Politici zijn afwezig op Internet PZC PZC Den Heyer zet ontleedmes in christelijke verzoeningsleer SIRE richt aandacht op kleine zaken Oeganda en Soedan zetten nog steeds kindsoldaten in 2, Negen kamerleden met site Bush heeft kabinet in grote trekken rond 30 december 1950 te gast zaterdag 30 december 2000 door Peet Vogels Internet en politiek, het is een moeizaam huwelijk. In over heidsstukken wemelt het van de ICT-termen en de overheid spendeert honderden miljoenen per jaar om Internet onder de aandacht van burgers en bedrij ven te brengen. De aandacht die Kamerleden aan de zegeningen van Internet voor anderen besteden, gaat ten koste van hun eigen presentatie. Van de 150 Kamerleden hebben er negen een eigen website. Zij zijn louter afkomstig uit PvdA, CDA en VVD. Een modernise ringspartij als D66 schittert door virtuele afwezigheid. Kamerleden op Internet zijn echte pioniers, zo blijkt uit een verkenning van het web. De partijen hebben allemaal hun eigen site, maar het Kamerlid dat de kloof met de burger via Internet wil dichten, moet het zelf maar uitzoeken. De enkele gelukkigen met een eigen web stek hebben medewerkers die weten hoe je zo'n homepage op moet zetten, zoals Hella Voüte van de WD. Anderen, zoals Ferd Crone van de PvdA, hebben kinderen die de weg weten op het www. Weer anderen bouwen en onderhou den in hun schaarse vrije tijd zelf hun site. De parlementaire sites ogen professioneel, met bewegende logo's, foto's van lachende poli tici en diverse doorklikmoge- lijkheden. Maar niet alle sites zijn even actueel. Het onder houd, het vullen van de pagina's met nieuwe informatie, gebeurt meestal in verloren uurtjes. De negen pioniers grijpen het kerstreces aan om hun eigen stek op te frissen: eigen spee ches, voorstellen en inbrengen in Kamerdebatten worden op het net geplaatst. Toch is er nog veel achterstallig onderhoud. De site van CDA'er Wijn geeft opvallend weinig politieke in formatie, behalve over het per soonlijke leven. ,,Hij is nog zwaar onder constructie. Ik moet de site nog flink voeden met mijn bijdragen als Kamer lid. Ook details in het persoon lijke verhaal moeten nog wor den aangepast." Ook Ferd Crone en Jeroen Dijs- selbloem besteden de donkere dagen nuttig. Crone heeft het geluk dat zijn zoon vakantie heeft en hand- en spandiensten kan leveren. „Hij maakt ook de algemene pagina. Die kinderen zijn daar heel handig in en ver zinnen leuke speelse dingen." Het vele werk is niet tevergeefs. 'Redelijk veel bezoek', 'veel re acties' en 'directer contact met de kiezer' zijn de meest gehoor de opmerkingen. Het aantal be zoekers fluctueert van zes tot soms tachtig per dag. Hella Voüte gebruikt de site vooral om informatie over haar werk als Kamerlid te geven. Ook Ferd Crone en Margreeth de Boer houden het vooral zake lijk. Anderen, zoals Jeroen Dijs- selbloem van de PvdA, Joop Wijn van het CDA en Oussama Cherribi van de VVDgebruiken de site nadrukkelijk ook als eta lage van het privé-leven. Favo riete muziek, het laatst gelezen boek, de geïnteresseerde surfer komt het te weten. Te druk Het ziet er voorlopig niet naar uit dat er meer websites worden geopend door Kamerleden. D66 sleutelt aan een viritueel uit stalraam voor fractieleider De Graaf, maar andere fracties hebben geen concrete plannen. SGP-woordvoerder De Bruijne schampert: „Het is allemaal erg interessant, maar onze fractie leden hebben het veel te druk voor dit soort hobbyisme." GPD van onze redactie binnenland De Stichting Ideële Reclame SIRE, onder meer bekend van de spotjes 'De maatschap pij, dat ben jij', gooit het bin nenkort over een andere boeg. In plaats van de Nederlanders tot grote daden te brengen, zoals het verrichten van vrijwilligers werk, gaat de stichting zich con centreren op kleine, alledaagse zaken. Daarbij gaat het onder meer over het opstaan voor een oude re in de tram en het niet weg gooien van kauwgom op straat: de etiquette van het dagelijks leven. De ommezwaai is mede ingege ven door de resultaten van een onderzoek naar de goede voor nemens van de Nederlandse be volking. „Onze campagne was tot nu toe gericht op het doen van grote stappen. Maar voor je een washandje pakt en een be- j aarde gaat wassenmoet er heel wat gebeuren. We gaan ons nu veel meer richten op kleine din gen die vroeger gewoon waren, maar nu zijn verdwenen", stelt SIRE-bestuurslid F. Peters in een toelichting op de koerswij ziging. Het NIPO heeft in opdracht van SIRE bij 1050 Nederlanders na vraag gedaan naar hun goede voornemens voor het komende jaar. Stoppen met roken en af vallen scoren veel hoger dan zo iets als lief zijn voor elkaar. Goede voornemens op maat schappelijk gebied, zoals tole ranter gedrag op straat en in openbare gelegenheden, komen al helemaal niet ter sprake: de geënquêteerden moesten daar gericht over worden gepolst. Peters: „We waren benieuwd of de Nederlanders bij het maken van goede voornemens over dat soort dingen nadenken. Dan kom je erachter dat zulke zaken er spontaan niet in zitten. Maar als ernaar gevraagd wordt, heb ben mensen de voorbeelden wel paraat. En dan komen ze vaak met die kleine dingen als bood schappen doen voor de bejaarde buurvrouw. Daarom beginnen wij komend voorjaar met onze nieuwe campagne en daarin spelen die alledaagse voorbeel den een rol." Of de Nederlanders bij hun 'her opvoeding' steun zullen hebben aan hun grote voorbeelden is de vraag. Als hun belangrijkste in spirators noemden de geënquê teerden vooral personen die bekend staan om hun goede werken en daden, maar van wie niet bekend is of ze hun kauw gom netjes in de prullenbak gooiden: Nelson Mandela, Ghandi, Majoor Bosshardt, Moeder Theresa, Jezus Christus en de Dalai Lama. GPD van onze redactie buitenland De komende Amerikaanse president Bush heeft de belangrijkste benoemingen van ministers en functio- naruissen op andere hoge posten rond. Tegen eind vol gende week verwacht hij ook de drie resterende ministers (Energie, Verkeer en Arbeid), een hoofd CIA en een gevol machtigde voor handels kwesties te hebben. De voor naamste benoemingen tot gisteren: Vice-president: Richard Cheney (59), minister van Defensie tijdens het presi dentschap van Bush' vader. Woordvoerder van het Witte Huis: Ari Fleischer (40), voormalig woordvoerder van het campagneteam van Bush. Presidentieel adviseur: Ka ren Hughes (43), voormalig hoofd communicatie van Bush tijdens de verkiezings campagne. Minister van Buitenlandse Zaken: Colin Powell (63), ge neraal en ex-bevelhebber van de strijdkrachten. Onder Bush' vader leidde Powell de stiïjd tegen Irak in 1991. Adviseur voor nationale vei ligheid: Condoleezza Rice (46). Ze werkte eerder onder Bush' vader en is Oost-Euro pa specialiste. Rice is de eerste vrouw die de Raad voor Nationale Veiligheid zal leiden. Ze moet de nieuwe president adviseren over buitenlandse politiek en vei ligheidsvraagstukken Minister van Defensie: Do nald Rumsfeld (68), van 1975 tot 1977 al minister van De fensie onder president Ge rald Ford. Minister van Financiën: Paul O'Neill (65), president-direc teur van de aluminiumgigant Alcoa. O'Neill moet straks de plannen van Bush voor be lastingverlagingen door het Congres loodsen. Minister van Handel: Don Evans (54), vriend van Bush uit Texas en oliebaron. Hij zamelde voor Bush een re cordbedrag voor de verkie zingsstrijd in, meer dan 100 miljoen dollar. Minister van Justitie: John Ashcroft (58), conservatieve voormalige gouverneur van Missouri. Ashcroft was eer der al eens minister van Jus titie (1977-1984). Minister van Landbouw: Ann Veneman (51). Zij is de eerste vrouw op deze post. Ze was topambtenaar op het zelfde ministerie onder Bush' vader. Minister van Volkshuisves ting: Mel Martinez (54), eer ste Cubaanse immigrant die minister in de VS wordt. Hij kwam als vijftienjarige naar de VS. Directeur Agentschap voor Milieubescherming: Christi ne Todd Whitman (54), ge- matige Republikeinse gou verneur van de staat New Jersey. Minister van Gezondheids zorg: de pragmatisch conser vatieve gouverneur van de staat Wisconsin, Tommy Thompson (59). Hij is een te genstander van abortus en bekend van resocialisatie- programma's en projecten voor verplicht werk zoeken door uitkeringsgerechtig den. Minister van Onderwijs: de zwarte Rod Paige, hoofd van de inspectie van de scholen in de Texaanse stad Houston. Evenals Bush wil hij subsi dies voor ouders die hun kin deren naar particuliere scho len willen sturen. Paige is de tweede zwarte minister in het kabinet na Colin Powell op Buitenlandse Zaken. Conservatief Minister van Binnenlandse Zaken: Gale Norton (46), de eerste vrouw die minister van Justitie van de staat Colora do is geweest. Zij is uitge sproken conservatief in milieu- en economische kwesties en wil ook oliewin ning in Alaska toestaan. Norton is de derde vrouw in het nieuwe kabinet, na advi seur Nationale Veiligheid Ri ce en minister van Land bouw Veneman. Minister van Veteranenza ken: Anthony Principi, een vele malen onderscheiden Vietnamveteraan, die onder Bush senior al onderminister van Veteranenzaken was. RTR/ DPA/AFP Internationale kinderor ganisaties vragen aan dacht voor de kindsolda ten van Oeganda. De afge lopen vijftien jaar zijn in het noorden van het land tussen de 12.000 en 14.000 tieners ontvoerd door de rebellen van de LRA, het Verzetsleger van de Heer. Zo'n 6.000 van hen wor den nog steeds vermist. door Gerard Chel Een jaar is verstreken sinds Oeganda en Soedan afspra ken maakten over de vrijlating van kindsoldaten. Maar voor de kinderen in de Kitgum- en Gu- ludistricten in het noorden van Oeganda is ook in het jaar 2000 weinig veranderd. Nog dagelijks worden school kinderen, soms niet ouder dan zeven, acht jaar, ontvoerd door de rebellen, meegenomen naar trainingskampen in Zuid-Soe- dan en gedwongen zelf te moor den. Het trieste saldo van dit jaar: 500 verdwenen kinderen. Een jaar geleden kwamen Soe dan en Oeganda overeen actie te ondernemen tegen het ronselen van kindsoldaten door de rebel len. Soedan verplichtte zich 'al het nodige te doen de kinderen vrij te krijgen', Oeganda beloof de 'de dialoog aan te gaan met het LRA'. Maar tot nu toe wer den slechts zestien kinderen vrijgelaten. Kinderorganisaties schatten dat er vermoedelijk nog zo'n 6.000 kinderen onder dwang vechten. De afspraken worden alleen gemaakt om de publieke opinie te beïnvloeden, aldus Sa ve the Children Zweden. Vol gens deze organisatie worden kinderen nog steeds gedwongen de afschuwelijke gewelddadig heden te plegen. Over en weer beschuldigen de regeringen van Soedan en Oe ganda elkaar ervan, dat zij de twee grote verzetslegers in de regio te steunen. Soedan helpt het LRA, dat tegen het bewind van de Oegandese president Museveni vecht, Oeganda steunt de verzetsbeweging in Soedan, het SPLA, die niets moet hebben van de moslimpre sident Al-Beshir. Beide verzetslegers ronselen kinderen, zij het dat beweerd wordt dat de Soedanese rebel len dat in veel mindere mate doen dan hun Oegandese colle ga's. De twee landen bevroren in '95 hun diplomatieke banden, maar er wordt onderhandeld over normalisering van de be trekkingen. Pas als dat gelukt is, kan een begin worden gemaakt met onderhandelingen over het ontwapenen van de twee ver zetsbewegingen. Kinderorganisaties als Save the Children en World vision willen daar niet op wachten. Zij zijn inmiddels een wereldwijde campagne begonnen, waarbij zij een dringend beroep doen op politici en particuliere organi saties om Oeganda en Soedan onder druk te zetten de 6.000 vermiste kindsoldaten vrij te la ten. Begin volgend jaar reist de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Mary Robin son, naar het gebied. Haar wordt met klem gevraagd de kampen in Zuid-Soedan te be zoeken waar kinderen worden vastgehouden. Commandanten „Negentig procent van het LRA bestaat uit kinderen", zegt Jet- teke van der Schatte Olivier van de Nederlandse 'Coalitie tegen het gebruik van Kindsoldaten'. „Er zijn zelfs commandanten van 14,15 jaar." Onlangs bracht zij een bezoek aan Oeganda. Erg optimistisch is ze daarvan niet teruggekeerd. „Er gebeurt wei nig. Zo is recent een amnestie wet ingevoerd waarin is vastge legd dat de rebellen die zich melden en hun wapens inleve ren, niet worden vervolgd. Ouders van ontvoerde kinderen juichen dat toe. 'Laat onze kin deren vrij, wij zijn vergevings gezind, wij doen jullie niets', zeggen zij. Er is een commissie ingesteld om de wet te imple menteren, maar daar is nog wei nig van terecht gekomen. Veel mensen hebben van de am nestieregeling geen weet, laat staan dat zij er vertrouwen in hebben. Inmiddels zijn in het noorden in van Oeganda grote gebieden ontvolkt, is er sprake van ver paupering, slecht onderwijs, slechte wegen en heerst er hon ger. De kinderen zijn daarvan vaak de dupe. Niet zo verwon derlijk dat zij zich laten inpak ken door mooie beloftes van de rebellen. Meisjes worden uitgehuwelijkt aan commandanten en moeten kinderen baren om zo het eigen volk te kunnen laten voortbe staan." GPD van dat moment heel helder, zoals de rest van zijn boek ook helder geschreven is. Wat hem op een nieuw spoor zette, waarvan hij later ook niet meer afweek, was de ken nismaking met de opvatting van de Duitse nieuw testa- menticus Rudolf Bultmann. Die komt erop neer dat de his torische Jezus niet dezelfde Jezus is van het nieuwe testa ment. Toen de leerlingen van Jezus tot de overtuiging kwamen dat God zich in Hem geopenbaard had, begon de verkondiging. De neerslag daarvan lezen we onder andere in de evangeliën. Dat was voor Den Heyer, zoals hij schrijft, een ontdekking en dat zette hem op de speurtocht naar het antwoord de vraag: wie is dan deze Jezus? In de theologie wordt dat aange duid met de term christologie. Inspiratie De kennis over Jezus van Na zareth moet dus geput worden uit de (gelovige) overtuiging van zijn volgelingen. Maar hoe moet men met de schriftelijke neerslag van geloofsgetuigen omgaan? Dat stelde Den Heyer voor een volgende, zo mogelijk nog wezenlijker vraag: is wat we in de bijbel lezen, het woord van God, door God zelf precies zo geïnspireerd of draagt de bijbel 'de kenmer ken van de wereld en cultuur waarin de afzonderlijke ge schriften werden geschre ven?' Zijn antwoord is duidelijk: binnen de bijbelwetenschap pen is voor het begrip 'inspira tie' weinig of geen aandacht. Bovendien is de bijbel voor tal van actuele problemen niet te gebruiken. En evenmin laten zich onze ethische vraagstuk ken niet oplossen door teksten uit het oude of nieuwe testa ment te citeren. Omdat Jezus in een andere tijd en een ande re denkwereld leefde, kan hij ons alleen als die 'vreemde' Je zus aanspreken. Dit alles zal de rechter flank van de reformatorische kerken Den Heyer niet in dank afne men. Begrijpelijk dat zijn oud collega Prof. Runia liet weten dat Den Heyer beter uit Kam pen kon vertrekken. Het ligt voor de hand dat Den Heyer in dit boek de kwestie van de 'verzoening' niet onbe sproken kan laten. Hij toont ook aan dat de kwestie al een hele tijd vóór hem speelde. Hij kan zich helemaal vinden in het standpunt van Herman Wiersinga die reeds in 1972 in zijn proefschrift in Kampen verdedigde dat Jezus niet stierf aan het kruis omdat God dat wilde, maar omdat mensen dat wilden. Daarom is het kruis ergerniswekkend (met verwijzing naar 1 Kor. 1,23). Maar ook Wiersinga was niet de eerste die deze opvatting verkondigde. Al in de tijd van de Verlichting waren er theo logen die niets meer wilden weten van de opvatting dat Je zus voor onze zonden gestor ven zou zijn. Frustrerend Den Heyer vraagt zich dan ook af hoe het mogelijk is dat zo veel kennis nooit werd doorge geven. Hij ervaart het als frus trerend dat hij zich nu moet realiseren dat hij het allemaal had kunnen weten, maar om welke reden dan ook het niet heeft geweten. En merkt hij op, gelukkig ben ik theologie gaan studeren, anders was ik vermoedelijk onwetend gebleven. En daarin ligt onder meer de grote ver dienste van het werk van Den Heyer dat hij op een heldere en begrijpelijke wijze de theolo gische stand van zaken weet door te gevenook wanneer die kennis niet iedereen welgeval lig is. Niet onbelangrijk is verder ook wat Den Heyer schrijft over de joodse achtergrond van het nieuwe testament. Door het feit dat hij in 1973 lid werd van het gereformeerd deputaatschap 'voor de ver kondiging van het Evangelie onder Israël' leerde hij met nieuwe ogen naar de bijbel te kijken. Bovendien laat hij zien dat veel van het antisemitisme zijn wortels heeft in het nieu we testament. Prof. Runia is dus van mening dat Den Heyer beter uit Kam pen kan vertrekken. Ik denk dat het beter zou zijn wanneer Ruim geloven verplichte lec tuur zou worden voor allen die professioneel in het pastoraat werkzaam zijn, zowel protes tant als katholiek. Het boek is ook heel toegankelijk voor theologisch geïnteresseerde mensen. C.J. den Heyer. Ruim geloven. Een theologisch zelfportret. Meinema, '37,50 Harrie Buijssen is r.k. theoloog en pastor Leraren De minister van onderwijs verwacht niet dat de voorziene grote vraag naar onderwijzers tussen 1952 en 1958 grote pro blemen op zal leveren. Hij meent dat de kweekscholen genoeg nieuwe leerkrachten opleveren om in die vraag te voorzien. Vulkaan In de Italiaanse vulkaan Etna zijn ontploffingen gehoord. Bovendien hebben inwoners van Messina, een dorp in de omgeving, twee aardschokken gevoeld. Ook lopen er twee stromen lava de berg af. Deze verschijnselen zouden er op kunnen duiden dat er binnen kort wellicht weer een uitbar sting te verwachten valt. Pinguïns Op het strand bij de Belgische plaats Oostende hebben voor bijgangers pinguins aange troffen. Volgens de passanten lieten de pinguïns zich door hen op de 'schouder' kloppen en in de armen nemen. Vloerkleed De inwoners van Middelburg bieden de gemeente twee ge schenken aan ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gothische stadhuis aan de Markt. Het betreft een antieke lichtkroon en een vloerkleed, die beide bestemd zijn voor de trouwzaal. door Harrie Buijssen Naast Kuitert behoort Den Heyer momenteel tot de controversieelste theologen in de kerken van de reformatie. In zijn onlangs verschenen nieuwe boek Ruim geloven schetst de auteur de ontwikke ling die hij doormaakte. Van een jongen binnen de gerefor meerde kerk die de Heidelber- ger Catechismus van buiten leerde zoals vroeger de katho lieken deden met de hunne, tot hoogleraar Nieuwe Testament aan de theologische universi teit Kampen. Dat mensen die op zondag tweemaal naar de kerk gingen toch reddeloos verloren kon den gaan, was voor Den Heyer onbegrijpelijk. Daarom ging hij uit nieuwsgierigheid theo logie studeren. In die tijd was Jezus ook voor Den Heyer van zelfsprekend de Zoon van God, ook al vroeg hij zich af of dat op dezel fde manier was zo als hij de zoon van zijn vader was, Daarmee tekent de au teur zijn geloofsvoorstelling De inhoud van Ruim Geloven is Den Heyer niet algemeen in dank afgenomen. Uitgever: J. C. Boersema Hoofdredactie: A. L. Oosthoek D, Bosscher (adjunct) A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Redactiefax: (0118) 470102 Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel (0118)484000 Fax. (0118) 472404 Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113) 273000 Fax (0113)273010 Terneuzen: Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB Terneuzen Tel. (0115) 686000 Fax. (0115) 686009 Hulst: 's Gravenhofplein 4 4561 AJ Hulst Tel. (0114)373839 Fax. (0114) 373840 Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111)454647 Fax (0111)454659 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst 8.30-17.00 uur Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV Wegener NV Internet (http://www.pzc.nl): Postbus 18 4380 AA Vlissingen redactie: redactie@pzc.nl exploitatie: internet@pzc.nl Bezorgklachten: 0800 - 0231231 of maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 13.30 uur; op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: Tel. (0118) 484000. Fax(0118)470100. Abonnementsprijzen bij automatische incasso: (tussen haakjes prijs met acceptgiro) per maand; 39,45 (n.v.t.) perkwartaal' 107,50 109,15) per jaar ƒ409,50 (ƒ411,15) Voor toezending per post geldt een toeslag Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode. Losse nummers: maandag t/m vrijdag: 1,85 per stuk zaterdag^ 2,75 per stuk Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties ABN AMRO 47.70.65.597 Postbank 35.93,00 Advertenties Alle advertentieopdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van de algemene voorwaarden van Uitgeverij PZC BV alsmede de regelen voor het advertentiewezen. Tarieven kunnen tijdens kantooruren worden opgevraagd bij de advertentieorderafdeling. Tel. 0118-484321

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 2