verkeerslicht stonden te wachten Duwwerk Op de Poeldendaelesingel in Middelburg schaarden om streeks half negen een vracht wagen en een stuk of zeven per sonenauto's door de gladheid. Na enig duwwerk werden de wagens terug op de weg ge zet en konden ze hun weg ver volgen. Drie van de auto's en de vrachtwagen liepen schade op. Ook op de Walcherseweg in Middelburg zorgde de gladheid voor problemen. Rond acht uur vond er een kop-staartbotsing tussen twee auto's plaats. Even later stopte een 47-jarige auto mobiliste uit Middelburg voor deze aanrijding. De auto achter haar stopte ook, maar een derde wagen kon niet meer tijdig wor den stilgezet. Het gevolg was dat alle auto's tegen hun voor ligger botsten. Ook hierbij raakte niemand gewond Henk en Marijke Nelisse, beheerders van het afgebrande Goese wijkcentrum, hebben het druk met het vinden van onderdak voor de ver enigingen en clubjes die nu zonder onderkomen zitten. foto Willem Mieras Advertentie I VAN 12,00 TOT 18.00 UUR KEUKENS BADKAMERS Hulst, Absdaalseweg 19 mecr informatie bel gratis 0800-0234560, of kijk op www brugman.nl door Steffan ter Maat GOES - Sinds de grote brand in de nieuwjaarsnacht in de Goese Polder zijn er al veel noodvoor zieningen voor de uitgebrande basisscholen en verenigingen uit het wijkgebouw getroffen. De emotionele schade die bij de betrokkenen in de wijk achter blijft is echter groot. „We zitten met een heel leeg gevoel en grote verslagenheid", vertelt Marijke Nelisse. beheerster van het wijkcentrum. Sinds de brand zit ze thuis, met haar man Henk, met wie ze sa men het werk in het centrum doet. „We waren allebei welzo'n honderd uur per week in het centrum. Door de week van 's ochtends vroeg tot een uur of half twee 's nachts. Op de zater dagen kwamen we pas de vol gende dag vroeg in de ochtend thuis", zegt Henk Nelisse. Ze waren met z'n tweeën als eer ste bij de brand aanwezig. Ze maakten een controleronde bij het gebouw toen ze, lopend naar een paar kennissen in de Adenauerstede, de brand zagen Marijke belde bij de kennissen de brandweer. Henk ging het ge bouw en probeerde met de brandslang een vouwdeur tus sen de Holtkampschool en het wijkcentrum nat te houden. De brandweer nam het daarna snel over, maar kon - op de gymzaal na - weinig meer redden. Energie Het tweetal stak na de brand veel energie in het vinden van onderdak voor de ongeveer der tig verenigingen en clubjes die van het gebouwgebruik maken. Dit deden ze ook voor de bedrij ven die er veel cursussen hou den. Door alle organisatie die dit met zich meebrengt zijn Ma rijke en Henk nog steeds erg druk. Met iedereen wordt con tact onderhouden en er wordt voortdurend gebeld door men sen met vragen of door de politie of de gemeente, waarmee zaken moeten worden besproken. Door deze drukte blijft het tweetal redelijk op de been. „We worden eigenlijk een beetje ge leefd. Maar ik denk wel dat ik het daardoor nog nauwelijks besef wat er is gebeurd. Al maakt het me op andere mo menten ook wel weer heel ver drietig", legt Marijke uit. Ook Henk kan zijn emoties af en toe nauwelijks de baas: „Dat komt doordat het een stuk le venswerk is, waar je heel nauw bij betrokken bent. Dat is nu al lemaal zomaar weg. En dat gaat ook om de betrokkenheid met de bewoners van de Goese Polder. We beheren nu drieënhalf jaar het centrum We zijn begonnen drempelverlagend te werken, iedereen moest welkom zijn. Dat werkte ook. Er kwamen bij voorbeeld ook meer allochtonen die zich hier thuisvoelden. Zo is er zelfs een groepje mensen van Vietnamese afkomst die er bil jarten en ons papa en mama noemen." Zwart gat Het alternatieve onderdak is voor de meeste gebruikers van het centrum zo goed als gere geld. Alleen de wijkvereniging is nog niet voorzien. „Het is geestelijk wel vermoeiend wat er door en na de brand allemaal op ons is afgekomen. Als deze eerste periode van organisatie achter de rug is, ben ik ook wel een beetje bang om in een zwart gat te vallen", vertelt Henk. „We hopen in elk geval dat er zo snel mogelijk een vervangende noodlocatie in de Goese Polder komt", legt Marijke uit. „Dan kunnen we weer wat opbouwen Want we hebben ons voorgeno men om daar hard voor te wer ken. We willen meehelpen om het aangezicht van de Goese Polder weer in ere te herstellen." door Raymond de Frel OOSTBURG - 'Aan alle lijst trekkers van de politieke partij en die deelnemen aan de verkie zingen van de Provinciale Staten van Zeeland. Net als de andere inwoners van Zeeuws- Vlaanderen word ik beroofd van een betaalbare bootverbinding. Voor mij is de boot aan! U kunt straks door mij als volksverte genwoordiger worden gekozen. Doe er wat aan!' Dat is de tekst die de gemeente Sluis en alle West-Zeeuws- Vlaamse dorpsraden op een briefkaart hebben laten druk ken. In de komende week laat het actiecomité 'De Boot is Aan de kaarten bij alle inwoners van de gemeente Sluis bezor gen. Een week later valt er bij alle adressen nog een extra for mulier op de mat Gisteren postte burgemeester E. Brommet het eerste protest kaartje, met als doel de tarieven voor het toekomstige fiets-voet- HEINKENSZAND - In Hein kenszand is in de nacht van don derdag op vrijdag ingebroken in drie auto's. Twee auto's stonden geparkeerd in de Talingstraat, de derde in de Eendvogelstraat. Er werd kle ding en geluidsapparatuur ge stolen. In dezelfde nacht werd ook nog ingebroken in een auto aan de Gerbernesseweg in Nis- se. Wat hier de buit was, is onbe kend. veer drastisch te verlagen „Het leeft enorm onder de bevolking, dus ik verwacht een heel hoge respons. Op zaterdag 8 februari willen wij de kaarten overhan digen aan de lijsttrekkers. Een betere locatie dan de veerboot zelf is er natuurlijk niet Daar mogen duizend mensen op, ik reken toch zeker op 850 belang stellenden", aldus Brommet. Het comité noemt bewust geen streefbedrag vooreen toegangs kaartje. „De provincie moet tot een tarief komen dat in verhou ding ligt met de tarieven elders in Nederland. Een Zeeuws-Vla ming mag niet duurder uit zijn dan een niet-Zeeuws-Vla ming", vindt Brommet en met hem de vijftien dorpsraden. Naast het briefkaartje krijgen de bewoners ook een poster, die voor het raam moet worden ge hangen. De inzameling sluit op 26 janua ri In Zuidzande, Sint Kruis, Schoondijke en Retranchement worden de kaarten aan huis op gehaald. In de overige kernen zijn diverse inzamelplaatsen. Advertentie O U) LU UITVERKOOP Grote Markt 11-13 Goes Eén jaar Euro. Maar nog steeds blijft het wennen. Ech ter niet voor onze jeugd. Zo als die oma uit Kapelle dezer dageii mocht ervarentoen ze met Willem, haar kleinzoon van zeven, in de auto stapte om nog even een paar bood schappen te doen. In het muntenbakje lag nog een oud zilverstuk. Willem bekeek het aandachtig, maar kwam er niet uit. „Wat is dit nu?", wilde hij van oma we ten. „Een gulden", ant woordde die enigszins afwe zig. Waarop Willem's ogen begonnen te glunderen. „Dan is die nog van de Ro meinen zeker", herinnerde hij zich z'n laatste geschiede nisles.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 53