Rechtbank vreest bezuinigen Unieke gevel voor BMG-hallen PZC Nieuwe president vindt normen en waarden geen zaak voor rechter ondernemend zeeland 1M bezoektijden in detail agenda 17 geslaagd KVO houdt jaarvergadering Bedrijvengids nu een stuk uitgebreider vrijdag 27 september 2002 door Jacques Cats MIDDELBURG - De rechtbank in Mid delburg zucht mee onder de druk van de bezuinigingen zoals die in de Justitiebe groting aan de orde zijn gesteld. De rech terlijke organisatie in Nederland wordt gekort met twaalf miljoen. „Dat kan er toe leiden dat er minder strafzaken wor den afgehandeld. Het kan ook betekenen dat de doorlooptijden in allerlei andere zaken toenemen." Deze vrees spreekt de nieuw aantredende president van de rechtbank in Middel burg, L. van Dijke, uit aan de vooravond van zijn installatie. De officiële gebeur tenis vindt vanmiddag plaats in het Mid delburgse gerechtsgebouw. Van Dijke noemt de consequenties van de bezuini gingen 'noch prettig voor de rechtbank, noch voor de justitiabelen'. „Want ieder een wacht op zijn beslissing, hoe die ook uitpakt. En ze willen ook nog eens een goed vonnis hebben." De bezuinigingen komen op een moment dat 'Middelburg' afstevent op een volle dige bezetting van het aantal formatie plaatsen. Van Dijke: „Eindelijk zouden we dan voldoende rechters hebben en dan zijn er vervolgens niet de middelen om het werk goed te doen". Minister Donner van Justitie heeft bij de aankon diging van de bezuinigingen de gerech ten gevraagd de doelmatigheid verder op te voeren met de huidige middelen. Daar is volgens Van Dijke al meer dan vol doende energie in gestoken.,De rek is er uit. Al veel te lang hebben veel collega's een tandje bij moeten zetten om achter standen te voorkomen." Misschien is er wat winst te boeken in de automatisering van de afdoening van za ken en het delegeren van taken. Maar het rechterlijke handwerk is volgens de nieuwe president moeilijk verder te be knotten. Daarbij spelen aspecten een rol zoals de wens tot spreekrecht voor slachtoffers en het stellen van civiele partij in een strafzaak. Voorts wordt de aard van zaken, mede door de toepassing van het Europees recht, ingewikkelder. Daarnaast komt het tegenwoordig veel meer voor dat getuigen uitvoerig op de zitting van de meervoudige strafkamer gehoord worden. Mediation Via het instituut 'mediation' wordt de laatste tijd in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om be paalde geschillen zonder inmenging van de rechter op te lossen. Volgens Van Dijke draagt deze ontwikkeling slechts in be perkte mate bij tot vermindering van de druk op de rechtbanken. Daarbij speelt mee dat mediation nauwelijks denkbaar is in strafzaken en ook bijna ondoenlijk in bestuursrechterlijke kwesties. De nieuwe president komt uit het arron dissement Breda. Daar trad hij in 1982 aan als rechter. Laatstelijk was hij sec- torvooi-zitter kanton in dit arrondisse ment. De zetel van Vrouwe Justitia in Middelburg is voor Van Dijke bekend terrein: in een tijd dat veel zaken voor po litierechterzittingen zich opstapelden, hielp hij als rechter-plaatsvervanger met het wegwerken van de achterstand. In Middelburg worden de managementsta- ken verder uitgebreid. Niettemin hoopt Van Dijke ook tijd te vinden om het rech terlijke vak te blijven uitoefenen. Zijn voorkeur gaat uit naar het participeren in meervoudige strafkamerzittingen. In dat verband stelt Van Dijke vast dat Zee land tot de minst criminele provincies behoort. Hij hoopt voor de bevolking dat die achterstand niet wordt ingehaald. Het arrondissement Middelburg kampt op dit moment met een relatief groot aan tal vacatures. Er is echter goede hoop dat er zoveel rechters van de opleiding ko men dat de grootste nood binnen een jaar gelenigd kan zijn. Er zullen ook meer rechters nodig zijn om de vreemdelin genkamer, die met ingang van april vol gend jaar in Middelburg intrede zal doen, nader gestalte te geven. Het tekort aan rechters heeft er inmid dels toe bijgedragen dat de afhandeling van handelszaken achterop is gekomen. De praktijk is nu dat een uitspraak vier maanden te lang op zich laat wachten. Strafmaat De nieuwe president weet dat een Ka mermeerderheid de strafmaat voor het versturen van dreigbrieven graag ver hoogd wil zien. Hij noemt het een groot goed van de rechtspraak in Nederland dat nog steeds de strafrechter bepaalt wat de hoogte van een straf zou moeten zijn. En als de strafmaat mogelijk ver hoogd wordt, zal dat niet automatisch betekenen dat er ook hogere straffen uit komen. „In zoverre heeft deze roep van uit de Kamer geen directe gevolgen voor de uitspraak. Wel biedt een bepaalde strafmaatvei'hoging het Openbaar Mi nisterie meer mogelijkheden voor pre ventieve hechtenis of het doen van huis zoekingen." Van Dijke ziet voor de rechterlijke macht niet zozeer een taak weggelegd in de handhaving van normen en waarden. „Wij stellen op vordering van de officier van justitie de overtredingen van straf bare feiten vast en bepalen daar een strafmaat, voor. Rechters zouden wel meer een beroep kunnen doen op burgers om ook eens oog te hebben voor de belan gen van een ander. Dat is vaak een norm die veel kan helpen om het voor ieder wat leefbaarder te maken." Nieuwe president van rechtbank L. van Dijke: „Rechters hebben al veel te lang een tandje bij moeten zetten om achterstanden te voorkomen." foto Mechteld Jansen Middelburgs pand eerste in Nederland met buitenmuur van isolatiemateriaal door Jeffrey Kutterink De gevel ziet er heel gewoon uit, maar de buitenmuur bestaat slechts uit steenstrips en niet uit bakstenen. foto Mechteld Jansen Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur 8ezoek; Kinderafd. ouders gehele dag,overig bezoek 14.00-19.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur enwoe, zaenzo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU en Stroke unit CVA I dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterscheldeziekenhuis 1'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdelïng): Afd. A ouders doorlopend bezoek; I Afd B partners doorlopend bezoek Overig bezoek: dagelijks 14.30-19.30 uur [Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe,zaten zo 14.00-21.00 uur maa, din, don en vrij 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00- 16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14-14.30 en 19-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel. (0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk IMoord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dïjkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur I België H Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaklng) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, tel. (0032) 3 8213000 A|g. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. MIDDELBURG - Van de bui tenkant zien de 'BMG-hallen' op het Middelburgse bedrijven terrein de Mortiere eruit zoals elk ander kantoorgebouw. Rode stenen, glas en parkeerplaatsen. Toch is er iets met het pand aan de hand. In plaats van beton en bakstenen met daartussen iso latiemateriaal, is de gevel direct tegen de isolatie 'geplakt'. De bakstenen hebben dan ook plaats gemaakt voor zogenoem de gezaagde stenen, ofwel steenstrips. Het Middelburgse pand is het eerste grote project dat het Lim burgse Color Damm Stein op deze manier uitvoert. Het be drijf heeft vestigingen in Heer len en Barendrecht en is dochter van Holland Brick, groothandel in stenen. Dat bedrijf heeft het product acht jaar geleden opge kocht en verder ontwikkeld. „In eei'ste instantie waren het steenstrips met een blokj e isola tiemateriaal erop gelijmd", zegt manager M. Smelt. Color Damm Stein heeft voor de verdere ont wikkeling ervan samenwerking gezocht met isolatiegigant Rockwool. Jaren ontwikkeling hebben niet geleid tot een verandeiing van Ondernemersvereniging Sint Jansteen-Heikant-Kapellebi'ug zet zatei-dag de ldanten in het zonnetje. Op de 'dag van de klant' ontvangen de bezoekers bij alle deelnemende winkeliers een attentie. In appartementencomplex De Kogge aan de Hoogstraat in Sluis is een nieuw beautycenter geopend. Schoonheidsspecia liste Nicolle Wieme, kapster Stefanie van de Visser en na gelstyliste Janine van Mee- rendonck werken er samen. Maaitje Boudeling, samen met echtgenoot Kees 33 jaar lang ei genaar geweest van Manoir In- ter Scaldes in Kruiningen, heeft de Escoffier prijs gekregen. Met de prijs wil het samenwerkings verband Alliance Gastronomi- que Néerlandaise Boudeling eren omdat ze op 'bijzondei'e wijze heeft bijgedragen aan de verhoging van de kookkunst in de structuur van het materiaal, aldus Smelt. „Wat wel is veran derd, is de ligging van de vezels. Die liggen niet meer horizon taal, maar staan verticaal. De Nederland'. Het echtpaar Bou deling heeft vorig jaar Manoir Inter Scaldes verkocht. OAZ Subsidie Advies in Goes, onderdeel van OAZ Advies, her opent op 7 oktober na een fikse verbouwing. De divisie startte tweeënhalf jaar geleden met twee medewerkers. Inmiddels werken er 24 mensenHet werk terrein van het landelijk wer kende bureau ligt op het gebied van personeel- en arbeids- marktsubsidies. rest is het geheim van de kok." Het isolatiemateriaal is daai*- door steviger, is de lezing van het bedrijf. Uiteraard is de iso latielaag geen dragende con structie. „Maar dat zijn bak stenen ook niet", zegt Smelt. „Gebouwen worden opgetrok ken uit beton. De buitenkant is sier, daartussen zit isolatie. Maar als die buitenlaag toch sier is, waarom zou je dan nog gebruik maken van zware ste nen? Het gewicht is hoog, waar door ook de fundering aan eisen moet voldoen. Voorwaarde om ons gevelisolatiesysteem te door Jeffrey Kutterink TERNEUZEN - De Stichting Economische Promotie en Ac quisitie Zeeland en uitgeverij de Poorterij ontwikkelen een nieu we Business tot Businessgids voor Zeeland. Behalve een be- drijvenregister zullen verschil lende aspecten van onderne mend Zeeland uitgebreid aan bod komen. Gestreefd wordt naar een officiële presentatie tijdens Contacta 2003. Sepaz is een centraal loket voor kunnen gebruiken, is het plaat sen van een zelfdragende con structie. Dat kan van uiteenlo pende materialen zijn." Tegen het binnenblad wordt de isolatielaag gemonteerd. Dooi de stevigheid ervan volstaan steenstrips voor de afwerking, stelt het Limburgse bedrijf. Co- lor Damm Stein claimt dat het eigen gevelisolatiesysteem ma teriaal lichter is, kosten be spaart voor bouwbedrijven en beter isoleert. Smelt meent dat het bouwbedi-ijven 30 procent in kosten kan schelen. „Behalve op cle fundering, besparen bedrijfsvestiging in Zeeland, een gemeenschappelijk initia tief van alle gemeenten en de provincie Zeeland. Bedrijven die daar aankloppen, krijgen al le benodigde informatie en wor den uiteindelijk doorverwezen naar de gemeente die het beste aan hun wensen kan voldoen. Komen bedrijf en gemeente niet tot overeenstemming, gaat de stichting op zoek naar een altei*- natief. De nieuwe Business to Busir nessgids Zeeland wordt volgens directeur F. van Spaandonk een bouwbedrijven op afwerkings- kosten." De isolatiewaarde ligt volgens de onderneming hoog. „In 2003 moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan isolatiewaai-de drie. Dit materiaal kan vier ha len. In Duitsland hanteren ze deze manier van isoleren en bouwen al lang. In Nederland is het nog niet gebruikelijk," Hoewel het kantoorpand in Middelburg is afgebouwd, is het nog niet ver-kocht. De Limburg se gevelisolator is inmiddels aan de slag met een tweede project, in Lelystad. uitgebreide versie van de eerder verschenen bedrijvenpromotie- gids. In het register worden alle be drijven uit Zeeland met meer dan vijf werknemers opgeno men. Sepaz noemt de gids voor het Zeeuwse bedrijfsleven 'een praktisch instrument om nieu we zakelijke contacten op te doen en wegwijs te worden in het woud van loketten'. Nieuwe bedrijven krijgen met de infor matie een duidelijke beeld van de mogelijkheden die Zeeland biedt. EVENEMENTEN GOES - 't Beest, 20.30 uur: Coupure, to neel over de watersnoodramp; MIDDELBURG - Abdij, 11.00-17.00 uur: Kloostergangen en crypte; Zeeuws Ar chief, 13,30 en 15.00 uur; Wonen in Weel de, rondleidingen door de stijlkamers; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging en geschiedenis van het Fort; 'S-HEER ABTSKERKE - Hervormde Kerk, 20.00 uur: Concert Voci Miste; TERNEUZEN - Scheldetheater, 20.00 uur: VOC Project: Lucia de Moucheron; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 18.45 uur: Goldmember; 20,30 uur: Minority Re port, 21.30 uur; Resident Evil; Cinemactueel, 18.30 en 21.15 uur: Reign of Fire, Signs, Oesters van Nam Kee; GOES - 20.30 uur; The man who wasn't there; HULST - De Koning van Engeland, 16.00 uur: Jimmy Neutron; Stuart Little; Sproet; 16.00, 19.00 en 21.15 uur: Gold member; 16.00 en 21.15 uur: Reign of Fi- re;19.00 uur: Oesters van Nam Kee; Sneak Preview; 19.00 en 21.15 uur Signs; 19.00 en 22.00 uur: Minority Report; 21.15 uur: K-19; MIDDELBURG - Schuttershof, 19.30 uur. Hollywood Ending;22.00 uur: Les Gla- neurs et la Glaneuse VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur. Lilo Stitch; 13.45 en 16.15 uur: Stuart Little; Donderbroek; 13.45 en 19.00 uur: Reign of Fire; 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Goldmember; Signs; 13.45,19.00, 20.00 en 21.30 uur: Minority Report; 16.15 en 19.00 uur: The sweetest thing; 16.15 en 22.00 uur: Oesters van Nam Kee; 19.00 en 22.00 uur: K-19 The Widowmaker; 21.45 uur: Resident Evil; l TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Archeologisch Muse um, 13.30-17.00 uur: Een woensdag in 1302, Guldensporenslag (t/m 30/9); ST. ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum, 13.30-17.00 uur: Het boe renerf, leven van mensen op een boerde rij en stiekeme slopers, gevaar van insecten en knaagdieren (t/m 29/9); AXEL - Streekmuseum, 13.30-17.00 uur: Eleanor Winters, kalligrafie en quiltcolla ges (t/m 26/10); Kunstgalerij Antheunis, 8.00-12.00 en 13.00 18.00 uur: Aquarellen van de heer Stassen (t/m 30/11 BERGEN OPZOOM-Interium, 9.00-17.00 uur: Marianne Rouws, gemengde tech niek; Dick Fluitsma, beelden en Corneli us, olieverf (t/m 16/11); StuArt Galerie, 12.00-17.00 uur: Dick Fluitsma, beelden en Cornelius, olieverf (t/m 13/10); Galerie de Mollegangen, 10.00-21.00 uur: Johan van Vilstere, schilderijen en René van Dam, bronzen beelden; BROUWERSHAVEN - Museum, 11.00- 17.00 uur: Ad Kikkert, aquarellen over Schouwen Duiveland (t/m 3/11 BURGH HAAMSTEDE - De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur: Oten Sien; Kunst geen Kunst, 12.00-17.00 uur: Werk van diverse kunstenaars (t/m 4/10); Galerie/Atelier Jan Eikenaar, 13.00-17.00 uur: Jacintha Reijnders, materie-schilde rijen en Mary Bezembinder, beelden van brons en steen (t/m 19/10); De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: An neke Schenk, schilderijen en Emmy Luij- endijk, keramiek (t/m 12/10); CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Schilderijen, beelden en keramiek van Belgische en Zeeuwse kunstenaars (t/m 13/10); DOMBURG - Galerie Het Noorderlicht, 14.00-19.00 uur: Werk Nederlandse en Vlaamse kunstenaars (t/m 28/9); Marie Tak van Poortvliet Museum, 13.00-17.00 uur: Claire Bonebakker (1904-1979), schilderijen (t/m 3/11); Duingalerie, 12,00-21.00 uur: Olga en Ar men Gasparian, schilderijen en sculptu ren (t/m 27/10); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: Mens durfte kijken, eeu wenlange zorg voor de dijken op Schou- wen-Duiveland (t/m 31/10); GOES - Galerie v.d. Berge, 13.30-17.00 uur: Marcel Berlanger, recente schilderij enen Iska Jehl, foto's en schilderijen (t/m 5/10); Atelier De Kaai, 9.00-16.00 uur: Gerrit Knoester en Nelleke Harinck, dichtkunst en werken kunstenaars De Kaai (t/m 18/12); GROEDE - Galerie d 'Ouwe Smisse, 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur: Will Kel- lermann, schilderijen (t/m 29/9); Lutherse Kerk, 13,00-17.00 uur: Teunn Nijkamp en Esther Meulblok, olieverf schilderijen (t/m 30/10); GRIJPSKERKE - Galerie De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Werk diverse kunste naars met diverse disciplines (beelden, schilderijen en sieraden) t/m 12/10; HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: Bronswerken en schilderijen van Joop van Nugteren en Marijke Koop man (t/m 24/10); 't Kunstuus, 13.00 - 18.00 uur en 19.00 - 21.00 uur: Werken op papier en op pa neel door Jenni van Geest (t/m 26/10); HULST - Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: 2e deel Van Penseel tot Beitel, diverse kunstenaars en technieken (t/m 27/10); KAPELLE - Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur: De Dageraad, foto's van Jaap Klein (t/m 18/10), KERKWERVE - Ateljee Jetstee, 10.30- 17.00 uur: Werk van diverse kunstenaars (t/m 30/9); MELISKERKE - Zijdemuseum, 10.00- 17.00 uur: De Zijden kant van de VOC (t/m 26/10); MIDDELBURG - Zeeuws Museum, 11.00- 17.00 uur: Natuurhistorische verzame lingen 1750-1850 (t/m 29/9); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Vis-A-Vis, schilderijen Christel Wijland en Giel Louws (t/m 12/10); Paracelsus, Geneesheer, Wijsgeer, Godskenner (t/m 27/9); De Drukkery, 9.00-18.00 uur: Lex Maes, Markus en Benno Vranken, pentekenin gen en werken Gust Romijn (t/m 28/9); Roosevelt Study Center, 9.30-12.30 en 13.30- 16.30 uur: Fototentoonstelling In- dianenkinderen (t/m 27/9); Zeeuws Archief, 9-17 uur. Scheurbuik Scheepsbeschuit (t/m 11/01/2003); Galerie De Ruimte, 13.00-17.00 uur: Ro nald Mullié, wandschilderingen en boomsoorten op doek (t/m 28/9); Galerie T, 11.00-16.00 uur: Verzameld werk diverse kunstenaars (t/m 28/9); Wandelkerk, 11.00-17.00 uur: Foto's van Anneke Lutgendorff (t/m 26/9); Galerie Caesuur, 14.00-17.00 uur: Onder gang, project/installatie van Lotje Van- devlietWm 20/10); Vleeshal, 13.00-17.00 uur: We'll slide down the surface of things, werk van schilders Frank Bauer, Arnout Killian en Glen Rubsamen en vormgever Herman Verkerk (t/m 20/10); Kabinetten van de Vleeshal, 13.00-17.00 uur: lnse(x)cts, etsen, films, dia's en envi ronment van Martha Colburn (t/m 20/10); GHL-galerie, 13.00-17.00 uur: Werk teke naars Markus en Ramon (t/m 6/10): NIEUW HAAMSTEDE - Torenhoeve, 11.00-17.00 uur: Werk vijf kunstenaars (t/m 15/10); OOSTKAPELLE -Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-17.00 uur: Jurassic Polder land, amfibieën en reptielen (t/m 3/11 OOST-SOUBURG - Watertoren, 12.00- 17.00 uur: Wapentuig van Gregory Green; PHILIPPINE - Galerie Sia, 13.00-17.00 uur: Marij Bekkers en Kees Huijsseh, schilderijen, juwelen en keramiek (t/m sept.); RITTHEM-FortRammekens, 13.00-17.00 uur: Els van Baarle, textiele werken en José van der Valk, objecten in brons en keramiek (t/m 31/10); TERNEUZEN - Gemeentehuis, 9.00- 17.00 uur: Sibylle Bil en Rob van Geijn, schilderijen van dieren (t/m 27/9); VEERE - De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Foto's in klederdracht (t/m 3/11Mi- ra Peters, olieverfschilderijen en Eliënne Veldkamp, sculpturen (t/m 3/11); VLISSINGEN - Zeeuws Maritiem Mu- ZEEum, 10.00-17.00 uur: Met zicht op zee, werken vijf Zeeuwse kunstschilders en VOC over de grens (t/m 12/1/03); Kunst'ique, 11.00-20.00 uur: Pieter Boer, schilderijen van zee- en luchtvaart; Bibliotheek 't Spui, 10.00-21.00 uur: Schilderijen van Karsïna Starmans; Kunstcentrum Willem3,12.00-17.00 uur: Stijn Kriele, schilderijen en tekeningen (t/m 6/10); foto's van Erwin Olaf en wer ken diverse kunstenaars (t/m 17/11) WESTKAPELLE - Polderhuis, 10.00-20.00 uur: De oorlog en Westkapelle; Verande rend Westkapelle van 1935 tot 2000; Westkappels talent (t/m 28/9); WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, 13.00-17.00 uur: Beelden in de tuin; IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17,00 uur: Cadzandse klederdrachten en sieraden (t/m 2/11); ZIERIKZEE - Gemeentehuis, 8.30-16.00 uur: Zelandia lllustrata, foto's en afbeel dingen over water (t/m 28/9); Stadhuismuseum, 10.00-17.00 uur: Su- zanna Maria Lonque (t/m 31/10); Galerie Alexandra, 11.00-17.00 uur: Kat ten in de hoofdrol (t/m 27/10); Atelier-Galerie Kos, 11.00 - 17.00 uur: KunstschilderToon Gerritse( t/m27/10) HULPCENTRA Alarmnummer; tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 Blijfvan m'n lijfZeeland, tel, 0118469869 Hulp-en advieslijn Blijfvan m 'n LijfZee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12,00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag. 10.00-22.00 uur). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker, Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di., wo. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118 413932. Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden Zeeland, tel. 0900-76 73 437. Margreet Moelker uit Kloetinge is aan de Fontys Hogeschool in Tilburg geslaagd voor het examen docent beeldende vor ming tweedegraads. GRAAUW - Op maandag 14 ok tober houdt de KVO, afdeling Graauw, haar jaarvergadering. De vei'gadering begint om 19.30 uur bij eetcafé van. Grol. In de huishoudelijke vei'gadering staat naast de gebruikelijke agenda een bestuursverkiezing op het programma. De dames H. Heyens-Truyman en A. van de Vijver-Kegelaar zijn beiden hei-kiesbaar. Pr°v'nc'a'e Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-pho to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van ,29 tot .37 en van ,53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .23 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .23 en van .37 tot .53 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag.van 7.30 tot09.Ó0 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen; fax: 0118-470102; e-mail: redactie@pzc.nl. Noord-Beveland. In 1818 werd de Soelekerkepolder aangedijkl. Een patricisch herenhuis als boerderij: Steenhove. Een bijzondere schuur met de mendeuren op de kopse kanten in plaats van dwars. Juist daar hebben we de Arco-tafel neergezet. Een tafel van patricische allure en met een bijzonderheid van constructie, die in de kopse kanten zichtbaar is. Pure schoonheid in een stijl, die eeuwen overleeft! Kees den Herder Interieurstyling Walcheren Noordweg 125, Serooskerke, 0118-593030 www.keesdenherder.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 17