Die tijt is cort, die doot is snel PZC o Ook buiten Borsele kun je zinnig bezig zijn Tegeltjeswijsheden dinsdag 31 december 20 A 1 in de 16e eeuw werden er opgeheven vingertjes meegebakken in plavuizen. 'Alle dinc heeft siinen tiit'. Een wijsheid die recht streeks uit het bijbelboek Prediker komt. De spreukentegel is van alle tijden, al moet je voor de klassieker 'Van het concert des levens krijgt niemand een program' inmiddels wel naar de rommelmarkt. Maar nu normen en waarden weer in de mode zijn, krijgt de aloude tegeltjes wijs heid misschien een nieuwe kans. „Waarom zou er geen inspirerende tekst van de profeet Mohammed op kunnen?" Stel, je wilt een aanstellerige vrien din tot inkeer brengen. 'Eenvoud is het kenmerk van het ware'. Een tob- berig familielid leren relativeren. 'De beste tijd om te piekeren is morgen'. Een uithuizige partner bij de les hou den. 'Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens'. Bij een gemiddelde Blokker of Marskramer kunnen ze je niet helpen. Maar ook in winkels waar het assortiment langer houdbaar is dan een folderaanbieding kijken ze raar op als je vraagt naar spreukente gels. Een heel enkele keer blijken er toevallig nog een paar achtergeble ven, vergeten en onder het stof. 'Wie goed doet, goed ontmoet'. Nieuwe voorraad? „Er is helemaal geen vraag meer naar." Bovendien, vind maar eens een leverancier. „Je had een be drijf in Rotterdam, maar dat is allang failliet. Misschien Ter Stege in Rijs- sen?", suggereert de eigenaresse van een zaak in luxe huishoudelijke arti kelen. Maar wat er bij de Rijssense firma ook aan tegels wordt geproduceerd, spreuken staan er niet op. „Al min stens vijftien jaar niet meer", wordt daar gemeld. Bij collega NKI in Gou da is de productie langer doorgegaan, maar dat bedrijf is intussen ter ziele. Wie op zoek is naar nuttige wenken voor een eenvoudig doch tevreden le ven kan zijn geluk beter op de rom melmarkt beproeven. Of, maar dat kost wat meer, te rade gaan bij een van de gespecialiseerde bedrijven die nog steeds spreukentegels leveren. Zoals de tegel- en aardewerkbakkerij van Douwe Kunst in het Friese Workum, die per week gemiddeld zo'n veertig tegels en borden met wijsheden afle vert - in het Fries en het Nederlands. Het overgrote deel van de spreukjes, zoals Kunst ze liefkozend noemt, vindt zijn weg via de eigen winkel van het bedrijf. Vaak komen ze in het bui tenland terecht. „Toeristen nemen ze mee als souvenir, maar ook bij geëmi greerde Friezen zijn ze populair." Met stip op nummer 1 boven Australische en Canadese schoorsteenmantels: Wer 't wy op de wrald ek binne, oer us skynt deselde sinne'. Vrij vertaald: 'Overal op de wereld schijnt dezelfde zon'. Een troostrijk motto, waarvoor niet echt een Nederlands equivalent bestaat. Het omgekeerde komt vaker voor, al is 'Fan de libbenssymfony kri- get nimmen in hst' wat Kunst betreft even afgezaagd als 'Van het concert des levens krijgt niemand een pro gram'. Het Workumse bedrijfje biedt keus uit tientallen spreuken. Dat er al in de 16e eeuw spreuken en gezegden op (vloer)tegels werden ge zet, was geen wonder. Het dagelijks taalgebruik in de Nederlanden was in die tijd doorspekt met korte, kernach tige gezegden. Het waren de oneliners en soundbites van de late Middeleeu wen, en als zodanig ook prominent aanwezig in de beeldende kunst en de literatuur. Plavuizen - wandtegels kwamen pas later in zwang - met spreuken als 'Alle dinc heeft siinen ti it' (Alles op zijn tijd) pasten helemaal in dat modebeeld. Want de tegelschil ders waren eerder trendvolgers dan C- - s mTXfaoiJXCVTri, jL -0V -ffC -OTTZ&Tl, «zn -oc/i -i/ cazn Populaire tegel in het begin van de 20e eeuw was een voorstelling met twee boeren die ieder aan een koe trekken, terwijl het beest intussen door een advocaat wordt uitgemolken. D bijbehorende tekst: 'Die pleit om een koe, geeft er een toe'. bewuste moraalridders of zedenpre kers. 'Die tijt is cort, die doot is snel, wacht u van sonde, so doedi wel' is een ander voorbeeld van een ingebakken wijs heid. 'De tijd gaat snel, gebruikt haar wel', heet dat een paar eeuwen later. Niet dat er altijd zo'n duidelijke ver maning in zat. Het spreekwoord preekt immers vooral berusting, zoals Johan Huizinga ons voorhoudt in zijn Herfsttij der Middeleeuwen. 'Met een glimlach of een zucht laat het de baat- zuchtigen triomfeeren, de huiche laars vrijuit gaan'. Moraliserend of relativerend, de te gelspreuk bleef in de volkscultuur in gebakken. Van de majolica schotels uit de 17e eeuw (met religieuze tek sten als 'Eedt Niet Sonder God te Eeren'), tot de moralistisch getinte te geltableaus die aan het begin van de 20e eeuw in zwang raakten. Populair was een voorstelling met twee boeren die ieder aan een koe trekken, terwijl het beest intussen door een advocaat wordt uitgemolken. De bijbehorende tekst: 'Die pleit om een koe. geeft er een toe'. Bekend voorbeeld is ook het tegel mozaïek in de toren van de Beurs van Berlage in Amsterdam: Beidt Uw Tijd. Maar het meest herkenbaar als voor loper van de confectiegewij s geprodu ceerde wandtegeltjes zijn de spreu kentegels die tussen 1923 en 1946 werden gemaakt bij de pan- en vloer tegelfabriek Westraven in Utrecht. Het brein achter de serie was wijlen Arie Kortenhoff. De Utrechtenaar, die meer dan zestig jaar voor het be drijf werkte, ontwierp en tekende de afbeeldingen bij de spreuken. Ook die waren soms trouwens door hemzelf bedacht. De collectie omvatte zo'n 160 tegels, machinaal gevormd en met de hand beschilderd. Oer-Hollandse: 'Laat Molens Draaien, Laat Stormen Loeien, Laat Elk Zich Met Zichzelf Bemoeien'. Belerende: 'Wat heeft Er Menig Vrou, Door Onverstandig Kooken, Eene Goede Beet Vermorst, Ende Alle Lust Gebrooken'. Maar ook puur commerciële. Voor het befaamde Hotel De Mallejan op de Veluwe ont wierp Kortenhoff bijvoorbeeld recla metegels in de trant van: 'Voor Wild- bouten, Naar Vierhouten'. De fabriek bestaat nog steeds, maar er worden tegenwoordig alleen nog oud- Hollandse tegels gemaakt. De spreu kentegels van Westraven zijn inmid dels waardevolle objecten. Het Tegel museum in Otterlo wijdde er in 1988 een expositie aan, en heeft ook enkele exemplaren in de vaste collectie. De doordenkertjes zoals ook Korten hoff die wel op zijn tegels schilderde ('Nooit Hoort Men Wijzen Zichzelven Prijzen') kregen vanaf de jaren '50 ge zelschap van meer expliciete humor - of wat daarvoor moet doorgaan. 'Heren zet de bril omhoog, de dames zitten ook graag droog' en andere (on)gein die niet voor niets vooral op de wc tot bloei kwam. Ook daar heb ben normen en waarden hun beteke nis, maar met wijsheid hebben de tek sten op deze bordjes doorgaans weinig van doen. Niettemin zijn de humortegeltjes nog wel volop verkrijgbaar. En ze zouden binnenkort best eens naast de am bachtelijke Westraven-juweeltjes kunnen opduiken in het Tegelmuseum in Otterlo. Want de tijd is rijp voor een nieuwe expositie over spreukente gels, denkt voorzitter Ger de Ree van de Vereniging Vrienden van het Tegel museum. De degelijke spreukentegel mag dan in de handel tot winkeldoch ter zijn verworden, volgens De Ree hangt er een revival van de tegelwijs heid in de lucht. „Het is een populair onderwerp. Neem dat radioprogram ma van Frits Spits, waar de luiste raars elke dag een ludieke tekst moe ten afmaken. Geen tegelspreuk in de enge zin des woords, maar toch: de winnaar krijgt 'm op een tegel thuis. De teksten van Loesje, dat zijn toch ook moderne varianten op de oude te gelspreuk. En wat dacht je van die be schilderde dakpannen die mensen naast de voordeur hebben hangen?" Internet Als De Ree het bij het rechte eind heeft zou die opleving van de tegeltjes wijs heid zich ook op internet moeten afte kenen. En inderdaadhet woord levert een behoorlijk aantal hits op. Sites met eindeloze rijen spreuken in de ca tegorie kantoor- en wc-humor, maar ook opvallend veel verwijzingen naar het kabinet van Jan-Peter Balkenen de. Met dank aan WD-fractieleider Gerrit Zalm, die de regeringsverkla ring destijds honend een verzameling tegeltjeswijsheden noemde. Maar er zijn ook politici voor wie de tegel spreuk allesbehalve een denigrerend etiket is. Kamerlid Arie van der Brand van GroenLinks bijvoorbeeld durft in de Volkskrant rustig te melden dat het tegeltje op zijn werkkamer verwijst naar een gevleugelde uitdrukking uit zijn ouderlijk huis: 'Het hoofd koel houden en de voeten warm'. Het kan bijna niet anders of de lijf spreuk van de familie Van der Brand bevindt zich ook in de catalogus van Floris Schartman. Een dikke multo map vol spreuken, spreekwoorden, gezegden, uitdrukkingen en andere teksten die de Hengeloër in de loop der jaren op houten sierbordjes brandde. Al sinds 1983 verkoopt hij ze, vooral 's zomers op braderieën. Achterhaald? Schartman doet goede zaken met zijn hobby. Vooral in de categorie humor, erkent hijmaar op de kraam liggen ook bordjes met traditionele spreu ken. 'Angst voor morgen komt een dag te vroeg'. 'Er zijn vele woorden die het beter maken, maar weinig handen die het doen'. 'Oud brood is niet hard. Geen brood, dat is hard'. En trouwens, een grappige tekst kan wel degelijk een serieuze boodschap bevatten. 'Wie zij n hond op de stoep laat poepen zet zichzelf te kakken'. Schartman voelt intussen aardig aan welke spreuken wel, en welke het niet (meer) goed doen, zegt hij. 'Oost, West, Thuis Best', 'Dien de Heer in blijd schap' of het 'concert' - die maakt hij hooguit nog op bestelling. „Ouderen vragen er nog wel eens om. Jongeren willen toch vooral humoristische tek sten." Soms neigen die naar het pi kante ('Met m'n hondje mag je spelen, van m'n poesje moet je afblijven'), maar - over normen en waarden ge sproken - op dat vlak heeft Schartman wel z'n grenzen. „Als mensen een op gevouwen briefje aanreiken zeg ik meteen nee. Dan kim je er donder op zeggen dat er schuttingwoorden aan te pas komen." Ander uiterste is een hartvormig bord met braafheid: 'Mama, ik ben zo blij dat u het uithoudt met mij'. „Je staat er versteld van hoeveel ik er daarvan verkoop", meldt Schartman. ,,'s Zo mers op braderieën, aan jongeren die op zomerkamp zijn bijvoorbeeld. Als er een begint willen ze er allemaal een." Ingrid Bosman CN O O CN LU LU N Een politieke aardverschuiving noemden ze het in Bor sele, niet zonder gevoel voor dramatiek. Het CDA won de verkiezingen en wipte de PvdA, die wat aan GroenLinks verloor, uit het college. Een aardverschuiving is het niet gebleken. Het nieuwe college borduurt kalmpjes door op het oude beleid, maar voor Pieter Vollaard, die als PvdA- wethouder twintig jaar zijn ziel en zaligheid in het bestuur van Borsele heeft gelegd, was de schok groot. Niet alleen leerde hij wat loyaliteiten in de politiek waard zijn, hij was ook zijn baan kwijt. Teder na deel hep se voordeel', kunnen we wel stellen. Drie kwart jaar later is de wereld van Pieter Vollaard aanzien lijk groter geworden. „Ik heb natuurlijk heel lang in die ge meente gewerkt, alles naar Borselse maten gemeten, in Borselse termen vertaald. Buiten de gemeente kwam ik wel, maar altijd met Borsele vooraan in mijn bewustzijn. Het is heel inspirerend om letterlijk buiten je grenzen te gaan, dat had ik niet gedacht. Een beetje bevrijdend, zelfs. Want ook buiten je directe omgeving kun je zinvolle dingen doen." Hij is, bijvoorbeeld, net terug uit Roemenië, waar hij het platteland en de ontwikkelingen op milieugebied heeft on derzocht. Hij deed dat als adviseur van Milieu Kon takt, een samenwerkingsverband van milieuorganisaties die de aansluiting van Oost-Europese landen bij de Europese Unie grondig wil voorbereiden. „Dat platteland in Trans- sylvanië heeft een gunstiger uitgangspositie dan je zou denken. Vanuit de situatie daar kun je veel makkelijker duurzame agrarische activiteiten ontwikkelen, dan dat je hier de boel hervormt. Een bedreiging is de druk van de re gering op het platteland om te produceren. Economische groei is immers voorwaarde voor toetreding, Vollaard heeft bewust gekozen voor tijdelijk werk. „Ik wil eerst eens rondkijken, zien wat er allemaal is. Zo heb ik heel veel plezier in een project, 3D-Z, dat uitgaat van de Hogeschool Zeeland. Die drie D's staan voor dynamiek, duurzaamheid en delta. We proberen erachter te komen wat jonge mensen in de toekomst met de groene ruimte wil len. Zij moeten daar het langst in verder, terwijl allerlei grijze ouderen de dienst uitmaken. Mij is inmiddels wel ge bleken dat jongeren anders en meer creatief tegen hun om geving aankijken." De bezigheden van Vollaard zijn niet helemaal veranderd. Hij is nog steeds voorzitter van 'tGors en heeft nu wat meer tijd om in die instelling te steken. Ook het Platform Duurzame Ontwikkeling blijft in zijn agenda genoteerd, evenals hand-en spandiensten waar het gaat om bestuursvernieuwing. „En ik ben natuurlijk gewoon raadslid. Echt makkelijk, moet ik toegeven, is dat niet. Ik moet mijn rol daarin nog vinden, want in feite ben ik voorzitter van een fractie die al die jaren onafhankelijk heeft geopereerd. En dat alles in een nieuwe raad, dieook zijn draai nog niet heeft gevonden in het duale bestel. Ervalt in die raadzaal nog veel te leren. Voor het college, voorde raad en zeker ook voor mijzelf." Mieke van der Jagt Pieter Vollaard: „Het is heel inspirerend om letterlijk buiten je grenzen te gaan foto Dirk-Jan Gjeltero

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 32