PZC Nachttoezicht strand op de tocht i BOEKENMARKT Ook personeel ziekenhuis Goes gaat in staking Zorgen over hoge kosten stadskantoor Goes 11 Vijf mille voor Kruiningse hobbyherder Eerbetoon aan gesneuvelde generaal KOOPZONDAG Gevangenisstraf geëist voor belediging van politieagenten Keukemarket E3SEH3 Weinig animo onder jongeren voor controle in Domburg Automobilist krijgt klappen KEUKENS Driejaar cel wegens betasten kleindochters ZONDAG 6 MEI I BRISTOL I Kapelle pakt poepoverlast aan Bredanaar mishandeld zeeuwse almanak Samaritaan MIDDEN zaterdag 5 mei 2001 door Rob Paardekam KRUININGEN - Bijna vijfdui zend gulden en een hoop nieu we schapen. Dat is de op brengst van de actie voor de Kruiningse hobbyherder die eind maart al zijn schapen ver loor. Initiatiefneemster Petra Wille- boer wil het geld volgende week zonder veel poespas overhandigen. Op zijn schapen zal de herder nog even moeten wachten. De Kruininger, een man van Turkse afkomst, maakte op 22 maart het gebruikelijke rondje met zijn dieren. Dat kwam hem duur te staan, want hij werd verklikt. De Algemene Inspec tie Dienst (AID) kende geen ge nade en ruimde alle 13 schapen en 21 lammetjes. Petra Willeboer uit Krabben- dijke was het daar niet mee eens en belde de gemeente. „Ik vroeg me af of we iets voor de man konden doen", vertelt ze. „Toen de gemeente meer van dat soort telefoontjes kreeg, ben ik min of meer tot coördi nator gebombardeerd." Wille boer is zeer te spreken over de opbrengst van de actie. „Veel meer dan ik had verwacht." Op het speciaal geopende reke ningnummer kwam bijna vijf duizend gulden binnen. Ook boden enkele mensen schapen aan. Op die aangeboden schapen moet hij wachten tot het ver- voersverbod helemaal is opge heven. De actie is overigens niet offici eel beëindigd, maar de ver wachting is dat de mensen die iets wilden geven dat inmid dels hebben gedaan. door Miriam van den Broek DOMBURG - Het nachttoezicht op de Domburgse stranden in het hoogseizoen staat op losse schroeven. De gemeente Veere heeft moeite met het vinden van jongeren die de controle moeten uitvoeren. Het toezicht moet er voor zorgen dat er in de zomer maanden minder vernielingen worden aangericht op het strand en in de kern van Dom burg. Vorig jaar ging het proefproject Rodeo van start. Rodeo staat voor Recreatief overleg Dom burg en omgeving. Vijf jongeren van achttien en negentien jaar surveilleerden in de nachtelijke TERNEUZEN - Een 24-jarige automobilist uit Terneuzen deed donderdagavond aangifte van mishandeling. De man reed met zijn auto over de Axelsestraat toen hij door een andere autobestuurder werd achtervolgd en gesom meerd te stoppen. Hij deed dit, waarop zijn ach tervolger hem zonder aanlei ding begon te slaan en schop pen. De dader stapte na het incident in zijn auto en reed weg, het slachtoffer met een bloeddoorlopen oog en lichte kneuzingen achterlatend. De politie heeft de zaak in onder zoek. Advertentie Ringbaan West 2B Tel. 0113-22 97 38 uren en spraken indien nodig, leeftijdsgenoten aan op hun ge drag. Overdag konden ze op een camping of op het strand va kantie vieren. Het was de eerste keer in Neder land dat gemeente en politie va kantiehulpen inhuurden als nachtwachten. „Voor de komende zomer heb ben we een paar advertenties geplaatst in de PZC en in een Brabantse krant", vertelt H. Davidse van de gemeente Veere. „Een aantal mensen heeft in re actie daarop gebeld, maar echte sollicitanten zijn er vooralsnog niet uit voortgekomen. We heb ben ook de jongens die vorig jaar aan het project meededen, benaderd. Maar die hebben in middels vaste banen en kunnen dus niet." Sluitingstijden De deelnemers zouden in de maanden j uli en augustus wacht moeten lopen vanaf midder nacht tot een uur of zes. Vooral de sluitingstijden van de uit gaansgelegenheden zijn be langrijk. Dan gaat iedereen terug naar huis of naar de cam ping en dikwijls gebeurt dat met een omweg via het strand. In tegenstelling tot vorig jaar worden de toezichthouders deze zomer uitgerust met een gsm. „De portofoons waarmee de jongens vorig jaar in contact stonden met de politie, hadden niet altijd bereik op het strand. Met gsm kunnen we dat voorko men", vertelt Davidse. „Ook ga ven de deelnemers vorig jaar aan dat een mountainbike wel erg handig zou zijn. Op die ma nier kunnen ze zich sneller door het uitgestrekte gebied ver plaatsen. Misschien dat die fiet sen er komen, maar daarover is nog geen definitief besluit geno men." Met de komst van vakantiegan gers in de zomer verviervoudigt het aantal aangiften van vernie lingen en diefstallen in de kust plaatsen. Voor de Stadsraad Domburg werd in de zomer van 1999 de grens bereikt. Er was een spoor van vernielingen en brandstichtingen getrokken. De raad stapte naar het gemeen tebestuur met het verzoek er echt iets aan te doen. Ook de Stichting Strandexploitatie Walcheren vond het aantal ver nielingen te hoog. Selectie Gemeente, politie, stichting Stadstoezicht Vlissingen/Mid- delburg en de Stichting Strand exploitatie Walcheren sloegen de handen ineen en kwamen met het Rodeo-project. Grootste troef was dat de politie het uit gaand publiek in de gaten kon houden, terwijl de nachtwach ters op het strand een oogje in het zeil hielden. Mochten de strandtoezichthouders op een lastige situatie stuitten, dan dienden ze direct de politie in te schakelen. Voorafgaand aan het vakantiebaantje, moesten de jongeren een selectieprodecure doorlopen en een korte oplei ding volgen van de Stichting Stadstoezicht. Het aantal aangiften van ver nielingen en ongeregeldheden in Domburg nam vorige zomer met tien procent af ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook wer den er meer daders opgepakt. Of dat een direct gevolg is van de strandsurveillance, is niet ze ker. Het matige weer had er ook invloed op. DEN HAAG - De 77-jarige man uit Terneuzen die vier van zijn kleindochters zou hebben mis bruikt is gisteren op het Haagse gerechtshof veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan een voorwaardelijk. Daarmee kwam het hof tot de zelfde straf als eerder door de rechtbank in Middelburg was opgelegd. De man zou tussen '84 en '98 vier van zijn kleindoch ters tussen hun zevende en hun twaalfde jaar seksueel hebben misbruikt. De verdachte ont kent dat hij de meisjes ooit onze delijk heeft betast. Hij zou ze al leen per ongeluk tussen hun benen hebben aangeraakt. De 83-jarige zoon van de Franse generaal Marcel-Émile Deslaurens bij het monument voor zijn vader. door Miriam van den Broek VLISSINGEN - De 83-jarige zoon van de in 1940 gesneuvelde Franse generaal Marcel-Émile Deslaurens heeft giste ren een monument ter nagedachtenis aan zijn vader onthuld aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen. Deslaurens kwam op 17 mei 1940 in Vlissingen om het leven toen hij met enkele soldaten de terugtocht van zijn troepen dekte. De zoon en de kleinzoon van Deslau rens zeiden het prachtig te vinden dat er een monument voor hun vader en opa is opgericht. „En de Franse tekst staat er zelfs helemaal goed op", zei de 83-jari- ge man lachend. Ook sprak hij zijn waardering uit voor de veteranen van de oud-stoottroepen die naar de ont hulling waren gekomen. Het monument is tot stand gekomen door de stichting Le Souvenir Franfais en de Bond Oud Stoottroepen afdeling foto Lex de Meester Zeeland. Leden van de bond hebben ja ren geleden al eens aan de gemeente Vlissingen gevraagd of er een plein of een straat naar de Franse generaal ver noemd kon worden. Daar is nooit iets van terechtgekomen. Gisteren maakte A. van der Weele van de bond bekend dat dit alsnog zal gebeuren. Advertentie Showroom met 60 complete opstellingen in meer dan 5.000 combinaties GRATIS montage van de complete keuken ontwerp advies - lontage - financiering lO JAAR ZEKERHEID ROOSENDAAL NOORD -A17- AFSLAG 21, Telefoon 0165 - 57 06 00, Fax 0165 - 51 06 03, Internet www.keukenmarket.nl Openingstijden: ma t/m vr930-18.00 u, VRIJDAG KOOPAVOND, za 10.00-17.00 u. Elke eerste zondag (september t/m junivan de maand geopend van 11.00 tot 17.00u. door Niels Juist DEN HAAG - Tegen een 24-jari- ge Amsterdammer die in Renes- se een politieagent had be dreigd, is gisteren op het Haagse gerechtshof acht weken gevan genisstraf geëist, waarvan vier voorwaardelijk. De man was eerder door de politierechter veroordeeld tot vijfhonderd gulden boete waarvan tweehon derdvijftig voorwaardelijk. Omdat de officier die straf te laag vond, ging hij in hoger be roep. De man was vorig jaar op 21 april met een vriend naar Re- nesse gereden, om daar op een terrasje een biertje te drinken. Terwijl ze op het terras zaten, trok de politie het nummerbord van hun auto na en kwam erach ter dat er nog een reeks aan on betaalde boetes openstonden. Vervolgens werd de vriend van de verdachte ingerekend en de auto in beslag genomen. Toen de agenten de vriend op (Advertentie) MORGEN GEOPEND VAN 13.00-17.00 UUR (Advertentie) ZONDAG 6 MEI A.S. IN HET CENTRUM VAN MIDDELBURG ZEELANDS GROOTSTE BOEKENMANIFESTATIE EEN EVENEMENT IN HET KADER VAN DE KUNST- EN CULTUURROUTE PANTHER Sportschoen zwart-grijs-blauw 36-46 Alléén morgen Uitsluitend geldig in ons filiaal MIDDELBURG: Markt 45 door Roelf Reinders GOES - Personeel in het Ooster- scheldeziekenhuis in Goes gaat volgende week ook staken. Na het Ziekenhuis Walcheren is het Goese ziekenhuis het tweede Zeeuwse ziekenhuis waar werknemers actie voeren. De acties in Goes beginnen dinsdagochtend met een poort- actie. De rest van de week zijn er stakingsacties te verwachten, zegt regiobestuurder W. Vissers van de vakbond AbvaKabo. „Dan gaat het om werkonder brekingen en zondagsdien sten." Voor het ziekenhuis in Vlissingen was al bekend dat af delingen woensdag en donder dag zondagsdiensten draaien. Volgens Vissers zijn er voor Zie kenhuis Zeeuws-Vlaanderen nog geen concrete plannen om te staken. „Maar in Terneuzen is er wel een actiecomité in oprich ting." Volgens haar laten acties in Terneuzen op zich wachten door de onrust onder het perso neel. Volgens een aantal (ano nieme) verpleegkundigen lijdt ziekenhuispersoneel onder een dictatoriaal bewind van afde lingshoofden en directie. Strijdlust Vissers hoopt dat de strijdlust die in Vlissingen heerst ook het personeel van de andere Zeeuw se ziekenhuizen tot staken brengt. „Vlissingen trekt de kar. Ik hoop dat dit uitstraling heeft op de andere ziekenhuizen." De stakingen in de ziekenhuizen worden door alle vakbonden in de zorg gezamenlijk voorbereid. Ze weigeren in te gaan op het bod van de ziekenhuiswerkge vers 38 in plaats van 36 uur te gaan werken voor hetzelfde loon. Volgens Vissers heerste er de af gelopen dagen onder zieken huispersoneel onduidelijkheid over de impasse met de werkge vers. „Er waren wat problemen omdat mensen dachten dat de onderhandelingen weer waren begonnen. Maar er is zeker geen reden om achterover te leunen en niet te staken. Het ging slechts om oriënterende ge sprekken. We houden pas op met acties als de werkgevers onze ei sen inwilligen. En dat zie ik de komende twee weken nog niet gebeuren." door Jacob Hoekman KAPELLE - De Kapelse ge meenteraad gaat de overlast van hondenpoep eindelijk aan pakken. Zaterdag 23 juni wordt de actiedag 'Shit! hondenpoep' gehouden waarop alle honden bezitters van de gemeente een poepgrijpertje uitgereikt krij gen. Hiermee kunnen de drollen van de viervoeters in een zakje worden gedeponeerd. Kapelle worstelt al langer met het hondenpoepprobleem. Tij dens gemeentelijke praatavon den kwam naar voren dat veel burgers zich ergeren aan poep op de stoep. De gemeente was al enkele jaren van plan om de overlast aan te pakken, maar tot op heden was het er niet van ge komen. Om extra aandacht te geven aan de actie willen wethouders persoonlijk een aantal honden bezitters te bezoeken. Verder maken basisschoolkinderen te keningen over hondenpoep, waarvan de leukste opgehangen zullen worden. Bovendien wor den op centrale plaatsen extra afvalbakken geplaatst. Daar door hoeft de hondenbezitter niet te lang met zijn gevulde zakje rond te lopen. De actie 'Shit! hondenpoep' kost ongeveer 25.000 gulden. Maandag 7 mei komt de poep- grijper aan de orde in de com missie VROM. De vergadering begint om 19.30 uur in het ge meentehuis te Kapelle. het bureau in de cel wilden stop pen, werd de verdachte kwaad en begon te schelden. „Ik ga jou pakken jongen"beet hij een van de agenten toen. „Ik gooi een handgranaat bij je naar bin nen." Volgens de verdachte was hij door het lint gegaan omdat de agenten hem en zijn vriend respectloos behandelden. Volgens de hofaanklager had de verdachte de agenten op zijn beurt ook respectloos behan deld. Bovendien had hij met ge weld gedreigd, wat bijzonder intimiderend zou zijn geweest voor de agenten. Hij eiste daar om dat de verdachte een hogere straf kreeg opgelegd dan de po litierechter had gedaan. Uitspraak over twee weken. HULST - Een twintigjarige in woner van Breda is donderdag nacht mishandeld in de Sport- laan in Hulst. De man had eer der op de avond al onenigheid gehad met de dader. Het slacht offer liep een blauw oog en een gescheurde bovenlip op. door Rolf Bosboom GOES - Een compleet nieuw stadskantoor in Goes wordt GroenLinks te duur. De fractie pleit ervoor de huidige plannen 'kritisch te bekijken' en naar al ternatieven te zoeken. Het oor spronkelijke idee om het huidi ge pand te verbouwen en uit te breiden komt daarbij weer in beeld. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de kosten van de nieuwbouw. Die waren aanvan kelijk geraamd op 24,1 miljoen gulden. Medio maart werd ech ter bekend dat de huidige bere keningen uitkomen op een be drag van 35,8 miljoen gulden, een verhoging van bijna twaalf miljoen. Die is voor een belang rijk deel het gevolg van de enor me prijsstijgingen in de bouw sector. A. van Oosten, fractievoorzitter van GroenLinks, liet toen al we- (Advertentie) elke zondag (ook met moederdag) Grand Hotel Arion Tel: 0118-410502 ten zich 'rot geschrokken' te zijn van de bedragen. Ln een brief die gisteren is verstuurd naar wet houder S. Heijning, bestuurlijk verantwoordelijk voor het pro ject, pleit de partij ervoor de zaak nog eens goed tegen het licht te houden. GroenLinks noemt twee alter natieven. Het eerste is dat de ge meente terugkeert op haar schreden en het huidige stads kantoor aan de Oostsingel gaat vertimmeren. De kosten daar van werden enkele jaren gele den ingeschat op ongeveer zestien miljoen gulden. Als er rekening wordt gehouden met de prijsstijgingen, zou dat nu neerkomen op 22 a 24 miljoen gulden. „Een aanzienlijk ver schil met nieuwbouw", aldus de fractie. Een andere mogelijkheid die GroenLinks aandraagt is het bouwen van een 'kernstadskan toor': een nieuw, klein onderko men voor de ambtenaren dat wel op de voorziene locatie bij het Hollandiaplein zou moeten komen. Als aanvulling daarop kan de gemeente kantoorruimte huren in de directe omgeving. Daar is volop keuze: het Land bouwcentrum (dat de gemeente nu al deels gebruikt) en op ter mijn ook het leegkomende wa terschapskantoor en de nieuwe kantoren in het Bekhofgebied. Verder zou de mogelijkheid van thuiswerken meer moeten wor den benut om ruimte te bespa ren. Weet u nog, beste lezer, een gladde prater maakte in Vlis singen eerlijke burgers geld afhandig door aan de deur een zielig verhaal op te han gen over autopech. Vol mede lijden gaven de mensen een paar tientjes, die het 'slacht offer' zou terugbetalen. De vogel was vervolgens gevlo gen, om nooit meer terug te keren. Stond allemaal te le zen in deze krant. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, althans... Zo was daar die verslaggever met Hulst als werkplek. Aan de balie diende zich een man aan. „Autopech meneer, en ik heb geen geld op zak. Zou ik misschien wat kunnen le nen?" De verslaggever trok, onder het verbijsterde oog van zijn collega's, grif zijn portemonnee en overhandig de de man een snip. Een vod dige jas diende als onder pand. De jas hangt er nu nog steeds. Suske en Wiske heb ben er een nieuwe albumtitel bij: De Sukkelige Samari taan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 11