Schouwse rijksweg onveilig Wolf duikt op in Waasland Ijsbaan groeit laagje voor laagje 1 Dol-Fijn trakteert jeugd op oliebollen Zeeuw legt beslag op www.belgië.be tot verdriet van België zeeuwse almanak Amen Vijf doden in 2000 Loten voor oudejaar niet aan te slepen jDEEETKAMER geluk en gezondheid! Man gewond bij ongeval Schuldeiser gelast verkoop zeesleper een 2001 vol woongenot, Leon (4) vond het maar wat interessant, dat weekje loge ren bij opa en oma. Lekker dagje dierentuin, waterfiet sen, bezoekje aan de kinder boerderij. En: bidden voor het eten. Handjes vouwen, ogen dicht... hartstikke span nend allemaal. Op zondag wéér een beleve nis: voor het eerst naar de kerk. Ook daar werd gebe den. Dus. ogen dicht en han den vouwen Het duurde dit keer wel wat lang, maar daar wist Leon wel een oplossing voor; gewoon zelf aangeven dat het nu wel genoeg was ge weest. Dus schalde het door de stille kerk: „Eet smakelijk!" S3CB waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 NOORD door Famke van Loon NIEUWERKERK - Zo op het eerste gezicht lijkt het geen echt zwemweer: buiten is het fris, hier en daar ligt nog een hoopje sneeuw. Een waterig zonnetje probeert de laatste resten van de witte winterde- ken de goot in te drijven. Des ondanks zijn de jonge Nieu- werkerkers massaal naar zwembad Dol-Fijn getogen voor het oliebollenzwemfes- tijn. Na een week van werkzaam heden is er vrijdagmiddag weer volop leven in het Nieu- werkerkse zwembad. Medio december is het zwembad ge durende anderhalve week ge sloten geweest omdat de tegels in de kleedkamers vervangen werden. „Achterstallig onder houd dat eigenlijk nog voor de overdracht gedaan had moe ten worden", legt Jacolien Flikweert van de activiteiten commissie uit. Nu dat werk achter de rug is, kunnen de inwoners van Nieu- werkerk weer terecht in 'hun' zwembad. Om het tumultueu ze jaar dat de stichting achter de rug heeft vrolijk af te slui ten, heeft het zwembad vrij dag zijn deuren opengezet voor. een middag vrijzwem- men en oliebollen eten. Tijdens het half uurtje water-aerobics op de pompende dance-mu- ziek spetteren 39 kinderen en thousiast mee in het water. Disco-avond „Je probeert iedere keer weer een leuke activiteit te beden ken", vertelt Flikweert. Naast de jaarlijks terugkerende evenementen als de zwemvier- daagse en het 'dauwzwem- men', wil de commissie probe ren iedere maand een activiteit te organiseren. „Zo is er bij voorbeeld het plan om de maand een disco-avond te houden." „Wanneer gaan we nou oliebollen eten?", vraagt één van de kinderen hangend over de rand van het zwembad aan de badmeester. Want een uurtje zwemmen maakt hon gerig. Niet veel later wordt het sein gegeven dat de oudej aars- lekkernijen en frisdrank klaar staan. Druk kletsend glibbe ren de kinderen met de bad handdoeken om de schouders de hal in. Even later verstomd het geroezemoes, als de kinde ren tevreden op de banken en de trap de oliebollen naar bin nen werken. foto Pieter Honhoff door Harmen van der Werf ZIERIKZEE - De verkeersvei ligheid op Schouwen-Duive- land moet veel meer aandacht krijgen, vindt medewerker A. C. Lodder van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ). Vooral de door gaande weg tussen Bruinisse en Burgh-Haamstede scoort erg slecht. Alleen al op de oost-west-ver- binding dwars over Schouwen- Duiveland vielen afgelopen jaar vijf verkeersdoden, voorname- lijk bij frontale botsingen. Op andere wegen op Schouwen- Duiveland waren nog vijf doden in het verkeer te betreuren. Het grote aantal dodelijke on gelukken afgelopen jaar kan, aldus Lodder, niet worden afge- I daan als een incident. Sinds 1995 zit Schouwen-Duiveland wat betreft verkeersonveilig- heid aan de top. „Zeeuws- i Vlaanderen heeft de naam erg onveilig te zijn", stelt Lodder. „Dat is algemeen bekend, maar over Schouwen-Duiveland hoor je bijna niemand." Lodder kan zich niet aan de in druk onttrekken dat de wegen structuur en dan met name de oost-west-verbinding tussen Bruinisse, Zierikzee en Haam stede, een belangrijke oorzaak is van het hoge verkeersdoden- tal. „Maar ja", merkt hij op, „er zijn wel plannen om'die rijks weg te verbeteren, maar in Den Haag is er geen geld voor. "Het opknappen van de oost-west- verbinding kan volgens Lodder wel degelijk soelaas bieden. Dat blijkt uit ervaringen elders. De vierbaansweg door Midden- Zeeland, de A58, is de veiligste van heel Zeeland. Lichtend voorbeeld is de vernieuwde Dammenroute op Goeree. Die weg heeft gescheiden weghelf ten en weinig kruisingen. Schrijnend vindt Lodder dat nergens zoveel flitspalen zijn vernield als op Schouwen, ter wijl snelheidscontroles tot een rustiger verkeersbeeld leiden. zaterdag 30 december 2000 door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Het eindcijfer zeven is favoriet bij de deelne mers aan de oude jaarsloterij. Wie nog geen lot heeft en toch wil meespelen, moet zich naar de winkel haasten, want bijna alle loten zijn uitverkocht. De kans om de hoofdprijs te winnen is één op vierenhalf miljoen. Sigarenhandelaar H. van Hal uit de Vlissingse Walstraat heeft al zijn loten al voor de kerst uit verkocht. Hij beschikt niet over een terminal waarmee hij de lo ten kan uitdraaien, dus moet hij ze van tevoren aanschaffen. Het is altijd gokken hoeveel loten er nodig zijn om alle klanten van dienst te zijn. „Twee weken ge leden- hadden we nog een enor me partij, ik dacht dat we ze nooit kwijt zouden raken", zegt Van Hal. Hij moet nu al de hele week mensen met lege handen de deur wijzen. Van Hal begrijpt weinig van de hysterie rond de trekking op ou dejaarsavond. „Hoe groter de prijs is, hoe kleiner de kans om te winnen", weet hij. Volgens hem maken deelnemers aan de Lotto een veel grotere kans om een prijs te winnen. „Maar ja, als er grote bedragen te winnen vallen, staan de mensen in de rij Dan krijgen ze dollartekens in hun ogen." Voor de oudej aarsloterij ver koopt hij twee keer zoveel loten als normaal. „En ik had er nog wel dubbel zo veel kunnen ver kopen schat hijKlanten die te laat kwamen, zijn overgestapt op de Lotto. „Ze hebben toch geld gereserveerd voor een lot." Hij heeft de goklust in de loop der jaren zien toenemen. Ieder een lijkt tegenwoordig zijn kan sen op een fortuin te beproeven Maar wat mensen met zoveel geld moeten, Van Hal heeft er geen idee van. „Gelukkig wordt je er niet van. Als ik zo'n bedrag zou winnen, doe ik gewoon de volgende dag de winkel weer open." Hij hoort vaak mensen zeggen dat ze die grote prijzen moeten verdelen, zodat meer mensen kunnen profiteren van een geld bedrag. Zelf is hij daar ook voorstander van. Bij zaken die een terminal hebben om loten uit te draaien, waren vrijdag middag nog wel loten te koop Hoelang de machines nog loten blijven uitspugen, is niet te zeg gen. Loten aanschaffen via de website van de Staatsloterij was gisteren niet meer mogelijk. door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Het gevecht om domeinnamen voor Internet houdt niet op bij de landsgren zen. Nederlandse internetbe drijven hebben zich op de Belgische markt gestort. Sicco Hoegee, afkomstig uit Grijps- kerke, heeft met zijn bedrijf Tellus de domeinnaam wwiv.belgie.be geregistreerd. In Belgié is met verbijstering ge reageerd. Op 11 december kwam een groot aantal Belgische domeinnamen op de markt. Iedere gegadigde kon registreren, ongeacht of de aanvrager belang bij de naam had of niet. Grote verliezer was de Belgische overheid. Die viste achter het net. De Franstalige domeinnaam www.belgique.be is door een be drijf uit Arnhem geregistreerd. Een Belgische ambtenaar heeft verklaard dat een administra tieve fout de oorzaak van de blunder was. Hoegee (28) zegt dat hij van plan was een zoekmachine voor de Belgische markt te maken. „Het was een puur zakelijke afwe ging om die naam te laten regi streren, het heeft niets te maken met stunten." Een duidelijke naam is belang rijk voor een site, omdat inter netgebruikers vaak willekeurig een adres intikken. Surfers die op zoek zijn naar informatie over België komen nu terecht bij de site van Tellus, het bedrijf van Hoegee dat gevestigd is in Capelle aan den IJssel. Onbegrijpelijk Tien procent van de Belgische domeinnamen is in handen van Nederlanders. In Nederland is het niet toegestaan voor buiten landers om namen eindigend op .nl te registreren. Hoegee verbaast zich overigens over de trage reactie van de Bel gische overheid. „Het is voor ons onbegrijpelijk dat je zo'n naam niet registreert. De inschrijving op de namen be gon 's morgens om tien uur. Wij hebben pas anderhalf uur later de naam geregistreerd. Er was dus echt geen sprake van een wapenwedloop." In Nederland heeft de overheid een groot aantal namen laten blokkeren, zodat internetbe drijven er niet mee vandoor konden gaan. In Belgische media is opschud ding ontstaan over de brutali teit van de Hollanders. De Vlaamse krant De Standaard plaatste een artikel op de voor pagina, waarin uitdrukking werd gegeven aan de veront waardiging. In het krantenarti kel werd de actie van Hoegees bedrijf 'intellectuele diefstal' genoemd. Op de site zelf waren begin deze week reacties van ge bruikers te lezen. Sommigen waren boos, anderen gaven ui ting aan hun ergernis over de trage reactie van de Belgische overheid. Oranje Een paar mensen namen aan stoot aan het gebruik van de kleur oranje op de site. Hoegee zegt niet met opzet voor oranje te hebben gekozen. „Daar heb ben we helemaal niet over nage dacht. We gaan het wel verande ren, waarschijnlijk wordt het geel." Verschillende Belgische kran ten suggereerden dat de Neder landers de namen hebben ge kocht om ze voor grof geld door te verkopen aan de hoogste bie der. Hoegee ontkent dit: „Dat is nooit onze bedoeling geweest Wij wilden een Belgische zoek machine maken Bovendien is het in België verboden om do meinnamen te verkopen of te verhuren België neemt daarin een unieke positie in de wereld in Dat is in deze situatie erg ver velend. Het zou hetzelfde zijn wanneer alle schilderijen van Rembrandt in het buitenland waren en Nederland een verbod op internationale kunsthandel instelde." De Belgische federale overheid behelpt zich nu met de taalpoli tiek correcte domeinnaam www.belgium.be De domein naam met 'belgien' erin - het Duits is de derde landstaal van België - is nog vrij door René Hoonhorst LOKEREN - Tientallen politie mensen en vvolvendeskundigen hebben vrijdagmiddag in het Belgisch grensgebied met groot materieel tevergeefs achter de rondzwervende wolf aan ge jaagd. Na een week spoorloos te zijn geweest, liet de wolf zich deze keer vlak buiten Lokeren aan verschillende mensen -on der wie politieagenten - zien. De politiehelikopter uit Meis broek, bij de Brusselse luchtha ven Zaventem, werd na enkele meldingen net na het middag uur opgeroepen. Maar net als de vorige twee keer dat een heli kopter en tientallen mensen werden ingezet de afgelopen weken, leverde de grootscheep se klopjacht niets op Coordina tor J. Rodts van het Belgische wol venteam was weliswaar te leurgesteld dat de wolf niet meer werd gezien. Maar hij was tegelijkertijd blij dat er veel sporen in de sneeuw werden ge vonden. Sporen die onomstotelijk uit wijzen dat in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen niet op een hond, maar op een echte wolf wordt gejaagd, stelt Rodts „De pootafdrukken zijn twaalf cen timeter lang en dertien centime ter breed. Bovendien zit er een hartvormig silhouetje in het achterkussentje van de poot Tekens die er op wijzen dat we met een wolf of een wolfachtig dier van doen hebben." Grappenmaker De meldingen en de sporen maakten gisteren gelijk duide lijk dat de e-mailer die het be richt verspreidde dat de wolf in opdracht van schapenhouders door een jager was doodgescho ten een 'flauwe grappenmaker' was. Dat er vanaf de kerstdagen geen meldingen van doodgebe ten schapen meer zijn binnen gekomen, hoeft niet te beteke nen dat de wolf rigoureus is gaan vasten, weet Rodts. „Mis schien heeft het dier zich een tijdje schuil gehouden in de bos sen na de vorige twee groot scheepse acties. Met door myxo- matose aangetaste konijnen en voor de jacht uitgezette fazan ten kan de wolf zonder veel in spanning zijn buik rondeten." In Lokeren werden gisteren vijf tien dode aangevreten kippen gevonden, maar het staat niet vast dat ze ten prooi aan de wolf zijn gevallen. De coordinator van het wolven- team concludeerde uit de vele sporen die op een weitje bij Lo keren werden gevonden dat de wolf daar een tijdje zijn uitvals basis had. Hij hoopt dat de wolf sneller wordt gesignaleerd dan de vorige keer. Helikopter Rodts is het met commissaris L De Witte van het Stekense poli tiekorps eens dat de helikopter een belangrijk hulpmiddel kan zijn bij de vangst van de wolf. „De helikopter was binnen twintig minuten ter plekke. Mocht de wolf vanuit de lucht worden gesignaleerd dan kan de heli het beest een bepaalde kant op drijven. Een met hekken afgezet weiland of een afgeslo ten bedrijfsterrein vanwaar scherpschutters met verdo vingsgeweren grote kans heb ben het dier te raken." De Witte benadrukte nog maar eens dat ook de Belgische politie nog steeds de intentie heeft om de wolf levend te vangen. foto Marijke Folkertsma Vernielde flitspaal bij Nieuwerkerk. CES T A U E2\A N T wenst u een smaakvol 2001 Zondag/maandag gesloten Wagenaarstraat 13-15 Middelburg 0118 - 635676 Zuidweg 20A, Zonnemaire. Maandag gesloten vrijdagavond koc^avond. www.interieur-paauwe.nl COLIJNSPLAAT - Een 54-jari ge automobilist is vrijdag ge wond geraakt bij een verkeers ongeval in Colijnsplaat. De Kapellenaar verloor op de Noordlangweg de macht over het stuur, raakte in een slip en belandde in de sloot. Het werd overgebracht naar het zieken huis in Goes. door Harmen van der Werf VLISSINGEN - Een inmiddels oude bekende in de Vlissingse binnenstad, de zeesleper Ge- pard, wordt eind januari ver kocht voor de rechtbank in Mid delburg. Het oranje gekleurde schip ligt al tweeënhalf jaar aan de ketting in de haven van de Schelde Groep (KSG). De verkoop vindt plaats op last van Arnesco BV, een scheepsle- verancier uit Spijkenisse. Ar nesco heeft een vordering van 400.000 gulden op de eigenaar van de Gepard, het Oekraïense bedrijf Satco, en de bevrachter, een firma uit Cyprus. Advocaat P. van der Velden van Arnesco verwacht dat de zeesleper enke le miljoenen guldens zal op brengen. De prijs kan echter behoorlijk worden gedrukt doordat de KSG ook beslag heeft laten leggen op de Gepard en het schip niet wil laten gaan. De eigenaar en de bevrachter konden de rekening niet beta len. De Schelde is, volgens advocaat Van der Velden, de grootste schuldeiser. Naar ver luidt heeft de werf vier tot vijf miljoen gulden tegoed. Waarom de KSG zelf niet tot verkoop is overgegaan, is bij Van der Vel den niet bekend. „Het gaat voor die onderneming toch om een niet onaanzienlijk bedrag." Ook na de gerechtelijke verko ping kan De Schelde het vertrek van de Gepard tegenhouden. Het is onduidelijk of het bedrijf gebruik zal maken van dat recht. Van der Velden acht de kans aanwezig dat het schip na de verkoop mag gaanomdat De Schelde waarschijnlijk als eer ste mag delen in de opbrengst Vanaf nieuwjaarsdag kan er op de Grote Markt worden geschaatst. foto Willem Mieras tien uur worden geschaatst. De laatse dag, zaterdag 6 januari, kunnen schaatsliefhebbers van 's ochtends tien uur tot 's mid dags vijf uur op de ijsbaan te recht. Ijshockeyers zijn dinsdagavond tussen zes en zeven uur, woens dagmiddag tussen twaalf en één uur en donderdagmiddag tus sen vier en zes uur welkom voor een wedstrijdje. De woensdag ochtend is speciaal voor kinde ren gereserveerd. Vrijdagavond tussen acht en tien uur is er 'dis co on ice'. Ook worden twee shows op de ijsbaan opgevoerd. Dinsdag is er 's avonds na acht uur een ijs- show te zien waaraan onder meer de Nederlands kampioen kunstrijden Alex Vranken mee werkt. Woendagmiddag is er speciaal voor kinderen de ijs- show Cats. Het schaatsfestijn is niet gratis: voor twee uur ijspret moet vijf gulden worden betaald; een dagkaart kost een tientje. Schaatsen kunnen langs de baan worden gehuurd. Leden van Rotary Club Goes-De Beve- landen verzorgen een koek- en zopietent. De opbrengsten van zowel de ijsbaan als de versna peringen gaan naar de Clini- Clowns in het ziekenhuis in Goes en de ijsverenïgingen uit Goes en Krabbendijke, die de baan beheren. (Advertentie) door Ingrid Huibers GOES - Met een brandslang wordt vrijdagmiddag zorgvul dig steeds een nieuw laagje wa ter gespoten op de ijsvloer van de openluchtbaan op de Grote Markt in Goes. Er kan vanaf nieuwjaarsdag tot en met zater dag 6 januari worden ge schaatst. De opbouw van de ijsbaan wordt betaald door Rabobank Beveland. Zo viert de bank de fusie tussen de Rabobanken Borsele-Oost, Goes en Reimers- waal, die dinsdagavond rond acht uur op de ijsbaan bekrach tigd wordt. De baan is op nieuwjaarsdag van 's middags twee uur tot 's avonds tien uur open. Dinsdag tot en met vrijdag kan er vanaf 's ochtends tien uur tot 's avonds (Advertentie)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 65