Chip schrikt fietsendief af Franse generaal moest zijn moed met de dood bekopen KLEINE PRIJZEN Multraship nog in de race voor opruimen Donau ICHT Personeelstekort op zeeschepen vereist inzet buitenlanders Katoen Natie begint met logistiek park in Braakmanpolder Hoger tracé moet schilden tunnel redden Bijeenkomst over oorsuizen Preventie Kampioenen Jeu de Boules Agressieve Kapellenaar krijgt 100 uur taakstraf cL jCuxU £C ööiït 10 ircvn eAsri sbw donderdag 3 mei 2001 TERNEUZEN - Het tracé van de Westerscheldetunnel wordt iets aangepast. De twee tunnel boormachines passeren de vaargeul Everingen tussen de Middelplaat en Ellewoutsdijk op minder grote diepte, dan aanvankelijk was gepland. De twee machines gaan vier me ter hoger boren: niet op 51, maar op 47 meter. Op die manier hoopt tunnelbouwer Kombina- tie Middelplaat Westerschelde (KMW) nieuwe vervormingen van de boorschilden te voorko men. Die vervormingen traden op toen de machines waren aan gekomen op het diepste punt van de tunnel, zestig meter on der de Pas van Terneuzen. Het boorproces liep maanden ver traging op voordat de machines - aangepast - weer aan het werk konden. Het kostte de aanne merscombinatie enkele tiental len miljoenen guldens. KMW wil die schadepost overigens verhalen op opdrachtgever NV Westerscheldetunnel omdat de vervormingen, ondanks des kundige toetsing vooraf, niet waren te voorzien. Door de boormachines de verin gen nu vier meter hoger te laten passeren, is de druk op de boor schilden beduidend minder: 0,5 bar. „En dat kan juist het ver schil maken", aldus tunnel woordvoerster N. Vinke giste ren. De boormachines bevinden zich nu op ongeveer 3600 meter van het in totaal 6,6 kilometer lange tracé. Over een kilometer, bij de 2300ste ring wordt de cor rectie toegepast. Projectleider Uitvoering Wim van de Linde van de NV: „Het is een volkomen verantwoorde operatie. De ma chines gaan straks heel geleide lijk omhoog. Het hellingsper centage bij de tunnelingang in Ellewoutsdijk ondergaat geen enkele wijziging; daar blijft al les zoals gepland. TERNEUZEN - De afdeling Zeeland van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthoren den houdt dinsdag 22 mei vanaf 19.30 uur een voorlichtings avond over het symptoom Tini- tus (oorsuizen) in verpleeghuis Ter Schorre aan de Churchill- laan in Terneuzen. door Harmen van der Werf Van alles is al geprobeerd om het aantal diefstallen van fietsen terug te dringen. Jaren geleden werden over al graveeracties gehouden. Fietsers konden hun postcode met huisnummer in het frame laten graveren. Erg veel heeft dat niet geholpen. Maar nu moet het toch lukken, dankzij de chiptech nologie. Batavus is er dit jaar mee begonnen. Met het inbouwen van diefstalpreven tie-chips in duurdere fietsen vanaf 1599 gulden. Alleen nog op fietsen met een gesloten kettingkast. Bij fietsen dieven schijnen die het populairst te zijn. Volgend jaar volgen, als het goed is, de goedkopere fietsen en de andere bekende fietsfabrikanten. „Wij hebben de eerste aanzet willen geven", zegt Ba- tavus-communicatiemanager Herman Visser. „Om te bekijken hoe het valt." De actie van Batavus komt niet voor zijn tijd. Jaarlijks worden in Nederland naar schatting zevenhonderdduizend fietsen gestolen. Oude en nieuwe. Ze verdwijnen in de gracht, in het illegale circuit, naar het buitenland. De politie geeft er nauwelijks prioriteit aan, alsof het stelen van fietsen een oer-Hollands natuurverschijnsel is. Doe maar eens aangifte van een gestolen fiets. „Vul zelf het aangifteformulier maar in", krijg je dan te horen, „want je hebt het zeker voor de verzekering nodig." Omzetcijfers Ook in de rijwielbranche is er lang zo over gedacht. Wie zijn fiets verzekert, haalt toch een nieuwe, als die gestolen is. Goed voor de omzetcijfers. Hans Je- remiasse sr. van Jeremiasse Tweewie- Iers Goes geeft dat onomwonden toe. „Maar", verklaart Jeremiasse, „daar zijn -wij zo langzamerhand wel vanaf gestapt. Wij willen als rijwielhandel professionaliseren. Het enorme aantal onopgeloste fietsendiefstallen is mo reel niet meer te verkopen. De motiva tie om te fietsen neemt ook af." De fietsfabrikanten snijden zichzelf dus op den duur in de vingers, als zij niets ondernemen. Fietsersbond Enfb heeft het weieens laten uitzoeken. Een kwart van de fietsende Nederlanders pakt minder de fiets, omdat ze bang zijn de terugweg te moeten lopen. De Enfb heeft daarom in 1998, bij het aantreden van het tweede Paarse kabinet, al ge pleit voor de invoering van een anti diefstal-chip in fietsen. Dat zou direct massaal moeten gebeuren. „Pas dan wordt de markt voor gestolen fietsen grondig verziekt." Kosten: honderd milj oen gulden. Dat geld is er niet geko- Een sticker op het frame geeftaan dat de fiets is beveiligd met een antidiefstal-chip. politiecontroles op gestolen scooters. Scooters zijn al voorzien van antidief stal-chips. Het inbouwen kost driehon derd gulden. De verzekeringspremie wordt dan stukker lager. In Amsterdam schijnt dit werken. Het aantal diefstal len van scooters is met sprongen ge daald. De politie in Zeeland beschikt over twee scanners om antidiefstal-chips te lezen. „Maar", vertelt woordvoerder Jan van Mourick, „ze worden niet meer gebruikt bij straatcontroles. Het is zin loos. Er zijn gewoon te weinig scooters met een antidiefstal-chip." Hans Jeremiasse sr., ook actief in de landelijke branche-organisatie Bovag, kijkt daarvan op. „Het is wel degelijk zinvol te controleren. Er komen steeds meer scooters met een antidiefstal- chip. En je moet toch iets doen om het aantal diefstallen terug te dringen." Maar wat voegt die chip eigenlijk toe? Aan het aloude framenummer, het slot en sleutelnummer en de langzamer hand uit de mode rakende, ingegra veerde postcode. „Veel", denkt Tom Houtepen van de politie Zeeland. „Als men, de technologie wel. Branche-or ganisatie RAI Tweewielers heeft een landelijk informatiesysteem opgezet. De chipnummers worden opgeslagen in die databank. Scooters Jaarlijks worden er in Nederland ruim anderhalf miljoen nieuwe fietsen ver kocht. Als het in dat tempo doorgaat, zi j n over zo'n tien j aar enkele milj oenen fietsen voorzien van een diefstalpre ventie-chip. Dat is ook nodig. De politie gaat er anders niet gericht op controle ren. Dat blijkt wel in de praktijk bij de foto Ruben Oreel mensen aangifte doen van een gestolen fiets, wordt de informatie handmatig ingevoerd. Eén cijfer of letter hoeft maar verkeerd te staan en het klopt niet meer. Bij een antidiefstal-chip heb je dat niet. Die lees je direct met een scan ner. Dat kan niet fout gaan." Houtepen diept uit het systeem van de Zeeuwse politie het aantal aangiftes van gestolen fietsen op: 2974 in 1997, 2743 in 1998, 2763 in 1999 en 2766 in 2000. Een opmerkelijk gelijkmatige ge tallenreeks. Korting Het vervelende van het invoeren van het nieuwe systeem kan wel eens zijn dat het aantal officieel geregistreerde fietsendiefstallen toeneemt. Omdat het zinvoller wordt om aangifte te doen. Verzekeringsmaatschappijen ver wachten er in elk geval veel van. Wie een Batavus met een antidiefstal-chip koopt, krijgt tien procent korting op zijn verzekeringspremie. Batavus-f iet- sen met de ingebouwde antidiefstal- chip zijn gestickerd om fietsendieven bij voorbaat af te schrikken. door Harmen van der Werf DEN HAAG - De Nederlandse zeescheepvaart moet volledig worden opengesteld voor bui tenlandse officieren. Volgens minister Netelenbos van Ver keer en Waterstaat is dat nood zakelijk vanwege de sterke groei van de Nederlandse vloot en het toenemend tekort aan Nederlandse zeevarenden. Sinds 1996 mogen op Neder landse zeeschepen al buiten landse kapiteins varen, maar daarvoor was ontheffing nodig van de Scheepvaartinspectie. Voor vijftig gezagvoerders, voornamelijk Europese, is zo'n vrijstelling verleend. Maar de rek is eruit, aldus Verkeer en Waterstaat. Vier van de tien Nederlandse kapiteins zijn vijftig jaar of ou der. De Nederlandse vloot is dankzij de in 1995 ingevoerde gunstige belastingvoorzienin gen met 54 procent gegroeid en groeit nog steeds. De instroom van studenten op zeevaartscho len is dankzij campagnes niet slecht, maar te beperkt om de vraag naar officieren op te van gen. Over zeven tot tien jaar zijn er nog hooguit 3500 tot 4000 Ne derlandse officieren beschik baar, verwacht het ministerie van Verkeer en Waterstaat, ter wijl er in 2004 naar schatting bijna 9000 en in 2008 een kleine 10.000 nodig zijn. Netelenbos voorspelt: „Binnen afzienbare tijd zullen op de Nederlandse vloot twee keer zoveel buiten landse officieren zijn dan Ne derlandse." Uitvlaggen De vakbond FWZ vindt dat on verteerbaar, maar Netelenbos ziet geen andere uitweg. Sche pen zullen anders weer gaan uitvlaggen en Nederland ver liest zijn pas versterkte interna tionale positie op maritiem ge bied. Volgens Netelenbos zal de komst van meer buitenlandse officieren, voornamelijk uit Oost-Europese landen, Indone sië en de Filipijnen, de kwaliteit van de Nederlandse vlag niet aantasten, zoals de FWZ vreest. De officieren moeten voldoen aan Nederlandse kwaliteitsei sen en ze moeten een opleiding hebben genoten op door Neder land erkende maritieme scho len. Die bevinden zich in Est land, Rusland, Polen, Vietnam, op de Filipijnen (zes stuks) en in Indonesië (vier). Sfeer Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ziet ook nadelen. De sfeer aan boord zal veranderen. Dat is in het verleden ook ge beurd, toen Nederlandse matro zen langzaamaan door buiten landse werden vervangen. De communicatie zal niet altijd even soepel verlopen door het taalverschil. En de kans bestaat dat Nederlandse officieren eer der zullen afhaken. Om dat te voorkomen zijn er af spraken gemaakt met werkge vers- en werknemersorganisa ties. Zij hebben toegezegd zich te zullen inspannen om de mari tieme kennis in Nederland te behouden, de instroom van jon geren naar het zeevaartonder- wijs te 'optimaliseren', voldoen de stageplaatsen aan te bieden en een toekomstgericht perso neelsbeleid te voeren. Volgens de vakbond FWZ heeft het bij rederijen lange tijd aan zo'n personeelsbeleid ontbroken, waardoor onnodig veel officie ren voortijdig zijn afgehaakt. GOES - Het duo Piet Maartense en Arjen van Noppen van de Goese club Le Bastion is Zeeuws kampioen jeu de boules geworden. Tijdens wedstrijden in de Hol- landsche Hoeve in Goes bleven zij Theo de Roover en Frans Hoornick van CJB uit Middel burg (tweede) en Wil en Ad Ver- hage van Le Bastion (derde) voor. In de klasse A-complementair werd het tweetal Marco Wou ters en Mario de Filippis van CJB eerste. Ada Wouters en Ri- nus Gakeer van CJB behaalden de eerste plaats in de B-poule. door Wout Bareman TERNEUZEN - Het sleep- en bergingsbedrijf Multraship uit Terneuzen is nog steeds een van de kandidaten voor het schoon maken van de rivier de Donau. IVIultraship doet als oprichtende partner mee in de Muller Da nube Participation, een consor tium waarvan ook de Belgische baggeraar Dredging Internatio nal en een Joegoslavische on derneming deel uitmaken. De kleinere klussen op de Do nau zijn al door lokale bergers met drijvende kranen en bok ken uitgevoerd. Die haalden de kleinere brokstukken van de acht bruggen uit het water, die bij de NAVO-bombardementen in de strijd om Kosovo werden vernietigd. Voor het grotere werk wordt een beroep gedaan op grote, voornamelijk buiten landse bergers. De kosten van het puinruimen en het weghalen van een pontonbrug bij de Joe goslavische stad Novi Sad wor den geschat op ruim vijftig miljoen gulden. De bouw van nieuwe bruggen, waarvan drie bij Novi Sad, vergt minstens 130 miljoen. Tot zijn val in oktober hield ex- dicator Slobodan Milosevic van Joegoslavië het vrijmaken van de Donau hardnekkig tegen. Hij vond dat de westerse landen moesten opdraaien voor het herstel van de schade die ze had den aangericht. Inmiddels heeft de Europese Commissie het ver zoek van de Donaucommissie om 85 procent van de schoon maakkosten bij te passen, geho noreerd. Het geld is al geruime tijd beschikbaar, maar eerst moet de operatie nog technisch in kaart worden gebracht. Di rect daarna volgt de internatio nale aanbesteding. Directeur Kees Muller van Muller Partici pation Donau acht de kans groot dat zijn consortium ('dat we inmiddels fors hebben ver sterkt') nog steeds één van de belangrijkste kandidaten is om de klus te klaren groot. Drijvende bok Het consortium beschikt over een belangrijke troef: de drij vende bok Cormorant, die al ge ruime in de havenstad Varna in de monding van de Donau is ge stationeerd. De bok heeft een hijscapaciteit van 600 ton, maar met behulp van dektakels kan die capaciteit worden opge voerd tot 1000 ton. Belangrijk voor het puinruimen in het Do- naugebied is ook dat de bok is uitgerust met een dichte grijper van vijftig kuub en een speciale wrakkengrijper. Berichten als zou een Deens-Hongaars con sortium het bergingskarwei al in de wacht hebben gesleept, spreekt Muller tegen. „In dat stadium verkeren we nog niet. De aanbesteding en toewijzing gebeuren pas later dit voorjaar. door Aector Dooms MIDDELBURG - Een 20-jarige inwoner van Kapelle is gisteren door de Middelburgse politie rechter veroordeeld tot honderd uur taakstraf wegens mishan deling van een leeftijdsgenoot in Goes. De Kapellenaar heeft zich al verschillende keren moe ten verantwoorden voor mis handeling. De man gaf toe de leeftijdsge noot te hebben gestompt en ge slagen. Het kostte het slachtof fer twee tanden. „Ik voelde me vernederd en bedreigd", vertel de hij op zitting. Officier van justitie A. S. Flikweert trok zijn conclusies. „U bent kennelijk opgefokt, want u hebt proble men met agressieregulatie. Het is al drie keer gebeurd." De offi cier vond dat verdachte nogal gemakkelijk zijn handjes laat wapperen. Hij hield in de eis van twee maanden gevangenisstraf, te vervangen door honderd uur dienstverlening, rekening met het strafblad. Politierechter G. van Unnik kwam met een adequate oplos sing om de agressie de baas te worden. „Gewoon links laten liggen." De verdachte en het slachtoffer tekenden na het vonnis de vréde door elkaar de hand te schud den. Franse militairen op de rede van Vlissingen. foto Frans militair archief door Jacques Cats VLISSINGEN - 'Ter herinne ring aan generaal Deslaurens, commandant van de 60e Infan terie Divisie, gesneuveld op 17 mei 1940, terwijl hij met enkele dappere soldaten de terugtocht van zijn troepen dekte'. Deze tekst valt te lezen op een ge denkteken, dat morgenmiddag aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen wordt onthuld. Generaals trekken vaak ver van het front verwijderd aan de touwtjes. Deslaurens stond in de vuurlinie, tussen de gewone soldaten. Strijdend voor een veilige aftocht van zijn troepen, liet hij het leven. Het Franse 7e Leger was des tijds aangewezen om terstond te hulp te snellen als de Duitsers Nederland en België zouden binnenvallen. Het leger stond opgesteld tussen het Nauw van Calais en de Frans-Belgische grens. Toen de Duitsers op 10 mei 1940 de aanval op het wes ten openden, was dat voor de Franse troepen het sein om de bondgenoten ondersteuning te bieden. Twee infanteriedivisies trokken naar Zeeland. Eén daarvan, de 60e, stond onder be vel van generaal Marcel Emile Deslaurens. Bij hun aanval op Zeeland on dervonden de Duitse SS-troe- pen op 15 mei nauwelijks tegen stand bij de Nederlandse stellingen. 'De Fransen toonden zich duidelijk meer soldaat dan hun Nederlandse wapenbroe ders', zou Levien De Bree later vaststellen in het eerste deel van de Zeeuwse oorlogsgeschied- schrijving. Met name in Kapelle vonden hevige straatgevechten plaats. Daarbij sneuvelden re latief veel Fransen. Een ereveld herinnert tot de dag van van daag aan de strijd waarbij de Fransen gedwongen werden zich terug te trekken. Generaal Deslaurens was aan vankelijk commandant van de Franse troepen in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Op 15 mei werd hij benoemd tot commandant van Beveland en Walcheren. Op de frontlijn aan de Sloedam zag hij het als zijn primaire taak om de daar in stelling liggende troepen te scheiden van de vanuit Zuid- Beveland teruggetrokken troe pen. Ze waren gedesorgani seerd, moe en gedemoraliseerd. In een door de Middelburger J. N. Houterman samengestelde reconstructie van de gebeurte nissen van toen valt te lezen dat de generaal, door zich onder de manschappen te begeven, de moraal wist op te krikken. Van uit een in Nieuwland gevestigde commandopost nam Deslau rens vervolgens de organisatie van de verdediging ter hand. Wilde angst Naarmate de aanvallers echter vorderden, nam de onrust in de Franse gelederen toe. Toen de Duitse keurtroepen het weste lijke einde van de Sloedam naderden, vluchtten de verdedi gers in wilde angst naar Vlissin gen. Enkelen maakten zich in een winkel in Nieuw- en Sint Joosland meester van autopeds, om al steppend weg te komen, vervuld van maar één verlan gen: aan boord raken, bijtijds de Schelde over. Deslaurens organiseerde nog zoveel mogelijk linies om de te rugtocht te dekken, om zich uit eindelijk ook zelf met zijn staf over Middelburg naar Vlissin gen terug te trekken. Daar aan gekomen troffen ze een steeds grotere chaos aan. 'Voortdurend arriveren er wagens, de paarden wit van het schuim, aange spoord door radeloze man schappen', citeert Houterman uit oude rapporten. 'Mannen ar riveren met verwarde blikken. Ze zijn ontdaan van hun wa pens, hun uitrusting, van alles wat tijdens hun tocht tot last kon zijn'. Terwijl de inscheping op de ge reedliggende Franse marine- vaartuigen in volle gang was, dekte Deslaurens met een hand vol standvastigen de aftocht. Door de toegang tot de veerha ven te verdedigen, kon vrijwel al het Franse militaire personeel een goed heenkomen naar Bres- kenszoeken. De generaal moest zijn heldhaf tige houding met de dood beko pen. Oog in oog met zijn tegen standers liet hij het leven. Een regimentsadjudant trof Deslau rens dood aan, getroffen in het hoofd. door René Schrier TERNEUZEN - Het Antwerpse overslagbedrijf Katoen Natie N.V. zal als eerste een daadwer kelijk begin maken met het mul tifunctioneel Logistiek Park in de Braakmanpolder bij Terneu zen. Katoen Natie wil op een terrein van 2,56 hectare een paar loodsen bouwen. Tevens wil het bedrijf een voorkeurs recht op het aangrenzende per ceel grond met een oppervlakte van 12,5 hectare. Het algemeen bestuur van Zeeland Seaports neemt woensdag 9 mei een be slissing over de grondverkoop. Katoen Natie exploiteert sinds vorig jaar al een containerter- minal in de Braakmanhaven en wil zijn activiteiten in de Zeeuwse haven graag uitbou wen. Het bedrijf had zich het liefst over de volle omvang van het logistiek park willen ontfer men. Zeeland Seaports wilde het Antwerpse overslagbedrijf echter niet het alleenrecht in de Braakmanpolder geven. Voor zitter Bruinooge van Zeeland Seaports: „Wij gaan niet verder dan de vijftien hectare die we nu aanbieden. Het zal toch jaren duren voor Katoen Natie alles in gebruik heeft." Globaal zijn drie soorten activi teiten op het logistiek park Braakmanpolder voorzien: op slag van goederen los gestort in silo's en verpakt in magazijnen, distributiecentrum, op- en overslag met daaraan gekop pelde activiteiten en container opslag en spoorterminal. Voor elk van deze drie moet ongeveer tien hectare beschikbaar zijn. Katoen Natie, de exploitant van de Zeeland Containerterminal, wil snel beginnen. Daarom wil het havenschap vooruitlopend op de oprichting van de exploi tatiemaatschappij al beginnen met het bouwrijp maken van het gebied. In de vergadering van Zeeland Seaports komen ook enkele an dere voorstellen voor grondver koop aan de orde. Zo wordt er gesproken over uitgifte in erf pacht van terreinen nabij de Kaloothaven te Vlissingen-Oost aan O vet B.V. voor de opslag en bewerking van kolen. Meer ruimte is nodig door de toename van grotere schepen met kolen, de zogenaamde Cape-size sche pen. Daardoor worden er meer kolen op de kades achtergelaten en daar moet ruimte voor zijn. Verder willen Scheepsrepara- tiebedrijf Bosman B.V. en Bon- dewel N.V. grond kopen aan de Beneluxweg te Terneuzen en SagroB.V. wil een perceeltje aan de Europaweg-oost in Vlissin- gen-Oost. (Advertentie) Croma Bak Braad In het koelvak. Pakje a 200 gram

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 13