PZC Duo neemt Het Arsenaal over Ruim dertig kilo in elf weken op irc te GroenLinks wil disco in Mortiere VLissinGEn uniek pand 13 Jongen gewond bij steekpartij op schip Video bij opening nieuwe locatie vmbo Veel belangstelling voor Seniorenraad WAT STEMT U Eigenaren Miniatuur Walcheren razend enthousiast over attractiecentrum Koudekerkseweg dag afgesloten mmmmm Veere geeft uitleg over gsm-masten Vissers vinden lijk op zee Omleiding bij Zandkreekdam duurt voort merken m een aart d<* Markt in Goes zeeuwse almanak Lijmpoging MIDDEN zaterdag 2 maart 2002 door Ab van der Sluis VLISSINGEN - Attractiecen trum Het Arsenaal is van eige naar verwisseld. Het onderne mersduo Edgar Angelini en Sven van Rijswijk, die ook het Middelburgse Miniatuur Wal cheren runnen, hebben de ex ploitatie overgenomen. Het on roerend goed is verkocht aan de particuliere belegger A. van Velzen uit Middelburg. De bouw en renovatie van het huidige attractiecentrum begon in 1991. In mei 1993 ging Het Arsenaal open. Bij het centrum werken gemiddeld negen men sen in vaste dienst. De overname heeft voor het personeel geen gevolgen. De huidige manager, Chris Funk, legt zijn functie neer. Hij gaat terug naar Twen te. „Ikheb hier bijna vijfjaarge zeten en ik heb een geweldige tijd gehad." De eigenaar van Het Arsenaal was de beleg gingsmaatschappij Reggeborgh Beheer. Van Rijswijk en Angelini zien in de overname een nieuwe uitda ging. „Daarnaast is Het Arse naal natuurlijk een prima aan vulling op Miniatuur Walcheren en zien we uiteraard financiële mogelijkheden", zegt Van Rijs wijk. „Het is een schitterende manier om als attracties samen iets te doen. Je moet dan denken aan gezamenlijk folders druk ken, kaarten verkoop en de in woners van Zeeland tegen een bepaalde prijs onbeperkt toe gang geven tot beide attracties. Het mooie van deze twee parken is dat ze elkaar aanvullen. Als het droog is, komen mensen naar Miniatuur en als het regent gaan ze naar Het Arsenaal." Jongensdroom De nieuwe eigenaren zijn laai end enthousiast over de overna me. „We beseffen het nog am per", vertelt Van Rijswijk. „Bij Miniatuur Walcheren hadden we al het idee dat een jongens droom in vervulling ging, maar dit gaat ook voor ons wel heel erg ver. Drie jaar geleden, op 1 maart 1999, hebben we Minia tuur Walcheren overgenomen. Toen zei men al voor de gein: straks nemen jullie ook nog Het Arsenaal over." De onderhandelingen tussen Reggeborgh Beheer en Van Rijs wijk en Angelini begonnen een jaar geleden. Het ondernemers duo heeft de goodwill en de in ventaris overgenomen. De ge bouwen komen in handen van Van Velzen uit Middelburg. De huidige exploitant van restau rant 't VoorOnder, Bart Stinen- bosch, blijft ook na de overname in het restaurant. „Het Arsenaal liep prima", zegt een woordvoerder van Regge borgh Beheer, „maar het was een kleinere deelneming in onze beleggingsportefeuille. Om de zoveel tijd kijk je eens naar je portefeuille en toen is gezegd: als zich een kans voordoet, ver kopen we. Het Arsenaal paste niet langer in onze portefeuille. Het was een beetje een vreemde eend in de bijt." Rare dingen Van Rijswijk en Angelini zetten Het Arsenaal in elk geval dit jaar op de oude voet voort. In die periode wordt een vijfjarenplan gemaakt. „In de basis is Het Ar senaal best een goede attractie, maar op creatief gebied kan er volgens mij meer gebeuren", zegt Van Rijswijk. Zo wil hij de ze zomer in elk geval een pape- gaaien-piratenshow beginnen. „Verder heb ik nog wel een aan tal ideeën. We gaan een heleboel rare dingen verzinnen." In Miniatuur Walcheren introdu ceerde Van Rijswijk het 'poep- sjoelen', en de Nederlandse Kampioenschappen piasstam pen en kruipen. Van Rijswijk wordt de creatief directeur van beide attracties. Angelini krij gt de dagelij kse lei ding van Het Arsenaal en is de financiële man van het duo. (Advertentie) Oma snapt het niet meer.. Zie pag. 20 HANS WEERT - Bij een steek partij op een schip dat lag afge meerd in de haven van Hans- weert is gisteren een 16-jarige jongen gewond geraakt. De po litie vermoedt dat het om een ongeluk gaat. Het incident vond rond één uur 's middags plaats op het schip Smal Agt. De politie rukte met veel wagens uit, omdat op het schip moeilijk opvoedbare kin deren een reïntegratieproject volgen. De 17-jarige dader, af komstig uit Rotterdam, kon snel worden aangehouden, maar waarschijnlijk heeft hij niet met opzet gestoken. De jongens zou den hebben lopen dollen met een scherp voorwerp waarbij per ongeluk zou zijn gestoken. De gevolgen voor het slachtoffer bleken mee te vallen. Na een korte behandeling in het zie kenhuis kon de jongen huis waarts keren. De afdeling elektrotechniek van de CSW nhowerlaan in Middelburg. foto Lex de Meester door Gerrit van Loon MIDDELBURG - „Hij doet het". Met een druk op de knop startte wethouder J. van Dijk-Sturm (onderwijs) gistermiddag de vi deo ter opening van de vernieuwde vmbo- locatie aan de Generaal Eisenhowerlaan. Het interieur van het schoolgebouw, dat valt onder de Christelijke Scholengemeen schap Walcheren (CSW), is gemoderniseerd en aangepast aan de technische eisen van deze tijd. ICT-computers, een nieuw inge richte keuken en een complete kantoorsi mulatie geven de school een eigentijds ge zicht. De totale kosten van de verbouwing bedragen 3,4 miljoen euro. Daarvan droeg de gemeente Middelburg 2 miljoen euro bij. De vernieuwde locatie geeft onderdak aan alle afdelingen van de bovenbouw. Het onder één dak brengen van de afdelin gen Techniek, Zorg en Welzijn en Economie zorgt er voor dat de leerlingen zowel theorie als prakti jklessen kunnen volgen in het ver nieuwde gebouw aan de Generaal Eisenho werlaan. Volgens docent Elektrotechniek Gide Wattez is deze aanpak meer gericht op de vervolgopleiding ROC Zeeland en het be drijfsleven. De begeleiding van en aandacht voor de individuele leerling blijven hetzelf de. Met de opening is een van de laatste stappen gezet in de 'scholendans' in Middelburg. Scholengemeenschap Nehalennia aan de Breeweg verhuist voorjaar 2002 naar de Nieuwervestraat en Kruisweg. De vmbo-lo- caties aan de Oranje/Olmenlaan en Keeten straat verkassen in 2003 naar de Churchill- laan. Daar wordt aan de onderbouw les ge geven. De vmbo-leerlingen van de CSW in de onderbouw volgen momenteel lessen in de Keetenstraat. door Ab van der Sluis MIDDELBURG - De beste plek voor een stadsgewestelijke me- ga-discotheek is het gebied ten westen van McDonald's/Hotel Middelburg aan de Bosschaart- weg in Middelburg. Dat stelt de fractie van GroenLinks Middel burg in een brief aan het college van B en W. Café Te Zot uit Vlissingen dien de enige tijd geleden een aan vraag in voor een discotheek op Arnestein of Ramsburg in Mid delburg. Het college besloot het verzoek af te wijzen, omdat het een bedrijventerrein geen ge schikte plek vindt voor een dis cotheek. B en W beloofden wel mogelijke locaties in kaart te brengen. Volgens GroenLinks Middel burg wijzen diverse enquêtes onder jongeren in Middelburg uit dat zij meer uitgaangsgele- genheden willen hebben en dan met name een discotheek. Het centrum van Middelburg telt twee discotheken. De fractie vindt dat het stadsge westelijke uitgaangsgebied een grote discotheek mist. „Dat is onder de jongeren vaak reden om uit te wijken naar andere plaatsen, tot aan Antwerpen toe." GroenLinks vindt dat ten westen van McDonald's een gro te discotheek gebouwd kan worden. De fractie wil dat het college contact opneemt met de projectgroep Mortiere om het plan uit te werken en een ge schikte exploitant voor een gro te discotheek te zoeken. De Mortiere is volgens GroenLinks uitermate geschikt. „De locatie ligt aan de rand van de stad en zal duidelijk minder overlast geven dan een soortgelijke gele genheid in het centrum." Te Zot was eerst te rade gegaan in Vlissingen voor een nieuwe locatie ver van de bewoonde we reld. Die bleek niet voorhanden te zijn. GroenLinks Vlissingen stelde daarop schriftelijke vra gen aan het college van B en W. De partij vond dat de gemeente Vlissingen net als Middelburg locaties voor discotheken moest onderzoeken. VLISSINGEN - De Koudekerk seweg is maandag in één rich ting afgesloten voor het verkeer. De bouwkraan bij de voormali ge d'Orangerie op de hoek van de Singel en de Koudekerkse weg wordt dan weggehaald. Het verkeer vanaf de Badhuis straat richting President Roose- veltlaan wordt omgeleid via de Burgemeester van Woelderen- laan. Het verkeer richting Bad huisstraat kan gewoon doorrij den. De afsluiting duurt van 07.00 tot 18.00 uur DOMBURG - In de ge meente Veere zijn binnen kort extra gsm-masten nodig. Voor het zover is, houdt het gemeentebe stuur dinsdag een infor matieavond. In Nederland zijn vijf aanbieders van mobiele telefoons. Zij hebben alle maal een eigen netwerk nodig. Er is afgesproken dat ze zoveel mogelijk ge bruik maken van dezelfde opstelpunten. De hoe veelheid antennes die op één mast kan, is beperkt. Om iedereen goed mobiel te kunnen laten bellen, zijn meer masten nodig. De Tweede Kamer heeft in april vorig jaar het Natio naal Antennebeleid aan genomen. Dat houdt in dat wettelijk is afgespro ken dat er voldoende op stelpunten moeten zijn. In dat beleid is duidelijk op genomen wat wel en niet mag. Voor antenne-in stallaties die hoger zijn dan veertig meter moet een bouwvergunning worden aangevraagd. In stallaties tussen de vijf en veertig meter vallen onder het 'lichte regime' van de woningwet. Voor antennes die niet ho^ ger zijn dan vijf meter en die op een bestaand ge bouw staan, is geen ver gunning meer nodig. Onder de Veerse inwoners zijn mensen die zich zor gen maken over de gevol gen voor de gezondheid als ze vlakbij een mast wonen. De Gezondheids raad heeft daar twee jaar geleden onderzoek naar gedaan. De uitkomst is dat er geen wetenschap pelijke grond is voor die vrees. De Wetenschappe lijke Commissie van de Europese Commissie is ook tot die conclusie ge komen. Op de informatieavond van de gemeente Veere geeft E. van Rongen van de Gezondheidsraad toe lichting op het onderzoek. Een vertegenwoordiger van MoNet, waarin de mobiele aanbieders ver enigd zijn, vertelt over de samenwerking en over de noodzaak meer masten te plaatsen. Ook tegenstan ders van gsm-masten ko men aan woord. De avond begint om 20.00 uur op het gemeentehuis. (Advertentie) door Famke van Loon ZIERIKZEE - Het knaagde al jaren maar toen zijn neefje zelfs opmerkingen begon te maken over zijn gewicht was de maat voor Jurgen Tetteroo uit Zierik- zee vol. „De grens is bereikt." Met zijn deelname aan Big Diet, het afslankprogramma van SBS6, gaat het roer definitief om. Vanaf vandaag moet de weegschaal terughollen. Het doel: 33,2 kilo afvallen in elf we ken tijd. De boosdoeners zijn bij de 32- jarige Tetteroo bekend. Die doos koekjes, die in huis is voor als er onverwacht bezoek komt. 's Avonds nog even wat chips om de lekkere trek te stillen. En die zak verdwijnt niet aangebroken terug de kast inWant dat is zon de. Ook op zijn werk bij de Roompot in Kamperland slaat hij een extraatje niet snel af. „Elke week is er wel iemand ja rig." Zelf heeft hij de afgelopen jaren van alles geprobeerd om wat ki lootjes kwijt te raken. Van een bezoek aan een diëtiste om on der begeleiding wat af te vallen tot drastischer maatregelen. „Mijn hele leven ben ik daar al mee bezig. Vooral onverant woord door met poeders en pil len snel af te willen vallen." Maar, zoals Tetteroo zelf zegt, wegens een gebrek aan zelfdis cipline verviel hij al snel weer in zijn oude eetpatroon. Aan dat jojo-effect wil hij nu een eind maken. Om gezond heidsredenen, maar ook vanwe ge reacties en opmerkingen uit zijn omgeving. Toen zijn drieja rige neefje opmerkingen begon VLISSINGEN-Een vissersboot heeft donderdag op de Noordzee voor de Walcherse kust het stof felijk overschot van een nog on bekende vrouw opgevist. De vrouw heeft volgens een woordvoerder van de politie acht tot tien weken in het water gelegen. Het Korps Landelijke Politie Diensten heeft samen met de technische recherche van de Regiopolitie Zeeland een on derzoek ingesteld. Het Bureau Vermiste Personen is ingescha keld. Aan de hand van gebits analyse wordt geprobeerd ach ter de identiteit van de vrouw te komen. Welke vissersboot de vrouw heeft gevonden of waar de boot vandaan komt, wist de woordvoerder gisteren niet te zeggen. Jurgen Tetteroo: „De grens is bereikt, te maken was voor hem de grens bereikt. „Kinderen vertellen de waarheid." Nadat hij vorig jaar j aloers naar de resultaten van de eerste club deelnemers aan het afslankprogramma had geke ken, heeft Tetteroo zich dit jaar aangemeld voor Big Diet. Vanaf vandaag breekt daarom voor het oog van heel Nederland een nieuwe tijd aan van gezond en verantwoord eten en veel be weging. Zes dagen per week wordt Tetteroo verwacht in de sportschool. Het voordeel vindt hij wel dat het programma dit jaar thuis kan worden gevolgd en dat er niet zoals bij de eerste editie een verblijf in een kasteel aan de deelname is verbonden. Want op deze manier wordt het gezonde leven direct in zijn ei gen omgeving ingepast en kan hij min of meer gewoon aan het werk blijven. „In je privésitua- tie: dat is veel realistischer." Op de vingers Dat heel Nederland hem de ko mende elf weken op de vingers kijkt, roept bij Tetteroo tegen strijdige gevoelens op. „Je gaat natuurlijk een grens over, als je in je zwembroek voor de camera moet. Heel confronterend." An derzijds ziet hij het ook als een onherroepelijke controle, die zijn gebrek aan zelfdiscipline zal compenseren. „Aanheel Ne derland doe ik eigenlijk een be lofte. Je voelt je gigantisch ge controleerd." Al is het nog even wennen aan de camera en media-aandacht, de Zierikzeeënaar heeft er zin in. De survivaltocht in de Arden nen met de andere deelnemers heeft al direct resultaat opgele verd: in vier dagen tijd geeft de weegschaal acht kilo minder aan. Die eerste stappen motive ren om door te zetten. Met een ambitieus streven in elf weken foto Pieter Honhoff tijd ruim 33 kilo kwijt te raken heeft Tetteroo nog een lange weg te gaan, beseft hij zelf. Maar hij is vast van plan voor het oog van de natie - en niet in de laatste plaats voor zijn fami lie en vrienden - te slagen in zijn missie, „Die stimulans uit de omgeving heb ik nodig. Maar ik ga dat doel zeker bereiken." (Advertentie) U weet het nog niet? Neem dan een kijkje op de verkiezingsmarkt vandaag zaterdag 2 maart 2002 doorlopend van 10.00 - 17.00 uur Arsenaaltheater - Vlissingen kramen van alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vlissingen lijsttrekkersdebat van 16.00 - 17.00 uur onder leiding van journalist Theo Richel GRATIS TOEGANG DE KOFFIE STAAT KLAAR I HEEFT U SLOOPWERK? Bel ons! MOET ER GERENOVEERD WORDEN? Bel ons zeker! EEN FREELANCER NODIG? Wij staan klaar! EEN BETROUWBAAR KLUSBEDRIJF? Geen twijfel mogelijk! Bel Quality Delivery voor een kwaliteitslevering Tel/Fax 0118-431476 Mob. 06-53350980 24 uur bereikbaar! WILHELMINADORP - De om leiding van het verkeer op de Zandkreekdam tussen Noord en Zuid-Beveland duurt van daag nog voort. De aannemer die op deze plaats bezig is met de voorbereidingen voor de bouw van een verswa- tersluis in de Zandkreekdam, is er niet in geslaagd vóór het weekeinde klaar te zijn met het heien van buispalen bij de weg Goes-Zierikzee. Het slaan van deze palen veroorzaakt verzak kingen in de weg. Het was de bedoeling dat het ge deelte van het heiwerk dat ver zakkingen teweeg kan brengen gisteren zou zijn afgerond. Van daag moeten evenwel nog twee palen worden geslagen. Nadat het heien is voltooid, kan het oostelijke deel van de weg wor den hersteld. Daarna zal - waar schijnlijk zaterdagavond - het verkeer de normale route kun nen rijden. Er geldt in verband met de werkzaamheden een snelheidsbeperking. De buispa len worden geheid voor de aan leg van een tweehonderd meter lange brug over de bouwput voor de verswatersluis. door Miriam van den Broek MIDDELBURG - De animo voor het oprichten van een Seni orenraad in Middelburg is groot. De gemeente gaf donder dagavond uitleg over wat een Seniorenraad is, wat de taken zijn en waarom een dergelijke raad nodig is. Alle 55-plussers in de gemeente waren hiervoor uitgenodigd. De avond werd be zocht door 580 mensen. De avond was bedoeld om een begin te maken met de oprich ting van de Seniorenraad. De raad moet een platform worden dat gevraagd en ongevraagd ad vies geeft over zaken die alle se nioren in de gemeente aangaan. Het platform hoeft niet alleen de gemeente te adviseren, maar ook allerlei andere instanties die met ouderen te maken heb ben. Het is niet de bedoeling dat individuele problemen of zaken worden aangekaart. De gemeente had tijdens de in formatieavond tweehonderd aanmeldingsformulieren ver spreid. Honderd daarvan zijn meegenomen. Vijf mensen heb ben zich al aangemeld om zit ting te nemen in de Senioren raad. De gemeente verwacht dat veel van de overige aanmel dingsformulieren deze week worden teruggestuurd. Volgens T. Snijders van de gemeente Middelburg wil de grote belang stelling niet zeggen dat er in de gemeente nog veel te verbeteren is op het gebied van ouderen,Ik beschouw dit meer als een teken dat hier veel betrokken senioren De Seniorenraad zal bestaan uit zeven mensen. De gemeente wil die leden via verkiezingen se lecteren. „We gaan proberen de verkiezing voor de Senioren raad 15 mei te houden, gelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor die tijd maken we van alle gegadigden een foto die we voorzien van een CV." (Advertentie) De vreugde rond de aan staande raadsverkiezingen wordt soms vermengd met droefenis. Zo maakt de Vlis- singse afdeli7ig van de Socia listische Partij melding van handelingen die grenzen aan sabotage. De aanplakbiljet ten van deze wakkere politieke denominatie zijn in de afgelopen weken van ge meentewege verwijderd, op verzoek van andere partijen, zo meldt de SP. Naïevelingen zouden op het idee kunnen komen dat die andere - niet bij name ge noemde - partijen, worden gedreven door angst en zich dus laten adviseren door een slechte raadgever. Zulks zou de Socialistisch Partij tevre den kunnen stemmen. Maar zo zit het niet. De partij met de rode, appelvormige besvrucht uit de familie der nachtschaden laat in een persbericht weten dat de ge meente Vlissingen financieel aansprakelijk gesteld zal worden voor de teloorgang van de posters en de lijm. Nog vier nachtjes slapen, dan zullen we weten of de pogi ng om de kiezers op deze kloeke ivijze te lijmen, is geslaagd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 13